Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULIK
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych
Opracowanie edytorskie: Kulik Teresa Bernadetta (red.), Latalski Maciej (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 7
Sygnatura GBL: 738,868

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia


  2/26

  Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne bezrobotnych - możliwości i formy ich zaspokajania.
  Tytuł angielski: Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa B., Pacian Anna, Skórzyńska Hanna, Żołnierczuk-Kieliszek Dorota
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.762-767, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Najbardziej dotkliwym kosztem przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju jest wysoki poziom bezrobocia, pociągający za sobą liczne negatywne konsekwencje. W społecznych następstwach bezrobocia niebagatelne znaczenie odgrywają skutki zdrowotne ponoszone przez samych bezrobotnych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Celem badań było rozpoznanie problemów zdrowotnych osób pozostających bez pracy oraz możliwości i form ich zaspokajania. Badania przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2002 wśród 200 zarejestrowanych w rejonowym i powiatowym urzędach pracy w Lublinie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows za pomocą testu chý na niezależność, przyjmując poziom istotności p ó 0,05. Wyniki badań wykazały, że brak pracy i pogarszające się warunki życia wpłynęły negatywnie na ogólny stan zdrowia bezrobotnych, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Najczęściej występującymi dolegliwościami psychosomatycznymi były: bóle głowy, brzucha, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, zaburzenia snu. Bezczynność zawodowa przyczynia się również do wystąpienia zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że bezrobotni, głównie z racji złej sytuacji finansowej ograniczają realizację swoich potrzeb zdrowotnych oraz nie podejmują właściwego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The most painful price to pay for social and economic transformations in our country is high level of unemployment, triggering all kinds of negative consequences. Health consequences that the unemployed as well as their families and the whole society suffer from play an important role in social consequences of unemployment. The aim of the study was to recognize the health problems of jobless people as well as the possibilities and forms of solving these problems The research was carried out in April 2002 among 200 unemployed people registered in the Regional and District Labour Office in Lublin. The instrument of the research was a survey questionnaire. The results of the research showed that the lack of job and worsening standard of living had a negative influence on the general state of health of the unemployed. Long-lasting unemployment also influenced the deterioration of physical health among the respondents. The most frequent psychosomatic ailments were: headaches, stomachaches, nausea and vomiting, pains in the chest, lack of appetite, sleep disorders. Unemployment also contributed to the occurrence of mental diseases, diseases of the circulatory and digestive systems.


  3/26

  Tytuł oryginału: Serum concentrations of markers of type I collagen metabolism in women taking monophasic oral contraceptives.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Bogusiewicz Michał, Postawski Krzysztof, Jakimiuk Artur J., Tomaszewski Jacek, Kulik-Rechberger Beata, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Karboksyterminalny propeptyd kolagenu typu I (PICP-carboxy-terminal propeptide of type I procollagen) i stabilizowany pirydynoliną karoboksyterminalny telopeptyd kolagenu typu I (ICTP - cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen) są markerami odpowiednio rozpadu i synetzy kolagenu typu I. Ich stężenia w surowicy krwi odzwierciedlają tempo przemian tego białka w organizmie. Oznaczono stężenia PICP i ICTP w surowicy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu (Mercilon) lub 30 ćg etinylestradiolu i 150ćg desogestrelu (Marvelon) przez 6 miesięcy. Stwierdzono znamiennie niższe średnie stężenie PICP po 3 miesiącach przyjmowania preparatu zawierającego 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu, które jednak po 6 miesiącach nie różniło się istotnie od wartości poczatkowej. U kobiet przyjmujących preparat zawierający 30 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu nie zaobserwowano znaczących zmian stężenia PICP. Średnie stężenia ICTP nie uległy istotnym zmianom w obu grupach. Wyniki wskazują na przemijające zmniejszenie syntezy kolagenu typu I u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu. Żaden z obu badanych preparatów nie wpływa znacząco na degradację kolagenu typu I w organizmie kobiet podczas pierwszych sześciu miesięcy przyjmowania.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To investigate serum concentrations of the carboxy-terminal of type I procollagen (PICP) and cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP), reflecting the rate of synthesis and degradation of the parent collagen respectively, in women using monophasic oral contraceptives. Study design: PICP and ICTP were estimated in 60 women taking 20 ćg of ethinyl estradiol (EE) + 150 ćg of desogestrel (DSG) or 30 ćg of EE + 150 ćg DSG over six months. Results: Mean PICP concentration decreased in women receiving 20 ćg of EE + 150 ćg of DSG after three cycles of administration. However, after six months this value returned to a leel comparable to the initial one. In women taking 30 ćg of EE + 150 ćg of DSG the mean concentrations of PICP did not change significantly throughout the period studied. None of the oral contraceptives noticeably influenced the concentrations of ICTP. Conclusion: Investigated oral contraceptives do not significantly affect the metabolism of type I collagen, however a transient decrease in its biosynthesis may be expected during the use of formulations containing 20 ćg of EE.


  4/26

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy i ciąża - problem położniczy najbliższych lat?
  Tytuł angielski: Myomas and pregnancy - obstetrics dilemma of the next decade?
  Autorzy: Kulikowska-Ciecieląg Karina, Płoszyński Andrzej, Damdinsuren Alta, Leszczyńska Katarzyna, Mielnik Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.284-287, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę położniczą na dwudziestu czterech ciężarnych z mięśniakami macicy. Stwierdzono, że ciąża u pacjentek z mięśnakami macicy jest ciążą wysokiego ryzyka, takie powiązanie występuje u starszych pacjentek. Obserwowano następujące powikłania ciąży u pacjentek z mięśniakami macicy: wczesne straty ciąż, poród przedwczesny, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, nieprawidłowo położone płody, śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Autorzy uważają, że wskazania do cięcia cesarskiego są bardziej związane z wiekiem pacjentek niż obecnością mięśniaków.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This article describes the msot frequent reasons, complications and appropriate treatment of pregnancy after the myomectomy. Materials and methods: It is the analysis of pregnancies and deliveries of 24 women hospitalised in Medical Academy of Gdańsk. Results: The typical complications were observed: early pregnancy loss, premature labor, cervical incompeence, abnormal presentation of the fetus, fetal death, periphlebitis and infertility. Conclusions: 1. Pregnancy connected with myomas is a high risk pregnancy because of a great number of complications. 2. There is a coincidence of myomas and pregnancy in older group of the patients. 3. The indications to cesarean section are connected rather with older age of women than with myomas. 4. Therefore it is proposed to change the indications for myomectomy during the caesarean section. It seems to be safe to join myomectomy with cesarean section because of low number of complications after this operation.


  5/26

  Tytuł oryginału: Determination of active substances in antiallergic and antiphlogistic multicomponent preparations by high performance liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Białecka Wanda, Kulik Anna, Kaniewska Teresa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.9-14, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was elaboration of an HPLC method enabling the identification and deterrmination of the content of selected compounds occurring in multicomponent preparations applied in allergic and non-allergic diseases of upper respiratory tracts. These compounds include: buzepide methyl iodide, clocinizine dihydrochloride, phenylpropanolamine hydrochloride, pseudophedrine sulfate and dexbrompheniramine maleate. The elaborated HPLC method shows that a good separation of the mentioned compounds is feasible. The regression analysis has demonstrated lineary of the method in concentration range suitable for the intended experiments. The determination of the compounds in pharmaceutical preparation and the statistical evaluation of the results indicate that both selectivity and precision of the method are good.


  6/26

  Tytuł oryginału: Zakażenie Pseudomonas aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia u noworodka.
  Tytuł angielski: Neonatal Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia infection.
  Autorzy: Kulikowska Elżbieta Ewa, Szczepański Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.255-258, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 25-tygodniowego wcześniaka leczonego z powodu wewnątrzszpitalnego zapalenia płuc. Czynnikiem etiologicznym chroby były pałeczki z rodzaju Pseudomonas aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of a prematurely born infant (gestational age 25 weeks) with nosocomial pneumonia by Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia.


  7/26

  Tytuł oryginału: Leptyna, hormony płciowe oraz wskaźniki metabolizmu kolagenu typu I i III jako wykładniki procesu pokwitania u dziewcząt : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kulik-Rechberger Beata; Akademia Medyczna I Katedra Pediatrii, Zakład Propedeutyki Pediatrii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Drukarnia LIBER 2002, 176 s. : il., tab., bibliogr. 257 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/26

  Tytuł oryginału: From pattern recognition to image interpretation.
  Autorzy: Kulikowski Juliusz L.
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.177-197, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this paper selcted problems concerning computer-aided image processing in biomedical applications are described. The problems are related to a multi-year activity in this domain of the Department of Biomedical Information Processing Methods of the Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS in Warsaw. In particular, an extension of the k-NN pattern recognition algorithm on the case of non-metric observation spaces is described. An example of a composite pattern recognition based on morphological parameters is presented. A concept of relations recognition as an extension of pattern recognition is also shortly described. In the last section some remarks concerning iamge interpretation methods have been given.


  9/26

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  10/26

  Tytuł oryginału: Leptyna a menarche u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Leptin and menarche in girls.
  Autorzy: Kulik-Rechberger Beata
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.24-27, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena wzajemnych zależności pomiędzy stanem odżywienia, stężenia leptyny w surowicy oraz czasem osiągania menarche. W badaniach wzięło udział 126 dziewcząt w trzecim i czwartym stadium pokwitania. Zasoby tkanki tłuszczowej szacowano na podstawie BMI i grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Stężenie leptyny w surowicy oznaczano metodą RIA. Po upływie roku 57 dziewcząt, które w czasie pierwszego badania były w stadium III i przed menarche zgłosiło się ponownie, co pozwoliło na zebranie informacji odnośnie czasu wystąpienia menarche. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysokie, dodatnie korelacje pomiędzy stężeniem leptyny a BMI i fałdami skórno-tłuszczowymi. Dziewczęta w stadium IV miały większe zasoby tkanki tłuszczowej i wyższe średnie stężenie leptyny w surowicy (6,55 ń 4,34 ng/ml) niż dziewczęta w stadium III (4,37 ń 3,44 ng/ml) (p 0,001), a dziewczęta w stadium III, które w czasie pierwszego badania były po menarche miały większe zasoby tkanki tłuszczowej i wyższe stężenie leptyny niż dziewczęta nie miesiączkujące. Nie stwierdzono, aby dziewczęta, które zaczęły miesiączkować w okresie obserwacji różniły się pod względem analizowanych cech antropometrycznych czy stężenia leptyny w surowicy od tych, które nadal nie miesiączkowały. Stąd wniosek, że na podstawie stanu odżywienia i stężenia leptyny w surowicy nie można przewidzieć, jak szybko dziewczynka osiągnie menarche.

  Streszczenie angielskie: The relationship between serum leptin concentration and menarche in 126 girls in third and fourth pubertal stage was studied. Body fat was estimated using BMI and the thickness of skin folds. Serum concentration of leptin was assessed by RIA methods. To obtain information about the sexual development of girls in third stage, 57 of them, that were before menarche during the first examination were personally interviewed after one year and the event of menarche was noted. It was observed that leptin strongly correlates with the thicknesses of the skin folds and BMI. The anthropometrical parameters assessing fat status and mean serum leptin concentration in girls in stage 4 (6.55 ń 4.34 ng/ml) were statistically higher (p 0,001) than in girls in stage 3 (4.37 ń 3.44 ng/ml) and in girls in stage 3, that during the first examination were after menarche, were higher than in girls before menarche. We had not observed the difference between anthropometrical parameters and leptin concentration in girls that reached menarche during one year of observation and in girls that were still before menarche. Therefore we conclude that on the basis of body fat status and serum leptin concentration is not reaching the menarche.


  11/26

  Tytuł oryginału: NTPase/helicase of Flaviviridae: inhibitors and inhibition of the enzyme.
  Autorzy: Borowski Peter, Niebuhr Andreas, Schmitz Herbert, Hosmane Ramachandra S., Bretner Maria, Siwecka Maria A., Kulikowski Tadeusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.597-614, il., tab., bibliogr. [82] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: RNA nucleoside triphosphatases (NTPase)/helicases represent a large family of proteins that are ubiquitously distributed over a wide range of organisms. The enzymes play essential role in cell development and differentiation, and some of them are invovled in transcription and replication of viral single-stranded RNA genomes. The enzymatic acitivities of a NTPase/helicase were also detected in the carboxyl-terminal non-structural protein 3 (NS3) of members of the Flaviviridae family. The crucial role of the enzyme for the virus life cycle was demonstrated in knock out experiments and by using NTPase/helicase specific inhibitors. This makes the enzyme and attractive target for development of FLaviviridae-specific antiviral therapies. This review will summarize our knowledge about the function and structure of the enzyme, eupdate the spectrum of inhibitors of the enzymatic activities of the NTPase/helicase anddescribe the different mechanisms by which the compouneds act. Some of the compounds reviewed herein could show potential utility as antiviral agents atgainst Flaviviridae viruses.


  12/26

  Tytuł oryginału: Zachowania prozdrowotne pielęgniarek a zespół wypalenia zawodowego.
  Autorzy: Modzelewska Teresa, Kulik Teresa Bernadetta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.8-10, 12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  13/26

  Tytuł oryginału: Pamiętniki lekarzy polskich. Z pamiętnika "Doktorki i okulistki" Salomei z Rusieckich Pilsztynowej.
  Tytuł angielski: Diaries of polish physicians from the diary by "Doctor and opthalmologist" Salomea Rusiecka-Pilsztyn.
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.177-185, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Pilsztynowa
 • Salomea 1718-

  Streszczenie polskie: Ukazano życie i działalność medyczną Salomei z Rusieckich Pilsztynowej, znanej w Turcji w XVIII w. polskiej "doktorki medycyny i okulistyki", na podstawie jej pamiętnika.


  14/26

  Tytuł oryginału: Nowe inhibitory cyklu rozwojowego wirusów rodziny Flaviviridae.
  Tytuł angielski: New inhibitors of life cycle of viruses Flaviviridae.
  Autorzy: Bretner Maria, Felczak Krzysztof, Siwecka Maria A., Kulikowski Tadeusz
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.50-52, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  15/26

  Tytuł oryginału: Problemy analityczne w badaniach małych próbek krwi pobranych od osób, które złamały prawo.
  Tytuł angielski: Analitical problems in examination of small amounts of blood samples taken from law breakers.
  Autorzy: Celiński Rafał, Kulikowska Joanna, Albert Małgorzata, Sybirska Halina
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.229-239, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy na przykładzie badania małych próbek krwi pobranych rutynowo przez policję do kontroli nietrzeźwości od trzech sprawców kolizji drogowych i sprawcy gwałtu, przedstawiają ograniczenia metod spektroimmunologicznych stosowanych do wykrywania środków psychoaktywnych. Użyta metoda EPIA w wersji firmy Abbott pozwoliła na wykrycie i przyporządkowanie do grupy przyjętych substancji, ich pełna identyfikacja była możliwa przy wykorzystaniu metody LC-MS (morfina i kodeina; kokaina; tramal i diazepam; MDMA).


  16/26

  Tytuł oryginału: Pamiętniki lekarzy polskich. Z pamiętnika lekarki rządowej w Dolnej Tuzli i Sarajewie dr med. Teodory Krajewskiej z Kosmowskich (1854-1935).
  Tytuł angielski: Diaries of Polish physicians. From the diary by Dr Teodora Krajewska n‚e Kosmowska (1854-1935) - working at government expense in the Regions of Lower Tuzla and Sarajevo.
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.269-277, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Krajewska
 • Teodora 1854-1935


  17/26

  Tytuł oryginału: Śląskie Stowarzyszenie Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona : problemy i nadzieje
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.185-190, il. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/26

  Tytuł oryginału: Zdrowie, promocja zdrowia i zachowania zdrowotne studentów Śląskiej Akademii Medycznej
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.227-232, il. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Temat korporatywny:
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach


  19/26

  Tytuł oryginału: Profesor Stanisław Ziarek (1925-1996) - pionier chirurgii trzustki
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.19-21, bibliogr. 28 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Ziarek
 • Stanisław 1925-1996


  20/26

  Tytuł oryginału: Z pamiętnika chirurga. Wspomnienie o profesorze Wiesławie Nasiłowskim [1920-1982]
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.25-28, bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL:

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Nasiłowski
 • Wiesław 1920-1982


  21/26

  Tytuł oryginału: Zdrowotne i społeczne konsekwencje bezrobocia.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa, Pacian Anna, Procyk Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.8-10, il., tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/26

  Tytuł oryginału: Onkologia ginekologiczna w internecie.
  Tytuł angielski: Oncologic gynecology in the internet.
  Autorzy: Gizler Robert, Bielanów Tomasz, Kulikiewicz Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1132-1137, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwaiono strategię i wyniki przeszukiwania światowych zasobów internetowych pod kAtem danych na temat onkologi ginekologicznej. Eksploracji poddano zasoby "powierzchniowe" jak i z tzw. "głębokiej sieci" zarówno krajowe jak i światowe. Podano zestawienie 10 najlepszych, zdaniem autorów, lokalizacji związanych z zagadnieniem onkologii w ginekologii.

  Streszczenie angielskie: The strategy of World Wide Web searching for medical sites was presented in this article. The "deep web" and "surface web" resources were searched. The 10 best sites connected with the gynecological oncology, according to authors' opnion, were presented.


  23/26

  Tytuł oryginału: Przygotowanie i wdrażanie systemu czynnej rejestracji zakażeń - doświadczenia własne.
  Autorzy: Kulikowski Jerzy, Szczypta Anna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.70-71
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/26

  Tytuł oryginału: Profilaktyka narkomanii, jej znajomość i realizacja w praktyce przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej : [praca doktorska]
  Autorzy: Kobyłecka Elżbieta, Kulik Teresa Bernadetta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej w Lublinie
  Źródło: 2002, 156 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20889

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/26

  Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 7 Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia
  Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), NałęczKącki Maciej Edward (przedm.) (red.), Kulikowski Juliusz Lech (red.), Nowakowski Antoni (red.), Waniewski Edward (red.).
  Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. Exit 2002, [24], 543 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  26/26

  Tytuł oryginału: The value of health in the opinion of patients after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Wartość zdrowia w opinii osób po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Wrońska Irena, Mianowana Violetta, Kulik Teresa B.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.196-203, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zdrowie jako kontrwartość choroby jest jedną z wartości witalnych. Choroba zaś jako sytuacja stresowa dotyka dotychczasowych postaw człowieka oraz jego relacji z otoczeniem. Jest swego rodzaju okazją do zmiany hierarchii wartości i mobilizacji własnych możliwości twórczych. Celem badań było określenie postaw osób po zawale serca wobec wartości zdrowia. Badania przeprowadzono w roku 1999 w grupie osób, które w ostantich czterech latach przebyły zawał serca. Wyniki badań wskazują na to, iż zdrowie deklarowane jest jako wartość "najważniejsza z ważnych" i najbardziej pożądana w kategorii "celów i dążeń życiowych". W sytuacji przewlekłej choroby istnieje też większa niż wcześniej tendencja do podejmownaia wysiłków zdrowotnych. Generalnie jednak obserwuje się nadal zbyt małe zaangażowanie w kreowaniu zdrowego stylu życia zarówno na poziomie wiedzy i umiejętności, jak i niezbędnej do jego realizowania motywacji.

  Streszczenie angielskie: Health as the counter-value of disease is a vital value. The disease as a stressful situation affects the existing attitudes of man and his relations with the environment. This is as opportunity for changing the hierarchy of values and mobilising own creative potential. The study aimed at determining the attitudes of people after myocardial infarctions towards the value of health. Investigations were performed in 1999 in a group of 250 persons, who had had heart attack in the prevous 4 years' period. Study results indicate that health is declared as the value "most important of all most important ones" and the most desirable in the category of "life goals endeavours". A stronger than earlier tendency is also observed in the situation of chronic disease for undertaking wholesome efforts. Generally, however, there is still found too small dedication to create a healthy lifestyle, both on teh level of knowledge and skills and motivation necessary for carrying it out.

  stosując format: