Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWIATKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Regulacja gospodarki lipidowej z udziałem receptorów jądrowych.
Tytuł angielski: Lipid metabolism regulation by nuclear receptors.
Autorzy: Kwiatkowska Danuta, Kwiatkowska-Korczak Janina
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.219-228, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Synteza enzymów i innych białek uczestniczących w przemianie lipidów jest regulowana przez heterodimeryczne receptory jądrowe: receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (PPARŕ, PPARç, PPARë), wątrobowe receptory X (LXR) oraz receptory farnezoidów X (FXR). Aktywowane receptory wiążą się ze swoistymi regulatorowymi odcinkami DNA I regulują transkrypcję odpowiednich genów. Aktywatorami PPAR są kwasy tłuszczowe, eikozanoidy oraz leki przeciwcukrzycowe i obniżające stężenie lipidów osocza. PPARŕ stymuluje transport i metabolizm lipidów w wątrobie i jelitach. Jego obniżona aktywność towarzyszy często otyłości, lipidemii i zaburzeniom przemiany lipidów w tkankach. Leki typu fibratów (fenoizoksymaślanów), wiążące się z PPARŕ są skuteczne w tych chorobach. PPARç i PPARë pobudzają różnicowanie adipocytów i przemianę tkanki tłuszczowej. Ich syntetyczne ligandy, leki z grupy tiazolidynoidionów (TZD), obniżają insulinooporność, hiperglikemię i hiperlipidemię. LXR wiąże się z utlenionymi pochodnymi cholesterolu, stymuluje jego transport oraz przemianę do kwasów żółciowych. FXR, aktywowany przez kwasy żółciowe hamuje ich syntezę.

  Streszczenie angielskie: Synthesis of enzymes and other proteins, involved in lipid metabolism is regulated by heterodimeric receptors: peroxisome proliferator receptors (PPARŕ, PPARç, PPARë), liver X receptors (LXR) and farnmesoid X receptors (FXR). Activated receptors bind regulatory elements of DNA and regulate transcription of target genes. PPARs are activated by fatty acids and eicosanoids, antidiabetic drugs and drugs decreasing lipid concentration in serum. PPARŕ stimulated lipid transport and metabolism in liver and gut. Obesity, hyperlipidemia and disturbances of tissue lipid metabolism are often accompanied by decreased PPAR… activity. Fibrates, high-affinity ligands of the receptor are used in these diseases sucessfully. PPARŕ and PPARë stimulate adipocyte differentiation and metabolism of adipose tissue. Synthetic ligands, thiazolidinediones (TZD) are known to decrease insulin resistance, hyperglycemia and hyperlipidemia. LXR binds oxidized cholesterol derivatives, stimulates cholesterol transport and bile acids synthesis. FXR activated by bile acids inhibits their synthesis.


  2/17

  Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  3/17

  Tytuł oryginału: Rola glikoproteiny CD44 w patogenezie chorób naczyń i cukrzycy.
  Tytuł angielski: The role of CD44 glycoprotein in pathogenesis of vascular diseases and diabetes mellitus.
  Autorzy: Kwiatkowska Wiesława, Adamiec Rajmund, Szumska Dorota
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.695-701, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/17

  Tytuł oryginału: Pojęcie majaczenia i współczesne próby uściślenia kryteriów jego rozpoznawania.
  Tytuł angielski: The concept of delirium and actual attempts to establish precise criteria of its diagnosis.
  Autorzy: Cedro Artur, Kwiatkowska Dorota
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.183-188, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wpływ poszczególnych podejść teoretycznych do zagadnienia rozpoznawania majaczenia. Zwrócono uwagę na trudności w zdefiniowaniu pojęcia majaczenia, choć historia tego zaburzenia sięga niemal 2500 lat wstecz. Początkowo w celu określenia zjawiska zaburzeń świadomości, w literaturze psychiatrycznej posługiwano się niejasnymi, niedokładnymi pojęciami. Z tego powodu dochodziło do stosowania zupełnie różnych określeń do opisania tych samych symptomów. Dopiero, począwszy od III wersji amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, poprzez jej zmiany, aż do DSM-IV oraz dzięki 10 wersji klasyfikacji międzynarodowej zaznacza się tendencja do tworzenia ściślejszych kryteriów rozpoznawania majaczenia. Rezygnuje się z pojęć nieprecyzyjnych kładąc nacisk na rozpoznawanie tych objawów, które są łatwe do zarejestrowania i nazwania. W pracy dokonano zwięzłego przeglądu rozpoznawania majaczenia według klasyfikacji DSM-III, DSM-IV i ICD-10.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the influence of specific approaches to the problem of diagnosis of delirium on the diagnostic process. They noted difficulties in defining the term of delirium, although the history of this disorder has been known for some 2,500 years. Initially the psychiatric literature has been using unclear and imprecise terms in defining consciousness disturbances. It has been resulting in the use of quite different definition to design the some symptoms. Only since the 3rd version of the American classification of mental disorders, through its revision and finally the 10th version of the International classification and DSM-IV, the tendency haas been seen to establish diagnostic criteria of particular conditions as precise as possible. Many vague notions have been given up and the emphasis laid on diagnosing symptoms, which could be easily registered and named. In this paper the authors give a suummarised review of establishing the diagnosis of delirium according to the classifications such as DSM-III, DSM-IV, and ICD-10.


  5/17

  Tytuł oryginału: Psychoza indukowana u małżonków - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Inductive psychosis in a married couple - case report.
  Autorzy: Kwiatkowska Dorota, Cedro Artur
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.189-191, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zaburzenie psychiczne u dwojga małżonków, z których żona choruje na schizofrenię paranoidalną, a u męża zaś dwukrotnie - w odstępie roku - rozpoznano psychozę indukowaną. Żona zaindukowała męża urojeniami ksobnymi, prześladowczymi i religijnymi. Podejmował on działania z pobudek urojeniowych. Obserwowano wzajemne podtrzymywanie się partnerów w urojeniowych sądach, poprzez wspólne, podyktowane tymi sądami działania oraz silny i bliski związek emocjonalny indukowanego i induktora. Przejęcie urojeń ułatwiały cechy zależnej osobowości męża.

  Streszczenie angielskie: A cause of a couple, is presented in which the wife has been suffering from paranoid schizophrenia and in the husband has been twice - in the lapse of one year - established the diagnosis of inductive psychosis. The wife induced delusions in her husbend - delusions of reference, persecutory, of religious contents. He was taking actions based on delusional motives. Both partners mutually reinforced their delusional opinions through common activities resulting from them and through the strong and close emotional relationship between the induced and the inductor. Features of the husband's dependent personality promoted the delusions being adopted.


  6/17

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - wybrane problemy patogenezy.
  Tytuł angielski: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zięba Marek, Kwiatkowska Sylwia
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.8-12, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest następstwem nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej płuc na szkodliwe pyły i gazy. Mimo znacznego postępu, mechanizmy modulujące proces zapalny nadal nie są w pełni poznane. Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące patogenezy POChP.


  7/17

  Tytuł oryginału: Gruźlica płuc - problem ciągle aktualny. Rola lekarza pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: The problem of tuberculosis is still actual. The role of general practitioner.
  Autorzy: Kwiatkowska Sylwia
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.45-49, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce na tle sytuacji na świecie. Omówiono główne mechanizmy immunologiczne i patogenetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu klinicznego zmian swoistych w płucach, leczenia i zapobiegania. Określono rolę lekarza rodzinnego w procesie diagnostyki i terapii.


  8/17

  Tytuł oryginału: Analysis of mutations in the p16/CDKN2A gene in sporadic and familial melanoma in the Polish population.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Karczewska Aldona, Kwiatkowska Eliza
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.369-376, il., tab., bibliogr. s. 374-376 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie angielskie: Mutations in CDKN2A have been found in sporadic cutaneous malignant (CMM), in familial CMM and in other syndromes associated with melanoma. In this study DNA was obtained from 207 individuals and five cell lines. There were 157 CMM patients and 50 healthy members of melanoma patients families. The CMM group included patients with one or two melanoma cases in the family, families with dysplastic nevus syndrom (DNS) and patients with a spectrum of other types of cancers in the family. PCR-SSCP analysis and sequencing identified: six substitutions in codon 58 CGA/TGA (Arg/Stop), 16 substitutions GAC/GAT in codon 84 (Asp/Asp), six substitutions CGA/TGA in codon 148 (Arg/Thr), 14 substitutions G/C in 3'UTR and 4 double changes (two in codon 84 and 3'UTR; two in codon 148 and 3'UTR). THe mutation identified in codon 58 was found in tissue only. Other substitutions were polymorphisms found in DNA from tissue and blood samples. Most of them were identified in sporadic CMM (six in codon 148 Ala/Thr, 12 in codon 84 Asp/Asp and six in 3'UTR). The frequency of the polymorphisms was also high in DNS and CMM/DNS families (four in codon 84 Asp/Asp and six in 3'UTR). No mutations or polymorphisms were found in CMM patients with one or two melanoma cases and CMM patients, with other cancers in family history. The analysis of the CDKN2A gene muataions in the Polish population demonstrated: (i) no germline mutations; (ii) a relatively high number of genetic changes in sporadic melanoma; (iii) a high number of polymorphisms in DNS and CMM/DNS families.


  9/17

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  10/17

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności nerek i leczenia nerkozastępczego na aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego : praca doktorska
  Autorzy: Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Biochemii i Chemii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 47 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20150

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/17

  Tytuł oryginału: Lyn and syk kinases are sequentially engaged in phagocytosis mediated by FcçR.
  Autorzy: Strzelecka-Kiliszek Agnieszka, Kwiatkowska Katarzyna, Sobota Andrzej
  Źródło: J. Immunol. 2002: 169 (12) s.6787-6794, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 300,982

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Recent data indicate that phagocytosis mediated by FcçRs is controlled by the Src and Syk families of protein tyrosine kinases. In this study, we demosntrate a sequential involvement of Lyn and Syk in the phagocytosis of IgG-coated particles. The particles isolated at the stage of their binding to FcçRs (4řC) were accompanied by high amounts of Lyn, in addition to the signaling ç-chain of FcçRs. Simultaneously, the particle binding induced rapid tyrosine phosphorylation of numerous proteins. During synchronized internalization of the particle induced by shifting the cell to 37řC, Syk kinase ans Src homology 2-containing tyrosine phosphatase-1 (SHP-1) were associated with the formed phagosomes. At this tep, most of the proteins were dephosphorylated, although some underwent further tyrosine phosphorylation. Quantitative immunoelectron microscopy studies confirmed that Lyn accumulated under the plasma membrane beneath the bound particles. High amounts of the ç-chain and tyrosine-phosphorylated proteins were also observed under the bound particles. When the particles ere internalized, the ç-chain was still detected in the region of the phagosomes, while amounts of Lyn were markedly reduced. In contrast, the vicinity of the phagosomes was heavily decorated with anti-Syk and anti-SHP-1 Abs. The local level of protein tyrosine phosphorylation was reduced. THe data indicate that the accumulation of Lyn during the binding of IgG-coated particles to FcçRs correlated with strong tyrosine phosphorylation of numerous proteins, suggesting an initiating role for Lyn in protein phosphorylation at the onset of the phagocytosis. Syk kinase and SHP-1 phosphatase are mainly engaged at the stage of particle internalization.


  12/17

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia otyłości ogromnego i średniego stopnia w warunkach leczenia uzdrowiskowego.
  Tytuł angielski: The efficacy of spa treatment of extreme and medium stage obesity.
  Autorzy: Chojnowski Jacek, Włodarczyk Konrad, Kwiatkowska Barbara
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.69-81, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość z powodu rozpowszechnienia oraz zagrożeń z niej wynikających stanowi jedno z największych wyzwań dla współczesnej opieki zdrowotnej. Przede wszystkim pacjenci z otyłością ogromną, zagrażają życiu, wymagają szczególnie intensywnego leczenia. Celem naszych badań była ocena wyników leczenia chorych z otyłością ogromnego i średniego stopnia w czasie krótkoterminowej terapii w warunkach uzdrowiskowych. Badaniami objęto 177 chorych, w tym 134 z otyłością ogromną - BMI ň 40 kg/mý (grupa A) i 43 z otyłością średniego stopnia - BMI od 30 do 35 kg/mý (grupa B). Grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku, odpowiednio w grupach A i B średnia wynosiła 52,8 ń 9,7 lat i 56,1 ń 9,8 lat. Średnia masa ciała natomiast odpowiednio: 124,5 ń 18,5 kg i 88,7 ń 10,2 kg, a średnie BMI: 45,7 ń 5,4 kg/mý. w grupie A odsetek otyłości wisceralnej był większy niż w grupie B, a czas trwania otyłości o 6 lat dłuższy. Liczba osób chorych na cukrzycę była podobna i wynosiła odpowiednio w grupach A i B 62 proc. i 60 proc. u chorych oceniono zmiany: masy ciała, BMI, parametrów lipidowych, fibrynogenu, glikemi oraz ciśnienia pod wpływem krótkoterminowego leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Utrata średniej masy ciała była prawie dwukrotnie większa w grupie A niż w grupie B i wynosiła odpowiednio 8,4 kg i 4,7 kg. BMI natomiast obniżyło się w grupie A z 45,7 kg/mý do 42,6 kg/mý, a w grupie B z 32,5 kg/mý do 30,8 kg/mý. W obu grupach doszło do istotnej poprawy parametrów lipidowych - ...

  Streszczenie angielskie: Obesity due to its high incidence and entailing life-threatening illnesses constitutes one of the greatest challengers for contemporary healthcare. Particularly patients with extreme obesity should be treated in the most intensive manner. Therefore the aim of our study was to assess the effectiveness of a short-term spa treatment in reduction of body mass of obese individuals. The whole study comprised 177 patients, among them 134 (group A) and 42 (group B) suffering from the extreme and medium obesity, respectively. There were no significant age differences between the 2 groups. The average body weight equalled to 52,8 ń 9,7 and 56,1 ń 9,8 and average BMI 45,7 ń 5,4 and 32,5 ń 1,5. Group A was featured with the higher percentage of visceral obesity and 6-year longer duration period in comparison to group B. The percentage of individuals sufferinng from diabetes was similar in both groups (62 p.c. and 60 p.c. respectively). The following parameters were evaluated during weight reduction: body mass alternation, BMI, blood lipids concentration, fibrinogen level, glicaemia and blood pressure. Body mass loss in group A nearly doubled this accomplished in group B and reached 8,4 and 4,7 respectively. BMI was decreeased in group A from 45,7 to 42,6 and in group B from 32,5 to 30,8. In both groups a beneficial shift in lipidograms were obtained: decerase of total cholesterol, LDL and TG. However, HDL cholesterol level did not alter significantly in either of groups. The ...


  13/17

  Tytuł oryginału: Meble szkolne a wady postawy uczniów.
  Tytuł angielski: School furniture and body posture defects in schoolchildren.
  Autorzy: Kąkołowicz-Laskowska Barbara, Kwiatkowska Bożena, Piekarska Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.356-358, il., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu niedostosowanych do wzrostu uczniów mebli szkolnych na powstawanie wad postawy. W 2000 roku przeprowadzono badania w 10, losowo wybranych, łódzkich szkołach podstawowych. Objęto nimi 475 uczniów z klas III (wszystkie lekcje w tej samej sali) oraz IV (początek korzystania z klasopracowni). Mierzono wysokość uczniów oraz zajmowanych przez nich krzeseł i stołów. Lekarz ortopeda oceniał prawidłowość postawy. Uczniowie i wychowawcy wypełniali ankietę. Z przeprowadzonych badań wynika, że: 1. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają świadomość potrzeby i znają zasady przyjmowania prawidłowej pozycji w ławkach szkolnych. 2. Pomimo deklarowanej przez pedagogów świadomości zagrozeń wynikających z niedostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, duży odsetek mebli nie spełnia nakładanych przez Polską Normę wymogów. Problem ten dotyczy zwłaszcza uczniów korzystających z klasopracowni. 3. Odsetek uczniów uczęszczających na gimnastykę korekcyjną jest zby niski w stosunku do ogólnej liczby schorzeń układu ruchu i wad postawy zaobserwowanych u dzieci objętych badaniem. 4. Stosunkowo wysoki odsetek uczniów bawi się na dworze tylko godzinę lub wcale, gdy tymczasem normy higieniczne dla 10-latków przewidują 3-5 godzin ruchu na świeżym powietrzu dziennie. Nieproporcjonalnie dużo czasu uczniowie spędzają przed telewizorem i komptuerem. 5. Ponad 75 proc. populacji ma wady postawy, głównie skrzywienia kręgosłupa i deformacje klatki piersiowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of non-standard school furniture on the development of body posture defects. The study was conducted in 2000, in 10 primary schools, selected at random, in the city of Łódź. It covered 475 children of the 3rd form (using only one room) and the 4th form (using several class laboratories). The height of the children, their chairs and tables was measured. An orthopaedist evaluated their body posture. In addition, the children and their teachers filled out a brief survey. The results of the study show that: 1. Both children and teachers are aware of the need and principles of a correct body position at a school desk; 2. Despite the teachers' declared awareness of health risk related to non-adjustment of furniture to a child's height, a high percentage of furniture sets neither meet hygienic requirements nor conform to the Polish standard. This problem concerns particularly the pupils using class laboratories; 3. The proportion of children in corrective exercise classes is too low in relation to the general number of locomotor and body posture disorders in children covered by the study; 4. A relatively high percentage of pupils spend only hour outdoors while the standard for the 1-year old is 3-5 hours of physical outdoor activities daily. Children spend too much time watching television or using computer; 5. According to orthopaedic examination, over 75 p.c. of the population have body posture defects, mainly scoliosis and chest deformations.


  14/17

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Vitamin D3 receptor gene and estrogen receptor gene polymorphism - population studies in the Wielkopolska region.
  Autorzy: Ziemnicka Katarzyna, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszczyk Daria, Kalak Robert, Kwiatkowska Jolanta, Słomski Ryszard
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.11-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odkrycie przyczyn powstawania osteoporozy jest prawdopodobnie najlepszą drogą poszukiwania sposobu zapobiegania i leczenia tej jednostki chorobowej. Jak się obecnie przyjmuje, jej obraz jest uwarunkowany czynnikami genetycznymi, ogólnym stanem zdrowia oraz zewnętrznymi czynnikami działającymi w ciągu życia chorych. Czynniki genetyczne mają decydować o wartości szczytowej masy kostnej. Stąd z pewnością w sytuacji określenia ich wpływu na kość można będzie z większym prawdopodobieństwem oceniać indywidualne zagrożenie osteoporozą. To z kolei może zasadniczo zmienić przebieg choroby. W metabolizmie kości ważną rolę odgrywają witamina D3 oraz estrogeny. Stąd celem pracy było badanie częstości występowania wariantów alleli dla genów: receptora witaminy D3 (VDR oraz estrogenowego (ER) w grupie kobiet z rejony Wiekopolski. Badaniem obję to 91 kobiet. Ocenę gęstości kości wykonano przy pomocy metody DEXA w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L1-L4). We wszystkich przypadkach zbadano warianty alleli Taq I, Apa I, Bsm I dla VDR oraz Pvu i Xba I dla ER. Próbę kontrolną stanowiło 30 zdrowych kobiet. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowana populacja jest głównie heterozygotyczna, istnieje jednak pewna tendencja do wyodrębnienia allelu T w grupie chorych z obiżoną masą kostną. Wskazane byłoby dalsze poszerzanie grupy badanej i analiza polimorfizmow innych genów biorących udział w regulacji metabolizmu kostnego.

  Streszczenie angielskie: The studies of the etiology of osteoporosis are the most important way to proper prophylaxis and treatment. It has been generally accepted, that the clinical appearance of osteoporosis is affected by genetic factors, general health state and environmental factors acting during the whole life. Genetic factors may decide about peak bone mineral density, thus their determination would be helpful to establish the individual risk of osteoporosis. Our knowledge about these risk factors can help us to change the course of the disease. Vitamin D3 and estrogens play an important role in the bone metabolism. Thus, the aim of our study was to estimate vitamin D3 receptor gene (VDR) and estrogen receptor gene (ER) variants in patients with primary postmenopausal and senile osteoporosis and to investigate the relationship between genotype and bone mineral density (BMD). The studies referred to 43 women with low BMD and 20 healthy controls. BMD was determined in lumbar spine (L1-L4) using DEXA. In all cases VDR allels (for Taq I, Apa I and Bsm I and Fok I) and ER allels (for Pvu II, Xba I) were studied. Our results revealed, that this population is mainly heterozygotic, but we can observe tendency to separation of allele T in the group with lower bone mineral density. This indicaces that we should extend our studied group and analyze polymorphism of other gene taking parts in the regulation of bone metabolism as well.


  15/17

  Tytuł oryginału: Biochemia : podręcznik do samodzielnego uczenia się : pytania z odpowiedziami w formie komentarzy : testowy egzamin końcowy
  Tytuł angielski: = Biochemistry
  Opracowanie edytorskie: Dawidson Victor L. (red.), Sittman Donald B. (red.), Kwiatkowska-Korczak Janina (red), Skrzypiec Monika (tł.), Robak Małgorzata (tł.), Matusiewicz Małgorzata (tł.), Ugorski Maciej (tł.), Szczęsny Jacek (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, X, [4], 567 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych
  Sygnatura GBL: 736,593


  16/17

  Tytuł oryginału: Pierścień naczyniowy jako jedna z rzadszych anomalii łuku aorty.
  Tytuł angielski: Vasular ring as one of rare anomalies of the aortic arch.
  Autorzy: Kwiatkowska Joanna, Aleszewicz-Baranowska Janina, Sabiniewicz Robert, Bielińska Barbara, Ereciński Jan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.185-190, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierścień naczyniowy (VR), to termin odnoszący się do grupy wrodzonych anomalii łuku aorty i/lub jej odgałęzień, które mogą wywierać różnego stopnia ucisk na tchawicę i przełyk. Celem pracy była analiza obrazu klinicznego i badań obrazowych u dzieci z rozpoznanym VR w zestawieniu z obrazem śródoperacyjnym i autopsyjnym. Opis przypadku: W latach 1990-1998 hospitalizowano w naszej klinice 13 dzieci z rozpoznaniem VR. Wiek pacjentów w chwili hospitalizacji wynosił od 2 do 13 miesięcy (średnio 7,8 miesięcy). W obrazie klinicznym od urodzenia u wszystkich obserwowano duszność i nawracające infekcje układu oddechowego. U dwojga niemowląt występowały trudności w połykaniu. W żadnym przypadku nie stwierdzono wrodzonej wewnątrzsercowej wady seca. Podstawą rozpoznania VR było zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne z papką barytową wykazujące impresje przełyku. W 10 przypadkach rozpoznanie potwierdzono badaniem naczyniowym. Zabieg operacyjny wykonano u 10 z nich. Jedno dziecko zmarło w trzeciej dobie pooperacyjnej. U jednego utrzymują się objawy zwężenia tchawicy. Stan 8 operowaych pacjentów oceniany jest jako bardzo dobry. Jedno dziecko zmarło w wieku 12 miesięcy, przed zabiegiem operacyjnym, w przebiegu rozległego obustronnego zapalenia płuc. Dwoje niemowląt zakwalifikowanych do zabiegu oczekuje na operację. Na podstawie badań: angiograficznego, śródoperacyjnego i autopsyjnego u 8 pacjentów rozpoznano podwójne łuki aorty, w 2 przypadkach prawostronny łuk aorty z przetrwała tętnicą bezimienna, w 2 lewostronny łuk aorty z anomalia tętnicy podobojczykowej prawej, a w 1 przypadku ucisk na przełyk spowodowany był więzadłem tętniczym. Wnioski...


  17/17

  Tytuł oryginału: mRNA expression of the cyclins in B-CLL.
  Autorzy: Antosz Halina, Kowal Małgorzata, Kwiatkowska-Drabik Barbara, Marzec Barbara, Jargiełło Małgorzata, Mizerski Grzegorz, Kocki Janusz, Wysocka Krystyna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.105-110, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: B cell chronic lymphocytic leukemia is malignant disorder characterised by accumulation of resting lymphocytes. We investigated the mRNA expression of cyclins A, B, C, D1, D2 and D3, which are characteristic for different phases of the cell cycle, by multi-probe RNase protection assay system. We have examined expression of cyclins in unstimulated and stimulated PMA and LPS lymphocytes in vitro. In our study, all B-CLL tested samples expressed the mRNA cyclin C, D1, and overexpression D2 after stimulation PMA. mRNA cyclin A and D3 appeared in the cases where the cells proliferated in vitro. Induction of cyclin B expression was observed in only 5 cases B-CLL after treating with PMA and LPS.

  stosując format: