Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUBIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na leczenie rozkurczowej niewydolności serca u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Treatment of diastolic heart failure in the elderly: current concepts.
Autorzy: Kołakowska Joanna, Kołakowski Jarosław, Motyl Jadwiga, Kubik-Świerczyńska Hanna, Missima Maurycy, Kędziora-Kornatowska Kornelia
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.9-14, il., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność serca jest zespołem kardiogeriatycznym, który staje się głównym problemem ochrony zdrowia w XXI wieku u ludzi starszych. Wśród chorych z zastoinową niewydolnością serca coraz częściej rozpoznaje się nieprawidłowości w funkcji rozkurczowej lewej komory jako dominującą przyczynę uszkodzenia mięśnia lewej komory. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca jest często empiryczne i nie posiada wyraźnie określonych reguł patofizjologicznych. Leczenie chorób podstawowych jest w chwili obecnej najbardziej istotnym podejściem terapeutycznym.

  Streszczenie angielskie: Chronic heart failure is proncipally a cardiogeriatric syndrom. It has become a major public health problem in the 21st century largely due to the aging population. There is growing recognition that congestive heart failure is caused by a predominant abnormality in diastolic function. Medical therapy of diastolic heart failure is often empirical and lackes clear-cut pathophysiologic concept. Treatment of the underlying disease is currently the most important therapeutic approach.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: Seleted inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kubik Leszek, Gajewski Marek, Stankiewicz Wanda, Płocharski Adam, Skolimowska Barbara, Karpiński Marek, Dąbrowski Marek, Szmigielski Stanisław, Kosior Jarosław, Pęcak Remigiusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.32-35, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych wskaźników zapalenia u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową w porównaniu z grupą chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Zbadano 61 chorych (wiek 37-79 lat). Wyróżniono trzy grupy: grupa I - 26 (43 proc.) chorych z niestabilną chorobą wieńcową, grupa II - 19 (26 proc.) chorych ze stabilną chorobą wieńcową, grupa III - 16 (26 proc.) chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Oznaczano stężenie cytokin (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6. TNF-ŕ), immunoglobulin (IgG, IgE, IgM), fibrynogenu. CRP, subpopulacje limfocytów T CD4 i T CD8 w surowicy. W grupach stabilnej i niestabilnej choroby wieńcowej stwierdzono niższy odsetek limfocytów CD4 i CD8, wyższe stężenie TNF-ŕ, w grupie z niestabilną chorobą wieńcową niższe stężenie IL-1á, wyższe stężenia fibrynogenu, CRP i IgE w stosunku do chorych bez choroby wieńcowej. Stwierdzone zaburzenia immunoregulacyjne potwierdzają udział mechanizmów immunologicznych w powstawaniu niestabilnej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of selected inflammatory markers in patients with stable and unstable angina pectoris, in comparison to patients with dislipidemia without coronary artery disease. The study group included 61 patients (37-79 years old), divided into three subgroups: group I. 26 (43 p.c.) with unstable angina, group II. 19 (26 p.c.) with stable angina, group III. 16 (26 p.c.) dyslipidemia without coronary artery disease. We measured serum levels of cytokines (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6, TNF-ŕ), immunoglobulins (IgG, IgE, IgM), fibrinogen, C-reactive protein and subclass of lymphocytes T CD4 and T CD8. In stable and unstable angina pectoris group we found lower percentage of T CD4, T CD8 and higher level of TNF-ŕ. In unstable angina group the level of IL-1á was lower and the concentration of C-reactive protein, IgE was higher in comparison group without coronary artery disease. Observed immunoregulatory disorders confirm immune mechanism in the origin of unstable angina pectoris.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena psychologiczna dzieci z torbielą przegrody przeźroczystej. Wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Psychological evaluation in children with a cavum of the septum pellucidum. Preliminary data.
  Autorzy: Kaciński Marek, Prajsner Barbara, Kubik Alicja
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.41-48, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem badań było ustalenie, w jakim zakresie obecność przetrwałej torbieli przegrody przeźroczystej (tpp) u dzieci wpływa na rozwój poszczególnych zdolności poznawczych oraz ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne. Materiały i metody: Zbadano 34 dzieci z tpp. w tym 15 chłopców i 19 dziewcząt, w wieku od 2 miesięcy do 14 lat oraz 25 odpowiednio dobranych dzieci bez tpp, z prawidłowym rozwojem intelektualnym. Dzieci podzielono na trzy grupy wiekowe: poniżej 2 lat, 2-6 lat i 7-14 lat. Zastosowano skale oceny ogólnego poziomu rozwoju umysłowego Psyche Cattell, Terman-Merrill i D. Wechslera (WISC-R). Poza nimi także testy oraz próby do oceny funkcji poznawczych i motorycznych: Bender-Koppitz, Benton, R. Zazzo, M. Stambak, H. Spionek i Test Sprawności Językowej. Dodatkowo wykonano badanie lateralizacji czynności ruchowych dzieci oraz przeprowadzono wywiad z ich rodzicami. Analizę statystyczną wykonano testem chi kwadrat i testem dokładnym Fischera. W grupie dzieci z tpp upośledzenie umysłowe rozpoznano u 3/7 (42 proc.) badanych do lat 2, u 4/12 (33 proc.) w wieku 2-6 oraz u 1/15 (7 proc.) w wieku 7-14 lat. Dysharmonię rozwoju psychoruchowego stwierdzono u połowy (17/34) dzieci z tpp i 32 proc. z grupy kontrolnej. U dzieci z tpp do 2 lat stwierdzono częstsze występowanie opóźnienia rozwoju mowy czynnej i wieku społecznego. Wyniki: W grupie 2-6 lat istotnie większa liczba opóźnień dotyczyła rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej i mowy czynnej. W grupie dzieci z tpp ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study is the determine the influence of cavum septi prellucidi (CSP) in children of development of their cognitive abilities, social and emotional function. Material and methods: We examined 34 children with CSP (15 boys and 19 girls), in the age between 2 months and 14 years and specially selected control group of 25 children with normal intellectual development. According to the age of the children we divided the population into 3 sections: children younger than 2 years, between 2 and 6 years and between 7 and 14 years. In our research we used psychodevelopment assessment scales: Psyche Cattel, Terman Merril and D. Wechsler (WISC-R). We also examined the whole grop with cognitive and motor function tests like: Bender-Koppitz, Benton, R. Zazzo, M. Stambak, H. Spionek and The Test of Language Skills. Additionally we examined the lateralization of motor function in children and obtain anamnesis from parents. The statistical analysis was performed with the chi-square and the Fisher tests. Results: Mental retardation was diagnosed in 3/7 cases (42 p.c.) in the group of children with CSP younger than 2 years, in 4/12 (33 p.c.) in group aged 2-6 years and 1/15 cases (7 p.c.) in the age between 7 and 14 years. The disharmony of psychomotor development was recognized in 50 p.c. of children with CSP and 32 p.c. of the control grop. In the group of children with CSP younger the delay of active speech and social development was more often ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania kaniulacji dużych naczyń żylnych
  Autorzy: Łazowski Tomasz, Korta Teresa, Kubik Tomasz, Niewiński Grzegorz, Giercuszkiewicz Dorota, Pawłowska Magdalena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.127-130, tab., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: