Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYMAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu złamań jarzmowo-szczękowych.
Tytuł angielski: Our own experiences of the diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures.
Autorzy: Krzymański Grzegorz, Brożyna Bogusław, Domański Wojciech, Przybysz Jan, Biernacka Barbara
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.222-228, il., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają metody diagnostyki i leczenia złamań jarzmowo-szczękowych u 262 chorych hospitalizowanych w latach 1985-2001. Wśród chorych było 236 mężczyzn i 26 kobiet. Złamaniom jarzmowo-szczękowym w 44 przypadkach towarzyszyły inne złamania kości czaszki twarzowej: złamania szczęki typu Le Fort - 32 przypadki, złamania żuchwy - 5, złamania kości nosa - 7 przypadków. Rozpoznanie ustalano na podstawie badania klinicznego i radiologicznego czaszki w projekcji Waltersa oraz w niektórych przypadkach KT. Najczęściej wykonywano repozycję zamkniętą (173 przypadki). W złamaniach wieloodłamowych, złamniach z zaburzeniami widzenia, złamaniach z ranami powłok twarzy oraz zastarzałych wykonano repozycję otwartą (97 przypadków). Uzyskane wyniki leczenia wskazyją, że w złamaniach jednoodłamowych repozycja hakiem jednozębnym jest wystarczającą, tanią i skuteczną metodą leczenia. W złamaniach wieloodłamowych, powikłanych i zastarzałych konieczne jest chirurgiczne zespolenie złamanych kości z zastosowaniem mini i mikropłytek, a w razie potrzeby rekonstrukcja dna oczodołu.

  Streszczenie angielskie: The authors present methods of diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures in 262 patients hospitalized in the years 1985-2001. The studied group included 236 males and 26 females. Zygomaticomaxillary fractures were accompanied in 44 cases by other fractures of the facial skeleton: maxillary fractures of Le Forte type - 32 cases, mandibular fractures - 5 cases, nasal bone fractures - 7 cases. The diagnosis was based on clinical examination and plain x-rays according to Waters' and, if nesessery, on CT of the skull. Most frequently, closed reposition was performed (173 cases), in comminuted fractures, fractures with disturbances of vision, fractures with wounds of the facial soft tissues and inveterate fractures, open reposition was carried out. The therapeutic results obtained demonstrate that in monofragment fractures, reposition with a one-prong hook is a sufficient, inexpensive and effective method of treatment. In multifragment, complicated and inveterate fractures, surgical union of fractured bones is needed with mini- and microplates and, if necessary, reconstruction of the orbital floor.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przypadek szkliwiaka żuchwy z mnogimi przerzutami do płuca.
  Tytuł angielski: A case of an ameloblastoma of the mandible with multiple lung metastases.
  Autorzy: Przystasz Tadeusz, Krzymański Grzegorz, Majkowski Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.379-382, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 74-letniego chorego przyjętego do kliniki z powodu szybko rosnącego i sprawiającego silne dolegliwości bólowe guza umieszczonego w żuchwie po stronie prawej. Doadatkowo badaniem rtg wykryto u chorego guz o średnicy około 4-5 cm zlokalizowany przywnękowo w środkowym polu prawego płuca. Na podstawie badania mikriskopowego usuniętego guza żuchwy rozpoznano szkliwiaka. Z kolei wynik badania histopatologicznego materiału uzyskanego po wycięciu części płata środkowego, potwierdził obecność mnogich przerzutów w prawym płucu o utkaniu identycznym z obrazem badanego wcześniej guza żuchwy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu wad morfologicznych żuchwy.
  Tytuł angielski: Our experience in the surgical treatment of morphological malformations of the mandible.
  Autorzy: Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Biernacka Barbara, Przybysz Jan, Brożyna Bogusław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.569-578, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-2000 w kLinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WAM leczono 158 chorych z wadami morfologicznymi żuchwy. Wśród chorych było 115 mężczyzn i 43 kobiety. Najczęściej leczoną wadą była prognacja żuchwy - 133 chorych, następnie w kolejności retrognacja żuchwy - 8 chorych i zgryz otwarty - u 11 chorych oraz inne złożone wady szczękowo-żuchwowe u 6 chorych. W leczeniu stosowano ostektomię gałęzi lub trzonu żuchwy z dojścia zewnątrzustnego (98 chorych) lub wewnątrzustne strzałkowe rozszczepienie gałęzi metodą Obwegesera - Dal Ponta (60 chorych). Nasze doświadczenia wskazują, że wyniki korekcji wady żuchwy uzyskane przy zastosowaniu obu metod są porównywalne. Natomiast efekty estetyczne uzyskane metodą strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy są lepsze z uwagi na brak blizn skórnych i uszkodzeń gałęzi marginalnej nerwu twarzowego.

  Streszczenie angielskie: The study involved 158 patients with morphological malformations of the mandible treated in our department in the years 1985-2000. The studied group included 115 men and 43 women. The most frequently treated malformation was mandibular prognathism, observed in 133 patients, and then in decreasing order of incidence - mandibular retrognathism, found in eight cases, apertognathia in eight cases and other combined maxillo-mandibular malformations, found in six subjects. In the treatment, ostectomy of the mandibular ramus or body from an extraoral approach was performed, with union of the bone fragments with sutures or miniplates (98 patients), or intraoral sagittal splitting of the ramus by Obwegeser-Dal-Ponts method (60 patients) was carried out. The results of correcting morphological malformatons of the mandible by extraoral ostectomy of the mandibular ramus and by its intaroral sagittal splitting are similar. However, the aesthetic effects obtained by the method of sagittal splitting of the mandibular ramus we better in view of the absence of cutaneous scars and damage to the mandibular branch of the facial nerve.


  4/4

  Tytuł oryginału: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Vincent symptom - diagnostic significance.
  Autorzy: Przybysz Jan, Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Brożyna Bogusław, Biernacka Barbara, Chloupek Aldona, Piętka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowane zburzenia czucia w obrębie wargi dolnej mogą być wywołane wieloma przyczynami, w tym obecnością nowotworów żuchwy. Gdy uszkodzenie nerwu zębodołowego jest spowodowane przez guz naciekający żuchwę od zewnątrz, jego wykrycie jest łatwe i z reguły on jest rozpoznany wcześniej, nim dojdzie do porażenia nerwu zębodołowego dolnego. Natomiast w przypadku pierwotnego guza nowotworowego rozwijającego się w głębi kości, w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu lub przerzutu nowotworu do żuchwy, pierwszym i początkowo jedynym objawem zmiany nowotworowej może być zniesienie czucia wargi dolnej. Opisano dwa przypadki chorych, u których pierwszym objawem obecności guza nowotworowego żuchwy były zaburzenia czucia w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego. Podkreślono znaczenie diagnostyczne izolowanej neuropatii nerwu zębodołowego dolnego.

  Streszczenie angielskie: Isolated dysaesthesia of the lower lip can result from many different causes, including primary tumours and metastases in the mandible. In the case of a tumour that infiltrates the mandible from the neighbourhood, detection is easy and the diagnosis is usually made earlier, before the inferior alveolar nerve has been damaged. However in the case of a primary tumour developing within the bone, in the direct vicinity of the nerve, or in the case of metastasis to the mandibular bone, dysaesthesia of the lower lip can be the first and only symptom of the tumour. The authors describe two cases in which the first symptom of a mandibular tumour was dysaesthesia in the area innervated by the inferior alveolar nerve. The underline the diagnostic significance of isolated neuropathy of the inferior alveolar nerve.

  stosując format: