Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULPA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Carcinoembryonic antigen, squamous cell carcinoma antigen, CYFRA 2I-I, and neuron-specific enolase in squamous cell lung cancer patients.
Autorzy: Kulpa Jan, Wójcik Ewa, Reinfuss Marian, Kołodziejski Leszek
Źródło: Clin. Chem. 2002: 48 (11) s.1931-1937, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 304,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Carcinoembryonic antigen (CEA), squamous cell carcinoma antigen (SCC-Ag), and CYFRA 21-1 are the most useful markers for non-small cell lung cancer (NSCLC), but neuron-specific enolase (NSE) is a tumor marker of choice for SCLC. The determination of NSE in NSCLC could allow selection of patients with neuroendocrine features. NSCLC patients whose tumors have neuroendocrine properties may be more responsive to chemotherapy; however, these tumors have been reported to be more aggressive. Tumor markers are not suitable for diagnosis; their principal applications are in monitoring of therapy and prognosis. Methods: Tumor markers were measured in 200 untreated patients with squamous cell lung cancer (SQC) and a reference group (n = 220; 124 healthy persons and 96 patients with nonmalignant lung disease). CEA and SCC-Ag were measured by microparticle enzyme immunoassays on Abbott AxSYM and IMx analyzers. CYFRA 21-1 and NSE were measured by electrochemiluminescence immunoassays on the Roche Elecsys 2010. Results: CEA, SCC-Ag, CYFRA 21-1, and NSE were increased above the cutoffs in 26 p.c., 32 p.c., 67 p.c. and 28 p.c. of tested patients, respectively. The area under the ROC curve for CYFRA 21-1 was higher than those for CEA, SCC-Ag, and NSE (SQC vs controls). CYFRA 21-1 and CEA were significantly higher in advanced SQC than in early stages of disease (P 0.0001 and P 0.0004, respectively). In multivariate analysis of survival, CYFRA 21-1 was an independent but nonspecific prognostic factor in the operable group of SQC patients, whereas NSE was an independent...


  2/8

  Tytuł oryginału: Poczucie sensu życia u chorych na gruźlicę.
  Autorzy: Kulpa Antoni
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.37-38
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Wartość biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej monitorowanej ultrasonograficznie w diagnostyce zmian ogniskowych nadnerczy.
  Tytuł angielski: The value of FNAB US monitored in diagnosis of adrenal masses.
  Autorzy: Walas Maria Krystyna, Tomaszewska Romana, Kulpa Marcin
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.7-11, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono materiał 100 biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych nadnerczy, monitorowanych ultrasonograficznie (BAC/USG), wykonanych w latach 1990-1998. W 49 proc. przypadków wykryto nowotwory złośliwe pierwotne i przerzutowe, w tym, w największej ilości przerzuty raka oskrzela (26 proc.), ponadto przerzuty raka nerki, wątroby i jelita grubgo (4 proc.). Pierwotnego raka kory nadnerczy zweryfikowano u 7 chorych. U 19 proc. chorych w badaniu cytologicznym rozpoznano gruczolaka kory nadnerczy. Ponadto zweryfikowano inne nienowotworowe zmiany ogniskowe nadnerczy takie jak torbiele, nacieki zapalne, ropnie i gruźlice sumarycznie u 15 chorych. Prawidłowy obraz cytologiczny nadnerczy uzyskano w 10 proc. przypadków. Materiał oceniono jako niediagnostyczny w 7 przypadkach. Zanotowano jedno powikłanie w postaci krwiaka wątroby po biopsji prawego nadnercza, przez prawy płat wątroby (1 proc.). Uzyskane wskaźniki czułości (0,92) i swoistości (0,91) pozwalają na wysoką ocenę przydatności BAC/USG w diagnostyce zmian ogniskowych nadnerczy.

  Streszczenie angielskie: The material of 100 FNAB US monitored of adrenal masses performed in 1990-1998 years has been estimated. In 48 p.c. of cases primary and metastatic malignant neoplasms has been diagnosed, in the bigest amount bronchial carcinoma metastases (26 p.c.), morover metastases of renal, liver, gastric and colon cancer. Primary adrenal cancer has been verified in 7 p.c. patients. In the group of 19 p.c. of patients adrenal adenoma has been diagnosed in cytological examination. Besides other non-neoplasmatic adrenal focal lesions such as these as cystes, inflammatory processes, abscesses and tuberculosis has been summary verified in 15 of patients. Normal cytological adrenal pattern has been obtained in 10 p.c. cases. Material has been estiamted as non-diagnosyic in 7 of cases. One complication liver hematoma after right adrenal biopsy trough right liver lobe has been stated. Obtained sensivity (0,91) and specifity indexes (0,96) allow for high estimation of FNAB US monitored usefullness in diagnosis of adrenal masses.


  4/8

  Tytuł oryginału: Znaczenie adenomiomatozy w diagnostyce różnicowej przyczyn pogrubienia ścian pęcherzyka żółciowego, wykrywanych ultrasonograficznie.
  Tytuł angielski: The significance of adenomyomatosis in diferential diagnosis of the gallbladde wall thickening raesons detected by US.
  Autorzy: Walas Maria Krystyna, Kulpa Marcin
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.38-42, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 71 (2,6 proc.) spośród 2704 osób, którym wykonano standardowe badanie USG jamy brzusznej wykryto adenomiomatozę. Rozpoznanie oparto na występowaniu w obrazie USG odcinkowego lub ogólnionego pogrubienia ściany pęcherzyka żółciowego i obecność charakterystycznego objawu "ogona komety". Stwierdzono znaczący wzrost występowania adenomiomatozy w grupie kobiet powyżej 50 r.ż. Współistnienie kamicy pęcherzyka żółciowego znaleziono w obrazie USG u 29,6 proc. badanych. Nie odnotowano przypadków współistneinia raka pęcherzyka żółciowego i adenomiomatozy.

  Streszczenie angielskie: We have performed a standard US examination on 2704 patietns. The adenomyomatosis was detected in 71 cases (2,6 p.c.). We have based the diagnosis on a presence of the segmental or general thickening of gallbladder and the characteristic symptom of a: "comet tail" in the US image. We have found a signficant increase in the number of disease cases among the women being over 50 years old. The coexistence with cholelithiasis noticed in the US image was found in 29,6 p.c. of patients. We did not find any cases of coexistence of gallbladder cancer and adenomyomatosis.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna podstawowych wskaźników hematologicznych u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of fundamental hematologic factors in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Pudełek Jacek, Kojs Zbigniew, Tarapacz Jadwiga, Kulpa Jan
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.175-184, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Anemia jest objawem spotykanym u znacznego odsetka chorych na nowotwory, w tym raka jajnika. Badania wartości prognostycznej stężenia hemoglobiny, liczby erytrocytów, wartości hematokrytu i średniej objętości krwinki czerwonej przeprowadzono w wyselekcjonowanej grupie 98 chorych na raka janika przed i w trakcie chemioterapii, u których nie dokonywano transfuzji krwi ani nie prowadzono leczenia uzupełniającego erytropoetyną. Dla scharakteryzowania dynamiki zmian poziomu tych wskaźników hematologicznych wyliczano współczynniki jako stosunek poziomu danego wskaźnika przed 6 cyklem chemioterapii do poziomu z okresu przed leczeniem. Stwierdzono, że u chorych na raka jajnika do niezależnych czynników prognostycznych oprócz stadium zaawansowanai choroby należą stężenie hemoglobiny oraz współczynniki Hg6/Hb1 oraz MCV6/MCV1.

  Streszczenie angielskie: Anemia is a symptom observed in significant percent of patients with cancer, including ovarian cancer. The evaluation of prognostic value of hemoglobin concentration, eyrthrocyte counts, hematocrit and mean corpuscular volume was performed in patients with ovarian cancer before and during chemotherapy (without of blood transfusion or erythropoietin treatment). For characterization of the level changes dynamic of these hematologic factors were calculated indexes as ratio of level before 6 chemotherapy cycle to pretreatment level. There was found that in ovarian cancer besides stage of disease the hemoglobin concentration before chemotherapy as well as Hb6/Hb1 and MCV6/MCV1 indexes are independent prognostic factors.


  6/8

  Tytuł oryginału: Prealbumina jako wskaźnik odżywienia u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: Prealbumin as an indicator of nutritional status in cancer patients.
  Autorzy: Stasik Zofia, Kulpa Jan
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.85-92, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiologia, występującego u znacznego odsetka chorych na nowotwory złośliwe, zespołu wyniszczenia nowotworowego jest złożona i dotychczas nie w pełni poznana. Uważa się że u podstaw rozwoju tego zespołu leży niedobór substratów energetycznych i budulcowych. Może on wynikać z organiczeń dowozu względnie być efektem wzmożonego zapotrzebowania. Z tego względu istotne znaczenie przypisywane jest ocenie stanu odżywienia chorych. Poszukuje się prostych, łatwo dostępnych wskaźników dla oceny tego stanu. Jednym z nich wydaje się się być stężenie prealbuminy. Uważa się że bardziej wnikliwej oceny stanu odżywienia chorych, a równoczęśnie agresywności procesu chorobowego jak i współistnienia komponenty stanu zapalnego choroby mogą dostarczyć wskaźniki wyliczane na podstawie badań stężenia oprócz prealbuminy również innych białek ostrej fazy.

  Streszczenie angielskie: Etiology of cancer cachexia syndrom occurring in considerable percentage of cancer patients is complex and not entirely recognized till now. It is considered that, at the bases of development of this syndrom lies deficit of energy and constructive substances resulted from the limitations of intake or increase demand. Considerating that, nutritional status of patients is attributed to essential meaning. Simple, easy accessible indicators are looking for estimation of this condition. The indicators counted on the ground of the prealbumin concentration as well as other acute phase proteins can deliver more penetrating estmation not only the nutritional status of patients but also aggressiveness of the disease, as well as coexisting inflammatory component.


  7/8

  Tytuł oryginału: Antygen karcinoembrionalny (CEA) - porównanie metod oznaczeń MEIA i TRACE.
  Tytuł angielski: Carcinoembryonic antigen (CEA) - comparison of two methods of determinations (MEIA vs TRACE).
  Autorzy: Kulpa Jan, Wójcik Ewa, Tarapacz Jadwiga
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.129-136, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano porównania dwóch metod oznaczania stężenia antygenu karcinoembrionalnego (CEA) w surowicy krwi. Jedna z nich należała do grupy metod heterogennych powszechnie stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Druga natomiast metoda opierała się o technikę homogenią. Uzyskane wyniki wykazały wysoką zgodność za wyjątkiem zakresu niskich stężeń CEA (poniżej 3 ng/ml). Może to być związane z różną czułością diagnostyczną porównywanych metod.

  Streszczenie angielskie: There was performed comparison of two methods of carcinoembryonic antigen concentration determinations in serum. One of them belongs to heterogenic methods group while next was representative of homogenic technics. THe results obtained both methods were very similar, except low CE A concentrations range (below 3,0 ng/ml). It may be connected with differences in analytical sensitivity of both methods.


  8/8

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna zmian stężenia CA 125 przed i po chemioterapii I rzutu u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of Ca 125 concentration changes before and during first-line chemotherapy in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Kulpa Jan, Urbański Krzysztof, Tarapacz Jadwiga, Kojs Zbigniew, Wójcik Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.283-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia CA 125 przeprowadzono u 71 chorych na raka jajnika przed i w trakcie chemioterapii I rzutu. U każdej chorej dla oceny dynamiki zmian markera wyliczono współczynnik będący stosunkiem stężenia CA 125 po 6 cyklach chemioterapii do stężenia z okresu przed rozpoczęciem leczenia. Nie stwierdzono istotnych różnic w wyjściowym poziomie markera, jego stężeniu po 6 cyklach chemioterapii oraz w wartościach wyliczonego współczynnika CA 125 6/CA 125 0 w zależności od wieku chorych i przeżycia 2-letniego. W grupie chorych bardziej zaawansowanych (III i IV wg FIGO) stwierdzono istotnie wyższe stężenia CA 125 przed chemioterapią oraz wartości współczynnika w porównaniu do chorych we wczesnych stadiach zaawansowania. Istotnie wyższe stężenia wyjściowe markera miały chore, u których nie uzyskano całkowitej remisji w wyniku leczenia I rzutu. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długość przeżycia całkowitego chorych pozostaje w istotnej zależności nie tylko względem parametrów klinicznych, ale również stężenia CA 125 z okresu przed i po 6 cyklach chemioterapii oraz poziomu współczynnika opisującego dynamikę zmian markera w trakcie leczenia. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że do niezależnych czynników prognostycznych u chorych na raka jajnika, można zaliczyć oprócz stadium zaawansowania klinicznego również wyjściowe stężenie CA 125, a także układ: stężenie CA 125 przed i po 6 cyklach chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: CA 125 determinations were performed in a group of 71 patients with ovarian carcinoma before and during first-line chemotherapy. For evaluation of dynamics of CA 125 concentration changes for each patient was calculated as ratio of marker level after 6 course of chemotherapy to pretreatment concentration. There was a lack of significant differences in marker concentrations before treatment as well as after 6 courses of therapy and in values of calculated index CA 125 6/CA 125 0 in relation to age and survival of 2 years. In the group of advanced patients significantly higher level of CA 125 before chemotherapy and value of calculated index was found that in patients with early tages. Patients without remission after first-line chemotherapy had also significantly higher pretreatment level of marker. Univariate analysis confirmed that the total survival of patients was not only in relation to clinical parameters but also dependent on CA 125 level before and after chemotherapy, and index describing dynamics of marker level changes during treatment. Multivariate analysis revealed that independent prognostic factors in ovarian cancer patients are not only stage of disease but also pretreatment marker level and the complex of CA 125 concentrations before and after chemotherapy.

  stosując format: