Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRYSZTOFIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Czy wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla młodych sportowców z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP)?
Tytuł angielski: Is physical activity safe for young athletes with mitral valve prolapse (MVP)?
Autorzy: Krzyżak Patryk, Dłużniewski Mirosław, Krysztofiak Hubert, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech
Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.429-436, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,155

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można spotkać opisy przypadków nagłej śmierci sercowej wśród pacjentów z zespołem wypadania zastawki mitralnej (MVP). Celem pracy była ocena czy wysiłek fizyczny stawarza zagrożenie dla pacjentów z MVP. Materiał i metody. Do badania włączono 91 sportowców badanych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej (35 mężczyzn i 56 kobiet) w wieku 15-35 lat (średnia 23,9 ń 5,7), z echokardiograficznie rozpoznawanym MVP. Pacjentom wykonano echokardiografię obciążeniową na bieżni ruchomej. Ocenie poddano obecność stymulowanego wysiłkiem nasilenia wypadania płatka zastawki mitralnej (-MVP) i/lub nasilenia fali zwrotnej (-MR) w zależności od pojawienia się zmian repolaryzacji w krzywej EKG. Celem oceny zaburzeń rytmu serca wykonano 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu chi2. Wyniki. Nasilenie wypadania płatka zastawki mitralnej obserwowano u 25 osób (27,5 proc.), nasilenie mitralnej fali zwrotnej obserwowano także u 25 osób. Równoczesne wystąpienie obu zjawisk uwidoczniono u 7 pacjentów (7,7 proc.). Zmiany repolaryzacji w krzywej EKG istotnie statystycznie częściej obserwowano w grupie osób, u których wysiłek fizyczny powodował -MVP lub -MR. W takcie testu wysiłkowego u żadnej z badanych osób nie obserwowano istotnej arytmii oraz zaburzeń kurczliwości. Wnioski. 1. Zmiany okresu repolaryzacji są związane z nasileniem prolapsu płatka zastawki mitralnej lub niedomykalności mitralnej. 2. Zmiany repolaryzacji nie są związane z zaburzeniami kurczliwości mięśnia lewej komory. 3. Wysiłek fizyczny nie stwarza zagrożenia dla sportowców z MVP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In medical literature there are reports about sudden cardiac death in patient with mitral valve proplase (MVP). The aim of the study was to estimate if physical activity is dangerous for patients with MVP. Material and methods. 91 athletes (35 men and 56 women), aged 15-36 (mean 23.9 ń 5.7), under Sport Medicine Center's (COMS) care, with MVP diagnosed by echocardiography were enrolled into the study. Methods: Treadmill stress-echo was performed in all the patients. Correlation between ECG repolarization changes and intensification of MVP and/or mitral regulation (MR) was estimated. Holter ECG was conducted to detect arrhythmia. Statistical analysis was performed with the use of chi-square test. Results. Intensification of MVP was observed in 25 (27.5 p.c.) pts. Intensification of MR was observed in 25 pts. Both (intensification of MVP and MR) were detection in 7 patients (7.7 p.c.). Statistically significant correction between ECG repolarization changes and intensification of MVP or MR was found. Neither severe arrhythmias nor wall motion abnormalities occured during treadmill stress-echo. Conclusions. 1. Repolarization changes are associated with intensification of mitral valve prolapse or mitral regurgitation. 2. Repolarization changes are not associated with ventricle wall motion abnormalities. 3. Normal physical activity is safe sportsmen with MVP.


  2/2

  Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne u osób z poczuciem zdrowia kwalifikowanych do płetwonurkowania rekreacyjnego.
  Tytuł angielski: Cardiological problems in people with feeling of well-being qualified to recreational scuba diving.
  Autorzy: Kostarska-Srokosz Edyta, Mamcarz Artur, Krysztofiak Hubert, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.442-447, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Płetwonurkowanie stało się ostatnio sportem modnym i komercyjnym, ale nadal od przyszłych adeptów wymagana jest kwalifikacja medyczna. Materiał i metody. W pracy retrospektywnie oceniono wybrane problemy kardiologiczne u osób z poczuciem zdrowia, które zgłosiły się po raz pierwszy na badania kwalifikacyjne do płetwonurkowania rekreacyjnego. Grupa badana liczyła 350 pacjentów. Ocena układu krążenia opierała się na badaniu podmiotowym, przedmiotowuym oraz wybranych dodatkowych badaniach diagnostycznych. Po badaniu wstępnym, pacjenci z podejrzeniem chorób układu krążenia byli kierowani na specjalistyczne kardiologiczne badania diagnostyczne. Wyniki i wnioski. U 11,4 p.c. osób obu płci w wieku 20-25 lat, z poczuciem zdrowia, zgłaszających się po raz pierwszy w celu kwalifikacji do płetwonurkowania rekreacyjnego stwierdzono nieprawidłowości ze strony układu krążenia, a częstość ich wzrastała z wiekiem, osiągając największy odsetek w najstarszej grupie (60,71 proc.). Istotnie statystycznie więcej (p=0,01) patologii ze strony układu krążenia wystąpiło w grupie mężczyzn (14,5 proc.) w porównaniu z grupą kobiet (5,2 proc.).

  Streszczenie angielskie: Introduction. Recreational scuba diving has lately become a commercial and fashionable activity, but this sport still requires to be certified medically fit. Material and methods. Cadriological problems identified in subjects with feeling of well-being are evaluated retrospectively in this work. The patients were assessed when they came for their first medical examination to be qualified for recreational scuba diving. The study group consist of 350 patients. This evaluation was based on detailed history, physical examination and selected diagnostic tests. Aftyer selection patients with suspected cardiovascular disease were directed for the further cardiological tests. Results and conclusions. In 11.4 p.c. of the male and female aged 20-50, with feeling of well-being, who came the first time for medical fitness certification for scuba diving, cardiovascular abnormalities were diagnosed. The frequency of abnormalities increased with age a nd was highest in the oldest group (60.71 p.c.). Proportionally (p=0.11) more pathology in the cardiovascular system was observed in the male group (14.5 p.c.) in comparison with the female group (5.2 p.c.), (p=0.011).

  stosując format: