Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWIAS
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/16

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą operacji otwartej i metodami laparoskopowymi : praca doktorska
  Autorzy: Listopadzki Sławomir, Kwias Zbigniew (promot.).; Szpital Wojewódzki im. dr Jana Biziela Oddział Urologii w Bydgoszczy, [Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
  Źródło: [2002], 79 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/16

  Tytuł oryginału: Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.48-52, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena wczesnej toksyczności skojarzonego leczenia (hormonoterapi + radioterapia konformalna 3D [3 d-CRT) u chorych z rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metody. W okresie od kwietna 1999 roku do grudnia 2000 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 42 chorych z rakiem gruczołu krokowego (T1-T3N0M0) zostało leczeniu poddanych radioterapią konformalną 3D w skojarzeniu z hormonoterapią. Analizowana grupa chorych obejmowała następujące stopnie zaawansowania klinicznego: T1 = 4 chorych, T2 = 11 chorych, T3 = 27 chorych. U żadnego z poddanych analizie nie stwierdzono obecności przerzutów odległych. U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia napromienianiem, oraz w jego trakcie, zastosowano leczenie hormonalne, składające się z agonisty LHRH lub obustronnej orchidektomii w skojarzeniu z flutamidem. Leczenie napromienianiem prowadzono przy zastosowaniu fotonów 15 MV w dziennej dawce 1,8 Gy do średniej dawki całkowitej 71,7 Gy (67,8 - 72 Gy). Ostry odczyn popromienny był oceniany według klasyfikacji zaproponowanej przez Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Wyniki. Wszyscy chorzy ukończyli cały cykl napromieniania bez konieczności wprowadzania dodatkowych przerw z powodu nasilenia objawów ubocznych terapii. Do najczęstszych objawów ubocznych prowadzonego leczenia hormonalnego w analizowanej grupie zaliczono: "uderzenia gorąca", poty, powiększenie gruczołów piersiowych, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Wszystkie powyższe ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate acute toxicity of combined treatment (androgen ablation and 3D conformal radiotherapy [3D-CRT] in patients with localised and locally advanced cancer of the prostate. Materials and methods. Between April 1999 and December 2000, at the Wielkopolskie Cancer Centre in Poznan, 42 patients with prostate cancer (T1-T3 N0 M0) were treated with 3 D conformal radiation therapy and hormone therapy. Patients representeda localised disease (1 = 4 patients, T2 = 11 patients) and locally advanced disease (T3 = 27 patients). No patients had clinically detectable distant metastases. Neo-adjuvant androgen ablation therapy (LH-RH agonists or bilaeral orchidectomy and flutamide) was given to all patients. Radiotherapy was performed using 15 MV photons in the daily fraction of 1.8 Gy to the total median dose of 71.7 Gy (range, 67.8 to 72 Gy). Acute toxicities were evaluted according to the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) morbidity scoring scale. Results. All patients completed the entire course of radiotherapy and were assessable for evaluation of acute toxicities. The most common side effects of androgen ablation were "hot flushes", gynaecomastia, and slight discomfort in the abdomen, although these were of mild intensity. The main problems during irradiation and for a few weeks after the completion of radiotherapy were related to: - genito-urinary tract (rgency, nocturia, dysuria). Toxicities were as follow: grade 0 and 1: 80 p.c. of patients and grade 2: ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Rak stercza.
  Tytuł angielski: Prostate carcinoma.
  Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.108, 110-116, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu krokowego jest coraz częściej rozpoznawaną chorobą nowotworową. W Polsce stanowi trzecią, co do częstości przyczynę zgonów w chorobach nowotworowych (5 proc.). Czynniki ryzyka to przede wszystkim podeszły wiek chorego, rodzinne występowanie choroby i rasa czarna. Początkowo bezobjawowy przebieg utrudnia wczesną diagnozę. W rozpoznawaniu choroby najważniejsze są: badanie guczołu palcem przez odbytnicę, oznaczenie poziomów swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, ultrasonografia przezodbytnicza oraz celowana biopsja stercza. Wśród czynników rokowniczych najistotniejsze są: stopień miejscowego zaawansowania nowotworu, stopień zróżnicowania histologicznego oraz poziom PSA. Określenie czynników prognostycznych umożliwia ocenę stanu chorego i zaplanowanie odpowiedniej terapii. U chorych z oczekiwanym 10-letnim okresem przeżycia i tylko w przypadku raka ograniczonego do narządu, istnieje możliwość wdrożenia leczenia radykalnego. Leczenie radykalne obejmuje całkowite usunięcie gruczołu krokowego metodami chirurgicznymi i napromienianie. Choroba zaawansowana może być leczona jedynie paliatywnie, z reguły za pomocą manipulacji hormonalnej. W każdym przypadku planowanego leczenia należy wybrać metodę najodpowiedniejszą dla w pełni poinformowanego chorego.

  Streszczenie angielskie: The carcinoma of the prostate is a neoplastic disease, which is more and more frequently detected in men. Prostate carcinoma generally occurs in men beyond middle age. It constitutes the third death cause among neoplastic diseases (5 p.c.) in Poland. The most important role risk factors are advanced age of the patients, familial prevalence of the disease, black rase and high-fat diet. Prostate cancer usually develops in the outer part of the prostate gland (75 p.c.), causing a change in the texture of the gland. The most important steps in diagnosing the prostate cancer are: digital rectal examination (DRE), evaluation of the prostate-specific-antigen (PSA) level in the blood, transrectal ultrasonography (TRUS) and ultrasound-guided biopsy. The most important prognostic factors are: degree of the cancer progression (staging), degree of histological differentiation (grading), and the serum level of the PSA. Determination of the prognostic factors makes possible to evaluate the condition of the patient and to establish a proper therapy. The patients with diagnosis of prostate cancer, confirmed by the result of the transrectal biopsy, in clinical stage not higher than T2 are qualified to the radical treatment. This kind of treatment can be performed only in patients with organ confined disease and when the patients can benefit from it, that means in men whose expected survival is not shorter than 10 years. Radical treatment comprises a complete removal of the prostate (radical prostatectomy) or radiotherapy (brachytherapy, external-beam radiotherapy)...


  5/16

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego.
  Autorzy: Kwias Zbigniew
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.43-46
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/16

  Tytuł oryginału: Leczenie raka pęcherza moczowego: stan obecny i perspektywy.
  Tytuł angielski: Treatment of bladder cancer: present and perspectives.
  Autorzy: Nawrocki Sergiusz, Milecki Piotr, Skacel Tomasz, Skoneczna Iwona, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.465-470, 472, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak pęcherza moczowego w Polsce jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Najczęściej stosowaną metodą leczenia raka powierzchniowego jest przezcewkowe usunięcie zmiany w pęcherzu moczowym z następową miejscową immunoterapią lub chemioterapią. Pomimo takiego postępowania w trakcie obserwacji u ok. 30 proc. chorych dochodzi do nawrotu choroby lub progresji w postać inwazyjną. Badane obecnie nowe metody leczenia, takie jak immunoterapia BCG w połączeniu z interferonem w niskiej dawce lub zastosowanie rekombinowanych szczepów BCG dają nadzieję na poprawę tej niekorzystnej sytuacji. Jednak dopiero po ich weryfikacji w kontrolowanych badaniach klinicznych będzie można ocenić ich przydatność w praktyce klinicznej. Intensywnie prowadzone badania, mające na celu poznanie biologii guza i zagadnień związanych z jego immunologią mogą być pomocne w wytypowaniu chorych charakteryzujących się wysokim ryzykiem progresji choroby. To z kolei uzasadnia zastosowanie w tej podgrupie chorych wcześniejszego lub bardziej agresywnego leczenia. Reasumując, w powierzchniowym raku pęcherza moczowego zapobieżenie rozwojowi lub nawrotowi nowotworu jest podstawowym celem terapii. W stadium inwazyjnym podstawową metodą leczenia raka pęcherza moczowego jest radykalna cystektomia. Neoadjuwantowa chemioterapia jest obiecującą opcją leczenia, zwłaszcza w guzach głęboko naciekających ścianę pęcherza moczowego lub tkanki około-pęcherzowe. Wyniki dwóch badań klinicznych III ...

  Streszczenie angielskie: Bladder cancer is one of the most frequent tumours of the urinary tract in Poland. The superficial disease is treated with transurethral resections and additionally with local immunotherapy or chemotherapy with good results. However, there is a considerable fraction of BCG-refractory tumours (30 p.c.) and progression to muscle-invasive cancer. New approaches such as BCG combined with low-dose interferon or recombinant BCG strains are promising but need tobe explored in prospective clinical trials. Better understanding or tumour biology and immunology probably will enable to distinguish patients with a high risk of progressive disease and to tailor further therapy options. The cornerstone of muscle invasive tumours treatment is radical cystectomy. The neoadjuvant chemotherapy is a promising option, especially in tumours invading surrounding organs but requires confirmations of early results in phase III trials before introduction as a standard treatment. Combined chemotherapy and modern 3-D conformal radiotherapy enable to preserve the organ and function of the bladder (bladder conserving therapy) and is intensively studied in ongoing trials, another issue which is intensively studied is a molecular characterisation of individual tumours. It might help to choose for particular patient the bladder conserving therapy or cystectomy in the near future. The use of neodjuvant or adjuvant chemotherapy with surgery or radiotherapy is still controversial, however the results ...


  7/16

  Tytuł oryginału: Elementy geograficzne wpływające na funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia.
  Tytuł angielski: Geographical elements influencing functioning of Military Health Service.
  Autorzy: Kwiasowski Zbigniew, Leszczyński Włodzimierz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.287-294, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia usystematyzowanie czynników geograficznych, mających wpływ na organizowanie przedsięwzięć leczniczo-ewakuacyjnych i sanitarno-przeciwepidemicznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków pod względem zdrowotnym żołnierzom oraz ludności cywilnej na obszarze działań wojennych.


  8/16

  Tytuł oryginału: Hormonal therapy combined with radiotherapy in locally advanced prostate cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Kwias Zbigniew
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.157-163, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: At present radiation therapy and radical prostatectomy are considered to be the treatment of choice for clinical T1-T2 prostate cancer. In a more advanced stage of the disease (T3) 10-year overall survival is observed in approximately 40 p.c. of patients treated with conventional radiotherapy. So far only a few methods for improving the efficacy of radiotherapy have been introduced. One of them is a three-dimensional conformal radiotherapy with 3 dimensional treatment planning. These novel methods make it possible to escalate the dose to the target and protect healthy tissue at the same time. The optimal volume of irradiation, total dose, fraction dose, techniques of radiotherapy, and the end points used during the follow-up are open to debate. In recent years a few clinical trials involving hormonal therapy and radiotherapy have been carried out. The most important of these are: RTOG 8307, RTOG 8610, RTOG 9202, and EORTC 22863. In the RTOG 8307 trial the comparison of outcomes of a combined treatment with a matched-control group of patients treated by radiotherapy alone has shown that adding hormonal therapy to radiotherapy resulted in a better outcome. Another trials RTOG 8531 and RTOG 8610 produced benefit due to the implementation of hormonal therapy in radiotherapy. The EORTC trial No. 22863 showed improvement in the 5-year overall survival when hormonal therapy after the completion of radiotherapy was continued for 3 years in the investigational arm. The RTOG 9202 study indicated benefit obtained from 2 years of adjuvant hormonal therapy...


  9/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Antczak Andrzej, Nowaczkiewicz Piotr, Bieniaszewski Piotr, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.72
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U chorych poddawanych skomplikowanym operacjom, u których nie można stosować preparatów krwiopochodnych należy stosować czynnik VIIa.


  10/16

  Tytuł oryginału: Termoablacja w leczeniu guzów nerek u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym.
  Autorzy: Cieślikowski Wojciech, Skrzywanek Paweł, Kwias Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.34-36, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Koagulacja tkanek prądem wysokiej częstotliwości (radio-frequency ablation, RF ablation) jest minimalnie inwazyjną techniką leczenia przerzutów nowotworowych oraz małych guzków nerek u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym. Pierwsze obserwacje wykazyją dużą skuteczność oraz bezpieczeństwo metody. Chorzy wymagają dalszej, długofalowej klinicznej i obrazowej obserwacji w celu określenia roli i skuteczności metody.


  11/16

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/16

  Tytuł oryginału: Chemioterapeutyki w leczeniu zakażeń dróg moczowych.
  Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew, Nowaczkiewicz Piotr
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.9-15, tab.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Ocena zastosowania skojarzonej anestezji ogólnej i zewnątrzoponowej do operacji usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherza jelitowego : praca doktorska
  Autorzy: Cieślikowski Wojciech, Kwias Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Urologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 56 k. : il., tab., bibliogr. 54 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20803

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/16

  Tytuł oryginału: Ocena wartości przezcewkowego nacięcia szyi pęcherza i stercza /TUIP/ w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego : praca doktorska
  Autorzy: Bogacki Mirosław, Kwias Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Urologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 88 k., il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20807

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  15/16

  Tytuł oryginału: Nowotwory nerek.
  Tytuł angielski: Renal tumors.
  Autorzy: Kwias Zbigniew, Antczak Andrzej, Cieślikowski Wojciech, Stachowski Tomasz, Kalwas Paweł, Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.620, 622-626, il.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowotwory nerek, mimo postępu w medycynie nadal sprawiają wiele problemów, szczególnie leczniczych. Najczęściej występujący rak nerkowokomórkowy pozostaje niewrażliwy na radioterapię i stosowane obecnie chemioterapeutyki. Immunoterapia nadal pozostaje w fazie prób, choć doniesienia są obiecujące. Obecnie kanonem postępowania jest leczenie chirurgiczne, które ewoluuje w kierunku procedur mało inwazyjnych, jak laparoskopia termoablacja, a także w kierunku zabiegów organooszczędnych. Należy pamiętać, że guz nerki nie zawsze oznacza nowotwór złośliwy. Zmiany o charakterze łagodnym należy wychwycić już w okresie przedoperacyjnym, by nie narażać pacjenta na niepotrzebny zabieg. Z nowotworów tych największe znaczenie kliniczne mają: angiomyolipoma, onkocytoma i gruczolak nerki, które podejrzewa się czasami już w badaniu USG. Nieraz diagnostykę trzeba rozszerzyć o KT, NMR, czy angiografię. Zabieg operacyjny konieczny jest tylko w sytuacjach, kiedy guzy te spowodują stany groźne dla chorego, np. krwawienie. Inaczej jest w nowotworach złośliwych, kiedy zabieg chirurgiczny jest konieczny. Wtedy do wyboru mamy kilka rodzajów zabiegów, m.in. w zależności od stanu drugiej nerki. Ostatnio coraz częściej wykonywane są zabiegi organooszczędne, nawet u chorych ze zdrową, drugą nerką. Mowa o resekcji klinowej, resekcji bieguna nerki i enukleoresekcji, a także najnowszej metodzie termoablacji. Zarówno zabiegi radykalne, jak i energooszczędne zaczyna się od niedawna wykonywać ...

  Streszczenie angielskie: Renal tumors present serious problems, especially therapeutical, despite progress in medicine. The most common Renal Cell Carcinoma remains unsensible for radiotherapy and contemporary chemotherapy. Immunotherapy is still an experimental procedure, through first reports are promising. At present surgical treatment is performed as a standard and it evolves towards less invasive (laparoscopy, RF-abiation) and nephron-sparing procedures. It is important that not every renal tumor is malignant. Benign neoplasms should be diagnosed during a preoperative dianosis to avoid unnecessary operations. The most important clinically bening tumors include: angyolipoma, oncocytoma and renal adenoma. Sometimes ultrasonography is sufficient. In other cases it is necessary to perform CT, NMR or angiography scans. Then surgical treatment is obligatory only in situations dangerous for patients like bleeding. On the other hand in malignant tumors surgery in the only way to treatment. We can choose appropriate procedure according to specific conditions, especially the condition of the other kidney. Recently nephron-sparing surgery is proposed even to patients with completely health second kidney. Nephron-sparing surgery includes enucleoresection and cuneal or polar resection of tumor, alternatively a brand new method: RF-ablation. Both nephron-sparing and radical resections can be also performed laparoscopically. Generally, that contemporary treatment of renal tumors includes procedures ...


  16/16

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...

  stosując format: