Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWAŚNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych
Autorzy: Boczoń Krystyna, Deryło Antoni, Drewa Gerard, Grytner-Zięcina Barbara, Hadaś Edward, Humiczewska-Rajska Mirosława, Jankowski Stanisław, Kurnatowska Alicja, Kurnatowski Piotr, Kuźna-Grygiel Wanda, Kwaśniewska Jolanta, Siuda Krzysztof, Solarz Krzysztof, Wiczkowski Andrzej
Opracowanie edytorskie: Deryło Antoni (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 506, [2] s., [20] s. tabl. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,916

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/14

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żyły jajnikowej lewej jako powikłanie po cięciu cesarskim - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ovarian vein thrombosis as complication after cesarean section - case report.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Kwaśniewska Anna, Robak Jacek M., Semczuk Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.185-186, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/14

  Tytuł oryginału: Isradypina - antagonista wapnia, jej oddziaływanie na podwyższony doświadczalnie opór naczyń płodowo-łożyskowych.
  Tytuł angielski: Isradipin - calcium antagonist. Influence on increased perfusion pressure of human fetoplacental vessels in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Kwaśniewska Anna, Rogowska Wanda, Semczuk Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • ciąża


  4/14

  Tytuł oryginału: Rak sutka - wybrane czynniki ryzyka prewencja pierwotna.
  Tytuł angielski: Breast cancer - selected risk factors, primary prevention.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Kwaśniewska Magdalena, Drygas Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.26-30, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wielu krajach rozwiniętych ekonomicznie rak sutka zajmuje jedno z pierwszych miejsc w strukturze zgonów z powodu chorób nowotworowych u kobiet, stanowiąc istotny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Sytuacja ta dotyczy również Polski. Jedynie około 5 - 10 proc. ogółu przypadków tej choroby wiążane jest z uwarunkowaniami genetycznymi. Większość przypadków raka sutka jest prawdopodobnie związana z czynnikami środowiskowymi i stylem życia. Bezpośrednie przyczyny powstawania tej choroby pozostają wciąż nieznane. W pracy przedstawiono analizę związku pomiędzy wybranymi czynnikami a ryzykiem wystąpienia raka sutka. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy modyfikacja czynników ryzyka a zwłaszcza stosowanie właściwej diety i regularna aktywność ruchowa może przyczynić się do ograniczenia zagrożenia rakiem sutka. Ocenia się, że eliminacja bądź też modyfikacja znanych czynników ryzyka raka sutka związanych ze stylem życia może zapobiec wystąpieniu nawet 50 proc. przypadków tego nowotworu. Efektywna walka z rakiem sutka wymaga szeroko zakrojonych działań prewencyjnych. Szczególnie istotne jest przeprowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych obejmujących min. wczesną diagnostykę raka sutka.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most common cancer among women and a major public health problem in industrialized contries. Only 5 - 10 p.c. of breast cancer is attributable to genetic susceptibility. Most cases of this disease are probably related to lifestyle or environmental factors. It is difficult to define which factors exactly affect the risk of breast cancer. The aim of this work was to analyze the relationship between selected factors including diet, physical activity and breast cancer risk. According to some scientific investigations, proper diet and regular physical activity may decrease risk of death from this cancer. It is estimated that more than 50 p.c. of breast cancer cases could have been prevented if our current knowledge of risk factors were successfully implemented to reduce risk factors prevalence. It can be achieved by elaborating effectiv educational and early diagnostic programs.


  5/14

  Tytuł oryginału: Identyfikacja sekwencji kodującej i regulatorowej receptora RAR-ŕ w śródnabłonkowej neoplazji oraz w rakach inwazyjnych szyjki macicy skojarzonych z infekcją HPV typami 16 i 18.
  Tytuł angielski: Identification of encoding and regulatory sequences of RAR-ŕ receptor in intraepithelial neoplasia and in invasive cervical carcinomas associated with HPV types 16 and 18.
  Autorzy: Kwaśniewska Anna, Zimna Katarzyna, Sominka Justyna, Goździcka-Józefiak Anna, Semczuk Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.167-170, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Szczecin 15.09. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza sekwencji regulatorowej (w rejonie 5 genu) i kodującej receptora RAR-ŕ w dysplazjach szyjki macicy i rakach inwazyjnych skojarzonych z infekcją PHV. Identyfikację sekwencji DNA różnych typów wirusa HPV przeprowadzono stosując reakcję łańcuchową polimeryzacji (PCR), z wykorzystaniem specyficznych starterów. Metodę PCR-SSCP stosowano do analizy sekwencji receptora RAR-ŕ. Wykazano zmiany w strukturze sekwencji regulatorowej i kodującej badanego receptora RAR. Największe zmiany stwierdzono w DNA izolowanym z komórek tkanek adenocarcinoma colli uteri.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was the analysis of regulatory (region 5 gen) and encoding sequences of RAR-ŕ receptor in cervical dysplasia and invasive cancer associated with HPV infection. A PCR method with the use of specific primers was applied to amplify and detected DNA sequence of various HPV types. A PCR-SSCP method was used to analyse the sequence of RAR-ŕ receptor. The study revealed changes in structure of regulatory and encoding sequences of the investigated RAR receptor. Utmost changes were found in DNA isolated from tissues with diagnosis of adenocarcinoma colli uteri.


  6/14

  Tytuł oryginału: Właściwości hydrofobowe szczepów candida albicans wyodrębnionych z zarażeń wieloogniskowych u partnerów seksualnych.
  Tytuł angielski: Hydrophobic properties of Candida albicans strains isolated from multifocal infections in sexual partners.
  Autorzy: Kwaśniewska Jolanta, Supeł Agnieszka
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.119-124, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 41 Dzień Klinicznej Parazytologii Lekarskiej Łódź 24.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Hydrofobowość powierzchni komórki grzyba jest jedną z cech, wiążących się z jego chorobotwórczością. Tworzenie agregatów nie tylko ułatwia adherencję do komórek, lecz także chroni grzyby przed uszkadzającym działaniem czynników obronnych organizmu żywiciela. Cel: Celem pracy było zbadanie właściwości hydrofobowych powierzchni komórki szczepów grzybów C. albicans, wyodrębnionych z zarażeń wieloogniskowych u partnerów seksualnych oraz próba wykorzystania tej cechy w charakterystyce szczepu grzyba. Materiał i metody: Właściwości hydrofobowe 66 szczepów grzybów oceniono testem wysalania (SAT) z użyciem siarczanu amonu, w środowisku 2 różnych stężeń buforu fosforanowego i 0,9 proc. NaCl. Szczepy autoagregujące tworzyły agregaty w próbie badanej i kontrolnej (+,+), agregujące - tylko w próbie badanej (+,-), nieagregyjące zaś - w żadnej z prób (-,-). Wyniki: Szczepy grzybów C. albicans wyizolowano z 9 materiałów pochodzących od pacjentów z grzybicą nawracającą narządów płciowych. Najwięcej szczepów (63) miało ten sam asymilujący kod liczbowy 2576174. Autoagregację w buforze fosforanowym o wyższym stężenou (0,02 mol/l) wykazało 98,5 proc. szczepów, nie agregowały zaś 1,5 szczepów, brak było szczepów agregujących. W buforze fosforanowym o niższym stężeniu (0,002 mol/l) autoagregację wykazało 28,8 szczepów, agregację - 9,1 proc., nieagregowało - 62,1 proc. W 0,9 proc. roztworze NaCl autoagregację stwierdzono u 15,2 proc. szczepów, agregację u 7,6 proc., nie agregowało natomiast 77,2 proc. Podobną tendencję zaobserwowano, analizując wyniki w odniesieniu do poszczególnych materiałów biologicznych...


  7/14

  Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem specjalnej troski wobec tranformacji - w dobie reformy systemu oświaty i służby zdrowia.
  Tytuł angielski: The care for disabled children in the face of economical transformation - during reforms of the health service and educational system.
  Autorzy: Grzywna Teresa, Franek Grażyna, Kwaśniewska-Ziętek Justyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.109-117, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Ocena subiektywnego stanu zdrowia i wybranych parametrów jakości życia u osób zdrowych obciążonych czynnikami ryzyka chorób przewlekłych : praca doktorska
  Autorzy: Kwaśniewska Magdalena, Drygas Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej w Łodzi
  Źródło: 2002, 104, [5] k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19747

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu
  Opracowanie edytorskie: Zatoński Witold (oprac.), Kwaśniewska J[olanta] (przedm.), Teluk Tomasz (red.), Bielicz Magdalena (red.), Machlejd Monika (red.), Górnicz Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr
  Źródło: - Warszawa, Centrum Onkologii - Instytut M. Skłodowskiej-Curie 2002, 42, [1] s. : tab., 21 cm. - Oprac. na podst. Sprawozdania z Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego nt. biernego palenia tytoniu i zdrowia dzieci, 11-14 stycznia 1999 r. w Genewie
  Sygnatura GBL: 660,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  10/14

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych czynników komórkowych biorących udział w karcinogenezie szyjki macicy : praca doktorska
  Autorzy: Pochylski Tomasz, Kwaśniewska Anna (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Uniwersytecki Aker Sykehus Zakład Anatomii Patologicznej w Oslo
  Źródło: 2002, 127 k. : il., tab., bibliogr. k. 104-127, streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20960

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/14

  Tytuł oryginału: Prevalence of human papillomavirus and Chlamydia trachomatis infections in cervical dysplasia and carcinoma.
  Tytuł polski: Częstość występowania infekcji HPV i Chlamydia trachomatis w dysplazji i raku szyjki macicy.
  Autorzy: Pochylski Tomasz, Gąsowska Urszula, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.47-52, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W rozwoju karcinogenezy szyjki macicy podkreśla się rolę koinfekcji wirusowej i bakteryjnej. Pogląd, że rak szyjki macicy jest chorobą przenoszoną drogą płciową (ang. sexually transmitted disease - STD) rozszerzył obszar poszukiwań innych czynników przenoszonych drogą płciową i coraz częściej przedmiotem badań staje się również bakteria Chlamydia trachomatis oraz wirusy Herpes simplex. Cel pracy. Ocena częstości występowania DNA wirusów brodawczaka ludzkiego HPV oraz Chlamydia trachomatis w nabłonku: raków płaskonabłonkowych szyjki macicy, dysplazji dużego stopnia szyjki macicy (CIN III) oraz prawidłowym szyjki macicy, pochodzącym od kobiet operowanych z powodu mięśniaków macicy. Materiał i metody. Grupę badania stanowiło 35 tkanek pooperacyjnych z rozpoznaniem dysplazja dużego stopnia oraz 29 tkanek pooperacyjnych z rozpoznaniem: rak płaskonabłonkowy szyjki macicy. Grupę kontrolną stanowiły tkanki prawidłowej szyjki macicy uzyskane od 33 pacjentek operowanych z powodu mięśniaków macicy. W celu identyfikacji wirusowego kwasu deoksyrybonukleinowego w DNA izolowanym z materiału pooperacyjnego kobiet grup badanych (CIN III oraz Carcinoma) i kontrolnej, przeprowadzono PCR z zastosowaniem starterów o sekwencjach komplementarnych do różnych typów wirusa HPV (primer uniwersalny, oceniający istnienie 33 typów HPV oraz typy: HPV 16 i HPV 18). PCR posłużyło również do identyfikacji infekcji Chlamydia trachomatis (stosowano PCR II). Wyniki. W grupie kontrolnej Chlamydia ...

  Streszczenie angielskie: Background. The role of viral and bacterial co-infection is stressed in cervival carcinoma. A view that cervical carcinoma is a sexually transmitted disease made the area of research larger and stimulated scientists to seek other sexually transmitted factors, among which Chlamydia trachomatis and Herpes simplex are frequently examined. Purpose. The aim of the study was evaluation of frequency of occurrence of HPV-DNA and frequency of co-infection with Chlamydia trachomatis in epithelium of squamous cell cervical carcinomas, high grade dysplasis and normal cervix. Material and methods. Study group consisted of 35 patients with high grade dysplasia and 29 with squamous cell cervical carcinoma. Control group consisted of 33 healthy patients after myomectomy. In order to identify viral DNA in DNA isolated from postoperative material, PCR analysis was performed using starters complementary to various types of HPV. Results. In control group, Chlamydia trachomatis was found in 3 cases (3/33), i.e. 9.1 p.c. In 5 cases (5/29), which constituted 16.7 p.c., Chlamydia trachomatis was identified in patients with squamous cell cervical carcinoma. However, difference with the control group was not statistically significant. It was shown that frequency of occurrence of Chlamydia trachomatis was statistically significantly higher in patients with high grade dysplasia (p 0.05 p.c.) compared to control group. In CIN III group, Chlamydia trachomatis infections were found in 12 cases, ...


  12/14

  Tytuł oryginału: Evaluation of perinatal management and risk of neonatal and maternal infection in preterm premature rupture of the membranes (PPROM).
  Autorzy: Semczuk-Sikora A[nna], Sawulicka-Oleszczuk H[enryka], Kwaśniewska H., Skoczyński M[ariusz], Semczuk M[arian]
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Premature rupture the membranes (PROM) is considered and additional risk factor for pregnancy outcome. The aim of this report to evaluate the effects of reterm PROM on perinatal management, neonatal well-beineg and risk of neonatal and maternal infection as compared to preterm pregnancy not complicated by PROM. Perinatal management and outcome were analyzed in 68 patients (74 neonates) who delivered preterm with PROM-group I, and 141 women (154 neonates) who delivered preterm without PROM-group II. Mode of delivery was not significantly different between groups. Antibiotic therapy was instituted in 31 p.c. of patients without PROM and in 90 p.c. of patients with PROM. Despite this mode of management, the incidence of infection in neonates of mothers without PROM was lower than in those of mothers with PROM (53 p.c. vs 66 p.c.). No statistical differences were observed between the groups with respect to gestational age at delivery. Despite this observation, neonates from group I had significantly lower birthweight and lower Apgar scores as compared to group II neonates. Laboratory measures of infection (WBC, CRP) were significantly higher in group II compared to group I. Preterm PROM is a significant additonal risk factor for the neonate. It appears that management standards must be proposed in order to reduce the incidence of infection in premature neonates born from PROM-complicated pregnancies.


  13/14

  Tytuł oryginału: Prevalence of Human Papillomavirus (HPV) and Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-2) in cervical dysplasias and carcinomas.
  Autorzy: Pochylski Tomasz, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.71-75, tab., bibliogr. 15 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Using PCR methods HPV incidence was evaluated including type 16 and 18, as well as Herpes genitalis in paraffinised section from women that underwent surgery to either squamous cell cervical cancer or high degree dysplasia. It was statistically proven that incidence of HSV-2 was significantly higher in a group of patients with carcinoma planoepitheliale colli uteri. In the study and control groups no correlation was found between the occurrence of HPV and Herpes virus genitalis.


  14/14

  Tytuł oryginału: Quantity examination of E6 and E7 proteins of HPV 18 in HeLa cell line incubated with retinoid acid.
  Autorzy: Dziubińska-Parol Izabela, Gąsowska Urszula, Rzymowska Jolanta, Wojcierowski Jacek, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.191-195, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the E6 and E7 proteins content in cells of HeLa cell lines incubated with retinoid acid. Quantity was compared with control to find out if there is a significant increase or decrease. Retinoid acid was added to cell lines in concentrations of 1ćM and 1 nM and the cells were incubated for 24 hours. E6 and E7 antigens were detected using DAKO LSAB+ System and extinction of the cells was measured. The results have shown that retinoid acid influenced both HPV 18 transforming proteins only in the concentration of 1 ćM. Althrough there was the decrease of extinction of cells incubated with 1nM concentration, it did not appear to have been significant.

  stosując format: