Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUŚMIEREK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Gated SPECT - jednoczesne scyntygraficzne badanie perfuzji i kurczliwości lewej komory serca - możliwości diagnostyczne i zastosowania kliniczne.
Tytuł angielski: Gated SPECT - simultaneous radionuclide examination of left ventricular perfusion and function - diagnostic potential and clinical applications.
Autorzy: Płachcińska Anna, Kuśmierek Jacek
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.157-163, il., bibliogr. 44 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scyntygrafizne badanie serca techniką "gated SPECT" umożliwia jednoczesne zobrazowanie perfuzji lewej komory serca oraz uzyskanie ilościowych parametrów jej kurczliwości. Badanie to pozwala na wyznaczenie objętości końcoworozkurczowej i końcowoskurczowej oraz frakcji wyrzutowej lewej komory, a także na uzyskanie map regionalnych wartości frakcji wyrzutowej, wskaźnika skurczowego grubienia oraz kurczliwości lewej komory, mierzonej w bezwzględnych jednostkach odległości (mm). Wśród klinicznych zastosowań jednoczesnego badania perfuzji i kurczliwości mięśnia sercowego techniką "gated SPECT" należy podkreślić rozpoznawanie choroby wieńcowej, ocenę nasilenia i rozległości zaburzeń perfuzji i skurczowej funkcji lewej komory po zawale serca, prognozowanie w chorobie wieńcowej oraz badanie żywotności mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: Gated SPECT is a novel approach to radionuclide myocardial study offering the potential of simultaneous imaging of left ventricular perfusion and function and providing quantitative measures of left ventricular contractility. The study allows the measurements of left ventricular end-diastolic and end-systolic volume and global ejection fraction, as well as provides polar maps of regional values of ejection fraction, systolic thickening and motion (measured in absolute distance units - mm). Among the clinical applications of gated SPECT, the diagnosis of coronary artery disease, evaluation of severity and extent of perfusion abnormalities and left ventricular systolic function after myocardial infarction, as well as prognosis in coronary artery disease and detection of viable myocardium should be emphasized.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Myocardial perfusion during exercise in patients after bypass grafting using internal mammary artery.
  Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Kuśmierek Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Jaszewski Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.233-237, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Tętnica piersiowa wewnętrzna (t.p.w.) stosowana jest jako pomost z wyboru do gałęzi zstępującej przedniej (g.z.p.) lewej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Ocena, czy t.p.w. jako pomost wieńcowy zapewnia odpowiednią perfuzję mięśnia sercowego w czasie wysiłku oraz czy istnieje zależność między wielkością wolnego wypływu krwi z t.p.w. a pooperacyjną perfuzją mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 68 pacjentów, u których w czasie zabiegu operacyjnego dokonano pomiaru wolnego wpływu krwi z t.p.w. Po 3 miesiącach po zabiegu operacyjnym u wszystkich pacjentów wykonano scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego przy użyciu Talu 201. Stopień perfuzji oceniono metodą półilościową w skali punktowej. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono stosując test chiý z poprawką Yatesa. Obliczono także iloraz szans OR i przedział ufności 95 proc. Cl. Wyniki: Wyływ krwi z t.p.w. poniżej 100 ml/min obserwowano u 30 proc. badanych, a u pozostałych 70 proc. pacjentów wolny wypływ z t.p.w. był powyżej 100 ml/min. O dobrych wynikach leczenia operacyjnego świadczyły prawidłowe scyntygramy zarówno po wysiłku, jak i w spoczynku (grupa A) i scyntygramy z niewielkimi ubytkami perfuzji po wysiłku i prawidłowymi scyntygramami w warunkach spoczynku (grupa B). Łącznie dobre wyniki stwierdzono u 57 badanych (84 proc.). Dla wyjaśnienia problemu, czy wyniki leczenia operacyjnego zależą od wielkości wypływu krwi z tętnicy piersiowej wewnętrznej, dokonano ponownie analizy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Internal mammary artery (IMA) is now used as a conduit of choice for the grafting of the left anterior descending coronary artery (LAD). Aim: The aim of the study was to evaluate resting and exercise myocardial perfusion in patients after IMA bypass and to define the relationship between IMA blood outflow (IMA flow to "atmosphere") and the results of coronary operation. Material and methods: IMA bllod outflow was measured during bypass procedure in 68 patients. Three months after the bypass procedure 201Thallium mypcardial perfusion scintigraphy was performed in all patients. Perfusion was expressed as the tracer activity graded on a scale renging from 0 (absent) to 2 (normal) with grades increasing by 0.5. Results: IMA flow to "atmosphere" below 100 ml/min was observed in 30 p.c. patients. In the 70 p.c. of study patients IMA flow "atmosphere" was more than 100 ml/min. Good surgical results defined as normal perfusion during exercise and in the resting images (group A) or very small exercise induced perfusion defects and normal perfusion at rest (group B) were observed in 57 patients (84 p.c.). 201Thallium myocardial perfusion scintigrams were analyzed separately in the patients with IMA flow "atmosphere" bellow 100 ml/min and more than 100 ml/min. Good bypass results (group A and B scintigrams) were observed in 98 p.c. patients with IMA flow to "atmosphere" more than 100 ml/min but only in 50 p.c. patients with IMA flow to "atmosphere" below 100 ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Rola badań radioizotopowych w diagnostyce niedokrwienia kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Role of radionuclide studies in diagnostics of lower extremities' ischaemia.
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.73-77, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych rozpoznaje się na podstawie objawow klinicznych, badania ultrasonograficznego albo arteriografii (rentgenowskiej lub rezonansu magnetycznego). Metody radioizotopowe wnoszą do diagnostyki istotne informacje o charakterze czynnościowym, dotyczące regionalnej perfuzji mięśni kończyn dolnych, często niemożliwe do uzyskania za pomocą innych technik obrazowych. Charakteryzuje je duża powtarzalność, umożliwiają one wykrycie choroby w jej początkowej fazie, są uznanym sposobem oceny wyników leczenia, stanowiąc cenne uzupełnienie rutynowo stosowanych metod diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The diagnostic of lower extermities ichaemia is based on clinical symptoms, ultrasound studies or arteriography (X-ray or NMR). Radionuclide studies complement other diagnostic methods with functional data regarding regional perfusion of lower extremities' muscles, that are often impossible to obtain with other omaging modalities. They are characterized by high reproducibility, provide means for diagnosis of the disease in its early stage and for assessment of therapy results, thereby valuably complementing other, rutinely applied diagnostic methods.


  4/5

  Tytuł oryginału: Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej przy użyciu 99mTc-MIBI do oceny wyników chirurgicznego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii-Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Medycyny Nuklearnej w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 95 k. : il., tab., bibliogr. k. 81-95, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20067

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Effect of sound source position on learning and performance of auditory delayed matching-to-sample task in dogs.
  Autorzy: Kuśmierek Paweł, Kowalska Danuta M.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.251-262, il., bibliogr. s. 261-262
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spatial adjacency of stimulus source and response site has been proven important for learning of simple behavioural tasks, including auditory quality and location discrimination. We investigated effect of sound source position (adjacent or not adjacent to manipulanda) on learning and performance of a complex auditory recognition memory task. Spatial adjacency of stimuli and manipulanda imporved learning of a simple auditory directional task, which was an intermediate stage of training. In contrast, no improvement of learning and performance of the recognition task was found.

  stosując format: