Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURPAS
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Badania w kierunku Chlamydia trachomatis w populacji ludzi w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis in population of elderly people.
Autorzy: Steciwko Andrzej, Chmielewski Tomasz, Kuźmińska Edyta, Pirogowicz Iwona, Choroszy-Król Irena, Teryks-Wołyniec Dorota, Kurpas Donata
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne metody diagnostyczne stwarzają duże możliwości rozpoznawania zakażeń dróg moczowych wywołanych przez Chlamydia trachomatis. Infekcja tą bakterią może być przyczyną rozmaitych powikłań, takich jak: poronienia, niepłodność, zapalenie spojówek, zapalenie płuc szczególnie u noworodków i niemowląt, zapalenie tkanki okołowątrobowej z zapaleniem przydatków. Podjęte badania miały na celu wykazanie znaczenia klinicznego zakażenia tym patogenem w populacji osób w podeszłym wieku. Wyniki badań wskazują na małe znaczenie kliniczne infekcji Chlamydia trachomatis w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Chlamydia trachomatis urinary infection in population of older people contemporary possibilities of diagnosis allowed stating very often urinary infections cause by Chlamydia trachomatis. This infection brings also various complications - miscarriage, infertility, conjunctivitis, pneumonia especially in newborns and infants, as well as preihepatic tissue inflammation with salpingitis. The investigations have been taken in order to show the clinical significance of this infection in population of older people. The results indicate little clinical importance of Chlamydia trachomatis infections in this age group.


  2/13

  Tytuł oryginału: Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction at services provided by the family doctors.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej, Olszewska Katarzyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.259-262, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów jest coraz częściej rozważana jako jeden z ważniejszych czynników w pomiarze jakości opieki zdrowotnej. Problem satysfakcji pacjentów lekarzy rodzinnych jest dobrze znany badaczom europejskim, jednak prace dotyczące tego zagadnienia są w Polsce nieliczne. Kwestionariusz EUROPEP został przetłumaczony na język angielski. W badaniach wzięli udział pacjenci modelowej praktyki lekarza rodzinnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ostatecznie 127 pacjentów wypełniło kwestionariusz. 71 proc. respondentów oceniło opiekę jako dobrą. Wyniki pokazały zagadnienia, które wymagają poprawy jakości, takie jak zmiany organizacyjne prowadzące do skrócenia czasu oczekiwania w poczekalni oraz konieczność większego nacisku na umiejętność komunikacji z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The patient satisfaction is increasingly considered to be one of the most important factors in the measurement of quality of medical care. The importance of GP patients' satisfaction problem is well known to European researchers but the studies regarding this aspect are rare in Poland. The EUROPEP questionnaire was translated into Polish. Patients from the model GP practice in Wrocław Medical Academy participated in the study. Finally 127 patients filled in the questionnaires. On average 71 p.c. of respondents rated the received level of care as good. The results showed areas needed for quality improvemet: organizational changes to shorten the waiting time on the waiting room and greater emphasis on the communication skills.


  3/13

  Tytuł oryginału: Porady specjalistyczne w opinii lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Specialist consultations in family doctors' opinion.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.263-265, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadziliśmy ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu. Zawierała ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reformy służby zdrowia. Nasza praca stanowi próbę okrślenia stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także wyciągnięcia wniosków, co do możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i poprzez to podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We carried out the questionnaire wurvey among doctors participating in the vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre the Department of Family Medicine in Wrocław Medical Academy. It included questions concerned cooperation general practitioners with specialist out-patient clinics and assessment of health service reform. Our paper presents attemmpt on the present state of general proctioners with specialists cooperation level as well as draw conclusions regarding possibilities of specialist and primary care contacts improvement and by this - increasing of comprehensive patients care quality.


  4/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 7 Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w opiece zdrowotnej", Kraków, 22-24 kwietnia 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 7th Polish Conference on "Quality in health care", Cracow, 22-24 April 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.391-392 - 7 Ogólnopolska Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej Kraków 22-24.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 5. Ogólnoświatowej Konferencji Medycyny Wiejskiej - Melbourne, Australia, 30 kwietnia - 3 maja 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 5th Wonca World Conference on Rural Health - Melbourne, Australia, 30 April - 3 May 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.393-394, il. - 5 Ogólnoświatowa Konferencja Medycyny Wiejskiej Melbourne 30.04-03.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  6/13

  Tytuł oryginału: Insulinoma - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.320-324, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają charakterystykę insulinoma - najczęstszego guza wewnątrzwydzielniczego trzustki, stanowiącego duży problem diagnostyczny i terapeutyczny nie tylko dla specjalisty, ale i lekarza rodzinnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na ten problem kliniczny, czego efektem bedzie jak najszybsze skierowanie chorego do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego. Autorzy przedstawiają etiopatomechanizm oraz symptomatologię, a także podają standardy postępowania diagnostycznego. Określają główne problemy trudnej w praktyce diagnostyki różnicowej insulinoma. Skupiają się także na najnowszych metodach terapii z podkreśleniem ich skuteczności oraz związanych z nimi objawów ubocznych.


  7/13

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na rozwój wątrobiaka Morrisa w modelu eksperymentalnym u szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of low-frequency electromagnetic field on development of Morris hepatoma in the experimental rats' model.
  Autorzy: Fedorowski Artur, Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.381-388, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, generowanego przez modulację pola endogennego, na rozwój eksperymentalnego guza nowotworowego, wątrobiaka Morrisa. W badaniu oceniano dynamikę wzrostu guza nowotworowego w oparciu o pomiar parametrów biometrycznych i biochemicznych (GOT, GPT, GGTP i katepsyny B) w surowicy zwierząt grupy doświadczalnej i kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study assessed the effect of low-frequency electromagnetic field, generated by modulation of the endogenic field, on development of the experimental tumour (Morris hepatoma). The dynamism of the tumour growth was evaluated based on biometrical and biochemical (GOT, GPT, GGTP and cathepsin B) parameters measurement in serum of experimental and control groups.


  8/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Środowisko a zdrowie dziecka" Legnica, 24-25 maja 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the XI International Conference "Environment and Children's Health" Legnica, Poland, 24-25 May 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.409-411, il. - 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Środowisko a zdrowie dziecka Legnica 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  9/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 11. Warsztatów Europejskiej Akademii Nauczycieli Praktyki Ogólnej/Medycyny Rodzinnej (EURACT) "Nauka i nauczanie o błędach medycznych w praktyce ogólnej", Bled, Słowenia, 3-7 września 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 11th International Workshop of EURACT "Learning and teaching about medical errors in general practice", Bled, Slovenia, 3-7 September 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.414-416, il. - 11 Warsztaty Europejskiej Akademii Nauczycieli Praktyki Ogólnej Medycyny Rodzinnej pt. Nauka i nauczanie o błędach medycznych w praktyce ogólnej Bled 03-07.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXXVI. Śląskich Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Szczyrk, 26-28 września 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 36th Silesian Days of Public Medicine and Health, Szczyrk, Poland, 26-28 September 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.417-418 - 36 Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczyrk 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/13

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja


  12/13

  Tytuł oryginału: Specjalistyczna opieka medyczna w oczach lekarzy pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Specialist medical care in the eyes of general practitioners.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Jędrzejewski Waldemar, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.296-300, sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu oraz Pracowni Medycyny Rodzinnej CMUJ w Krakowie. Zawiera ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reform służby zdrowia. Byli to lekarze pracujący w niepublicznych i publicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych, specjalizację z medycyny rodzinnej oraz będący w trakcie specjalizacji. Respondenci wypowiedzieli się na temat poziomu jakości współpracy z poradniami specjalistycznymi, zastrzeżeń dotyczących tej współpracy oraz sugestii co do możliwości jej poprawy, a także zmian w służbie zdrowia, możliwości, jakie dało im uzyskanie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz propozycja poprawy przysłości lekarzy rodzinnych. Praca stawnowi próbę oceny reformy systemu ochrony zdrowia oraz stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także określenia możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We distributed a questionnaire among doctors participating in vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre at Family Medicine Department in Wrocław Medical Academy and Family Medicine Department of Collegium Medicum in Jagiellonian University. It included questions concerning co-operation of general practitioners with specialist outpatient clinics and assessment of health service reform. The doctors with the first degree of specialisation in internal medicine as well as in family medicine and those training for specialisation filled in the questionnaires. The doctors work in non-public as well as public medical centres of primary care. We asked the doctors about the quality of co-operation with specialists, reservations about the co-operation and suggestions on how to improve it. The doctors also expressed their opinion on transformation in medical care, job opportunities for specialist in family medicine and suggestions for family doctors' future improvement. Our paper presents an attempt to evaluate medical care system reform and the state of co-operation of general practitioners with specialists as well as to draw conclusions regarding possibilities of improving this co-operation and raising the standard of comprehensive patient care.


  13/13

  Tytuł oryginału: Jakość podstawowej opieki zdrowotnej a satysfakcja pacjentów.
  Tytuł angielski: The primary care quality and patients' satisfaction.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.301-304, bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów z poziomu usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych warunkuje właściwe i pełne funkcjonowanie podstawowej opieki medycznej. Jest ona także rozpatrywana jako jedna ze składowych jakości tej opieki oraz główny czynnik przestrzegania zaleceń lekarza, prowadzący do lepszych efektów klinicznych. Trudność oceny samego zjawiska satysfakcji pacjentów wynika z wielowymiarowość czynników prowadzących do jej osiągnięcia, nasilanej przez stale kształtujący się system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rzadko podejmowany temat satysfakcji pacjenta wydaje się fundamentalnym aspektem, niedocenianym wobec aktualnym przemian systemu ochrony zdrowia. Jednak to właśnie poziom satysfakcji pacjentów z usług świadczonych m.in. w opiece podstawowej może być wykładnikiem trafności tych przemian.

  Streszczenie angielskie: The patients' satisfaction at level of family doctors' services determines correct functioning of primary care. It is also considered to be one of the care quality factors and the main factor of patients' compliance leading to better clinical effects. The difficulty in estimation of patients' satisfaction results from multidimensional factors leading to its achievement, what is escalated by the lack of stabilty of medical care system in our country. The subject of patients' satisfaction is taken up very rarely but it is fundamental, understimated aspect in current transformation of medical care system. The patients' satisfaction levle of servies provided in primary care can be indication of the transformation accuracy.

  stosując format: