Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUK
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Układ chłonny szyi w nowotworach głowy i szyi
Autorzy: Kruk-Zagajewska Aleksandra
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.128-130 - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/23

  Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa, umieralność okołoporodowa noworodków i porody przedwczesne w Szpitalu Rejonowym w Brzezinach w latach 1987-96.
  Tytuł angielski: Low birth weight, death rate around birth and preterm delivery in the years 1987-1996 in the Regional Hospital in Brzeziny.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Jasiński Andrzej, Oszukowski Przemysław, Wieczorek Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.533-537, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/23

  Tytuł oryginału: Odma opłucnowa samoistna jako powikłanie zespołu aspiracji smółki - prezentacja przypadków.
  Tytuł angielski: Meconium aspiration syndrom as the cause of spontaneous pneumothorax of the newborn.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.94-96, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Odma opłucnowa u noworodków występuje dość rzdko. Rozmiary odmy i nasilenie objawów klinicznych mogą być różnego stopnia. W pracy przedstawiono przypadki odmy opłucnowej samoistnej, które wystąpiły u noworodków z zespołem aspiracji smółki o łagodnym przebiegu. W obrazie klinicznym obserowano zaburzenia oddychania pod postacią tachypnoe, którym towarzyszyła sinica, osłuchowo osłabienie szmeru pęcherzykowego, przy utrzymujących sie w granicach normy parametrach gazometrycznych. W obrazie radiologicznym stwierdzono płaszcz odmowy wokół płuca, z przemieszczeniem śródpiersia w stronę przeciwną, oraz zmiany niedodmowo-zapalne. W obu przypadkach noworodki otrzymały antybiotykoterapię i tlenoterapię bierną, nie wymagały natomiast leczenia poprzez wsparcie oddechu.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous pneumothorax occurs seldom in the newborn. Its size and intensification of clinical symptoms may be different. This work presents cases of spontaneous pneumothorax, which occurred in the newborn with aspiration of mild course medonium. In the clinical picture one can see dyspnea in the from of tachypnea followed by cyanosis and auscultatory weakness of vesicular murmur with gasometric parameters within normal range. In the X-ray picture one can notice emphysema's pallium round the lung with dislocation of mediastinum in the opposite direction and atelectatic inflammatory changes. In both cases the newborn were treated with antibiotics and passive oxygen therapy but they did not need and support of respiration.


  4/23

  Tytuł oryginału: Stężenie receptorów estrogenowo-progesteronowych w tkance zdrowej i nowotworowo zmienionej u chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Concentration of estrogen receptors and progesterone receptors in normal and neoplastic tissue in larynx cancer patients.
  Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.445-450, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza lokalizacji raka w obrębie krtani i części krtaniowej gardła wskazuje na istnienie miejsc predysponowanych do nowotworzenia. Różnice w zapadalności, lokalizacji narządowej, przebiegu i rokowaniu raka krtani próbuje się wyjaśnić nie tylko czynnikami egzogennymi, lecz także endogennymi, w tym hormonalnymi. Stężenie receptorów hormonalnych dla estrogenów (ER) i progesteronu (PgR) oznaczono w tkance nowotworowej krtani 18 chorych (16 mężczyzn i 2 kobiet). W grupie kontrolnej stanowiącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta) określono stężenie receptorów w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej. Wszystkie rozpoznania zostały potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ocenie ilościowej poddano zarówno receptory cytoplazmatyczne, jak i jądrowe. Sześć próbek tkanki nowotworowej pochodziło z fałdów głosowych, 7 z fałdów przedsionkowych, 2 z okolicy podgłośniowej, 2 z szypuły nagłośni i 1 z zachyłka gruszkowatego. Grupę kontrolną stanowiło 10 fragmentów tkanki zdrowej z krtani, z czego 4 pobrano z fałdu głosowego, 4 z fałdu przedsionkowego i 2 z wolnego brzegu nagłośni. Wszystkie próbki tkanek poddano weryfikacji histopatologicznej. Stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów ER i PGR oznaczano metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abbott. Najwyższe średnie stężenie receptorów w raku krtani stwierdzono w tkance pochodzącej z fałdów przedsionkowych i szypuły nagłośni, natomiast w przypadku tkanki zdrowej z fałdów przedsionkowych.

  Streszczenie angielskie: The analysis of laryngx cancer localisation inside the larynx and hypopharynx indicate that there are some places prone to cancrogenesis. Digerencess in morbidity, organ localisation and prognosis of larynx cancer can be explained not only by egzogenic factors but also by endogenic one, including hormons. The estrogen (ER) hormon receptor concentration and progesteron (PgR) concentration was estimated in the neoplastic tissue in 18 patients (16 men, 2 women). In the control grouup, in 10 patients (9 men, 1 women) the concentration receptor was assessed in sourrounding, macroscopically unchanged tissued. The quality assessment was done both in cytoplasmatic and nuclear receptors. 6 specimens of neoplastic tissue was taken from vocal folds, 7 from vestigular folds, 2 from subglottic space, 2 from epiglottic petiolus and 1 from pyriform sinus. Control group consist of 10 healthy tissue speciments including 4 taken from the vocal cords, 4 from vestibular folds, 2 from free edge of epiglottis. All samples were examined by pathologist. The concentration of cytoplasmatic and nuclei receptors (ER and PgR) was estimated by immunoenzymatic essay by ER-EIA and PgR-EIA monoclonal antibodies (Abbott). The highest concentration of receptors in larynx cancer was stated in tissue comming from vestibular folds and epiglottic petiolus in healthy objects in the region of vestibular folds.


  5/23

  Tytuł oryginału: Skale klinimetryczne w ocenie sprawności funkcjonalnej pacjentów w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Clinimetric scales in the assessment of the aged patient's functional fitness.
  Autorzy: Czernicki Jan, Dałek Bogumiła, Krukowska Jolanta
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono trzy kategorie problemów: zdrowotne, czynnościowe i socjalne, które wpływają na społeczną niezależność i jakość życia osób w wieku podeszłym. Opracowując plan kompleksowej oceny stanu zdrowia i rehabilitacji osób w wieku podeszłym należy standardowe badanie lekarskie uzupełnić testami czynnościowymi. W pracy przedstawiono testy najczęściej wykorzystywane w praktyce lekarza i fizjoterapeuty, które są zgodne z wymaganiami standardów dla tego rodzaju testów.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature survey, three categories of problems have been demonstrated: concerning health, functional and social which affect social independence and quality of life of the aged. Working out a plan of complex evaluation of health state and rehabilitation of the aged, the standard medical examination should include functional tests. The study presents the most frequently used in physician's and physiotherapist's practice tests, which are in accordance with standard requirements for this kind of tests.


  6/23

  Tytuł oryginału: Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową.
  Tytuł angielski: Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in Polish patients with dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Piątosa Barbara, Kruk Mariusz, Grzybowski Jacek, Demkow Marcin, Michalak Ewa, Rużyłło Witold
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.18-20, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny czy istnieje związek między układem HLA a kardiomiopatią rozstrzeniową (KMR) zbadano występowanie alleli HLA II klasy u 52 niespokrewnionych chorych z KMR (25 kolejnych mężczyzn, 27 kolejnych kobiet, śr. wieku 38 ń 16 lat). Kardiomiopatię rozstrzeniową rozpoznano wg kryteriów WHO. Allele HLA-DR i DQ badano metodą PCR-SSP. Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* w badanej grupie porównano z lokalną grupą kontrolną (n = 126 - allele DRB1* i n = 76 - allele DQB1*). Stwierdzono nieznamiennie częstsze występowanie allelu HLA-DRB1*03 (p 0,05, p skorygowane - NS) i HLA-DQB1*02 (p 0,05, p skorygowane NS) u chorych na KMR w porównaniu z grupą kontrolną. Częstość występowania allela DRB1*04 była nieznamiennie niższa w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,05, p skorygowane - NS). Allel DRB1*03 ma związek z chorobami autoimmunologicznymi, interesujący jest fakt częstszego występowania tego allela u chorych z idiopatyczną miopatią mięśni szkieletowych. Heterozygotyczność dla DRB1*03/DRB1*04 występuje w cukrzycy insulinozależnej; taki genotyp stwierdzono u 3 chorych (5,7 proc.) na KMR, dwóch spośród nich miało cukrzycę insulinozależną rozpoznaną w wieku dojrzałym. Stwierdzono tendencję do częstszego występowania HLA-DRB1*08 u mężczyzn z KMR. Podsumowując, nie ma danych na pewny związek pomiędzy HLA a KMR, ale wyniki naszych badań dostarczają pewnego podparcia dla hipotezy autoimmunologicznej, przynajmniej u części chorych na KMR.

  Streszczenie angielskie: We investigated distribution of HLA class II alleles among 52 urelated patients with dilated cardiomyopathy (DCM) (25 consecutive men, 27 consecutive women, meaN AGE 38 ń 16 years) to determine if there is any immunogenic predisposition to the disease. DCM was diagnosed according to WHO criteria. HLA-DR and DQ alleles were examined by PCR-SSP typing. Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in the study group was compared to local control group (n = 126 for DRB1* and n = 76 for DQB1* alleles). There was a non-significant increase in the frequency of HLA-DRB1*)3 (chi square = 4,78, p 0.05, p corrected for multiple comparisons (pcorr) - NS) and HLA-DQB1*02 (chi square = 4,92, p 0.05, pcorr - NS) among DCM patients as compared to controls. Frequency of DRB1*04 allele was lower than expected (chi square = 4.58, p 0.05, pcorr - NS). DRB1*03 is associated with several autoimmune diseases, of interest it confers risk for idiopathic myopathy in Polish patients. Heterozygozity for DRB1*03/DRB1*04, known for association with insulin-dependent diabetes mellitus was found in 3 patients (5.7 p.c.), two of them had adult-onset insulin-dependent diabetes mellitus. There was a tendency to overrepresentation of DRB1*08 among men with DCM. In conclusion, these data give some support for autoimmune involvement in the pathogenesis of dilated cardiomyopathy.


  7/23

  Tytuł oryginału: Korelacja stężenia hormonów płciowych w surowicy krwi ze stężeniem receptorów estrogenowo-progesteronowych u chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Corellation between sex hormons value in serum blood and estrogen-progesterone receptors concentration at larynx cancer patients.
  Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.675-681, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczególną cechą epidemiologiczną raka krtani są duże różnice zapadalności na ten nowotwór u mężczyzn i kobiet. Stan ten tłumaczy się nie tylko narażeniem na czynniki środowiskowe, lecz również czynnikami endogennymi, w tym hormonalnymi. U 12 chorych wykonano oznaczenie stężenia estradiolu (E2) i progesteronu (Pg) w surowicy krwi metodą radioimmunologiczną (RIA). W tym celu posłużono się specyficznymi przeciwciałami i antygenami znakowanymi jodem J**125 z zestawu Spectria firmy Orion Diagnostica. Jednocześnie w tkankach krtani określono stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abott. Receptory hormonalne badano w tkance nowotworowej krtani u 12 chorych (11 mężczyzn i 1 kobieta) oraz w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej w grupie kontrolnej liczącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta). Dokonano korelację pomiędzy stężeniem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi a stężeniem ich receptorów w tkance raka u 12, a w tkance otaczającej u 5 chorych. U chorych na raka krtani stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy poziomem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi ze stężeniem obu ich frakcji receptorowych. W grupie kontrolnej fizjologiczna dodatnia korelacja wystąpiła jedynie pomiędzy poziomem estradiolu i stężęniem receptorów jądrowych, natomiast korelacja ujemna pomiędzy poziomem progesteronu i stężeniem receptorów cytoplazmatycznych. W badanej grupie chorych można zaobserwować zaburzenia w systemie hormonalno-receptorowym estradiolu i progesteronu. Dotyczyły one zarówno tkanki nowotworowej, jak i zdrowej.


  8/23

  Tytuł oryginału: Poziomy wolnego testosteronu i stężenia receptorów estrogenno-progesteronowych u chorych na włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Value of free testosteron and estrogen-progesterone receptor concentration at angiofibroma juvenile patients.
  Autorzy: Kruk-Zagajewska Aleksandra, Piątkowski Karol, Thielemann Anna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.561-565, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Identyczna lokalizacja, typowy wiek i męska płeć chorych na włókniaka młodzieńczego mogą wskazywać na związek jego etiopatogenezy z przemianami hormonalnymi okresu pokwitania. Badania zmierzające do ustalenia wpływu poszczególnych hormonów na biologię tego guza nie dały dotychczas jednoznacznych rezultatów. Badaniem objęto 3 chorych na włókniaka młodzieńczego leczonych operacyjnie w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W surowicy krwi chorych oznaczano poziom wolnego testosteronu (fT) metodą radioimmunologiczną (RIA). Posłużono się zestawami diagnostycznymi firmy Orion Diagnostica. W tkance włókniaka badano stężenie receptorów estrogenno-progesteronowych metodą immunoenzymatyczną. Zastosowano zestawy ER-EIA i PgR-EIA firmy Abbott. U wszystkich chorych stwierdzono prawidłowe poziomy wolnego testosteronu w surowicy krwi. Próbki włókniaka młodzieńczego zawierały zarówno receptory estrogenowe, jak i progesteronowe. Stwierdzono znacznie wyższe stężenia receptorów jądrowych, w porównaniu z cytoplazmatycznymi.


  9/23

  Tytuł oryginału: Plan utworzenia praktyki lekarza rodzinnego przy użyciu metodologii zarządzania projektem.
  Autorzy: Sitko Stojgniew J., Kruk Wacław
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.123-129, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Poniższe opracowanie to omówienie najważniejszych kroków składających się na założenie praktyki lekarza rodzinnego wraz z danymi dotyczącymi regulacji prawnych, uwagami praktycznymi i stosunkowo bogatym spisem literatury przedmiotu. Celem jest pomoc w założeniu praktyki poprzez odpowiedź na pytanie: jak to zrobić? Prezentowana tu metodologia planowania oparta jest o klasyczną metodę zarządzania nowymi przedsięwzięciami zwaną PERT/CPM.

  Streszczenie angielskie: Paper describes the main steps for establishing the family doctor practice with comments about the current regulations, practical solutions of possible problems and with list of literature which may be of help for those who plan to do that themselvs. The aim is here to answer the question "how to do it?". Presented way of planning is based upon classical methods of project management - PERT/CPM.


  10/23

  Tytuł oryginału: Operacje redukcyjne piersi u transseksualistów typu kobieta - mężczyzna : praca doktorska
  Autorzy: Bratoś Ryszard, Kruk-Jeromin Julia (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 68 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/20396

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/23

  Tytuł oryginału: Zaparcia - powszechna dolegliwość i problem interdyscyplinarny.
  Autorzy: Krasowski Grzegorz, Kruk Marek, Lewandowska Katarzyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.40-42
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/23

  Tytuł oryginału: Wrodzona obustronna niedrożność przewodów nosowo-łzowych, powikłana zapaleniem worka łzowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital bilateral nasolacrimal duct obstruction complicated by dacryocystitis.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.83-84, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona niedrożność przewodu nosowo-łzowego jest schorzeniem spowodawanym brakiem pęknięcia błony zamykającej ujście przewodu nosowo-łzowego. Stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń w narządzie wzroku okresu noworodkowego, występujące w około 5-6 proc. przypadków. Objawy zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 2 a 4 tygodniem życia noworodka pod postacią obrzęku i zaczerwienienia oraz obecności w wokru spojówkoym ropnej wydzieliny. Przy dołączającym się zapaleniu woreczka łzowego stwierdzać można jego rozdęcie z niebiesko prześwitującym zabarwieniem. W przypadku przez nas opisywanym objawy obustronnej niedrożności przewodów nosowo-łzowych powikłanej zapaleniem woreczka łżowego stwierdziliśmy już bezpośrednio po urodzeniu, a sondowanie dróg łzowych okazało siękonieczną metodą leczenia już we wczesnym okresie życia noworodka.

  Streszczenie angielskie: Congenital obstruction of nasolacrimal duct is caused by the membrane, which closes the outlet ofnasolacrimal duct. It is one of the most serious disturbances in teh organ of sight in newborn period and is observed in about 5-6 p.c. of newboms. The symptoms usually occur between the 2nd and 4th week of life. The authors present a case of congenital bilateral obstruction ofnasolacrimal duct. Sounding of lacrimal ducts was the method of choice in treatment.


  13/23

  Tytuł oryginału: Effect of static handgrip on plasma adrenomedullin concentration in patients with heart failure and in healthy subjects.
  Autorzy: Krzemiński K., Kruk B., Wójcik-Ziółkowska E., Kozera J., Cybulski G., Nazar K[rystyna]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.199-210, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Adrenomedullin (ADM) release is enhanced in pheochromocytoma, chronic heart failure (HF), hypertension and renal diseases. This study was designed to test the hypothesis that ADM secretion increases also in response to acute stimuli, such as static effort and to compare plasma ADM response to this stimulus in patients with chronic HF and healthy persons. Eight male HF patients (II/III class NYHA) and eight healthy subjects (C) performed two 3-min bouts of static handgrip at 30 p.c. of maximal voluntary contraction, alternately with each hand without any break between the bouts. At the end of both exercise bouts and in 5 min of the recovery period, plasma ADM and catecholamines were determined. In adition, heart rate, blood pressure, and stroke volume (SV) were measured. The baseline plasma ADM and noradrenaline levels were higher, whilst plasma adrenaline and SV were lower in HF patients than in C group. The 1 st exercise bout caused an increase in plasma ADM from 3.32 ń 0.57 to 4.98 ń 0.59 pmol 1-1 (p 0.01) in C and from 6.88 ń 0.58 to 7.80 ń 0.43 pmolú1-1 (p 0.02) in HF patients. The 2nd exercise bout did not produce further elevation in plasma ADM and during recovery the hormone concentration declined to pre-exercise or lower values. There were no differences between groups in exercise-induced increases in plasma ADM. Plasma ADM correleated with SV (r=-0.419) and with noradrenaline concentrations (r = 0.427) . It is concluded that static exercise causes the short-lasting in plasma ADM conccentration which is similar in healthy subjects and in patients with mild heart failure.


  14/23

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny dzieci z rozszczepem wargi i (lub) podniebienia do ukończenia drugiego roku życia : praca doktorska
  Autorzy: Żurawska-Klepacz Małgorzata, Kruk-Jeromin Julia (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, 118 k., [88] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 183 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20398

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/23

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci łódzkich w latach 1991-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (1) s.13-16, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/23

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i leczenie owrzodzeń kończyn dolnych.
  Autorzy: Krasowski Grzegorz, Kruk Marek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.41-44, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Streszczenie polskie: Owrzodzenia kończyn dolnych prawie trzykrotnie częściej występują u kobiet niż u mężczyzn i najczęściej między 60 a 80 rokiem życia. W ciągu roku po wygojeniu ppojawiają się ponownie u prawie 30 proc. chorych. W Europie dotyczą 0,18 - 1 proc. całej populacji.


  17/23

  Tytuł oryginału: Analiza częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia oraz typów wady na terenie województwa łódzkiego w latach 1996-2000.
  Tytuł angielski: The prevalence of cleft lip and/or palate and types of defects in the population of district of Łódź in the period of 1996-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (3) s.3-6, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia w populacji województwa łódzkiego, jak również zależność częstości i postaci wady od płci noworodka. W latach 1996-2000 wśród 11 7467 żywo urodzonych dzieci rozszczepy wargi i/lub podniebinia stwierdzono u 196 noworodków (1,67/1000). Najczęstszą postacią tej wady był izolowany rozszczep podniebienia oraz jednostronny całkowity rozszczep wargi i podniebienia.

  Streszczenie angielskie: In the paper an attempt was mode to evaluate the prevalence of cleft lip and/or palate among people of district of Lodz as well as the correlation between the frequency and type of defect and the sex of the newborn. During the period of 1996-2000. 196 children with cleft lip and/or palate were observed amongst 11 7467 newborns (1,67/1000). The cleft palate only was the most frequen type of defect, followed by unilateral complete cleft lip and palate.


  18/23

  Tytuł oryginału: The impact of the time factor on the outcome of a combined treatment of patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Kruk-Zagajewska Aleksandra
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (3) s.101-108, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To investigate the impact of the time factor on the locoregional control in combined treatment (surgery and postoperative radiotherapy) in patients with advanced laryngeal cancer. Materials and metods: Between January 1993 and December 1996, 254 patients with pT3 or pT4 and pNO - PN2 laryngeal cancer were treated by surgery and postoperative radiotherapy (RT). The median age of patients was 56.3 years (range: 30 - 70 years). The analyzed group consisted of 236 males (92 p.c.) and 18 females (8 p.c.). In all cases total laryngectomy was performed. 196 out of 254 patients underwent homolateral neck dissection and 58 out of 254 bilateral neck dissection. RT began 45 days postoperatively (range: 22 to 78 days) and continued for 47 days (range: 40 - 74 days). The primary tumour bed was irradiated to the median total dose of 61.2 Gy (range: 57 - 64 Gy) and all regional lymph nodes were treated in all patients to a dose of 50 Gy. Postoperative RT was indicated in case of close postoperative margins at the tumour site or pathological status of lymph nodes described as pN1 or pN2. Univariate and multivariate analyses were used to determine the predictors for locoregional failure. The following factors were studied for their prognostic importance of locoregional outcome: the overall treatment time (OTT), radiotherapy treatment time (RTT), the interval between surgery and the beginning of radiotherapy, age, sex, pT and pN categories. Results: The actuarial 5-year overall survival rate was 49 p.c., the actuarial loco regional control rate was 70 p.c. The univariate analysis, using a log-rank...


  19/23

  Tytuł oryginału: Diagnozowanie i leczenie hemoroidów.
  Autorzy: Krasowski Grzegorz, Kruk Marek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (6) s.16-20, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/23

  Tytuł oryginału: Osteoprotegerin and sRANKL serum levels in multiple myeloma patients.
  Autorzy: Centkowski Piotr, Kraj Maria, Kruk Barbara, Sokołowska Urszula
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.129-135, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Beckground: Receptor activator of NF-kappaB (RANK) is a TNF receptor superfamily member expressed on the surface of osteoclasts and their precursors that mediates their differentation, survival, and activation upon interaction with its ligand, RANKL, expressed by osteoblasts, stromal cells and multiple myeloma (MM) plasma cells, RANKL is produced as a membrane bound protein and cleaved into a soluble form by a metalloprotease. The primary secreted form is produced by activated T-lymphocytes. Osteoprotegerin (OPG) is a secreted TNFR, it acts as a decoy receptor for RANKL and inhibitor of RANK-RANKL interaction. Recent studies suggest that MM triggers osteoclastogenesis by disrupting the balance between RANKL and its natural inhibitor, OPG. Therefore in this study we analyzed the concentrations of serum OPG and sRANKL in MM patients at diagnosis. Material and methods: Determinations of serum OPG and sRANKL concentrations were performed in 25 healthy subjects and 44 MM patients (6 at stage I, 2 - II, 29 - IIIA, 7 - IIIB acc. to DS.m 33 had lytic lesions at skeletal X-ray survey; monoclonal protein IgG was in 33 patients, IgA - 6, Bence Jones - nonsecretory - 1) bymeans of ELISA method using Osteoprotegerin Elisa and sRANKL ELISA kits (Biomedica, GmbH, Vienne, Austria). Results: In the whole group of MM patients, OPG concetration in particular patients ranged from 42 to 346 pg/ml with a mean concentration of 111 ń 69, median 88 pg/ml while in healthy age - and sexmatched controls OPG levels ranged from 49 to 130 pg/ml, mean 77 ń 22, median 74 pg/ml (p = 0,0208)...


  21/23

  Tytuł oryginału: Zastosowanie protez overdenture wykonanych na implantach w rehabilitacji pacjentów z bezzębną żuchwą.
  Autorzy: Kamińska Anita, Krukowska Joanna
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.14-15, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  22/23

  Tytuł oryginału: Rak krtani i stany przedrakowe.
  Autorzy: Kruk-Zagajewska Aleksandra
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.87-93, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/23

  Tytuł oryginału: Odleżyny i związana z nimi profilaktyka - na przykładzie Ligi Na Rzecz Profilaktyki Odleżyn.
  Autorzy: Kruk-Kupiec Grażyna
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.31-32
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: