Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUPIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Metody i zasady leczenia endodontycznego. Określenie długości roboczej kanału korzeniowego.
Tytuł angielski: Principles and practice of endodontic treatments. Working Length Determination. P. 5.
Autorzy: Krupiński Jerzy
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.6-14, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określenie długości kanału korzeniowego do której kanał korzeniowy powinien być opracowany i wypełniony jest w endodncji bardzo istotną sprawą. Optymalna długość kanału do której powinno sięgać wypełnienie została ustalona na 1-2 mm od wierzchołka radiologicznego (5,6). Położenie wierzchołka fizjologicznego różni się w poszczególnych zębach i trudno jest go określić na podstawie zdjęcia radiologicznego. Ważna jest ocena odległości wierzchołka anatomicznego od wierzchołka radiologicznego i otworu fizjologicznego (przewężenia okołowierzchołkowego) od otworu anatomicznego. Do tego celu służą urządzenia elektroniczne - endometry, które potrafią "odczytać", kiedy instrument endodontyczny osiąga otwór fizjologiczny do którego kanał powinien być opracowywany i wypełniony. Urządzenia elektroniczne są stosunkowo proste, a ich działanie opiera się na pomiarze oporu elektrycznego. Obecnie stosowane endometry mierzą tę długość również w kanale wilgotnym, dzięki zastosowaniu specjalnych mikroprocesorów. Dzięki temu dokładność pomiarów uległa znaczenej poprawie. Przykładem takich urządzeń może być Root ZX (J. Morita USA) i Rayper 4 (VDW Germany). Na przykładzie tego statniego opisano krok po kroku pomiar kanału korzeniowego.

  Streszczenie angielskie: The objective is to establish the length (or the distance from the apex) at which the canal preparation and subsequent obturation is to be completed. The optimal length has been establish at 1 to 2 mm short of the apex (5,6). Recognize that the apex location varies and these variations usually cannot be determined from a radiograph. Therefore, this determination is an estimate, using average measurements of distances from the apical foramen to the true apex and from the physiological foramen (apical construction) to the apical foramen. These are electronic devices designed to determine canal length by "reading" when periapical tissue has been reached by the file tip at the apical foramen. The electronic principle is relatively simple and is based on electrical resistance. When a circuit is complete (tissue is contacted by the tip of the file), resistance is decreased markedly and current gradually begins to flow. Many of the problems with previous generations of apex locators occurred when the root canal contained moisture rich substances such as exudates, electrolyte like sodium hypochlorite and the products of hemorrhage. New technology in this area has resulted in microprocessors that measure frequency shifts and apical capacitances. As result, accuracy of these locators has improved, especially in the presence of anatomical aberrations and ccanal misture. Examples of these include the Root ZX (J. Morita USA) and Rayper 4 (VDW, Germany).


  2/9

  Tytuł oryginału: Metody i zasady leczenia endodontycznego. Dostęp do kanału korzeniowego.
  Tytuł angielski: Principles and practice of endodontic treatments. Access preparation to the root canal. P. 4.
  Autorzy: Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.5-12, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dostęp do kanału korzeniowego jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu leczenia endodontycznego. Prawidłowy dostęp do kanału jest kluczem "otwierającym drzwi" do maksymalnie dokładnego: oczyszczenia kanału, nadania mu odpowiedniego kształtu i szczelenego wypełnienia. Trzy podstawowe cele związane z prawidłowym dostępem do kanału są następujące: uzyskanie dostępu do kanału w linii prostej, maksymalne zachowanie grubości ścian zęba w obrębie szyjki, otwarcie komory i usunięcie rogów miazgi. Każde z nich będzie się różniło w zależności od zęba i od jego położenia a często też od stanu zęba w jakim się znajduje (posiada wypełnienia, ubytek próchnicowy itp.), jak i od szczególnych sytuacji. Jak wspopmniałem powyżej, wypreparowanie dostępu do kanału jest bardzo ważnym etapem leczenia kanałowego, a dostęp do kanału w linii prostej jest najistotniejszą fazą preparowania. Idealną sytuacją byłaby taka w której instrment przechodzi poprzez wypreparowany ubytek i komorę do kanału w linii prostej nie dotykając po drodze do żadnej ze ścian zęba. Następnie pierwsze zakrzywienie instrumentu zachodzi dopiero w jednej trzeciej wierzchołkowej części kanału. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale musimy starać się aby do pierwszego zakrzywienia kanału instrument wchodził w linii prostej.

  Streszczenie angielskie: The access preparation is the most important element of the root canal treatment. Access is the key that opens the door to maximize cleaning, shaping, and obturation. The three major objectives of access preparation are as fellow: obtaining straight-line access, conservation of tooth structure - particularly in the area of the teeth cervices, and unroofing the chamber, and exposure and removal of pulp horns. Each of these, of course, will very in approach nd specifics depending on the tooth to be prepared and according to special situation. As stated earlier, access preparation is the most important phase of root canal treatment, and straigh-line access is the most critical aspect of access preparation. The ideal would be to have instruments pass through the chamber without the walls and through the straight part of the canal undeflected. The initial curvature of the instrument should than occur at the first bend of the canal, usually an the apical third of the root. This of course, is not always possible because of crown/root relationships; however, this straight-line access to the first canal curvature is attempted as much as is possible.


  3/9

  Tytuł oryginału: Szczelność brzeżna wypełnień z materiału złożonego Pertac II (ESPE) zakładanych in vitro metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów.
  Tytuł angielski: Marginal seal of Pertac II (ESPE) composite resin restorations placed in vitro in a traditional manner and modified with the use of inserts.
  Autorzy: Krupiński Jerzy, Gończowski Krzysztof, Dyląg Marcin, Słowik Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania porównawcze w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych wykonanych metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów. Technika zmodyfikowana polega na umieszczeniu w masie nieutwardzonego kompozytu jak największej liczby wcześniej spolimeryzowanych kawałeczków wykonanych z tego samego materiału co wypełnienie (insertów). Metoda ta umożliwia znaczne ograniczenie masy utwardzanego materiału. W 50 usuniętych ludzkich zębach wykonano preparację V klasy, a następnie wypełniono obu metodami stosując materiał Pertac II (ESPE). Ocena laboratoryjna wykazała znacząco mniejszy mikroprzeciek w przypadku metody zmodyfikowanej z insertami. Metodą, która zapewniła najlepszą szczelność wypełnienia, była metoda z zastosowaniem dwóch warstw, każda po 4-5 insertów, utwardzanych osobno.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this in vitro study was to compare marginal leakage of composite restorations placed in traditional manner and modified with the use of inserts. The modified technique involves adding as many pieces of previously polymerized composite resin (inserts) as possible to the composite paste in the cavity, and polymerizing the restoration. This method reduces the volume of the material to be polymerized. Class V cavities were prepared in 50 extracted human teeth and were then restored with one of the two techniques using Pertac II composite (ESPE). Laboratory evaluation revealed a significantly lower microleakage in the case of the modified method with the use of inserts. The method that gave best marginal seal of the restoration was the modified method with two layers, each with 4-5 inserts, polymerized incrementally.


  4/9

  Tytuł oryginału: Zatrucie samobójcze lekiem z przeszłości.
  Tytuł angielski: Suicidal attempt with old (currently unused) drug.
  Autorzy: Mańkowski Wojciech, Krupiński Bogusław, Skręt Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.390-391, bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek samobójczego zatrucia preparatem Tardyl - lekiem od wielu lat wycofanym z lekospisu i z tego powodu trochę zapomnianym w toksykologii. Lek ten został przepisany pacjentowi przez psychiatrę ponad 20 lat temu i wciąż przechowywany był w domowej apteczce. Pacjent leczony był psychiatrycznie z powodu wielu prób samobójczych związancyh z zespołem depresyjnym. W przebiegu zatrcia obsewowano następujące objawy: zaburzenia równowagi, spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia świadomości na przemian z okresami pobudzenia. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono glutetymid w moczu - 1,1 mg proc., we krwi - 0,5 mg proc. Pacjent leczono wg zasad intensywnej terapii zachowawczej, stan ogólny stopniowo poprawiał się, po 4 dobach leczenia chorego przekazano do Szpitala dla Psychicznnie i Nerwowo Chorych w Kościanie.

  Streszczenie angielskie: Suicidal attempt with old (currently unused) drug is described. The suicidal attemts are usually performed with the use of contemporary pharmcotherapeutics. In the report a case of suicidal attempt with old drug Tardyl is presented. Tardyl (Glutethimid) was prescribed to the patient and has been stored for 20 years. The patient was previously treated for depression and many sulicidal attempts. In the course of intoxication: balance distrubences, psychomotor retardation, changes in consciousness with temporary excitation were observed. The concentration of glutethimid in the uring was 1.1 mg p.c. and 0.5 mg p.c. in the blood. Patient was treataed according to the general rules of intensive care. After 4 days of therapy the patients improved and was transferred to psychiatric unit in Kościan.


  5/9

  Tytuł oryginału: Rozkład elementów systemu Soft-Core w obrębie kanałów korzeniowych - badania laboratoryjne.
  Tytuł angielski: The distribution of elements of the Soft-Core System in the root canal - laboratory evaluation.
  Autorzy: Krupiński Jerzy, Geroch Elżbieta, Gończowski Krzysztof, Gandurska-Dyga Marta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.28-33, il., tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono rozkład elementów składowych systemu Soft-Core (CMS-Dental) wewnątrz kanału korzeniowego. Wykorzystano 40 zębów jednokorzeniowych, których kanały opracowano techniką step-back: 20 instrumentami palcowymi, 20 instrumentami rotacyjnymi Light Speed. Kanały korzeniowe wypełniono obturatorami Soft-Core i przecięto poprzecznie na poziomie 1/5, 1/2 oraz 4/5 długości korzenia mierząc od wierzchołka zęba. Próbki analizowano pod mikroskopem świetlnym. Wyodrębniono pięć typów rozkładu gutaperki, plastikowego sztyftu oraz uszczelniacza w obrębie kanału korzeniowego. Na każdym poziomie najczęściej obserwowano typ A (plastikowy sztyft przy jednej ze ścian oraz gutaperka w pozostałej części kanału korzeniowego) bez względu na rodzaj instrumentow użytych do opracowania kanału korzeniowego. Statystycznie istotne różnice zaobserwowano w częstości występowania typu B (sam sztyft plastikowy) i D (sztyft plastikowy położony centralnie, gutaperka dookoła sztyftu) na poziomie cięcia 1/5 i 4/5 w grupie instrumentow palcowych. brak gutaperki pomiędzy ścianą kanału a sztyftem gutaperkowym, szczególnie w okolicy okołowierzchołkowej, może być przyczyną mniejszej szczelności wypełnienia w tym rejonie. otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej dokładnym testem Fishera (p 0,05).


  6/9

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych Charisma (Heraeus Kulzer) i Gradia (GC) wykonanych techniką konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z zastosowaniem insertów - badania laboratoryjne.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of the marginal seal of Charisma (Heraeus Kulzer) and Gradia (GC) composite restorations made with the conventional and modified technique with inserts - laboratory investigation.
  Autorzy: Gończowski Krzysztof, Krupiński Jerzy
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.63-69, il., tab., bibliogr. [38] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wypełnień kompozytowych, pod kątem szczelności brzeżnej, wykonanych techniką konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z dodatkliem insertów. Badanie przeprowadzono na 60 ludzkich zębach trzionowych (6 grup po 10 próbek). Testowano 2 materiały złożone: Klasyczny kompozyt mikrohybrydowy Charisma (Heraeus Kulzer) oraz kompozyt z dodatkiem prepolimeryzowanego wypełniacza Gradia (GC). W odsłoniętej zębinie wypreparowano ubytki o wymiarach 3,5 mm średnicy oraz 1,5 mm głębokości. Wypełnienia wykonano techniką konwencjonalną (bez insertów) oraz zmodyfikowaną z zastosowaniem insertów (2 i 5 insertów). Technika zmodyfikowana zakłada dodanie do żywicy kompozytowej maksymalnej liczby wcześniej spolimeryzowanych ziaren kompozytu. Tak przygotowane wypełnienia wypolerowano za pomocą pasków ściernych z węglika krzemu i podano kontroli pod mikroskopem świetlnym (pow. 200 x). Maksymalną szerokość szczeliny pomiędzy wypełnieniem a ścianą ubytku mierzono za pomocą okularu mikrometrycznego. Przy zastosowaniu metody zmodyfikowanej z 2 lub 5 insertami, w przypadku użycia kompozytu Gradia (GC), maksymalna szerokość szczeliny (MGW) była najmniejsza (MGW = 8,4 ćm). Badania laboratoryjne wykazały istotną statystycznie mniejszą maksymalną szerokość szczeliny miedzy wypełnieniem a ścianą ubytku przy zastosowaniu metody zmodyfikowanej z insertami, niezależnie od użytego kompozytu (One-way ANOVA p 0,0001, Duncan p 0,05 i Kruskal-Wallis p 0,0001).


  7/9

  Tytuł oryginału: Przetrwała infekcja w kanale korzeniowym - główna przyczyna niepowodzeń leczeń endodontycznych.
  Autorzy: Lipińska Agata, Słowik Joanna, Gregorczyk-Maga Iwona, Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.18-21, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem metody jednoseansowej.
  Autorzy: Lipińska Agata, Gregorczyk-Maga Iwona, Słowik Joanna, Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.6-9, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda jednoseansowa znajduje we współczesnej endodoncji coraz większą liczbę zwolenników. W pracy przedstawiono opis czterech przypadków przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, których leczenie kanałowe przeprowadzono w ramach jednej wizyty.


  9/9

  Tytuł oryginału: Metody i zasady leczenia endodontycznego. Leczenie endodontyczne na jednej wizycie. Zasady ogólne.
  Autorzy: Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.9-10, 12-15, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: