Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z psychologii
Autorzy: Dubowik Ewa, Kościelak Ryszard, Kulas Henryk, Tomczak-Witych Agnieszka
Wydanie: - Wyd. 2 popr. i poszerz
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 2002, 335, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na temat różnic płciowych.
  Tytuł angielski: Current vievs on the sexual differences.
  Autorzy: Kula Krzysztof, Słowikowsaka-Hilczer Jolanta
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.121-127, bibliogr. 42 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy prawidłowym rozwoju płciowym występuje zgodność między płcią genetyczną a gonadalną (jądro lub jajnik), genitalną (wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe), somatyczną (cechy płciowe budowy ciała) oraz psychiczną. Płeć psychiczna składa się z identyfikacji płciowej (poczucie przynależności płciowej), roli płciowej (zachowanie) i psychoorientacji płciowej (ukierunkowanie popędu płciowego hetero-, bi- i homoseksualne). Uważano, że płeć psychiczna zależy głównie od wychowania lub/i świadomego wyboru. Koncepcje te zostały jednak podważone dzięki badaniom nad zaburzeniami rozwoju płciowego u ludzi. Wykazano też, że krótkotrwałe działanie steroidów płciowych w obrębie mózgu w okresie noworodkowym decyduje o samczym typie zachowań płciowych zwierząt w okresie dojrzałości. Wydaje się, że również u człowieka różnicowanie płciowe mózgu odbywa się w okresie noworodkowym i jest zależne od wpływu steroidów płciowych. U genetycznych chłopców z obojnaczymi narządami płciowymi z powodu braku przemian tkankowych testosteronu (niedobór 5-alfa-reduktazy) lub u genetycznych dziewczynek z obojnaczymi narządami płciowymi z powodu nadmiaru testoteronu (wrodzony przerost nadnerczy) może wystąpić niezgodnośc między płcią metrykalną (ustanowioną zależnie od płci narządów płciowych) a płcią psychiczną. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że żeńska identyfikacja płciowa rozwija się wtedy, gdy obecne są jajniki lub występuje brak czynności hormonalnej gonad, męska zaś częściej przy obecności ...

  Streszczenie angielskie: Normal sexual development consists of the compatibility between genetic sex, sex of gonads (testes or ovaries), genital sex (sex organs), somatic sex (body characteristics) and psychic sex. The psychic sex has an original nomenclature and is called gender. Gender consists of gender identity (selfl-estimation), gender role (objective estimation of sex behaviour). In addition, a sexual psycho-orientation (hetero-, bi- or homosexual) has been distinguished. It was believed that gender depends on the socio-environmental influence such as rearing, learning and individual choice. Although, the process of sexual diffrentiation of human brain is not completely elucidated, it has become recently evident that endogenous hormones more than socio-envirnmental factors influence gender differences. Experimental studies on animals revealed that transient action of sex steroids during perinatal period of life is crucial for the development of male sexual behavior in adulthood. Also in human male neonates testosterone, produced by tests perinatally, plays the main role in the irreversible masculinisation of the brain i.e. creation of the differences versus female brain. Patients with disturbances of sexual differentiation of external genitalia (the lack of testosterone transformation into 5-alfa dihydrotestosterone in peripheral tissues of men, or the inborn exces of androgens in women with the congenital adrenal hyperplasia) have the affections in the formation of gender as well. In ...


  3/8

  Tytuł oryginału: Prosty sposób izolacji ludzkich plemników metodą swim-up: przydatność płynów o różnym składzie chemicznym i wpływ płynu pęcherzyka jajnikowego świni.
  Tytuł angielski: A simple method for isolation of human spermatozoa by way of swim-up technique: usefulness of different chemically defined media, and the influence of porcine follicular fluid.
  Autorzy: Barczyk Artur, Kula Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.588-593, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba określenia minimalnych warunków niezbędnych do izolowania ludzkich plemników z wykorzystaniem ich zdolności migracji do innego środowiska. Wydajność izolacji plemników z nasienia badano po inkubacji w czasie 1 godziny, przy temperaturze 37řC i proporcji objętości nasienia i płynu izolacyjnego 2:1. Badano płyn o różnym składzie chemicznym: RPMI 1640, płyn Earle'a i 0,9 proc. roztwór NaCl. Wpływ płynu pęcherzykowego świni domowej na wydajność swim-up do RPMI 1640 badano po dodaniu go do nasienia lub do RPMI 1640. Gęstość i odsetek progresywnie poruszających się plemników oraz ich żywotność nie różniły się w zależności od rodzaju zastosowanego płynu izolacyjnego, ale przy wyższej gęstości plemników migracja była słabsza. Dodatek płynu pęcherzykowego świni, zarówno po dodaniu go do nasienia, jak i do płynu izolacyjnego, obniżał wydajność izolacji plemników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to define minimal conditions necessary to isolate human spermatozoa using their swim-up potential. The efficiency of the isolation of spermatozoa from seminal fluid was tested sfter 1 hour incubation at 37řC of seminal plasma together with isolation mediums, at the volume proportion 2:1. Three different media were tested: RPMI 1640, earle solution, and 0,9 p.c. solution NaCl. In the other experiments seminal fluid or RPMI 1640 were enriched with porcine follicular fluid and were incubated together. Sperm density and percentage of progressively motile sperms as well as their viability did not differ depending on the medium used. However, migration was weaker at higher sperm density. Addition of porcine follicular fluid to both seminal fluid and isolation medium lowered the efficiency of sperm migration to the isolation medium.


  4/8

  Tytuł oryginału: Pierwszy warszawski ośrodek pełniący 24-godzinny dyżur interwencyjny w ostrych zespołach wieńcowych. Wyniki leczenia i relfeksje ogólne.
  Tytuł angielski: The first in Warsaw catheterisation laboratory with a 24-hour duty. Results of treatment in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Dąbrowski Marek, Rdzanek Hanna, Bielecki Dariusz, Jezierski Jarosław, Krzyżewski Rafał, Kulawik Tomasz, Mohmand Adam, Mularczyk Michał, Niemirka Tomasz, Płomiński Piotr, Rzezak Jarosław, Seweryniak Piotr, Słysz Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.271-277, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Nowe poglądy na temat roli steroidów płciowych u mężczyzn.
  Autorzy: Kula K., Walczak-Jędrzejowska R.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.196-201 - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  6/8

  Tytuł oryginału: Gonadotropiny a przedinwazyjny rak jądra.
  Tytuł angielski: Gonadotropins and preinvasive testicular germ cell carcinoma.
  Autorzy: Słowikowska-Hilczer Jolanta, Szarras-Czapnik Maria, Walczak-Jędrzejowska Renata, Wolski Jan K., Woźniewicz Bogdan M., Romer Tomasz E., Kula Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1051-1056, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano dzieci w wieku 1-7 lat, u których stwierdzono dysgenetyczne obojnactwo rzekome męskie (11 przypadków) i izolowane spodziectwo żołądziowe (18 przypadków). U wszystkich stwierdzono kariotyp 46,XY. U dzieci z obojnactwem stężenie FSH we krwi było znamiennie wyższe (8,4 ń 2,3 IU/l) niż u chłopców ze spodziectwem (1,5 ń 0,3 IU/l). W gonadach wszystkich dzieci z obojnactwem stwierdzono obecność komórek przedinwazyjnego raka jądra (carcinoma in situ - CIS), a w jednej czwartej przypadków nowotwór gonadoblastoma, także zawierający komórki CIS. Przy obojnactwie wykazano znamienne korelacje pomiędzy stężeniem FSH i LH we krwi a liczbą komórek CIS na przekroju kanalika jądra (odpowiednio: r = 0,87 i r = 0.79). Wyniki badań wskazują, że zaburzona organogeneza jądra oraz towarzyszące jej zwiększone stężenie gonadotropin mogą tworzyć już w okresie dziecięcym środowisko sprzyjające powstaniu lub/i utrzymaniu się stanu przedrakowego w dysgenetycznych jądrach.

  Streszczenie angielskie: Eleven children with dysgenetic male pseudohermaphroditism and 18 boys with isolated penile hypospadias, all with 46,XY karotype, were studied. Testicular dysgenesis was associated with significantly higher mean serum FSH levels than in hypospadias (8.4 ń 2.3 IU/l vs. 1.5 ń 0.3 IU/l). Gonadoblastoma, a tumor arising from sex cords, was found in 1/4 of cases, while testicular carcinoma in situ (CIS) was present in all patients with dysgenesis (100 p.c.). In dysgenesis the higher the serum FSH and LH levels, the higher the number of CIS cells per tubule cross-section (r = 0.87 and 0.79, respectively) was found. The results indicate that in children with testicular dysgenesis and 46,XY karyotype preneoplastic lesions of seminal tubule appear more frequently than previously thought. Impaired testicular organogenesis and elevation of serum gonadotropins may play a role in the formation/maintenance of the neoplastic potntial of the tests in childhood.


  7/8

  Tytuł oryginału: Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie miażdżycy oraz antyutleniaczy w leczeniu choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Free radicals and antioxidants in pathogenesis and treatment of coronary artery disease.
  Autorzy: Kulawik T., Gil R[obert], Grieb P[aweł], Głód B. K.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.393-406, bibliogr. 113 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wolne rodniki tlenowe powstają w każdej żywej komórce. Nadmiar wolnych rodników tlenowych odgrywa istotną rolę w patogenezie miażdżycy. Antyoksydanty mogą w pewnym stopniu zapobiegać ich niekorzystnym działaniom. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje o wolnych rodnikach tlenowych oraz o znaczeniu endo i egzogennych antyutleniaczy w leczeniu choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Free radical production occurs continuously in all cells as part of normal cellular function. However, excess free radical production originating from endogenous or exogenous sources might play role in atherosclerosis. Antioxidants prevent free radical induced tissue damage by preventing the formation of radicals, scavenging them, or by promoting their decomposition. This article revievs the basic chemistry of free radical formation in the body, the consequences of free radical induced tissue damage and the function of antioxidant defence systems with particular reference to the development of atherosclerosis.


  8/8

  Tytuł oryginału: Simultaneous radiotherapy and radioimmunotherapy of malignant gliomas with anti-EGFR antibody labelled with iodine 125. Preliminary results.
  Autorzy: Wygoda Zbigniew, Tarnawski Rafał, Brady Luther, Stęplewski Zenon, Bażowski Piotr, Wojtacha Maciej, Stępień Tomasz, Kula Dorota, Składowski Krzysztof, Kokocińska Danuta, Wygoda Andrzej, Pawlaczek Agnieszka, Etmańska Aleksandra, Larysz Dawid, Jarząb Barbara
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In this paper we present the preliminary results of a prospective trial of the efficacy of simultaneous radiotherapy and anti-EGFR 125I radioimmunotherapy of maligant gliomas with 2 years' total survival as the end-point, raising the question whether anti-EGFR 125I radioimmunotherapy influences the disease-fee survival in these patients. Material and methods: Patients with anaplastic astrocytoma or primary glioblastoma were previously treated by a macroscopically radical neurosurgical approach and randomized either to radiotherapy + radioimmunotherapy arm or treated by radiotherapy alone. Seven patients were included in the group with radioimmunotherapy, among them five with GBM and two with AA, and five patients in the control arm. Patients were irradiated to 60 Gy using three-dimensional conformal noncoplanar techniques. Anti-EGFR 125I monoclonal antibody 425 radioimmunotherapy (50 mCi/course) was started during 4th week of radiotherapy and was repeated three times in one week intervals. Results: Time of follow-up ranges between 2 and 10 months in the anti-EGFR 125I radioimmunotherapy arm and 4 and 9 months in the control arm. Recurrence was diagnosed in all patients in the EGFR 125I group with a lethal outcome in two of them and in 4 patients in the control group. Median time to recurrence was 2 and 5 months respectively. Conclusions: Taking into account early recurrences observed, we propose to continue the studies on the efficacy of adjuvant anti-EGFR 125I radioimmunotherapy in a selected group of patients in whom the greates benefit may be expected on the basis of molecular studies, among them EGFR expression investigation.

  stosując format: