Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRENSKA-WIĄCEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentów z celiakią przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.
Tytuł angielski: Comparison of selected parameters of the fibrynolytic system in patients with coeliac disease complying and not complying with a gluten-free diet.
Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Krenska-Wiącek Anna, Kulwas Arleta, Kotschy Maria
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wybranych parametrów układu fibrynolizy u dzieci i młodych dorosłych z celiakią w zależności od rodzaju stosowanej diety. Badaniami objęto 69 dzieci i młodych dorosłych w wieku od 10 do 25 lat z celiakią rozpoznaną zgodnie z kryteriami ESPGHAN zakwalifikowanych do grpu I (35 pacjentów przestrzegających dietę bezglutenową) lub II (34 pacjentów nie przestrzegających diety bezglutenowej). W osoczu krwi wszystkich pacjentów oznaczono: stężenie antygenu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA Ag), inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-I), plazminogenu, ŕz-antyplazminy, ŕ1-antytrypsyny, kompleksów plazminu-ŕ2-antyplazmina (PAP), fibrynogenu, D-dimerów. Średnie wartości większości badanych parametrów mieściły się w granicach normy, jedynie stężenie fibrynogenu i PAP u pacjentów z grupy I było nieco obniżone, jednak podobnie niskie jak u chorych z grupy II. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic średnich poziomów tPA Ag, PAI-I, plazminogenu, D-dimerów, ŕ1-antytrypsyny u pacjentów z bou grup. Różnice stężeń ŕ2-antyplazminy, PAP i fiberynogenu były istotne statystycznie, ale u wszystkich badanych znajdowały się na dolnych granicach normy lub nieco poniżej normy. Wnioski: U pacjentów z celiakią nie obserwuje się upośledzenia funkcji wątroby w zakresie syntezy czynników układu fibrynolizy ani aktywacji układu fibrynolizy. Rodzaj stosowanej diety u dzieci z celiakią nie wpływa znacząco na układ fibrynolizy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the selected parameters of the fibrinolytic system in children and young adults with coeliac disease on the different kind of the diet. The study included 69 children and young adults aged 10 to 25 years (44M, 25F) with coeliac disease diagnosed during the childhood according to ESPG:HAN criteria divided into 2 groups: Group I (35 children on the strict gluten-free diet) and roup II (34 children on unrestricted gluten-free-diet). In paltel-poor plasma obtained from all patients selected fibrinolytic parameters were determined: tissue plasminogen activator antigen level (tPA Ag), plasminogen activator inhibitor I level (PAI-I), plasminogen activity, ŕ2-antiplasmin activity, ŕ1-antitripsin level, plasmin-ŕ2-antiplasmin complex level (PAP), fibrinogen level and D-dimer level. medium levels of the most of the fibrinolytic parametrs in both gourps were within normal range, excluded fibrinogen and PAP level, which were decreased in group I, but similar low to group II. No significant differences between medium levels of tPA Ag, PAI-I, plasminogen, D-dimer and ŕ1-antigripsin in two analysed group were found. Differences between medium level of ŕ2-antiplasmin, PAP and fibrinogen in group I and II were statistically significant, but in both gourps were at the upper normal range. Conclusion. In children with coeliac disease liver function of the synthesis of the fibrinolytic proteins was not impaired and no activation of the fibrinolytic systemwas observed. The influence on the kind of the diet on the fibrinolytic parameters was not confirmed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena cytofluorymetryczna wartości odsetkowych subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy ze współistniejącym zakażeniem oraz bez zakażenia Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Flow cytometric analysis of peripheral blood lymphocytes in children with chronic gastroduodenitis with and without Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Krenska-Wiącek Anna, Szaflarska-Szczepanik Anna, Wysocki Mariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.107-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W przewlekłyn zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wskazuje się na duży udział układu odpornościowego. Badaniom poddano 70 dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, w tym 42 dzieci z zakażeniem H. pylori (grupa I) i 28 dzieci bez zakażenia H. pylori (grupa II). Wykorzystując metodę cytofluorymetrii przepływowej przed i po leczeniu wartości subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej. Na podstawie analizy materiału własnego w obu badanych grupach zarówno przed, jak i po leczeniu stwierdzono niższe wartości odsetkowe limfocytów T CD3 i CD8, komórek NK CD56 oraz wyższą wartość stosunku limfocyrtow T CD4 do CD8 w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Porównując wartości odsetkowe subpopulacji limfocytów u dzieci z zakażeniem i bez zakażenia H. pylori, stwierdzono, że w grupie I występował wyższy odsetek limfocytów T CD4, niższy limfocytow T CD8, a tym samym wyższa wartość stosunku limfocytów T CD4 do CD8.

  Streszczenie angielskie: The immune system plays an important role in chronic gastroduodenitis. A group of 70 children with chronic gastroduodenitis were subjected to examinations, including 42 children with H. pylori infection (group I) and 28 children without H. pylori infection (group II). Applying the method of flow cytometry, the per cent values of peripheral blood lymphocytic subpopulations were determined before and after treatment. The obtained results of examinations in group I were compared with those obtained in group II and were also compared with the standards given by Zeman for healthy children. On the basis of analysis of own material it was found that in both studied groups before and the treatment lower per cent values were observed of CD3 and CD8 T-cells, NK CD56 cells and higher value of CD4 to CD8 T-cell ratio was disclosed as compared to healthy children. Comparing the per cent values of lymphocytic subpopulations in children with and without H. pylori infection it was found that in group I a higher per cent of CD4 T-cells, lower per cent of CD8 T-cells and , therefore, higher value of CD4 to CD8 T-cell ratio were present.

  stosując format: