Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRENKE
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.
Tytuł angielski: Preliminary results of treatment of children with acute nonlymphoblastic leukemia according to protocol with idarubicine.
Autorzy: Dłużniewska A[gnieszka], Balwierz W[alentyna], Bujakowska A., Balcerska A., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Matysiak M[ichał], Rokicka-Milewska R[oma], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Wachowiak J[acek], Wysocki M[ichał], Dobaczewski G., Niedźwiecki M., Lewandowska D[anuta], Stefaniak M., Krenke K., Malinowska A., Tomaszewska R., Styczyński J[an]
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poprawę wyników leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej po wprowadzeniu programu z użyciem idarubicyny. Wśród 67 ocenianych dzieci remisje uzyskało 80,6 proc. Ponad 3-letnie przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń wynosiły odpowiednio: 66 proc. i 59 proc.

  Streszczenie angielskie: We present improvement of treatment results of childchood acute non-luymphoblastic leukemia after introduction of new protocol with the use of idarubicine. Among 67 eligible children remissions were achieved in 54 (80,6 p.c.). The estimated 3-year overall survival and event-free survival were 66 p.c. and 59 p.c. respectively.


  2/7

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń układu oddechowego w rozwoju remodelingu dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: The role of inflammation in the development of airway remodeling.
  Autorzy: Krenke Rafał
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.3-4, 6-10, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The term "airway remodeling" refers to structural changes that occur in conjunction with, or because of, chronic airway inflammation. Airway inflammation is the most important feature of asthma. If chronic it can result in structural alterations - airway remodeling - which can subsequently lead to thickening of the airway wall. The consequences of airway remodeling in asthma may include: bronchial hyperresponsiveness, imcompletely reversible airway narrowing, airway edema and mucus hypersecretion. Although much has been learned about the pathophysiology of airway inflammation and remodeling, some important questions still remain unanswered. It is proposed that respiratory tract infections caused by viruses, chlamydia and mycoplasma are involved in the pathogenesis of asthma. The inflammatory process, although essential to clear the infection, augments pre-existing airway unflammation leading to its obstruction. Persistence of infections, resulting in chronic alterations of epithelial cell function, chronic inflammation and airway remodeling has also been suggested. The existing data are not conclusive, but are suggestive enough to drive studies on viral, mycoplasmal and chlamydial infections as a possible mechanism in the pathogenesis of asthma and airway remodeling.


  3/7

  Tytuł oryginału: Zgodność rozpoznań bronchoskopowych i histopatologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  Tytuł angielski: Correlation between bronchoscopically visible aspects and histopathologic resutls in patients with suspected lung cancer.
  Autorzy: Paciorek Marcin, Domagała-Kulawik Joanna, Droszcz Paweł, Byśkiniewicz Krzysztof, Krenke Rafał, Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1193-1197, tab., bibligor. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie korelacji między widocznymi podczas bronchoskopii zmianami mogącymi odpowiadać procesowi rozrostowemu (guz, naciek, ucisk z zewnątrz, martwica) a wynikiem badania histopatologicznego oraz ocena przydatności połączenia biopsji szczoteczkowej oraz kleszczykowej w diagnostyce raka płuca. Badanie bronchoskopowe zostało przeprowadzone u 208 pacjentów ze zmianami w badaniu RTG klatki piersiowej sugerującymi raka płuca lub występującym krwiopluciem. Materiał do badań histopatolgoicznych otrzymano za pomocą biopsji szczoteczkowej, biopsji kleszczkowej lub popłuczyn oskrzelowych. Dodatnie wyniki były klasyfikowane jako rak drobno- bądź niedrobnokomórkowy. Od wszystkich chorych zbierano wywiad dotyczący nikotynizmu. U 165 chorych obraz zmian w bronchoskopii odpowiadał zmianie nowotworowej. U 90 chorych wynik badania histopatologicznego był dodatni: 32 proc. stanowił rak drobnokomórkowy, 62 proc. rak niedrobnokomórkowy. W 23 przypadkach pobrano jednocześnie biopsję kleszczykową oraz szczoteczkową - wyniki obu badań były zgodne w 78 proc. przypadków. W trzech przypadkach rozpoznanie zostało ustalono jedynie dzięki biopsji szczoteczkowej. W analizowanej grupie chorych ze wstępnym rozpoznaniem rka płuc potwierdzenie histopatologiczne uzyskano w 43 proc. przypadków. Biopsja szczoteczkowa okazała się cennym uzupełnieniem biopsji kleszczykowej i uzasadnione wydaje się częstsze stosowanie obu tych metod jednocześnie.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to determine correlation between bronchoscopically visible lesions and histopathologic classification and whether cytology and histopathology can complement each other in diagnosis of pulmonary neoplasm. Fibroptic flexible bronchoscopy was performed in 208 patietns who where suspected of haveing lung cancer - abnormal chest x - ray or hemoptysis. Material for histopathologic examination was obtained from bronchial brushings, bronchial forceps biopsy and bronchial washings. Positive results were classified as non - small cell or small cell carcinomas. All patietns were questioned about smoking history. in 165 patients there were visible signs of enoplasm in bronchoscopic examination: tumor, necrosis, infiltration, compression. Histopathology was positive in 90 cases: small cell carcinoma 32 p.c., non-small cell carcinoma 68 p.c. In 23 cases material for histopathologic examination was obtained from both bronchial brushings and foceps biopsies: results were compatible in 78 p.c. Bronchial brushings identified neoplasm in three additional cases. In analysed group of 208 patietns cancer cells were found in 43 p.c. Examination of bronchial brushings coplements forceps biopsy in diagnosing and typing lung neoplasms and could be performed more frequently in patietns undergoing fiberoptic bronchoscopy.


  4/7

  Tytuł oryginału: Krwisty, eozynofilowy wysięk w opłucnej w przypadku przedawkowania warfaryny.
  Tytuł angielski: Hemothorax with high number of eosinophils following warfarine overdose.
  Autorzy: Nasiłowski Jacek, Krenke Rafał
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.496-503, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Streszczenie angielskie: Some drugs are known to induce pleural effusion. Drug-induced pleural effusion is often associated with pleural eosinophilia. Aantcoagulant therapy may induce pleural effusion by at least two different mechanisms: bleeding complication (haemothorax) and allergic or toxic reaction. Authors describe 76-yr-old male with warfarin-induced pleural effusion. Since INR was 15.5, and the value of pleural effusion Hct exceeded significantly 50 p.c. of Hct value in blood, spontaneous haemothorax due to warfarine overdose was diagnoed. Pleural fluid analysis revealed relatively high percentage of eosinophils (13 p.c.), but it was probably secondary to the presence of numerous red blood cells in the effusion. The authors discuss differernt mechanisms of drug-induced pleural effusion, with special attention to eosinophilic pleural effusion and review the literature on the spontaneous haemothorax as a complication of anticoagulant therapy.


  5/7

  Tytuł oryginału: Bronchoskopia - wskazania, technika zabiegów.
  Autorzy: Krenke Rafał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.375-381, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W swojej ponad 100-letniej historii zabieg bronchoskopii przeszedł znaczącą ewolucję. Wprowadzone zostały nowe rodzaje bronchoskopów, narzędzi endoskopowych, systemy przekazywania i rejestracji obrazu oraz inne udoskonalenia. Spowodowało to rozszerzenie wskazań do zabiegów bronchoskopowych zarówno o charakterze diagnostycznym jak i leczniczym. W pracy zostały opisane, wskazania i przeciwwskazania do bronchoskopii, techniki najczęściej stosowanych zabiegów oraz ich możliwości diagnostyczne i lecznicze.


  6/7

  Tytuł oryginału: Hematologia w praktyce pediatrycznej
  Autorzy: Krauze Agnieszka, Krenke Katarzyna, Matysiak Michał, Siwicka Alicja, Stańczak Elżbieta, Wójtowicz Anna, Zbrożek Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Matysiak Michał (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 175, [1] s. : il., tab., bibliogr. 21 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 41
  Sygnatura GBL: 735,977

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Anemia as a complication of parvovirus B 19 infection in a 2-year-old child.
  Autorzy: Krauze Agnieszka, Matysiak Michał, Krenke Katarzyna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.273-275, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Infection with human parvovirus B19 (PVB 19) is a relatively rare disease with various clinical manifestations, the most commom of which is infectious erythema . PVB 19 is also an etiologic factor of arthritis, chronic anemia and hydrops fetalis in ca. 5 p.c. of infected pregnancies. It is also responsible for aplastic crises in patients with congenital hemolytic anemias and those treated with immunosuppressants. Hematological complications after parvovirus B19 infections are rare in subjects, and especially in children, with no history of the aforementioned disorders. Therefore, we present such a case below.

  stosując format: