Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRYSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Donory tlenku azotu i efekt potęgowania ich działania po zastosowaniu toksyny botulinowej w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu.
Tytuł angielski: Nitric oxide donors and the potentiate effect of theirs action after botulinum toxin application for the treatment of chronic anal fissure.
Autorzy: Madaliński Mariusz, Adrich Zygmunt, Kryszewski Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.69-74, bibliogr. 41 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakologiczna sfinkterotomia z zastosowaniem toksyny botulinowej (TB) hamującej wydzielanie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych płytki nerwowo-mięśniowej albo donorów tlenku azotu (NO), ze względu na swoje bezpieczeństwo powinna być metodą leczenia wyprzedzającą ewentualne leczenie chirurgiczne. Mechanizm działania TB na zwieracz wewnętrzny odbytu nie jest do końca wyjaśniony, podobnie jak efekt rozluźnienia tego zwieracza pod wpływem donorów NO po uprzednim zastosowaniu TB. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których można zaobserwować paradoksalną, naczyniozwężającą reakcję na acetylocholinę w mięśniówce naczyń wieńcowych stwierdza się obniżenie tonicznego, naczyniorozszerzającego działania tlenku azotu na naczynia. Mięśniówka naczyń wieńcowych zachowuje jednak prawidłową reakcję rozkurczową na niezależne od śródbłonka donory NO. Miejscowe zastosowanie nitrogliceryny jest na tyle bespieczne, że może być zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu leczenia przewlekłej szczeliny odbytu.

  Streszczenie angielskie: Pharmacological sphincterotomy with the use of botulinum toxin (BT) that inhibits acetylocholine from neural endings in the motor plate or of nitric oxide (NO) donors should be a methos applied earlier than surgical treatment due to its safety. BT mechanism of action on internal anal sphincter is not yet fully understood similarly to the effect of loosening of this sphincter under influence of NO donors applied after BT. Likewise paradoxical vasoconstrictive reaction on acetylocholine in the muscular layer of coronary arteries and decrease of tonic, vasodilative action of NO on the vessels may be observed in the patients with arteral hypertension. However, the muscle tissue of coronary arteries maintains the right dilative reaction on the endothelium independent NO donors. Local application of nitroglycerin is very safe and can be used by physicians in general practice for chronic anal fissure.


  2/6

  Tytuł oryginału: Refluks żołądkowo-przełykowy jako przyczyna przewlekłego zapalenia krtani.
  Tytuł angielski: Gastro-oesophageal reflux as etiological factor of laryngitis.
  Autorzy: Janiak Maria, Kryszewski Andrzej, Urbańska Grażyna, Stankiewicz Czesław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku może objawiać się poza typowymi dolegliwościami, takimi jak zgaga, dysfagia czy zwracanie treści żołądkowej również objawami otolaryngologicznymi (nawracająca chrypka, zaleganie wydzieliny w jamie ustnej, uporczywy kaszel). Cel pracy: Celem pracy była ocena znaczenia badań diagnostycznych w rozpoznawaniu choroby refluksowej u pacjentów z przewlekłą chrypką. Materiał i metody: Badaniami objęto 28 osób w wieku 17-40 lat leczonych bez uzyskania poprawy w Klinice Otolaryngologii z powodu nawracającej chrypki. Poza badaniem otolaryngologicznym wzbogaconym o pełne badanie foniatryczne u chorych wykonywano badanie endoskopowe (wraz z oceną histopatologiczną) oraz badanie pH-metryczne przełyku. Wyniki: U 86 proc. badanych stwierdzono obecność kwaśnego refluksu, a u 58 proc. spośród chorych z zarzucaniem od przełyku wykazano również obecność zmian endoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Gastroesophageal reflux disease (GERD) may manifest, besides typical complaints such as pyrosis, dysphagia or regurgitation, also with otolaryngological symptoms (recurrent hoarseness, secretion in the mouth, persistent cought). Aim: Evaluation of the significance of different methods in the diagnosis of GERD in patients with chronic hoarseness. Material and methods: 28 patients (17-40 years) treated without improvement because of chronic hoarseness were examined. Besides laryngological and complete foniatric examination, oesophagogastroscopy with biopsy and histopathological examination and 24-hour pH-metry were perforemd. Results: Acid reflux was observed in 86 p.c. of patients, and in 58 p.c. endoscopic changes were demonstrated.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności oznaczania przeciwciał IgA przeciw endomysium oraz przeciw tkankowej transglutaminazie w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby trzewnej.
  Tytuł angielski: Serum IgA endomysium antibodies and anti human tissue transglutaminase IgA antibodies - usefullness for coeliac disease diagnosis and monitoring.
  Autorzy: Marek Iwona, Marek Andrzej, Bąkowska Alicja, Łuczak Grażyna, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.105-108, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Poznanie roli, jaką w patogenezie choroby trzewnej (ch.t.) odgrywa tkankowa transglutaminaza (tTG), a także stwierdzenie, że jest onaligandem dla przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich, pozwoliły na lepsze zrozumienie niektórych klinicznych aspektów tego schorzenia. Opracowanie metody ELISA do oznaczenia zawartości przeciwciał przeciw tTG w surowicy stworzyło, jak się wydaje, nowe możliwości rozpoznawania enteropatii glutenowej (e.g.). Jednak opinie różnych autorów na temat diagnosytcznych wartości tego badana są rozbieżne. Cel pracy: Celem pracy było porównanie czułości i swoistości badania zawartości IgAEmA i IgAtTGAb w surowicy chorych z e.g. Materiał i metody: Badaniami objęto 54 dorosłych i 7 dzieci z ch.t. (grupa A) oraz 47 dorosłych i 7 dzieci, u których ch.t. wykluczono (grupa B). U wszystkich pacjentów oznaczono w surowicy zawartość IgAEmA (metodą immunofluorescencji pośredniej) oraz IgAtTGAb (metodą ELISA). Zależność między poziomami tych przeciwciał określono, stosując test korelacji Spearmana. Wyniki: Wśród badanych z ch.t. (grupa A), z których tylko 18 osób stosowało dietę bezglutenową, obecność IgAEmA w surowicy stwierdzono w 30 przypadkach, a IgAtTGAb w 40 przypadkach. W grupie B surowica 4 osób zawierałą IgAtTGAb. U żadnego pacjenta natomiast nie odnotowano obecności IgAEmA. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono swoistość IgAEmA oraz IgAtTGAb odpowiednio na 100 i 92,5 proc. Czułość IgAEmA wynosiła 52,4 proc., a czułość IgAtTGAb 64 proc. Stwierdzono znamienną statystycznie dodatnią korelację między zawartością IgAEmA a IgAtTGAb w surowicy (Rss = 0,81, p 0,001).

  Streszczenie angielskie: Background: Knowledge of the role of tissue transglutaminase (tTG) in coeliac disease (c.d.) pathogenesis as well as discovering that it is a ligand for endomysial antibodies allowed us to understand better some clinical aspects of the disease. Introducing ELISA method for quantification of serum anti-tTG antibodies (IgAtTGAb) created new possibilities of gluten enteropathy (g.e.) diagnosing, However, the opinions of different authors on diagnostic usefulness of this test are variable. Aim: The aim of the study was the comparison of sensitivity and specificity of serum IgAEmA and IgAtTGAb in patients with c.d. Material and methods: Fifty-four adults and 7 children with c.d (group A) as well as 47 adults and 7 children without c.d (group B) were enrolled in the study. In all of them serum contents of IgAEmA and IgAtTGAb were measured by indirect immunofluorescence and ELISA methods respectively. The correlation between the antibody levels in serum was calculated by Spearman's corelation test. Results: Among the coeliacs (group A), 18 of whom were on gluten-free diet, IgAEmA in serum was found in 30 cases and IgAtTGAb in 40 cases. In group B no IgAEmA was found and IgAtTGAb was detected in only 4 patients. Specificity of IgAEmA and IgAtTGAb was 100 p.c. and 92.5 p.c. respectively. Sensitivity of IgAEmA and IgATGAb was 52.4 p.c. and 64.0 p.c. respectively. Significant positive correlation between serum IgAEmA and IgAtTGAb ws conrifmed (rss = 0.821, p 0.001).


  4/6

  Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki przełyku w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Esophageal motility disorders in diabetes mellitus.
  Autorzy: Wagner Agnieszka, Jasiński Andrzej, Adrych Krystian, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.135-138, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jako choroba ogólnoustrojowa powoduje zaburzenia struktury i funkcji różnych narządów i układów, także przewodu pokarmowego. Gastropareza, zaparcie czy biegunka należą do najbardziej znanych powikłań cukrzycy w układzie trawiennym - najprawdopodniej dlatego, iż są one również najbardziej dokuczliwymi dla chorego. Jednak, jak wskazują dostępne publikacje, w przebiegu cukrzycy dochodzi także do rozwoju zabrzeń funkcji przełyku, które najczęściej przebiegają bezobjawowo. Charakterystyczne zmiany motoryki przełyku stwierdzane przez badaczy obejmują zwolnienie, a nawe brak pierwotnej fali perystaltycznej, pojawienie się spontanicznych, silnych skurczów tonicznych, zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku, spowolnienie perystaltyki, rżp. Występowanie tych zmian najprawdopodobniej wiąże się z obecnością innego powikłania dłużej trwającej cukrzycy, dotyczącego ukłądu nerwowego, jakim jest neuropatia autonomiczna. Świadczyć o tym może częstsze występowanie zaburzeń motoryki przełyku u chorych na cukrzycę ze stwierdzaną neuropatią autonomiczną, a także rozpoznanie aż u 40 proc. badanych z chorobą refluksową bez cukrzycy neuropatii autonomicznej. Wymaga to jednak jeszcze dalszych badań zarówno nad funkcją układu współczulengo i przywspółczulnego w obrębie przełyku, jak i samym mechanizmem powstawania zaburzeń motoryki przełyku w cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a systemic disease which causes disorders of funciton and structure of different organs not avoiding gastrointestinal tract. Gastroparesis, constipation, diarrhoea are widely known complications of long-lasting diabetes mellitus in digestive system, probably because they are the most nagging for the patietns. In literautre the dysfunctions of oesophageal motility in diabetes mellitus is also described. Their course is frequently symptomless. Esophageal motor disorders are characterized by absence or marked decrease in the primary peristaltic wave, resence of spontaneous, strong, tonic contractions, reduction in the lower oesophageal sphincteric pressure, delayed oesophageal transit, gastroesophageal reflux. These anomalies most probably are connected with the autnomic neuropathy which is another complication of long-standing diabetes mellitus referring to neurological system. The evidence of this relationship may be that oesophageal motor dysfunction are more likely to occur in diabetics in the presence of autonomic neuropathy and that 40 p.c. of studied non-diabetic patients with gastroesophageal reflux had autonomic neuropathy. The final conclusion is that the further studies of the function of parasympathetic and sympathetic system in oesophagus and the mechanism of oesophageal motility disorders in diabetes are still required.


  5/6

  Tytuł oryginału: Utajona encefalopatia wątrobowa: diagnostyka i znaczenie.
  Tytuł angielski: Subclinical hepatic encephalopathy: diagnosis and importance.
  Autorzy: Stojek Magdalena, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.147-151, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U chorych z marskością wątroby bez uchwytnych klinicznie zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego często występują mierzalne ubytki czynności poznawczych, określane mianem utajonej encefalopatii wątrobowej (uew). Główne zaburzenia stwierdzane w uew to apraksja konstrukcyjna, wydłużenie czasu reakcji na bodźce, zaburzenia funkcji uwagi. Utajona encefalopatia wątrobowa jest czynnikiem pogarszającym rokowanie co do długości przeżycia, jej wystąpienie jest także związane z większym ryzykiem rozwinięcia się pełnoobjawowej encefalopatii. Pogarsza ona jakość życia chorych z marskością i utrudnia wykonywanie pracy zawodowej. Nie ustalono dotychczas jednolitych zasad rozpoznawania uew. Obecnie największą rolę w diagnostyce odgrywają testy psychometryczne, mimo ich oczywistych ograniczeń, takich jak zależność od współpracy pacjenta, niska powtarzalność i występowanie efektu uczenia się. W przyszłości należy spodziewać się wzrostu znaczenia metod neurofizjologicznych, takich jak potencjały wywołane. W leczeniu uew stosowano wiele metod, m.in. dietę ubogobiałkową, flumazenil, substytucje aminokwasów rozgałęzionych, preparaty cynku. Nie zostało jednoznacznie dowiedzione, czy włączenie leczenia może zapobiec rozwinięciu się pełnoobjawowej ew.

  Streszczenie angielskie: Many cirrhotic patietns with apparently normal mental status have some form of measurable deficit in their intellectual performacne. This state is referred to as subclinical or minimal hepatic encephalopathy. Main disorders present in subclincial hepatic encephalopathy include: constructional apraxia, prolonged reaction times, attention disorders. The subclinical hepatic encephalopathy may precede overt hepatic encephalopathy. It has been shown that it negatively affects survival and impairs the quality of life and work. No uniform criteria have been universally accepted for the diagnosis of sblicnical hepatic encephalopathy. The psychometric tests still play a major role in establishing the diagnosis in spite of their clear limitations, such as dependence on the patient's cooperation, low reproductibility and learning effect. In future, increasing importance of neurophaysiologic methods, like evoked potentials, may be expected. Several methods of treatment have been proposed for treatment of subclinical hepatic encephalopathy, ie. low-protein diet, flumazenil, branched - chain amino acids, zinc supplementation. It has not been proven that treating subclinical hepatic encephalopathy can prevent overt hepatic encephalopathy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badań psychologicznych w diagnostyce i postępowaniu u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego : praca doktorska
  Autorzy: Sulkowska Agnieszka, Kryszewski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Instytut Chorób Wewnętrznych, Klinika Gastroenterologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: