Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUNECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Inflammatory reaction and angiogenesis intensity in aortic wall according to clinical manifestation of abdominal aortic aneurysm.
Tytuł polski: Ocena nasilenia procesu zapalnego i angiogenezy w ścianie aorty w zależności od obrazu klinicznego tętniaka aorty brzusznej.
Autorzy: Kunecki Marek, Andrzejewski Miłosz, Nawrocka Agnieszka
Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.89-97, tab., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura GBL: 313,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena parametrów histologicznych w zależności od obrazu klinicznego tętniaka ze szczegółowym uwzględnieniem obecności i jakości procesu zapalnego oraz nasilenia angiogenezy. Materiał i metody. Materiał pobierano od chorych operowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej AM w Łodzi w latach 1998-2000. Fragmenty ściany aorty utrwalono w 9-procentowym formaldehydzie. Do badań zakwalifikowano 98 przypadków. Wyróżniono 5 grup badawczych: 1. Chorzy z tętniakami operowanymi planowo (n = 50); 2. Osoby z tętniakami objawowymi i pękniętymi (n = 18); 3. Pacjenci z tętniakami aorty współistniejącymi z niedrożnością aortalno-biodrową (n = 9); 4. Chorzy z niedrożnością aortalno-biodrową bez tętniaka (n + 14); 5. Grupa kontrolna - osoby z prawidłową aortą pobraną od dawców narządów (n = 7). Preparaty barwione h + e oceniano pod względem obecności i/lub nasilenia procesu zapalnego, stosując skalę HISA, określano liczbę limfocytów T, limfocytów B, makrofagów oraz liczbę naczyń krwionośnych. W badaniach półilościowych oceniano liczbę naczyń w skali 1-3. Wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem testu Manna-Whitneya. Wyniki. Nasilenie angiogenezy w grupie 2 było znamiennie statystycznie wyższe niż w pozostałych grupach. W grupie tej stwierdzono także największą liczbę makrofagów w błonie zewnętrznej (M = 47 vs. M = 34 w grupie I; p 0,01), limfocytów T w błonie środkowej (M = 447 vs. M = 292; p 0,01), limfocytów B w błonie zewnętrznej (M = 633 vs. ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of our study was the estimation of histological parameters in association with the clinical manifestation of aortic aneurysm, mainly the intensity of angiogenesis and inflammatory infiltration. Material and methods. Material was obtained from patients operated on in the Department of General and Vascular Surgery at the Medical University of Łódź in 1998 - 2000. The samples of aortic wall were fixed in formalin. 98 cases were selected for the study and divided into 5 groups: I. Patients with aneurysms undergoing elective surgery (n = 50). 2. Patients with aneurysms symptomatic and ruptured (n = 18). 3. Patients with aneurysms coexisting with aorto-iliac occlusion (n = 9); 4. Patients with aorto-iliac occlusion without aneurysm (n = 14); 5. Control group with normal aorta obtained from organ donors (n = 7). Slides were stained with h + e, the presence of inflammatory reaction was estimated according to conditions described in Histologic Inflammatory Scale Aneurysm. The numbers of T-cells, B-cells and macrophages were calculated after immunohistochemistry. The number of blood vessels was described semiquantitatively, using the 3-degree scale. Results. The intensity of angiogenesis in the second group was significantly higher than in the other groups. In this group we found the highest number of macrophages in adventitia (M = 47 vs. M = 37 in the first group; p 0.01). T-cells media (M = 447 vs. 292; p 0.01), B-cells in adventitia (M = 633 vs. M = ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z chirurgii przewodu pokarmowego i naczyń obwodowych
  Autorzy: Bocian Roman, Ciesielski Andrzej, Cywiński Jarosław, Czajkowski Jan, Górski Aleksander, Hasiura Robert, Joss Andrzej, Kaszyński Marek, Korżyk Piotr, Kotala Marek, Kunecki Marek, Masłowski Mariusz, Mikołajczyk Adam, Okraszewski Jerzy, Pakuła Dariusz, Westfal Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Joss Andrzej (red.), Ciesielski Andrzej (red.), Kaszyński Marek (red.), Mikołajczyk Adam (red.), Okraszewski Jerzy (red.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 168 s. : il., tab., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  stosując format: