Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wydzielanie niektórych hormonów a osobowość w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł angielski: Some hormones secretion and personality in anorexia nervosa syndrome.
Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Kamiński Ryszard, Szakowska Ewa, Horodnicki Jan
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.83-93, tab., bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, res.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy zbadali zależności między ilością tkanki tłuszczowej, wydzielaniem niektórych hormonów a obrazem psychologicznym chorych na jadłowstręt psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The relationship between plasma leptin, some hormones (GH, IRI, IGF-1, DHEA-S, LH, FSH, T, E2, TSH, fT3, fT4), glukose level, personality dispositions and adipose tissue content in 22 women with anorexia nervosa were evaluated. Some personality features as: defensiveness, domination and aggression necessites, high self-control, based self-estimation, retiring, expectation of custody - correlated with some hormones (LH, E2, IGF-1, fT3, F, T) and leptin level. The ascertained relationship suggested that still unexplained causes generate simultaneous disturbances in the endocrine and psychic processes in central nervous system of anorexia nervosa patients. Probably hormonal and neurotransmitter deragement are the adaptive changes allowing longer survival, as the low leptin secretion in the severest undernutrition states is.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń rozpuszczalnej formy cząsteczki adhezyjnej ICAM-1 do oceny aktywności choroby i efektów leczenia obrzękowo-naciekowej postaci oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
  Tytuł angielski: Usefulness of soluble ICAM-1 measurements for evaluation the disease activity and efficiency of therapy in patients with infiltrative Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Kulig Jolanta, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Robaczyk Maciej, Baraniak Artur
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1161-1169, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oznaczali stężenia rozpuszczalnej formy międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 (ICAM-1) u pacjentów z postępujacą oftalmopatią tarczycową (OT), stabilną postacią OT, u chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa (G-B) bez OT oraz osób zdrowych. Najwyższe średnie stężenie sICAM-1 stwierdzono w grupie chorych z postępującą OT. U pacjentów ze stabilną postacią OT i chorobą G-B w fazie nadczynności bez OT, średnie stężenia sICAM-1 były niższe. u pcajentów z postępującą OT, stężenia sICAM-1 w trakcie stosowanego leczenia obniżyły się znacząco (p 0,005), równolegle z poprawą obrazu klinicznego oftalmopatii. W grupie chorych z nadczynnością tarczycy stężenia sICAM-1 po uzyskaniu eutyreozy uległy znacznemu zmniejszeniu (p 0,05), a uzyskane wartości były istotnie niższe niż u osób z postępującą OT (p 0,05) i jednocześnie nieznacznie wyższe w porównaniu ze stężeniami sICAM-1 u pcajentów ze stabilną OT. Wnioski: stężenia sICAM-1 dobrze odzwierciedlają aktywność procesu chorobowego w postępującej postaci OT. Obniżene stężeń sICAM-1 koresponduje z porawą obrazu kliniczego oftalmopatii tarczycowej.

  Streszczenie angielskie: The authors studied serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in patietns with progressive Graves' ophthalmopathy (GO), stable GO, hyperthyroid Graves' disease (GD) without GO and in healthy controls. The highest serum concentrations of sICAM-1 were observed in patietns with progressive GO. In patients with stable GO and GD mean serum levels of sICAM-1 were elevated to a lesser degree. Mean serum concentrations of sCIAM-1 decreased significantly during treatment of patients with the progressive GO parallel to the improvement of the eye changes. In patietns with hyperthyroid GD serum levels of sICAM-1 decreased significantly after they had become euthyroid. Mean sICAM-1 level in the euthyroid GD was markedly decreased in comparison to the group of patients with progressive GO and slightly elevated when compared to stable GO. In conclusion, serum levels of sICAM-1 seems to be a good parameter of disease activity in progressive infiltrative GO. The decrease in sICAM-1 concentrations in patietns with the progressive GO closely corresponds to the improvement of the clinical picture of the progressive GO.


  3/4

  Tytuł oryginału: Nowy hormon przewodu pokarmowego - ghrelina i jego potencjalne zastosowanie w klinice.
  Tytuł angielski: New gastroenteric hormone - ghrelin and its potential clinical use.
  Autorzy: Kempa Anna, Krzyżanowska-Świniarska Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1233-1238, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury


  4/4

  Tytuł oryginału: Potencjalny udział leptyny i neuroleptyków w regulowaniu łaknienia w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: A potential role of leptin an of some neuropeptides in appetite regulation in anorexia nervosa.
  Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Milewicz Andrzej, Robaczyk Maciej, Horodnicki Jan
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.293-303, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hormon tkanki tłuszczowej - leptyna, tworzy anatomiczne i czynnościowe sprzężenia z neoropeptydem Y (NPY), galaniną (GAL),proopimelanokortyną (POMC), hormonem gromadzącym melatoninę (MCH), kortykoliberyną (CRH) oraz aminami biogennymi: dopaminą (DA) i serotoniną (5-HT). Celem badania była ocena osoczowych stężeń leptyny i jej zależności z: NPY, á-endorfiną (á-EP), GAL i cholecystokininą (CCK) u chorych z jadłowstrętem psychicznym (AN). Badania wykonano u 22 kobiet z AN, w wieku śr. 19,54 ń 0,92 lat, BMI śr. 15,48 ń 0,29 kg/mý. Grupę odniesienia stanowiło: 14 zdrowych kobiet z prawidłową masą ciała (NW, 29,71 ń 2,4 lat, BMI 21,22 ń 0,43 kg/mý) oraz 19 otyłych kobiet (OTY, 34,5 ń 2,65 lat, BMI 37,47 ń 2.06 kg/mý). Stwierdzono, że stężenia LEP do masy tkanki tłuszczowej (BF) są takie same w AN, NW i OTY. Osoczowe stężenia NPY, á-EP i GAL w AN były znamiennie większe niż w grupach kontrolnych. Jedynie w AN wykazano dodatnią korelację stężenia LEP i GAL w osoczu. Badania potwierdzają hipotezę, że "jadłowstręt" może być aktem świadomego ograniczania posiłków. Stężenia leptyny w osoczu odzwierciedlają ilość tkanki tłuszczowej w ustroju. Odpowiednio do deficytu energetycznego i zmniejszenia stężenia leptyny zwiększa się zapotrzebowanie na tłuszcze.

  Streszczenie angielskie: The adipose tissue hormone - leptin - has a lot of anatomical and functional connections with neuropeptides Y (NPY), galanin (GAL), proopiomelanocortin (POMC), melanin concentrating hormone (MCH), corticotropin-releasing hormone (CRH) and biogenic amine: dopamine (DA) and serotonin (5-HT). The aim of study was to estimate the relationships between plasma levels of leptin and NPY, á-endorphin (á-EP), GAL, cholecystokinin (CCK) in anorexia nervosa patients (AN). We examined 22 AN women, in the age of 19.45 ń 0.92 years, BMI 15.48 ń 0.29 kg/mý (average values are showed). Controlled group were composed of 14 normal weight health women (NW: 29.71 ń 2.4 years, BMI 21.22 ń 0.43 kg/mý) and 19 the obese (OB: 34.5 ń 2.65 years, BMI 37.47 ń 2.06 kg/mý). AS a result we found that adipose cirrected plasma LEP level is comparabile in AN, NW and OB groups. Plasma levels of NPY, á-EP and GAL were significantly higher in AN group than in controlled ones. Only in AN patients plasma LEP level was positively correlated with plasam GAL level. The conclusions: this evaluation seems to confirm that anorexia may be a conscious act of food restriction. Plasma leptin level may reflect the amount of adipose tissue in the organism. According to an energy deficiency and LEP level decreasing, need for fats in diet is increased.

  stosując format: