Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRYGOWSKA-WAJS
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zaburzenia oddawania moczu w chorobie Parkinsona: ocena kliniczna i urodynamiczna.
Tytuł angielski: Micturition disturbances in Parkinson's disease. Clinical and urodynamic evaluation.
Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Węglarz Wiesław, Dobrowolski Zygmunt, Szczudlik Andrzej
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania moczu w idioipatycznej chorobie Parkinsona (ChP) były już opisywane, ale częstość ich występowania, rodzaj zaburzeń urodynamicznych oraz zależność od nasilenia parkinsonizmu i leczenia nie są dokładnie poznane. Celem badania była ocena częstości występowania zaburzeń w oddawaniu moczu, nieprawidłowości w badaniu urodynamicznym u chorych z IChP oraz ich zależności od stopnia zaawansowania choroby i leczenia lewodopą. Badanie przeprowadzono u 41 chorych w wieku od 37-84 lat (średnia 61.6). Badanie neurologiczne obejmujące ocenę nasilenia parkinsonizmu wg skali UPDRS było przeprowadzone łącznie z badaniem urologicznym, które zawierało urofluorometrię i cystometrię. Wykluczono chorych ze stanem zapalnym dróg moczowych i przerostem gruczołu krokowego. Zaburzenia w oddawaniu moczu stwierdzono u 32 chorych (78 proc.). Były to: częstomocz u 27 (65 proc.) chorych naglące parcia u 9 (21 proc.) chorych, nietrzymanie moczu u 1 chorego i trudności w rozpoczęciu mikcji u 1 chorego. Nieprawidłowości w badaniu urodynamicznych stwierdzono u 26 (63 proc.) chorych, w tym: nadaktywność wypieracza u 21 (51 proc.) chorych, przedłużony czas mikcji u 18 chorych (44 proc.) chorych i spadek maksymalnej szybkości przepływu cewkowego u 19 (46 proc.) chorych. Nadaktywność wypieracza występowała częściej u osób z większym nasileniem objawów ruchowych parkinsonizmu. Wyniki przeprowadzonego badania wskazuja na częste (70 proc. chorych) występowanie zaburzeń oddawania moczu w IChP, które zmniejszają się w czasie leczenia zwiększoną dawką lewodopy.

  Streszczenie angielskie: Urinary dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) has already been described, howerver its incidence, urodynamic pattern, dependence on the severity of parkinsonism as well as improvement with levodopa treatment are not excatly known. The aim of the study was to evaluate the frequency of urinary disturbances in patients with idiopathic Parkinson's disease and their relationship to treatment with levodopa. The investigation was carried out 41 IPD patients aged 37-84 (mean 61.6) years. The neurological examination, including evaluation of parkinsonism according to UP-DRS scale was calculated together with the urological tests, including uroflowmetry and cystometry. Patients with infection of the urinary thact and with prostate hyprerthophy were excluded from the study. 32 (78 p.c.) patients had urinary symptoms: frequency in 27 cases (65 p.c.), urgency in 9 cases (21 p.c.), urge incontinence in 1 case and dysuria in 1 case. Disorders in urodynamic examination were found in 26 cases (63 p.c.); they were: detrusor hyperactivity in 21 cases (51 p.c.), prolonged time of micturition in 18 cases (44 p.c.) and decrease of maximum flow rate in 19 cases (46 p.c). Detrusor hyperactivity was more frequent in patients with extended parkinsonian motor signs. The results of the examination indicate frequent urinary disturbances (70 p.c.) in IPD, which improve during treatment with increased dosee of levodopa.


  2/6

  Tytuł oryginału: Role of noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous neurotoxin 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: biochemical and functional studies.
  Autorzy: Michaluk Jerzy, Krygowska-Wajs Anna, Karolewicz Beata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It is well recognized that 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (TIQ) is a substance capable of inducing in animals a syndrome, regarded as an animal model of Parkinson's disease. This study was designed to evaluate the effect of the endogenous neruotoxin TIQ on the brain noradrenaline (NA) metabolism in mice and on an arterial blood pressure in rats. It was shown for the first time that TIQ significantly increased NA metabolism, induced NA release and raised the level of its final metabolite, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG), in mouse brain. The comparative biochemical studies using specific agonist (clonidine) and antagonist (yohimbine) of ŕ2-adrenergic receptors ligands have shown that observed biochemical effects were similar to those produced by ŕ2-adrenergic antagonist, yohimbine. In functional studies, the systolic and diastolic blood pressure was measured using a non-invasive blood pressure transducer. Both acute and multiple treatment with TIQ produced a strong hypotensive effect, haveing decreased both systolic and diastoic blood pressure in rats. Development of tolerance to the hypotensive effect was observed after multiple treatment with TIQ. The data coming from these experimental studies apparently suggest an important role of the noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous compounds from TIQ group. The results may also support the hypothesis assuming a causal relationship between noradrenergic dennervation, activity of the nigrostriatal dopamine system, and some clinical manifestation of Parkinson's disease.


  3/6

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn upadków u osób z chorobą Parkinsona.
  Tytuł angielski: Analysis of the cause of falls in patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Michałowska Małgorzata, Krygowska-Wajs Anna, Jedynecka Urszula, Sobieszek Aleksander, Fiszer Urszula
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.57-68, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Upadki w przebiegu choroby Parkinsona mogą prowadzić do istotnych zagrożeń dla chorych. Jest to problem nie tylko kliniczny, ale również ekonomiczny. Skutki upadków mogą powodować obniżenie jakości życia chorych i ich opiekunów. Upadki u pacjentów z chorobą Parkinsona nie stanowią klinicznie jednolitego zagadnienia: ich przyczyny wymagają diagnostyki różnicowej. Celem pracy była analiza tych przyczyn, jak również zwrócenie uwagi klinicystów na możliwość skutecznego leczenia niektórych zaburzeń będących przyczyną upadków z osób z chorobą Parkinsona. Badaniem objęto 51 pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona, w tym 25 osób, które zgłosiły upadki w czasie ostatnich 6 miesięcy trwania choroby i 26 osób, u których upadki nie występują. W obu grupach znajdowali się pacjenci z różnymi postaciami choroby (drżączkową, akinetyczno-hipertoniczną i mieszaną). Stan kliniczny chorych był ocenainy w skali Hoehn i Yahra. U każdego pacjenta wykonano test Schellonga oraz badanie eeg. Stwierdzono, że występowanie upadków jest związane z długością choroby (średnio 9.6 lat w grupie z upadkami versus 6.2 lat w grupie bez upadków) i dobową dawką lewodopy (średnio 806.0 mg w grupie z upadkami versus 499.0 mg w grupie bez upadków). Zwracał także uwagę większy udział pacjentów z nieprawidłowym zapisem eeg - głównie pod postacią zwolnienia czynności podstawowej - w grupie z upadkamui. Porównaie grup chorych z upadkami i bez upadków pod względem płci, wieku, stadium zaawansowania choroby i ...

  Streszczenie angielskie: Falls in Parkinson's disease may pose a significant threat for patients. This is not only a clinical problem, but also an economic one. The effects of falls may cause deterioration of the quality of life for both patients and their caretakers. The causes of falls are nor clinically uniform: the falls are caused by various factors and require a differential diagnosis. The purpose of this paper is to analyse the above mentioned causes, as well as to draw clinicians' attention to the possibility of effective therapy for certain disorders that cause such falls in patients with Parkinson's disease. 51 patients with recognized Parkinson's disease were examined, including 25 persons who reported falls that had occurred within the past 6 months and 26 persons who had no falls. In both groups there were patients with different types of the disease (tremulous, akinetic-hipertonic and mixed). The clinical status of the patients was assessed using the Hoehn and Yehr scale. In each patient Schellong test and EEG examinations were performed. It has been established that the occurrence of falls is related to the duration of the disease (on average 9.6 years in the group with falls versus 6.2 years in the group without falls) and the daily levodopa dosage (on average 806.0 mg in the group with falls versus 499.0 mg in the group without falls). The proportion of patients with abnormalities in the EEG (revealed mainly as slowing of EEG background activity) was notably higher in the ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Częstość występowania surowiczych przeciwciał przeciwko pałeczce krztuśca w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Occurrence of antibodies against Bordetella pertussis in sera of patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Fiszer Urszula, Tomik Bożena, Krygowska-Wajs Anna, Michałowska Małgorzta, Witold Palasik
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.185-187, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia przeciwciał klasy IgG przeciwko pałeczce krztuśca w surowicy przeprowadzono przy użyciu testu ELISA u 59 chorych (w tym: 30 z chorobą Parkinsona i 15 innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi) oraz u 14-osobowej grupie kontrolnej. Średnia wieku wynosiła odpowiednio 64,0; 64,4 i 58,7 lat. Stwierdzono występowanie dodatnich wyników u 17/30 badanych z chorobą Parkinsona, 8/15 z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi oraz u 7/14 badanych z grupy kontrolnej. Wynik ten jest zaskakujący i świadczy o dużej częstości zachorowalności na krztusiec w postaci subklinicznej u dorosłych, nie stwierdzono natomiast różnicy statystycznie istotnej między badanymi z chorobą Parkinsona a chorymi z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi. Zaobserwowano tendencję do występowania wyższego odsetka ujemnych wyników w grupie kontrolnej w porównaniu z badanymi z chorobą Parkinsona i innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi.


  5/6

  Tytuł oryginału: An attempt at evaluating borderline conditions of Parkinson's disease and its preclinical stage on the basis of clincial and morphological correlation.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Adamek Dariusz, Szczudlik Andrzej, Kałuża Józef
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.57-66, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigations was to find to what extent neurodegenerative changes develop in the brains of patients with no clinical symptoms of dementia, parkinsonism and other neurodegenerative diseases. It has been found that neurodegenerative pathology, as evaluated using immunohistochemical methods with monoclonal antibodies (Mab) against ubiquitin, tau protein, ŕ-synuclein, and á-amyloid, occurs more frequently than the presence of Lewy bodies. The degenerative changes involved the neurones of cerebral and cerebellar cortex, basal ganglia and medulla oblongata, where neurofibrillary tangles were found. Mab positive materials have been found in the cytoplasm of the cell body and the cell processes (axons) of the neurones and glial cells. Senile plaques, á-amyloid positive, were frequently noted.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka niedociśnienia ortostatycznego w idiopatycznej chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: The early diagnosis of the orthostatic hypotension in patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Szczudlik Andrzej, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.59-67, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznych w idiopatycznej chorobie Parkinsona występują w różnym stopniu nasilenia u ponad 70 p.c. chorych. Celem pracy była ocena mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca w teście pionizacji u chorych z chP bez objawów klinicznych niedociśnienia tętniczego i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono u 35 chorych z idiopatyczną chorobą Parkinsona (26 mężczyzn, 9 kobiet, średni wiek 60 ń 9) i 35 zdrowych osób (26 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 58 - 64 lat) stanowiących grupę kontrolną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - wczesne stadium choroby (n = 20) i grupa II zaawansowane stadium choroby (n = 15). Próba pionizacyjna u chorych z chP i w grupie kontrolnej trwała 3 min. Pozycja stołu wynosiła 60 stopni (stół pionizacyjny Manumed, Sweden). Obserwowano w grupach chorych (I i II) niższy niż w grupie kontrolnej wskaźnik 30;15, odpowiednio 1,03 ń 0,08, 0,97 ń 0,09 vs 1,23 ń 0,1 (p = 0,001). W grupie II zmiana częstości serca po teście była niższa 6,2 ń 4/min niż w grupie kontrolnej 10,2 ń 1,9/min w grupie I 8,8 ń 4/min (p = 0,01). Rejestrowano największy spadek ciśnienia skurczowego po teście w grupie II o 16 ń 14 mmHg, w grupie kontrolnej 4 ń 7 mmHg, w grupie I 13 ń 11 mmHg (p = 0,001). Niedociśnienie ortostatyczne w idiopatycznej chorobie Parkinsona wystąpiło u 36 proc. chorych we wczesnym okresie choroby i u 47 proc. chorych w zaawansowanym okresie choroby. Zastosowanie testu pionizacji pozwala na wczesne rozpoznanie zaburzeń sercowo-naczyniowych w tej chorobie, przed wystąpoieniem objawó klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) is common and occurs in 70 p.c. of patients. The aim of the study was to evaluate autonomic mechanisms regulating cardiovascular system during tilt up test in IPD patients. The examination was performed in 35 patients with IPD (26 male and 9 female, mean age 60 ń 9) and matched with gender and age 35 controls subjects (healthy volunteers, mean age 59 9). Patients were divided into two groups: group I - early stage of disease (n - 20) and group II - advanced stage of the disease (n = 15). The tilt test in IPD patients and in the control group lasted 3 minutes. In both groups tilt test was performed with a head-up tilt position of 60 degrees (tilt table Manumed, Netherlands). In both groups 30:15 ratio were lower than in the control group 1.03 ń 0.08, 0.97 ń 0.09 v 1.23 ń 0.1 resepectively (p = 0.001). In the second group the heart-rate variability after the tilt test was lower 6.2 ń 4/min than in the control group 10.2 ń 1.9/min and group I 8,8 ń 4/min (p = 0.01). The decrease of the systolic pressure in response to the tilt test was the highest in group II (16 ń 14 mmHg), in the control group 4 ń 7 mmHg, in group I 13 ń 11 mmHg (p = 0.001). Ortostatic hypotension in IPD occurs in 36 p.c. of patients in an early stage and in 47 p.c. of patients in an advanced stage of the disease. The use of the tilt test enables the early diagnosis of cardiovascular disturbacnes in IPD.

  stosując format: