Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KSYKIEWICZ-DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Koncepcja działania konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa.
Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.4-7 - 2 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pielęgniarstwo pediatryczne - nowe zadania Kazimierz Dolny n/Wisłą 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Kryteria opieki pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Criteria of nursing care in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.50-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz warunkującej właściwe wykorzystanie kadr wymaga stosowania metod PCS (Patient Classification System). W zachodnioeuropejskich i amerykańskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele odmian tych metod, wynikających ze specyfiki leczonych pacjentów na poszczególnych oddziałach. Metody PCS posiadają cechy wspólne: kryteria opieki charakterystyczne dla pacjentów danego oddziału, kategorie opieki z czasem pielęgnacji bezpośredniej oraz czas przeznaczony na czynniści pozapielęgnacyjne. W krajowych oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki nie było dotąd prowadzonych badań nad dostosowaniem metod PCS do ich specyfiki. Stąd podjęto prace badawcze nad weryfikacją metod PCS. Pierwszym etapem było przystosowanie kryteriów opieki pielęgniarskiej do specyfiki oddziałów intensywnej opieki medycznej. Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w klinicznym oddziale OIOM województwa lubelskiego oraz dwóch ośrodkach sztucznej nerki w województwie lubelskim i mazowieckim. Metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca, opis problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz klasyfikacja chorych do poszczególnych grup opieki. Notowano także uwagi pielęgniarek co do przydatności poszczególnych kryteriów. Narządziem badawczym były arkusze z kryteriami 146 obserwacji, dokonując około 250 czynności klasyfikacyjnych. Badaniami objęto 117 chorych, z tego 63 osoby hospitalizowane na OIOM i 45 w ośrodku sztucznej nerki. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto dla OIOM następujące kryteria: Stan świadomości, higiena, ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Normy obsad pielęgniarskich na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Nursing staff standards in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.55-59, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po opracowaniu kryteriów opieki pielęgniarskiej dla OIOM i ośrodków sztucznej nerki przystąpiono do wyznaczania czasu pielęgnacji bezpośredniej, pośredniej oraz określenia norm obsad pielęgniarskich dla wymienionych oddziałów. W celu wyznaczenia czasu bezpośredniej pielęgnacji zastosowano dwie metody badawcze: obserwację uczestniczącą i metodę Nadlera. Techniką był chronometraż. Wykonano 146 obserwacji i około 4 tys. pomiarów różnych czynności pielęgnacyjnych, realizowanych przez pielęgniarki u pacjentów z poszczególnych grup opieki. Na tej podstawie obliczono czas pielęgnacji bezpośredniej świadczonej chorym. Jednak po przeanalizowaniu planów opieki okazało się, że niektóre czynności były pomijane przez pielęgniarki, wykonywane pobieżnie lub ich częstość była zbyt mała w porównaniu z potrzebami chorych. Przyjęto więc optymalne czasy pielęgnacji bezpośredniej. Drugim etapem badań było określenie czasu pielęgnacji pośredniej. Wyznaczono go na podstawie fotografii dnia pracy. Wykonano ogółem 13 obserwacji fotograficznych na dyżurach dziennych i nocnych. W trzecim etapie badań wyznaczono normy obsad pielęgniarskich dla OIOM i stacji dializ. Stwierdzono, że normy określane dla OIOM na podstawie czasu świadczonego przez pielęgniarki różnią się istotnie of norm wyznaczonych na podstawie czasu optymalnego. Natomiast normy opracowane dla stacji dializ nie były zróżnicowane w stopniu istotnym statystycznie.


  4/7

  Tytuł oryginału: Regaining functional independence by neurological patients.
  Tytuł polski: Ocena niezależności funkcjonalnej pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Jakubaszek Ewa, Ksykiewicz-Dorota Anna, Zajko Anna, Lorencowicz Regina, Szczepanik Mirella
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.448-453, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Selected determinants of the quality of hospital care. P. 1: Accreditation and effectiveness of managing a therapeutic team.
  Tytuł polski: Wybrane determinanty jakości opieki w szpitalu.
  Autorzy: Sierpińska Lidia, Ksykiewicz-Dorota Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.466-472, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W celu zapewnienia wyższego poziomu jakości świadczeń medycznych wdrożono w polskich szpitalach zewnętrzny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej, zwany akredytacją. Otrzymanie certyfikatu jakości przez szpital w dużym stopniu jest uzależnione od wiedzy i zaangażowania pracowników w proces akredytacyjny, a także efektywnego kierownaia zespołami terapeutycznymi przez ordyantorów oddziałów. Stąd postanowiono zbadać, jaka jest wiedza o posiadaniu certyfikatu jakości i jak oceniają efektywność kierowania zespołami terapeutycznymi lekarze i pielęgniarki ze szpitali z akredytacją i bez certyfikatu jakości. Badaniami objęto 560 lekarzy i pielęgniarek z 4 szpitali z akredytacją i 17 bez certyfikatu jakości. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, zaś techniką kwestionariusz ankiety. Materiał poddano analizie statystycznej. Stwierdzono różnice istotne statystycznie w wiedzy o posiadaniu certyfikatu jakości wśród pracowników ze szpitali z akredytacją w porównaniu z badanymi z zakładów bez certyfikatu. Efektywność kierowania zespołami terapeutycznymi przez ordynatorów/kierwoników klinik niżej ocenili badani ze szpitali bez akredytacji.

  Streszczenie angielskie: In order to provide a higher level of the quality of medical services an external process of evaluation of health care units called accreditation has been implemented. Obtaining the Quality Certificate by a hosptial greatly depends on knowledge and engagement of the staff in the accreditation process as well as on the effective managing of therpaeutic teams by ward heads/managers of clincis. Therefore, studies wre undertaken to discover the knowledge of requirements concerning the possession of the Quality Certificate and how managing theraeputic teams is evaluated by physicians and nurses from hospitals with and without accreditation. The study covered 560 physicians and nurses from 4 hospitals with accreditation and 17 hospitals which did not possess the Quality Certificate. The research method was a diagnostic survey, and the technique - a questionnaire form. The material was subject to statistical analysis. Significant differences were observed in the knowledge of requirements concerning the possessing of the Quality Certificate between the staff of hosptials with accreditation, compared to the respondents from health units without the Quality Certificate. Respondents from hospitals without accreditation evaluated the effectiveness of managig therapeutic teams by ward heads/managers of clinics in more negative terms, compared to the staff of hosptials which possessed the Quality Certificate.


  6/7

  Tytuł oryginału: Selected determinants of the quality of hosptial care. P. 2: Managing a therapeutic team.
  Tytuł polski: Wybrane determinanty jakości opieki w szpitalu.
  Autorzy: Sierpińska Lidia, Ksykiewicz-Dorota Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.473-480, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Efekty pracy w zespole w dużej mierze zależą od sprawności organizacyjnej kierownika. W zakładach opieki zdrwotnej za koordynację pracy zespołu terapeutycznego odpowiada lekarz-ordynator oddziału. Postanowiono sprawdzić, czy lekarze i pielęgniarki są świadome, że pracą zespołu terapeutycznego kieruje ordynator? Badaniu poddano 161 lekarzy oraz 339 pielęgniarek z 4 szpitali z akredytacją i 17 zakładów bez certyfikatu jakości. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, zaś techniką był kwestionariusz ankiety. Wyniki badań wykazały, że znacznie częściej wyższą ocenę efektywności kierowania zespołem terapeutycznym ordynatorom/kierownikom klinik wystawiały pielęgniarki odcinkowe w szpitalach z akredytacją oraz ordynatorzy sobie w zakładach bez certyfikatu, zaś więcej ocen negatywnych podały pielęgniarki odcinkowe w zakładach bez akredytacji oraz więcej ocen negatywnych podały pielęgniarki odcinkowe w zakładach bez akredytacji oraz pielęgniarki oddziałowe ze szpitali z certyfikatem. Stwierdzono, że lekarze i pielęgniarki ze szpitali z akredytacją postrzegają istotnie statystycznie częściej w porównaniu z badanymi ze szpitali bez certyfikatu jakości, że ordynator oddziału kieruje praca zespołu terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: The effect of teamwork depend to a large extent on the organizational skills of the manager. It health care units a physician/ward head is responsible for coordinating the work of a therapeutic team. The study was undertaken to discover to what extent doctors and nurses are aware that the ward head manages the work of the therapeutic team, and how they evaluate the skills of their managers. The study covered 161 doctors and 339 nurses from 4 hospitals with accreditation and 17 health units which did not possess the Quality Certificate. The study was conducted by the method of diagnsotic survey, and the technique was a questionnaire form. The results of the survey showed that charge nurses in hospitals with accreditatin and ward heads in hospitals without the Quality Certificate significantly more often perceived the effectiveness of managing a therapeutic team by a ward head/manager of a clinic in positive terms. A greater number of negative evaluations were expressed by charge nurses in hospitals without accreditation and ward head nurses in hosptials with the Quality Certificate. It was confirmed that doctors and nurses from hospitals with accreditiation significantly more frequenty perceived the ward head as the manager of the therapeutic team, compared to the staff of hosptials without the Quality Certificate.


  7/7

  Tytuł oryginału: Selected determinants of the quality of hospital care. P. 3: Scope of duties, authorization and responsibility among members of a therapeutic team.
  Tytuł polski: Wybrane determinanty jakości opieki w szpitalu.
  Autorzy: Sierpińska Lidia, Ksykiewicz-Dorota Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.481-488, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istotnym warunkiem efektywnie pracującego zespołu jest podział kompetencji wśród członków grupy. Kryteria akredytacyjne dla polskich szpitali stawiają wymóg sformułowania pisemnego zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Warunkuje to wysoki poziom usług świadczonych przez członków zespołu terapeutycznego. Postanowiono sprawdzić, czy istnieje jednoznaczny podział kompetencji i czy ma on wpływ na poziom realizacji zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wśród członków zespołu terapeutycznego w oddziałach szpitalnych. Badaniami objęto 55 ordynatorów i kierwoników klinik, 72 pielęgniarki oddziałowe, 106 lekarzy asystentów i 327 pielęgniarek odcinkowych z 21 szpitali. Pracowali oni w 4 szpitalach z certyfikatem jakości i w 17 szpitalach bez akredytacji. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką był specjalnie skonstruowany kwestionariusz ankiety. Wyniki analizy porównawczej wykazały, że wśród członków zespołu terapeutycznego w szpitalach z certyfikatem jakości występuje istotnie częściej podział kompetencji zawodowych. Większość tej grupy badanych posiada zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na piśmie w porównaniu z lekarzami i pielęgniarkami ze szpitali bez akredytacji. Stwierdzono również, że najczęstszy brak zakresu obowiązków na piśmie oraz największa rozbieżność w realizacji zadań zawodowych występowała wśród członków zespołu terapeutycznego w szpitalach klinicznych bez ...

  Streszczenie angielskie: An important precondition for an effectively working team is the distribution of competence among the members of the team. The accreditation criteria for Polish hosptials lay down a requirement concerning the formulation in a written form of the scope of duties, authorization and responsibility at individual workplaces. This conditions a high level of services provided by the members of a therapeutic team. Therefore, the study was udnertaken in order to discover whether there was an explicit share of competence and if it exerted an influece on the level of performance of the scope of duties, authorization and responsibility among members of therapeutic teams in hospital wards. The study covered 55 ward heads/ managers of clinics, 72 ward head nurses, 106 assistant doctors and 327 charge nurses from 21 hospitals, who were employed in 4 hospitals which possessed the Queality Certificate, and in 17 hospitals without accreditation. The study was conducted by the method of a diagnostic survey, the technique being a questionnaire form. The results of comparative analysis showed that among members of therapeutic teams in hospitals with the Quality Certificate the distribution of occupational competence was significantly more often observed. The greatest number of respondents in this group possessed the scope of duties, authorization and responsibility in a written form, compared to physicians and nurses from hospitals without accreditation. Moreover, it was confirmed that ...

  stosując format: