Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KROGULSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności dezynfekcji termicznej instalacji wody ciepłej zanieczyszczonej bakteriami z rodzaju Legionella w szpitalu warszawskim.
Tytuł angielski: Estimation of efficacy of heat disinfection of hospital hot tap water system contaminated with Legionella genus in Warsaw.
Autorzy: Matuszewska Renata, Krogulska Bożena
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.137-139, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Czynniki zakaźne modyfikujące przebieg alergii.
  Tytuł angielski: The factors modyfying allergy development.
  Autorzy: Krogulska Aneta, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.73-78, bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wobec obserwowanego na świecie trendu narastania chorób alergicznych, wraz z równoczesnym spadkiem liczby chorób zakaźnych, prowadzone są liczne badania nad wyjaśnieniem, czy istnieje związek między nimi, a jeśli tak, to na czym on polega. Badania te równocześnie mają szansę przyczynić się do dalszego pogłębienia wiedzy na temat etiopatogenezy chorób alergicznych, a poprzez to - do poznania nowych metod prewencji. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd publikacji omawiających znaczenie szeregu drobnoustrojów w indukcji zaostrzeń alergii, jak i w protekcji rozwoju chorób alergicznych. Równocześnie uwzględniono rolę mikroflory jelitowej w okresie noworodkowym na kształtowanie fenotypu atopowego. Poruszono znaczenie takich mikroorganizmów, jak: wirus RSV, Rhinowirus, wirus odry, świnki, WZW A, m. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia i inne. Różnorodność wyników badań nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie wniosków, aczkolwiek wydaje się, że ograniczenie kontaktu z pewnymi drobnoustrojami może sprzyjać rozwojowi alergii.

  Streszczenie angielskie: In the context of increasing frequency of allergic diseases around the world and decrease of the occurrence of infectious diseases, numerous studies on the possible correlation between these conditions are conducted. These studies may improve our konwledge on the ethiopathogenesis of allergic diseases, and thus enhance the development of new preventive methods. In this paper we present literature review on the role of numerous microorganisms on the induction of allergy, and on the protection against the development of allergy. The role of intestinal microflora on the formation of atopic phenotype in the neonatal period has been described. We discuss the importance of such microorganisms as: RSV virus, Rhinovirus, measles virus, mumps virus, HbA, M. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia and others. Discrepancies in the results of studies do not allow for unequivocal conclusions, however it seems that limiting contact with some microorganisms may enhance the development of allergy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Asthma and gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Krogulska Aneta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.RA64-RA71, bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Gastroesophageal reflux (GER) is a factor often neglected in the etiopathoegensis of asthma. The estimated incidence of GER in asthmatic children reaches 50-60 p.c. and is higher than in the general population. GER may accompany typical symtoms: hoarsness, sore throat, thoracic pain, cough or wheezing. GER may not only aggravate the course of bronchial obstruction, but may aslo cause it, or trigger obstruction due to other factors. Asthma and GER coincidence has been acknowledged for many years. The paper presents a current review of studies concerning the relations between asthma and GER and attempts to establish, which is the cause and which is the result. The hypotheses how GER can lead to bronchial obstruction, and how obstruction can aggravate GER, are also presented. GER is believed to be a factor causing obstruction by : 1. an indirect mechanism - reflex theory, 2. a direct mechanism - reflux theory, and 3. a neuropeptide-mediated mechanims. The paper also presents diagnostic methods allowing to detect GER in asthmatics. A reveiw of recent studies concerning the treatment of GER in asthmatics, both with pharmacolgical and surgical methods, is also included. Beneficial effect of antireflux therapy on the course of asthma has been emphasied. Therefore, antireflux therapy is recommended in all patients with concurrent asthma and GER, irrespective of severity of clinical GER symptoms, even in those with silent GER. The essential drugs used in the treatmet of GER are proton pump inhibitors. Appropriately high dose level and appropriatelylong duration of the therapy should be taken into consideration.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena efektów leczenia preparatem Viburcol wybranych jednostek chorobowych wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: The evaluation of the efficacy of the treatment with Viburcol of some children diseases.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Krogulska Aneta, Modzelewska-Hołyńska Małgorzata, Biernacka Ewa
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.52-60, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na szerokie rozpowszechnienie wsród dzieci chorób przebiegajacych z goraczką i(lub) niepokojem oraz ciągłe poszukiwnaie nowych, skutecznych i bezpiecznych metod leczenia, postanowiono ocenić skuteczność leczenia preparatem Viburcol dzieci z powyższymi dolegliwościami i porównać je z wynikami w grupie kontrolnej. W tym celu zbadano 176 dzieci w wieku między 6 dni a 8 lat. Do grupy badanej zakwalifikowano 108 dzieci, a do grupy kontrolnej 65 dzieci. Badania prowadzono wykorzystując ankietę, przygotowaną w tym celu zarówno dla lekarza, jak i rodziców dziecka, w trakcie 3 kolejnych wizyt. Analizowane parametry skategoryzowano wg powszechnie stosowanych skal badawczych. Następnie wyniki badań poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że efekty terapeutyczne uzyskane w wyniku stosowania Viburcolu są podobne jak po lekach konwencjonalnych, ale objawy niepożądane w grupie badanej występowały istotnie rzadziej aniżeli w grupie kontrolnej. Wykazano zatem, że Viburcol jest skutecznym i bezpiecznym lekiem, znoszącym objawy niepokoju o różnej etiologii. Ponadto powoduje istotną poprawę u dzieci z infekcjami układu oddechowego, stanowiąc równocześnie istotny element wspomagający terapię klasyczną.

  Streszczenie angielskie: Due to the frequent occurrence in children diseases accompanied by fever and/or agitation and the permanent search for new, effective and safe methods of treatment a decision was made o evaluate the effects of treatment with Viburcol of children with above symptoms and compare them with the results in a control group. 176 children of age between 6 day and 8 years were tested; 108 in the test group and 65 in the control group. The testing used a questionnaire, given to the doctors and the child's parents during 3 successive visits. The analysed parameters were categorised according to the generally used research scales . Then the results of the tests were statistically analysed. It has been found that the therapeutic effects achieved by the application of Viburcol are similar to those achieved by conventional therapy, yet the negative side-effects in the group tested occurred less frequently than in the control group. Thus it has been stated that Viburcol is and sav medicine in the case of symptoms of agitation of different aetiology. Besides, it brings about a considerable improvement in children with infections of respiratory tract, being simultaneously a meaningful element of supporting the classical therapy.

  stosując format: