Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Leczenie przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia materiałem Dyract AP.
Tytuł angielski: The treatment of cervical non-carious lesions with Dyract AP.
Autorzy: Góra Barbara, Kusiak Aida, Żółtowska Agata, Jaworowska Grażyna, Romankiewicz-Woźniczko Gabriela, Borowska-Afeltowicz Ewa, Bogusławska-Kapała Agnieszka
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.30-35, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę cech użytkowych materiału Dyract AP oraz wyniki klinicznej obserwacji wypełnień przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W ocenie wypełnień po 10, 20 i 30 miesiącach zastosowano skalę Ryge'a. Zarówno cechy użytkowe materiału Dyract AP, jak i stan wypełnień w kontrolnych badaniach klinicznych uzyskały wysoką ocenę. Stwierdzono bardzo dobrą trwałość i stabilność kształtu anatomicznego, efekt estetyczny oraz przyleganie brzeżne. Nie stwierdzono próchnicy wtórnej. W okresie kontrolnym odnotowano 5,1 proc. utraconych wypełnień.

  Streszczenie angielskie: In this paper, an evaluation of the hadnling properties of Dyract AP and clinical observations of restorations of cervical non-carious lesins have been presented. Ryge's scale was used in the evaluation of restorations carried out after 10, 20 and 30 months. Both the handling properties of Dyract AP and the condition of the restorations at the control clinical examinations received high grading. results showed very good stability of the anatomical shape of the restorations, an aesthetic effect and marginal adherence of restorations. No secondary caries was observed. During the follow-up 5.2 p.c. of all restorations were found to have been lost.


  2/4

  Tytuł oryginału: Związek wysokości monitorowanego ambulatoryjnie ciśnienia tętniczego krwi z insulinemią i glikemią na czczo u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi w wieku przedmenopauzalnym.
  Tytuł angielski: The association between ambulatory blood pressure and fasting insulin and glucose plasma levels in normotensive premenopausal women.
  Autorzy: Płoszyński Andrzej, Sobiczewski Wojciech, Kusiak Elżbieta, Curyłło Bartosz, Koprowski Andrzej, Fijałkowski Marcin, Wójcikowski Czesław, Mielnik Jerzy, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.35-43, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone stężenia glukozy i insuliny w osoczu krwi są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Niewiele jest doniesień na temat związku insulinemii i glikemii na czczo z ciśnieniem tętniczym krwi u kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego w wieku przedmenopauzalnym. Celem pracy była ocena wpływu stężenia insuliny i glukozy na czczo na profil dobowy ciśnienia tętniczego u kobiet z prawidłowym ciśnieneim w wieku przedmenopauzalnym. Materiał i metody. Badanie wykonano w grupie 88 kobiet (średni wiek 46 ń 4 lata) bez nadciśnienia tętniczego w wywiadzie, wśród których były 22 kobiety zdrowe, 33 pacjentki z zespołem policystycznych jajników, a 33 wykazywały zaburzenia sekresji estrogenów. U wszystkich badanych wykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego (SBP i DBP). Wyniki. Wykazano istotną korelację między stężeniem insuliny na czczo a średnim dobowym skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem tętniczym. Współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,41, p 0,001 i r = 0,33, p 0,002. Glikemia na czczo znamiennie korelowała ze średnim ciśnieniem skurczowym (r = 0,28, p 0,001). Nie było istotnego związku glikemii z ciśnieniem rozkurczowym. Stężenie insuliny na czczo było statystycznie znamiennie związane zarówno z ciśnieniem skurczowym w ciągu dnia i w nocy (współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,36, p 0,001 i r = 0,42, p 0,001), jak i ze średnim ciśnieniem rozkurczowym w cią u dnia i w nocy (odpowiednio: r = 0,28, p 0,01 i r = 0,32, p 0,002)...


  3/4

  Tytuł oryginału: Najczęściej występujące zaburzenia somatyczne u chorych z zespołem Turnera z różnymi aberracjami chromosomu X.
  Tytuł angielski: Teh most common somatic anomalies in Turner's syndrome.
  Autorzy: Kusiak Aida, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Limon Janusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.442-447, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie ogólnych zaburzeń somatycznych występujących w zespole Turnera. Badaniem objęto 62 osoby płci żeńskiej w wieku 5-10 lat u których zdiagnozowano klinicznie i cytogenetycznie zespół Turnera. Chore podzielono na 3 grupy w zależności od kariotypu: 45, X, aberracje strukturalne chromosomu X oraz kariotyp mozaikowy. Stwierdzono, że najczęściej spotykanymi zaburzeniami był niski wzrost i zaburzenia miesiączkowania oraz zaburzenia w obrębie skóry, układu kostnego i głowy z niską tylną linią włosów oraz hipotonią twarzy. Wczesne rozpoznanie zaburzeń somatycznych charakterystycznych dla zespołu Turnera przez lekarzy pierwszego kontaktu, w tym również lekarzy stomatologów, może przyspieszyć wdrożenie leczenia wielospecjalistycznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the somatic anomalies occurring in Turner's syndrome. The study covered 62 females aged 5-50 with clinical and cytogenetically diagnosed Turner's syndrome. They were divided into three groups according to cariotype: 45,X, aberration of chromosome X and mosaics. The most common disorders were short stature, irregular menstruation, anomalies of the skin and head (low hair line, facial hypotonia) and skeletal anomalies. Somatic abnormalities observed by physicians delivering primary care, including dentists, may lead to earlier diagnosis of Turner's syndrome and earlier specialist treatment.


  4/4

  Tytuł oryginału: Frekwencja i intensywność próchnicy u osób z zespołem Turnera, z różnymi aberracjami chromosomu X.
  Tytuł angielski: Caries frequency and prevalence in Turner syndrome with varius aberration of chromosome X.
  Autorzy: Kusiak Aida, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Limon Janusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.172-176, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was morphological construction and number of permanent teeth in Turner syndrom. 62 women at age of 5 to 50 with clinically and cytogenetically diagnosed Turner syndrom constituted the material of this research. They were divided into three groups according to karyotype: 45,X, aberration of chromosome X and mosaics. 62 women in the same aged were control group. On the basis of the research in according to aged indicated the same number of the permanent teeth in Turner syndrom and control group. Caries frequency and prevalence in deciduous and permanent teeth was lower in Turner's Syndrome than in control group.

  stosując format: