Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAUZE-BALWIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rak nerki w makroregionie śląskim.
Tytuł angielski: Renal carcinoma in Silesian macroregion.
Autorzy: Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia, Fryczkowski Mieczysław
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.840-844, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie polskie: Rak nerki jest trzecim co do częstości występowania nowotworem układu moczowego. Rocznie w Polsce choruje na niego około 3,5 tys. osób. Podstawowym leczeniem jest leczenie chirurgiczne. Założeniem pracy była ocena skali problemu, jakim jest występowanie raka nerkowokomórkowego w województwie śląskim i opolskim. Opracowano ankietę, którą rozesłano do 20 oddziałów urologicznych na terenie obu województw. Dane dotyczyły chorych leczonych w roku 2000. Pytania dotyczyły ich liczby, wieku i płci, a także miejsca występowania i wielkości guza, liczby i sposobu operacji oraz oceny badań histopatologicznych. Ludność badanego regionu stanowi 15,4 proc. populacji Polski. Chorzy z nowotworami układu moczowego stanowią 19,2 proc. chorych hospitalizowanych, a z rakiem nerki 3,1 proc. Leczono 690 chorych z rakiem nerki (259 kobiet i 431 mężczyzn), w tym: w wieku poniżej 30 lat - 1 chorego, w wieku 30 - 50 lat - 121 chorych, powyżej 50 roku życia 568 chorych. Rak nerki występował po stronie prawej u 329, po lewej u 350, obustronnie u 11 chorych. Operowano 625 chorych, 65 nie kwalifikowało się do leczenia operacyjnego ze względu na stan ogólny bądź zaawansowanie procesu nowotworowego. Wykonano 589 nefrektomii i 36 operacji organooszczędzających. 386 operacji przeprowadzono z dostępu pozaotrzewnowego i 239 śródotrzewnowo. 277 chorych miało guzy średnicy do 5 cm, 413 powyżej 5 cm. U 550 chorych oceniono stopień histologicznego zaawansowania nowotworu; G1 - 168, G2 - 292, G3 - 90. ...

  Streszczenie angielskie: Renal carcinoma is the third most frequent neoplasm of urinary system. There is 3500 cases of this neoplasm in Poland per year. Basic treatment includes surgery. Assessment of renal-cell carcinoma occurrence in Silesian and Opole voivodeship. Inquiry was sent to 20 urological departments. Data including patients treated in year 2000 number of treated patients, age, sex, tumor location and size number and mode of operations, as well as histopathological examination were taken into consideration. Population of studiend region represents 15.4 p.c. of Polish population. Neoplasms of urinary tract equal 19.2 p.c. hospitalizations and renal carcinoma 3.1 p.c. 690 patients (259 F, 431 M) with renal carcinoma were treated Among treated, there were; 1 patient under 30, 121 aged 30 to 50, 568 over 50. Renal carcinoma occurred in 329, 350 and 11 cases on the right, on the left and bilaterally, respectively 625 patients underwent surgery and 65 were disqualified because of poor general state and progression of disease 589 radical nephrectomies and 36 conservative operations were performed; 386 achieved by retroperitoneal and 239 intraperitoneal access. In 277 cases tumor size 5 cm, in 413 5 cm. In 550 cases histopathological grade was assessed; G1 - 168 cases, G2 - 292 cases, G3 - 90 cases. Histopathological examination of lymph nodes was performed in 388 patients and metastases were found in 64 patients. 49 patients were assigned to immunotherapy. Conclusions: 1) frequency ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności endoskopowego ostrzyknięcia krwią autologiczną ujść moczowodowych z leczeniem zachowawczym obustronnych pierwotnych odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
  Tytuł angielski: Comparison of efficacy of endoscopic injection of autologous blood and conservative therapy in the treatment of bilateral primary vesicoureteral reflux.
  Autorzy: Paradysz Andrzej, Fryczkowski Mieczysław, Krauze-Balwińska Zofia, Gajewski Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.404-410, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest jedną z najczęstrzych przyczyn wywołujących odmiedniczkowe zapalenie nerek, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia ich miąższu. Wybór sposobu leczenia OPM (zachowawcze endoskopowe lub operacyjne) nadal jest tematem kontrowersyjnym. Jako materiał injekcyjny w leczeniu endoskopowym OPM użyto krwi własnej leczonych dzieci. Celem pracy było porównanie skuteczności wewnątrzpęcherzowej miejscowej autohemoterapii (AHT) i leczenia zachowawczego u dzieci z obustronnym OPM III stopnia. Leczenie endoskopowe zastosowano u 125 dzieci, następnie porównano z wynikami 12 dzieci leczonych zachowawczo. W grupie dzieci po AHT calkowite ustąpienie OPM uzyskano u 61,6 proc. W grupie leczonych zachowawczo, po dwóch latach leczenia 59,5 proc. dzieci nie wykazywało OPM. Uzyskane wyniki nie różnią się znamiennie (p 0,73) w przeciwieństwie do wyników stwierdzonych po roku leczenia zachowawczego (p 0,01). Po leczeniu nefropatia refluksowa (NR) występowała w 33,5 proc. nerek leczonych zachowawczo i 25,2 proc. nerek leczonych AHT. Częstość występowania NR jest istotnie wyższa po leczeniu zachowawczym (p 0,001). Po leczeniu zachowawczym 29,8 proc. dzieci było operowanych. W grupie dzieci po AHT odsetek ten wynosił 8 proc. i był istotnie niższy (p 0,001). Przeprowadzone badania wykazały celowość zastosowania AHT w leczeniu OPM. Metoda jest bezpieczna i charakteryzuje się małą liczbą powikłań. Skuteczność AHT w leczeniu obustronnego OPM III ...

  Streszczenie angielskie: Vesicouretal reflux (VUR) is one of the most frequent diseases which leads to pyelonephritis and futhermore, renal damage. The treatment of VUR (surgical or endoscopic) remains a controversial topic. Autologous blood injection - autohemotherapy (AHT) is used in the endoscopic treatment of VUR. The aim of the research was the comparison of efficacy of AHT and conservative therapy in children with bilateral VUR grade III. 125 children were treated endoscopicaly. The results of the AHT were compared with the results of conservative treatment in 121 chideren with the same kind of disease. Complete disappearance of VUR after AHT was observed in 61,6 p.c. of children and in 59,5 p.c. after two years of medical treatment. These results were not significantly different (p 0,73) in contrast to the results reached after one year of conservative therapy (p 0,01). After the conservative treatment in 33,5 p.c. of kidneys reflux nephropathy (NR) was observed. In the group treated by AHT NR developed in 25,2 p.c. of kidneys. The frequency of NR was significantly higher in children after conservative treatment (p 0,01). 29,8 p.c. of children after conservative therapy and 8 p.c. of children after AHT were operated. The results of researchj proved that usefulness of intravesical auttohemotherapy in the treatment of VUR. The method was safe with a low quantity of complications. the efficacy of AHT in the elimination of bilaterral high grade VUR was comparable to this reached ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Duc w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Value assessment of uretero-enteric anastomosis (UEA) using Le Duc method in the orthotopic ileal neobladder (OINB) in patients with urinary bladder cancer.
  Autorzy: Fryczkowski Mieczysław, Huk Jacek, Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.27-31, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena ZMJ wykonanego sposobem Le Duc u chorych z ZPJ, u których wykonano cystektomię z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Od 1991 do 2001 roku u 72 chorych (średni wiek: 59,1 roku) wykonano radykalną cystektomią z wytworzeniem ZPJ, w którym wykonano ZMJ sposobem Le Duc. Badaniom kontrolnym poddano 55 chorych po upływie od 6 do 115 miesięcy (średnio: 41,9 miesiąca) od operacji. U każdego z nich wykonano rutynowe badania laboratoryjne, radiologiczne, a u 28 również urodynamiczne. Wyniki. Ogółem odsetek powikłań związanych z ZMJ wynosił 25,4 proc., w tym 16,5 proc. stanowiły zwężenia, a 9,1 proc. odpływ pęcherzowo-moczowodowy (opm). Większość tych powikłań (86 proc.) wystąpiła przed upływem 12 miesięcy po operacji. Dobry wynik reoperacji uzyskano u 80 proc. chorych. Odsetek powikłań ZMJ w analizowanych typach ZPJ ne wykazywał istotnej różnicy z wyjątkiem pęcherza Pagano. Stopień zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznej nie wykazywały również istotnego wpływu na liczbę powikłań ZMJ. Wnioski. 1. U chorych z ZPJ wykonanie ZMJ sposobem Le Duc jest częśtą przyczyną zwężenia i opm. 2. Powikłania te występują najczęściej do 12 miesięcy po operacji, przy czym zwężenie ZMJ wymaga często pilnej reoperacji, która nie jest konieczna w opm. 3. Zaawansowanie kliniczne i stopień złośliwości histologicznej nie mają istotnego wpływu na odsetek powikłań. 4. Nie stwierdzono zależności pomiędzy powikłaniami ZMJ, a typem ZPJ, z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The aim of this study was the assessment of ureteroenteric anastomosis (UEA) using the Le Duc method performed in orthotopic ileal neobladder (OINB) afer cystectomy. Material and methods. In the period between 1991-2001 year, 72 patients in average age 59,1 y-rs, underwent cystectomy and OINB. In all patients the UEA modo Le Duc was created. The complet follow-up was performed in 55 patients renged 6-115 months (avarage 41,9), after operation. Postoperative diagnosis was based on; laboratory, radiology examination and 28 patients was also urodynamic examined. Results. The complication rate of UEA was 25,4 p.c. (16,3 p.c of strictures and 9,1 p.c. vescio-uretera refluxes - vur). The most of the complications (86 p.c.) occured 12 months after operation. The complication rate of the UEA is not statistical different in analized types of OINB except Pagano neobladder. There was no connection between the staging and grading of bladder cancer and the complications rate. Conclusion. 1. The UEA made by Le Duc method give a lot of strictures and vur in patients with OINB. 2. The complications occured most frequently before 12 m-ths of operation and the strictures required early surgical correction, contrary vur. 3. The staging and grading of the bladder cancer had not influence on the complication rate. 4. In the Pagano neobladder we found any complications binding with UEA. We did not find interdependences between UEA and type of OINB except Pagano neobladder ...

  stosując format: