Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULCZYCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) - przeszłość i perspektywy.
Tytuł angielski: Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) - the past and perspectives.
Autorzy: Kulczycki Jerzy
Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.9-17, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozwój poglądów na temat podostrego stwardniajacego zapalenia mózgu i historię walki z ta chorobą. SSPE jest zapaleniem mózgu, wywoływanym w nielicznych przypadkach przez wirus odry, który po jej, najczęściej wczesnym przebyciu, nie został wyeliminowany z ustroju. Po miesiącach lub latach utajonej infekcji rozwija się podostra choroba mózgu przebiegająca zwykle w czterech typowych fazach, z charakterystycznym zapisem EEG, i kończącą się zawsze zejściem śmiertelnym. Stosowane w ciągu kilkudziesięciu lat próby leczenia były bezskuteczne. Dopiero wprowadzenie w połowie lat osiemdziesiątych metody terapii interferonem alfa, podawanym do układu komorowego mózgu, pozwoliło na zahamowanie postępu choroby u pojedynczych pacjentów. Istotny postęp w zwalczaniu SSPE przyniosło dopiero konsekwentne realizowanie obowiązkowych szczepień przeciwodrowych. W krajach, w których szczepi się dzieci dwukrotnie, a dotyczy to również od kilku lat Polski, zapadalność na odrę spadła kilkadziesiąt razy, a SSPE praktycznie już nie istnieje. Nadchodzi obecnie czas wprowadzenia podobnych działań profilaktycznych w krajach zacofanych pod względem polityki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of views concerning subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) and the history of fighting this disease. SSPE is induced by a measles virus which, after its usually early course, has not been eliminated from the organism. After months or years of the latent infection subacute encephalopathy develops, usually proceeding in four typical stages with characteristic EEG record and always ending with lethal outcome. Attempts at treating this disease over tens of years were ineffective. Only the introduction of the therapeutic method with intraventricular interferon alpha in the mid of the eighties allowed to inhibit the progress of the disease in individual patients. A significant progress in fighting SSPE has been achieved by consistently realized compulsory measles vaccinations. In the countries where children are vaccinated twice, and this has referred to Poland for several years, measles incidence fell tens of times and SSPE practically does not exist any more. The time has come to introduce similar prophylactic actions in the field of health policy in underdeveloped countries.


  2/9

  Tytuł oryginału: Przyżyciowe rozpoznanie stwardnienia koncentrycznego Balo na podstawie badania jądrowego rezonansu magnetycznego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Antemortem diagnosis of Balo's concentric sclerosis based on MRI. Case report.
  Autorzy: Berkowicz Tomasz, Mochecka Alina, Zaleski Krzysztof, Selmaj Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Kulczycki Jerzy (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.565-571, il., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie koncentryczne Balo jest rzadką odmianą stwardnienia rozsianego. Choroba charakteryzuje się w badaniu patologicznym obecnością naprzemiennych pierścieni demielinizacji i zachowanej mieliny. Ostatnio obecność ognisk chorobowych charakterystycznych dla stwardnienia koncentrycznego Balo opisano w badaniu MRI. Prezentujemy przypadek stwardnienia koncentrycznego Balo, w którym, na obrazach MRI widoczne są typowe pierścienie demielinizacji.

  Streszczenie angielskie: Balo's concentric sclerosis is a rare variant of multiple sclerosis. It is pathologically characterized by alternating rings of demyelination and spared myelin. Recently, MRI was applied to demonstrate characteristic patterns in this disease. We report a case of Balo's concentric sclerosis diagnosed by the typical MRI findings of concentric rings of demyelination.


  3/9

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne i genetyczne w młodzieńczej postaci choroby Huntingtona.
  Tytuł angielski: Clinical and genetic study of juvenile form of Huntington's disease.
  Autorzy: Zdzienicka Elżbieta, Rakowicz Maria, Mierzewska Hanna, Hoffman-Zacharska Dorota, Jakubowska Teresa, Poniatowska Renata, Sułek Anna, Waliniowska Elżbieta, Zalewska Urszula, Kulczycki Jerzy, Zaremba Jacek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.245-258, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Huntingtona jest jedną ze zwyrodnieniowych, autosomowych dominujących chorób ośrodkowego układu nerwowego, spowodowaną niestabilnością i zwielokrotnieniem sekwencji CAG w genie IT15. Choroba ta dotyczy obu płci i może pojawić się w każdym okresie życia, ale najczęściej występuje w wieku średnim i doprowadza do śmierci po 15-20 latach jej trwania. Postacie młodzieńcze (wiek zachorowania poniżej 20 r.ż.) stanowią mniej niż 10 proc. wszystkich zachorowań. W pracy niniejszej przedstawiony jest obraz kliniczny i wyniki badań genetycznych, 16 pacjentów dotkniętych młodzieńczą postacią choroby Huntingtona w wieku 9 do 36 lat pochodzących z 14 rodzin. Wiek zachorowania wynosił od 5 do 20 lat, a czas trwania choroby od 2 do 16 lat. U 14 osob gen chorobowy przekazany został przez ojca, a u pozostałych 2 przez matkę. Obserwowano zjawisko antycypacji, tzn. wcześniejszy wiek zachorowania i większą liczbę powtórzeń CAG w kolejnych pokoleniach. Liczba powtorzeń sekwencji CAG w badanej grupie pacjentów wynosiła od 50 do 92, średnio 67. Choroba na ogół rozpoczynała się zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością. Średni iloraz inteligencji w skali Wechslera wynosił 59.6, zaś w Mini Mental State Examination 22.8 punktów. W badaniu neurologficznym w połowie przypadków dominowały objawy sztywności pozapiramidowej z bradykinezją, a w pozostałych przypadkach o dłuższym przebiegu, ruchy pląsawicze. U 3 pacjentów obserwowano napady padaczkowe; ...

  Streszczenie angielskie: Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by high instability and extension of CAG sequences within the coding region of IT15 gene. It affects both sexes and age at onset of the disease may be different but usually occurs in midlife. The term Juvenile Huntington's disease is generally applied to 10 proc. of the cases with onset before 20. We present clinical features and results of DNA analysis in 16 patients from 14 families aged 9 to 36. The age of onset was between 5 to 20 years; duration of the disease was from 2 to 16 years. In 10 cases the mutated gene was transmitted by the affected father; only in two cases by the mother. In all cases anticipation manifested by earlier onset of the disease in subsequent generations and expansion of CAG repeats was documented. The number of CAG repeats was between 50 and 92 (mean 67.3). Progressive mental deterioration, declining school performance. Hyperactivity and emotional disturbances were the first symptoms of juvenile HD. Neuropsychological assessment showed mean IQ in Wechsler test 59.6 and Mini-Mental State Examination scores 22.8. Rigidity and bradykinesia were predominant features in the cases with juvenile onset, the remaining ones developed choreatic movements. Three persons had epileptic seizures; two (both females) revealed behaviour and psychiatric disturbances. Amplitudes of somatosensory evoked potentials, visual evoked potentials and brainstem auditory evoked ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i ewolucja zmian w obrazie MRI centralnej mielinolizy mostu u pacjentki uzależnionej od alkoholu.
  Tytuł angielski: Clinical course and evolution of lesion in MRI in central pontine myelinolysis in a patient abusing alcohol.
  Autorzy: Waniek Joanna, Habrat Bogusław, Kulczycki Jerzy, Łysiak Zofia, Kozłowski Piotr
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.385-391, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 44-letniej chorej, u której po co najmniej 10-ciu latach nadużywania alkoholu rozwinął się zespół psychoorganiczny połączony z niezbornością móżdżkową, lewostronnym porażeniem połowiczym i objawami opuszkowymi. Badanie MR głowy wykazało obecność dużego ogniska hiperintensywnego w obrazach T2-zależnych, obejmujących centralną część mostu. Rozpoznano środkową mielinozę mostu. Badania laboratoryjne nie wykazały hiponatremii. Po leczeniu odwykowym i rehabilitacji ruchowej zaburzenia neurologiczne niemal zupełnie się wycofały. Po upływie około 1.5 roku kontrolne badanie MR wykazało zmniejszenie sie ogniska demielinizacyjnego w pniu mózgu, mimo powrotu chorej do nadużywania alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The authors report a 44-year-old patient with at least a 10-year history of alcohol abuse in whom an organic brain syndrome developed with cerebellar ataxia, left-side hemiparesis and bulbar symptoms. MR imaging of the head demonstrated a large hyperintense focus in T2-weighted images involving the central part of the pons. Central pontine myelinolysis was diagnosed. Laboratory investigations showed no hyponartraemia. After withdraval treatment and motor function rehabilitation the neurological symptoms regressed nearly completely. After 18 months control MR imaging demonstrated considerable reduction in the size of the myelinolysis area in the brainstem, despite the fact that the patient resumed alcohol drinking.


  6/9

  Tytuł oryginału: Unknown lung pathology in patients with cystic fibrosis is becoming known.
  Autorzy: Kulczycki Lucas L., Castro Henry J., Castro Marcela Jimenez, Bellanti Joseph A.
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.81-87, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Nicergolina w leczeniu chorych po lekkim udarze niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł angielski: Nicergoline in the treatment of patients after a mild ischaemic stroke.
  Autorzy: Piłkowska Ewa, Jakubowska Teresa, Witkowska Karyna, Kulczycki Jerzy
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1075-1085, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 25 osób, z ogniskowymi objawami neurologicznymi i deficytami neuropsychologicznymi po przebyciu lekkich udarów mózgu, podawano nitroglicerynę (Adavin - w dawce 60 mg/dz) versus placebo, w podwójnie ślepej próbie krzyżowej (3 + 3 miesiące). Chorzy byli obserwowani ambulatoryjnie oraz trzykrotnie poddawani badaniom kontrolnym neuropsychologicznym przy użyciu baterii testów (PPL, AVLT, test Bentona, test Bourdona i test powtarzania cyfr). Po zakończeniu próby stwierdzono, że zarówno objawy neurologiczne (w tym szczególnie zaburzenia móżdżkowe), jak i deficyty neuropsychologiczne (głównie trudności w koncentracji uwagi i zaburzenia czynności manipulacyjnych) wycofywały się szybciej po podawaniu nitrogliceryny niż placebo. W czasie leczenia nicergoliną nie odnotowano żadnych objawów niepożądanych i nie odnotowano żadnych objawów niepożądanych i nie zauważono wpływu leku na wartość ciśnienia krwi.

  Streszczenie angielskie: 25 patients with neurological and neuropsychological deficits after a mild ischemic stroke were treated with nicergoline (Advin 60 mg/d) versus placebo in a double blind crossover trial (3 and 3 months). The patients were examined repeatedely by a neurological and a neuropsychologist using a battery of tests (PPL, AVLT, Benton and Bourdon test, number-repetition test). On complementation of the trial the improvement of neurological signs (mainly cerebellar deficits) and neuropsychological impairments (in particular of attention manual manipulation difficulties) was found too be more marked after the period of nitrogliceryne treatment than after placebo. No drug-dependent side effects - including the influence on blood pressure - were group treated.


  8/9

  Tytuł oryginału: CFTR gene mutations in patietns suffering from acute pancreatitis.
  Autorzy: Kostuch Marzena, Rudzki Sławomir, Semczuk Andrzej, Kulczycki Lucas
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR369-BR372, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our study was to investigate the frequency of the CFTR gene muatation in a selected group of patients suffering from severe acute pancreatitis. Material/methods: DNA isolated from peripheral blood samples from forty-one subjects was analyzed for the eight most common CFTR gene mutations (deltaF508, G542X, G551D, R553X, 1717-1(G A), W1282X, N1303K, delta1507) by the reverse-hybridization technique, suing INNO-LIPA CF2 test strips. The level of chloride ions in sweat samples was established using the pilocarpine iontophoresis method. Results: In the study group, none of the patients harbored CFTR gene mutations. In these selected cases, the experiments were repeated twice to ensure the reliability of the results. All of the subjects had a normal level of chloride ions (range 8-38 mmol/l). comparison with historical carriers revealed no differences between the frequency of carriers of the CFTR gene mutations in teh general Polish population (4 p.c.) in comparison with the surgical patients with acute pancreatitis (p = 0.26; Fisher exact test). Conclusion: We found no patietns with severe acute pancreatitis who had CFTR gene mutations, suggesting that these alterations are not a risk factor for the disease in our population. Further studies are warranted to evaluate the frequency and role of rarae ('mild') CFTR gene point mtuations in subjects suffering from severe acute pancreatitis.


  9/9

  Tytuł oryginału: Newborn screening for cystic fibrosis.
  Tytuł polski: Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy.
  Autorzy: Skarzyński A., Kempa M., Kulczycki L. L.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.191-193, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza we wczesnym dzieciństwie stwarza problemy diagnostyczne. Z tego powodu nastąpił znaczny postęp w badaniach klinicznych nad tą chorobą, mający na celu opracowanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Tylko 60 proc. chorych ma postawione rozpoznanie mukowiscydozy w pierwszym roku życia, a 80 proc. w ciągu pierwszych 3 lat życia. Wielu chorych pozostaje bez rozpoznania choroby przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Było to powodem opracowania programu badań przesiewowych noworodków, które rozpoczęły się we wczesnych latach 60. i są stale udoskonalane. Umożliwiają wczesne wykrywanie osób podejrzanych i potwierdzanie rozpoznania za pomocą badania potu, wczesne włączanie leczenia, edukację rodziców i rodziny co do postępowania z chorym dzieckiem i uczulenie ich na wukrywanie ewentualnych powikłań mukowiscydozy. W pracy podkreślono znaczenie prenatalnych badań genetycznych i poradnictwa genetycznego dla rodzin chorych na mukowiscydozę.

  Streszczenie angielskie: Cystic fibrosis (CF) is a diagnostic problem in early childhood. Therefore, a significant progress has been observed in clinical studies on this disease in order to develop new diagnostic and therapeutic methods. Only 60 p.c. of patients with CF are diagnosed in the first year of life, and 80 p.c. in the first three years. Many patients renain undiagnosed for several or even over ten years. Therefore, screning programmes have been developed which started in early 1960s and have been constantly improved since then. They enable detection of suspected persons and confirmation of the diagnosis with sweat test, early introduction of treatment, education of parents and family members as to management of the sick child and making them vigilant with respect to detection of possible CF complications. In the paper importance is also stressed of prenatal genetic tests and genetic counselling for families of CF patients.

  stosując format: