Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/21

  Tytuł oryginału: Wyzwania dla medycyny rodzinnej w zakresie niwelowania różnic w stanie zdrowia społeczeństwa polskiego.
  Tytuł angielski: The challenges for family medicine in the framework of the Polish populaation health inequalities minimisation.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.83-86, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W końcu lat 80. stan zdrowia populacji polskiej znacznie odbiegał od poziomu krajów w Europie Zachodniej. Od roku 1992 zarysowały się zjawiska wskazujące na zahamowanie narastania tendencji negatywnych i stopniową poprawę w większości wskaźników zdrowotnych. Nastąpiło wydłużenie średniego prognozowania trwania życia, szczególnie mężczyzn, niemal o 3 lata, zmniejszenie współczynnika umieralności niemowląt do 8/1000 żywych urodzeń, ograniczenie chorób zakaźnych, przykładowo 8-krotne zmniejszenie zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Jednak rówolegle w końcu lat 90. zaznaczył się spadek liczby urodzeń oraz gwałtowny wzrtost bezrobocia, które osiągnęło obecnie poziom około 20 proc. Zmieniła się więc struktura wiekowa populacji, powstały znaczne różnice zdrowotne między miastem a wsią, i w poszczególnych warstwach społecznych. Powoduje to konieczność zmian w programach zdrowotnych realizowanych przez lekarzy rodzinnych, tak aby mogły one zapobiegać patologiom w najbardziej zagrożonych grupach wiekowych i społecznych, do których należy młodzież z ubogich rodzin dotkniętych bezrobociem, sami bezrobotni oraz osoby starsze.

  Streszczenie angielskie: At the end of the 80 ies health status of the Polish population was significantly differ in comparison to western countries level. Starting from 1992 the new tendencies has been appeared, showing that negative trends in some health status indicators were reversed or almost reversed. The life expectancy began to increase (in comparison to previous years) almost 3 years in man in the year 2000. The infant mortality decreased steadily reaching 8 per 1000 live birth. In infectious diseases positive changes has noticed, for example hepatitis B incidence decreased 8 times. But on the other hand at the end of the 90 ies rapid increase of unemployment was observed which reach now the level of 20 p.c. in some regions. Moreover the age structure of the population is changing (ageig process) mainly because of the decreasing trend of reproduction. Significant differences in health status between rural and urban areas and between different social classes are observed. All this required changes in health and health promotion programmes performed by the family doctors. It should be strengthem to be able prevent pathology in the most risk social and age groups where can be account youth from poor unemployed families, unemployed and elderly peoples.


  3/21

  Tytuł oryginału: Analiza częstości i rodzaju zakażeń u noworodków i młodych niemowląt z wadami wrodzonym serca.
  Tytuł angielski: Epidemiology of infection in the newborns and infants with congenital heart disease.
  Autorzy: Dawid Grażyna, Horodnicka-Józwa Anita, Wnuk Wojciech, Kuszmar Izabela, Laurans Łukasz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.102-104, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości i rodzaju zakażeń u noworodków i młodych niemowląt z wordzonymi wadami serca oraz ustalenie, jakie szczepy bakteryjne najczęściej były za nie odpowiedzialne. Analizie poddano noworodki i niemowlęta hosptializowane w Oddziale Kardiologii II Kliniki Chorób Dzieci PAM w Szczecinie, u których stwierdzono patologię układu sercowo-naczyniowego i cechy zakażenia bakteryjnego. Najczęstszą manifestacją kliniczną zakażeń w badanej grupie były infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, które występowały u 48,5 proc. pacjentów. W analizowanej przez nas grupie dzieci dominowały zakażenia wywołane florą Gram-ujemną, co potwierdzają również inni autorzy.

  Streszczenie angielskie: The study comprises a group of 20 newborns and 15 infants hospitalised in Cardiology Department in Szczecin in 2001 because of congenital heart disease and infections. The subject was the analysis of incidence of infections, and clinical and laboratory signs. Gram-negative bacteria were the main cause of infection, and pneumonia was the prevalent clinical manifestation.


  4/21

  Tytuł oryginału: Kompedium dla neuropsychoterapeutów EEG Biofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 25 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,750

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/21

  Tytuł oryginału: Wskazówki dla terapeuty EEG Bioofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 40 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/21

  Tytuł oryginału: Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu.
  Tytuł angielski: Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia.
  Autorzy: Kusza Krzysztof, Błaszyk Maciej, Siemionow Maria, Wong K. C.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.187-193, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Propofol jest lekiem powszechnie stosowanym w praktyce anestezjologicznej oraz w oddziałach intensywnej terapii. Podczas jego infuzji dochodzi do spadku proliferacji limfocytów, a także do hiperlipidemii, hipertrójglicerydemii, zaburzeń neurologicznych i kwasicy metabolicznej. Mechanizm powstawania tych powikłań nie jest dokładnie poznany. Celem badania było poznanie wpływu dożylnej infuzji propofolu na hemodynamikę mikrokrążenia w wolnym płacie mięśniowym mięśnia dźwigacza jądra szczura, z wykorzystaniem mikroskopii przyżyciowej. Badaniom poddano osiem szczurów rasy Sprague-Dawley usypianych dootrzewnowo pentrobarbitalem (40 mg kg-1). Po zaintubowaniu szczury wentylowano mieszaniną tlenu z powietrzem (Fi02 0,35) utrzymując PaCO2 na poziomie 39 ń 4 mgHg (5,2-5,77 kPa). Propofol podawano przez żyłę udową we wlewie w dawce 2,5 mg-1 kg-1 godz.1. Monitorowano MAP, CVP, EKG, pH, PaCO2 i PaO2. Izolowano mięsień dźwigacz jądra jako wolny płat mięśniowy, w którym dokonywano pomiarów średnicy tętniczek A1, A2 i A3, prędkości przepływu krwinek czerwonych w tych tętniczkach i żyłce zawłośniczkowej, liczono ilość toczących się leukocytów i limfocytów, ilość przylegających do śródbłonka leukocytów i limfocytów, ilość znajdujących się poza światłem żyłki leukocytów i limfocytów, oraz obliczano wskaźnik obrzęku śródbłonka i liczbę naczyń włosowatych z zachowanym przepływem krwi. W ostatnich trzech godzinach podawania propofolu znamiennie obniżyła się średnica naczyń A1 i A2 (16,2 ...

  Streszczenie angielskie: Propofol intravenous anesthesia is widely used in intensive care patients and in cardiovascular surgery, neurosurgery, ambulatory surgerfy, transplantology and reconstructive surgery. It was found to reduce proliferative responsee of lymphocytes in intensive care patients and causee hyperlipidemia, hypertriiglycerinemia, neurological seque;ae and metabolic acidosis. The mechanism of these adversee effects is unknown. The aim of the study was to investigatte, using intravital microscopy, the effects of propofol on muscle flap haemodynamics, RBC velocities, vessels diameters leukocyte, lymphocyte activation and capillary perfusion in the cremaster muscle flap in vivo experimental model. Eight Sprague-Dawley rats were studied in onexperimental group (n=8). Following 40 mg kg-1b pentobarbital intraperitoneal induction, trachea was intubated and lungs were ventilated with FiO2 = 0,35 to maintain PaCO2 at 5.2 - 5.67 kPa. Propofol was infused at 2.5 mg kg-1 h-1 via femoral vein. MAP, CVP, ECG, pH PaCO2 PaO2 were monitored. Next, the cremaster muscle flap was isolated on neurovascular pedicle, and prepared for 4 hours of intravital microscopic measurements of vessel diameters, RBC velocities, leukocyte and lymphocyte activation (rollers, stickers and transmigrating WBC), endothelial edema idex, and caplllary perfusion. The arterioral diameters A-1 (19.3 p.c.) and A-2 (12.1 p.c.) significantly decreased in last three hours of observation (p 0.05). The average number of ...


  7/21

  Tytuł oryginału: Dolne podwichnięcie stawu ramiennego po operacyjnym leczeniu złamań bliższego końca kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Inferior subluxation of humerus after surgery of fractures of proximal humerus.
  Autorzy: Dudko Sławomir, Wojciechowski Piotr, Kusz Damian, Wróbel Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pourazowe dolne podwichnięcie stawu ramiennego może wskazywać na uszkodzenie nerwów i z tego powodu może być objawem niepokojącym. Badano etiologię i częstość występowania podwichnięcia po operacyjnym leczeniu tych złamań w grupie 53 chorych. Przeprowadzono anlizę zdjęć rentgenowskich wykonywanych w trakcie leczenia. Dolne podwichnięcie rozpoznano u 22 (41,5 proc.) chorych (4-krotnie częściej w złamaniach wieloodłamowych) i spowodowane było pourazową atonią mięśnia naramiennego, wgnieceniem odłamów kostnych i krwiakiem śródstawowym rozciągającym torebkę. W omawianej grupie rozpoznano 4 podwichnięcia neurogenne. Dodatkowymi przyczynami podwichnięcia są: uraz chirurgiczny i unieruchomienie w ciężkim opatrunku gipsowym. Częstsze występowanie i dłuższe utrzymywanie się podwichnięć obserwowano po zespoleniach płytkowych (62,5 - 75 proc.), niż po śródszpikowych (13,6 - 34,1 proc.). Uznano, że pojawienie się podwichnięcia jest wypadkową wielu czynników. Podwichnięcie ze względu na częstość i powikłania wymaga diagnostyki, w leczeniu operacyjnym tych złmań nalęży stosować metody atraumatyczne, a w leczeniu pooperacyjnym należy unikać ciężkich gipsów i stosować wczesną rehabilitację.

  Streszczenie angielskie: Posttraumatic inferior subluxation of the humerus can be a possible cause of nerve injury and is therefore an alarming symptom. Etiology and frequency of subluxation after surgery of fractures of proximal humerus in group of 53 patients, including 4 cases of nerve injuries were studied. X-rays performed during treatment of this patients were analyzed. We confirmed high rate (41,5 p.c.) of this subluxation in our patients, 4 times more often in comminuted fractures, as result of deltoid atony, impaction of bony fragments and distention of the joint by hematoma. Surgical trauma and heavy cast immobilization were additional factors. We remarked after bone plating subluxation more frequent (62.5 - 75 p.c.) and duration longer than after nailing (13.6 - 34 p.c.). We concluded subluxation is secondary to many factors, needs meticulous evaluation for excluding injury of nerves, and for avoiding surgical trauma and cast immobilization should be minimalized.


  8/21

  Tytuł oryginału: Grypa w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Influenza in Poland in 2000.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Brydak Lidia B., Machała Magdalena
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.255-258, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000 the number of cases of influenza and influenza-like illness (ILI) registered in Poland amounted to 1 596 920 (68.1 p.c. of 1999 cases.) The highest influenza incidence was reported in Łódzkie voivodship (9 388.8 cases per 100 000). Among children aged 0 to 14 years the number of influenza and ILI cases amounted to 408 495 (incidence 5 518.8 cases per 100 000) and was 25.5 p.c. of the total number of cases recordered in 2000. The number of patients referred to hospital was 7 028 and 358 persons died due to influenza and its complications. No influenza strains were isolated in 2000. Immunofluorescence test confirmed infection with influenza type A in 39 patients, while with type B - in 2 patients. Sero-surveys carried out in the epidemic season 2000/2001 showed that highest antihemagglutinin antibody levels were produced for influenza strain A(H3N2) and B. The highest antibody titers were recorded in the age group 15-25, while the lowest levels - in the age group 0-3 years.


  9/21

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu B w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Hepatitis B in Poland in 2000.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Świderska Hanna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.319-323, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A total of 2 825 (7.3 per 100 000 population) cases of hepatitis B (including 130 co-infections with both HBV and HCV) were reported in 2000 in Poland. Comparing to 1999 the total number of cases decreased by 683 and incidence by 1.8. This decline resulted mainly from vaccination of children and high risk patients though the improvement of sterilization procedures could be also of significance, especially in persons below 60 years of age. The number of hospitalizations in 2000 increased by 15 p.c. Regional differences in both incidence and percentage of hospitalizations were observed. The incidence of hepatitis B per 100 000 was higher in urban (8.3) than in rural (7.4) population. The lowest incidence (0.6) was observed in children aged 0-4 years; in older children (5-9 years of age) the incidence rates were 8.6 in boys and 3.4 in girls. The highest incidence, ranging from 4.5 to 9.1 was found in the age group 14-24 years, especially in boys and young men living in urban areas.


  10/21

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy i patologii w medycynie humanistycznej.
  Tytuł angielski: Norms and pathologies in humanistic medicine.
  Autorzy: Kuszyk-Bytniewska Mariola
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.15-19, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: Europejska tradycja kulturowa ustala dwa zasadnicze źródła tego, co normalne i patologiczne. Z jednej strony, granica między normą i patologią jest zrelatywizowana do granicy między naturą i kulturą. Normalne to tyle, co naturalne, kulturowe to tyle, co wynaturzone i patologiczne. Rousseau i Freud są najbardziej znanymi promotorami takiego stanowiska. Z drugiej strony to kultura uważana jest za źródło norm i tego, co normalne. Patologiczne oznacza wtedy sprzeczne z pewnym wzorcem kulturowym. Źródło normy jest więc rozszczepione. Wywodzimy je albo z natury albo z kultury. Prowadzi to do konfliktów i trudności w wyznaczaniu granic pomiędzy tym, co normalne i co "nienormalne" (wynaturzone), pomiędzy normą a patologią. W medycynie, która przecież jest jednocześnie teorią, technologią i praktyką, granice pomiędzy kulturą i naturą są ciągle przesuwane. Tym samym medycyna przesuwa granice między normą i patologią, a zarazem odwołuje się do wzorców tych granic, które sama przekracza. W niniejszym artykule chcę zastanowić się nad tym, czy istnieją jakieś prawidła tych przesunięć, przeanalizować warunki, które je umożliwiają. Chcę także podjąć probę dookreślenia pojęcia normy i patologii w dzisiejszej medycynie humanistycznej.


  11/21

  Tytuł oryginału: Jubileusz dr n. med. Mieczysława Baryluka.
  Tytuł angielski: Anniversary of dr med. Mieczysław Baryluk.
  Autorzy: Kusz Damian
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.559-560, il.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Baryluk
 • Mieczysław 1932-


  12/21

  Tytuł oryginału: Ocena stabilności części szyjnej kręgosłupa podczas ruchu zginania po stabilizacji przedniej i przednio-tylnej na modelu biologicznym : praca doktorska
  Autorzy: Grzywocz Jerzy, Kusz Damian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
  Źródło: 2002, 113 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie


  13/21

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki leczenia operacyjnego choroby Perthesa : praca doktorska
  Autorzy: Bartosik Jacek Dariusz, Kusz Damian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Chirurgii Narządów Ruchu w Katowicach, [Szpital nr 1 Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Gliwicach]
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/21

  Tytuł oryginału: Powikłania totalnych alloplastyk stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Complications of hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Totuszyński Jerzy, Wróbel Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.93-97, bibliogr. 47 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu pośmiennictwa, przedstawiono wybrane powikłania po totalnych alloplastykach stawów biodrowych. Zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia ogólne (ze strony układu naczyniowego) i miejscowe (uszkodzenia nerwów obwodowych, skostnienia pozaszkieletowe, nawracające zwichnięcia, obluzowania aseptyczne, zakażenia, złamania kości udowych i trzpieni endoprotez).


  15/21

  Tytuł oryginału: Ocena stabilności repozycji złamań nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa na aparacie wyciągowym Sokołowskiego.
  Tytuł angielski: Stability of radial bone epiphysis fractures repositioning (Colles type) with Sokołowski's apparatus.
  Autorzy: Suliński Waldemar, Kusz Piotr, Jażdżewski Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.141-144, tab., bibliogr. 7 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenie w leczeniu 63 chorych ze złamaniami dalszej nasady kości promieniowej typu Collera. Repozycji dokonywali w znieczuleniu miejscowym przy pomocy aparatu Sokołowskiego-Grucy.


  16/21

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  17/21

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego złamania bliższej nasady kości ramiennej u chorych powyżej 60 roku życia
  Autorzy: Bienek Tomasz, Kusz Damian, Dudko Sławomir, Cholewiński Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.171-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. w sprawie dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003 (wersja I - luty 2002, wersja II - marzec 2002).
  Autorzy: Chmylak Roman, Frąckiewicz-Wronka Aldona, Frieske Kazimierz, Golinowska Stanisława, Hrynkiewicz Józefina, Izdebski Hubert, Król Zbigniew, Kruczyński Mikołaj J., Kucytowska Małgorzata, Kuszewski Krzysztof, Makuch Krzysztof, Rymsza Marek, Strug Andrzej, Szumlicz Tadeusz, Tarkowski Stanisław, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.42-44
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  19/21

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem trzpieni w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected issues associated with cement and non-cement pins fixation in hip joints total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Cholewiński Jerzy
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.152-156, il., bibliogr. 38 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przedstawiono wybrane problemy dotyczące stabilizacji części udowej endoprotezy stawu biodrowego. Omówiono uwarunkowania związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem komponenty. Podkreślono szczególne znaczenie uzyskania hermetycznego połączenia bezpośredniego (osteointegracji) cementu kostnego lub trzpienia z tkanką kostną, stanowiącego ważny czynnik prognozujący długotrwałą wydolność funkcjonalną sztucznego stawu.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature, selected problems concerning stabilisation of hip joint femoral part endoprosthesis have been presented. Conditionings connected with cement and non-cement fixation have been discussed. significant importance of obtaining hermetic direct connection (osteointegration) of osseous cement or pin with osseous tissue being an important factor prognosticating long lasting functional efficacy of artificial joint, has been empahasized.


  20/21

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy związane z zamocowaniem komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected problems related to the fixation of acetabular component in hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Sikora Aleksandra
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.229-234, il., bibliogr. 53 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zagadnienia warunkujące długotrwałą biofunkcjonalność komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawu biodrowego. Przedstawiono założenia oraz zagrożenia bezcementowego mocowania części panewkowej endoprotezy. Zdaniem autorów wybór komponent powinien wynikać z analizy klinicznej, radiologicznej i badań naukowych, bez ograniczania się do stosowania wyłącznie implantów bezcementowych bądź cementowych.

  Streszczenie angielskie: The study discusses the problems conditioning long-lasting biofunctionality of acetabular component in hip joint total alloplasties. Assumptions and threats of non-cement and cement fixation of acetabular part of endoprosthesis have been presented. In the author's opinion the selection of components should result from clinical and radiological analyses and from scientific investigations, with no restriction to use only non-cement or cement implants.


  21/21

  Tytuł oryginału: The value of radiological examination in postoperative diagnostics of cardiospasm.
  Tytuł polski: Wartość badania radiologicznego w pooperacyjnej diagnostyce kurczu wpustu.
  Autorzy: Krupski Witold, Mądro Przemysław, Ćwik Grzegorz, Kusz Wojciech, Wallner Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.471-477, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: