Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAUZE
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Rak nerki w makroregionie śląskim.
Tytuł angielski: Renal carcinoma in Silesian macroregion.
Autorzy: Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia, Fryczkowski Mieczysław
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.840-844, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie polskie: Rak nerki jest trzecim co do częstości występowania nowotworem układu moczowego. Rocznie w Polsce choruje na niego około 3,5 tys. osób. Podstawowym leczeniem jest leczenie chirurgiczne. Założeniem pracy była ocena skali problemu, jakim jest występowanie raka nerkowokomórkowego w województwie śląskim i opolskim. Opracowano ankietę, którą rozesłano do 20 oddziałów urologicznych na terenie obu województw. Dane dotyczyły chorych leczonych w roku 2000. Pytania dotyczyły ich liczby, wieku i płci, a także miejsca występowania i wielkości guza, liczby i sposobu operacji oraz oceny badań histopatologicznych. Ludność badanego regionu stanowi 15,4 proc. populacji Polski. Chorzy z nowotworami układu moczowego stanowią 19,2 proc. chorych hospitalizowanych, a z rakiem nerki 3,1 proc. Leczono 690 chorych z rakiem nerki (259 kobiet i 431 mężczyzn), w tym: w wieku poniżej 30 lat - 1 chorego, w wieku 30 - 50 lat - 121 chorych, powyżej 50 roku życia 568 chorych. Rak nerki występował po stronie prawej u 329, po lewej u 350, obustronnie u 11 chorych. Operowano 625 chorych, 65 nie kwalifikowało się do leczenia operacyjnego ze względu na stan ogólny bądź zaawansowanie procesu nowotworowego. Wykonano 589 nefrektomii i 36 operacji organooszczędzających. 386 operacji przeprowadzono z dostępu pozaotrzewnowego i 239 śródotrzewnowo. 277 chorych miało guzy średnicy do 5 cm, 413 powyżej 5 cm. U 550 chorych oceniono stopień histologicznego zaawansowania nowotworu; G1 - 168, G2 - 292, G3 - 90. ...

  Streszczenie angielskie: Renal carcinoma is the third most frequent neoplasm of urinary system. There is 3500 cases of this neoplasm in Poland per year. Basic treatment includes surgery. Assessment of renal-cell carcinoma occurrence in Silesian and Opole voivodeship. Inquiry was sent to 20 urological departments. Data including patients treated in year 2000 number of treated patients, age, sex, tumor location and size number and mode of operations, as well as histopathological examination were taken into consideration. Population of studiend region represents 15.4 p.c. of Polish population. Neoplasms of urinary tract equal 19.2 p.c. hospitalizations and renal carcinoma 3.1 p.c. 690 patients (259 F, 431 M) with renal carcinoma were treated Among treated, there were; 1 patient under 30, 121 aged 30 to 50, 568 over 50. Renal carcinoma occurred in 329, 350 and 11 cases on the right, on the left and bilaterally, respectively 625 patients underwent surgery and 65 were disqualified because of poor general state and progression of disease 589 radical nephrectomies and 36 conservative operations were performed; 386 achieved by retroperitoneal and 239 intraperitoneal access. In 277 cases tumor size 5 cm, in 413 5 cm. In 550 cases histopathological grade was assessed; G1 - 168 cases, G2 - 292 cases, G3 - 90 cases. Histopathological examination of lymph nodes was performed in 388 patients and metastases were found in 64 patients. 49 patients were assigned to immunotherapy. Conclusions: 1) frequency ...


  2/16

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  3/16

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności endoskopowego ostrzyknięcia krwią autologiczną ujść moczowodowych z leczeniem zachowawczym obustronnych pierwotnych odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
  Tytuł angielski: Comparison of efficacy of endoscopic injection of autologous blood and conservative therapy in the treatment of bilateral primary vesicoureteral reflux.
  Autorzy: Paradysz Andrzej, Fryczkowski Mieczysław, Krauze-Balwińska Zofia, Gajewski Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.404-410, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest jedną z najczęstrzych przyczyn wywołujących odmiedniczkowe zapalenie nerek, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia ich miąższu. Wybór sposobu leczenia OPM (zachowawcze endoskopowe lub operacyjne) nadal jest tematem kontrowersyjnym. Jako materiał injekcyjny w leczeniu endoskopowym OPM użyto krwi własnej leczonych dzieci. Celem pracy było porównanie skuteczności wewnątrzpęcherzowej miejscowej autohemoterapii (AHT) i leczenia zachowawczego u dzieci z obustronnym OPM III stopnia. Leczenie endoskopowe zastosowano u 125 dzieci, następnie porównano z wynikami 12 dzieci leczonych zachowawczo. W grupie dzieci po AHT calkowite ustąpienie OPM uzyskano u 61,6 proc. W grupie leczonych zachowawczo, po dwóch latach leczenia 59,5 proc. dzieci nie wykazywało OPM. Uzyskane wyniki nie różnią się znamiennie (p 0,73) w przeciwieństwie do wyników stwierdzonych po roku leczenia zachowawczego (p 0,01). Po leczeniu nefropatia refluksowa (NR) występowała w 33,5 proc. nerek leczonych zachowawczo i 25,2 proc. nerek leczonych AHT. Częstość występowania NR jest istotnie wyższa po leczeniu zachowawczym (p 0,001). Po leczeniu zachowawczym 29,8 proc. dzieci było operowanych. W grupie dzieci po AHT odsetek ten wynosił 8 proc. i był istotnie niższy (p 0,001). Przeprowadzone badania wykazały celowość zastosowania AHT w leczeniu OPM. Metoda jest bezpieczna i charakteryzuje się małą liczbą powikłań. Skuteczność AHT w leczeniu obustronnego OPM III ...

  Streszczenie angielskie: Vesicouretal reflux (VUR) is one of the most frequent diseases which leads to pyelonephritis and futhermore, renal damage. The treatment of VUR (surgical or endoscopic) remains a controversial topic. Autologous blood injection - autohemotherapy (AHT) is used in the endoscopic treatment of VUR. The aim of the research was the comparison of efficacy of AHT and conservative therapy in children with bilateral VUR grade III. 125 children were treated endoscopicaly. The results of the AHT were compared with the results of conservative treatment in 121 chideren with the same kind of disease. Complete disappearance of VUR after AHT was observed in 61,6 p.c. of children and in 59,5 p.c. after two years of medical treatment. These results were not significantly different (p 0,73) in contrast to the results reached after one year of conservative therapy (p 0,01). After the conservative treatment in 33,5 p.c. of kidneys reflux nephropathy (NR) was observed. In the group treated by AHT NR developed in 25,2 p.c. of kidneys. The frequency of NR was significantly higher in children after conservative treatment (p 0,01). 29,8 p.c. of children after conservative therapy and 8 p.c. of children after AHT were operated. The results of researchj proved that usefulness of intravesical auttohemotherapy in the treatment of VUR. The method was safe with a low quantity of complications. the efficacy of AHT in the elimination of bilaterral high grade VUR was comparable to this reached ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Metody ekstrakcji w przygotowaniu próbek do analizy fitochemicznej.
  Tytuł angielski: Extraction methods in sample preparation for the phytochemical analysis.
  Autorzy: Krauze-Baranowska Mirosława, Pobłocka Loretta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.411-421, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The article summarize the extraction methods of the raw material plants as well as the extracts and organic fractions originating from plants, which are used in the phytochemical analysis. The classical methods of solid-liquid extraction such as Soxhlet extraction, single solid-liquid extraction, shake-filter method have been discussed besides the more modern methods as automated Soxhlet extraction, sonication extraction, several techniques of microwave assisted extraction, SFC, techniques of forced flow extraction and other. Among the extraction methods of the plant samples being liquids have been described liquid-liquid extraction, microextraction, different techniques of SPE (cartrigdes, disks, membrane disks, "96 well plates") countercurrent extraction, CPE and other.


  5/16

  Tytuł oryginału: Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Reconstruction of urethral fistula with buccal free graft.
  Autorzy: Matych Józef, Krauze Barbara, Pietraszun Konrad, Święs Andrzej, Żurek Jerzy, Kociszewska Alicja
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.75-77, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek operacyjnego leczenia przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: The study presents a surgical treatment of urethral fistula with the use of buccal free graft.


  6/16

  Tytuł oryginału: Larwa wędrująca skórna - niecodzienny przypadek.
  Tytuł angielski: Cutaneous larva migrans - an unusual case.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Krauze Ewa, Pierzchała Ewa, Lis Anna, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.232-234, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do zarażenia larwą wędrującą skórną dochodzi przez kontakt skóry człowieka z larwami nicieni penetrującymi w głąb naskórka. W pracy zaprezentowano przypadek 21-letniej kobiety z charakterystycznymi dla larwy wędrującej pełzającymi zmianami skórnymi, tworzącymi rumieniowe, linijne smugi, utrzymujące się od 5 miesięcy. Rozpoznanie larwy wędrującej skórnej ustalono na podstawie typowego obrazu klinicznego. Tylko dzięki właściwej diagnozie możliwe jest włączenie efektywnej terapii. W leczeniu skórnych zmian wywołanych przez larwę wędrującą można stosować krioterapię oraz chemioterapię miejscową i ogólną. Wykazano, że miejscowa kriochirurgia ognisk jest skuteczną i szybką metodą leczenia zarażenia larwą wędrującą skórną.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous larva migrans is the result of human skin infestation by nematode larvae, which penetrate through the epidermis. The case of 21-year-old woman with serpiginous, erythematosus, and linear tripes was reported. The skin lesions lasted for five months. The diagnosis of cutaneous larva migrans was established based on the typical clinical picture of infestation. Thus, it is important for infestation to be recognized clinically, so that effective treatment may be instituted. Various therapeutic modalities, including cryotherapy, topical and systemic chemotherapy, can be used in the treatment of cutaneous larva migrans. It was demonstrated, that cryosurgery is a fast and effective method in the therapy of cutaneous larva migrans infestation.


  7/16

  Tytuł oryginału: Wpływ hiperglikemii na aktywność peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej u osób z świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
  Tytuł angielski: The influence of hyperglycaemia on superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Przywara Brygida, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Wodniecki Jan, Ostałowska Alina, Krauze-Wielicka Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.270-275, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena zmian aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (aktywność izoenzymu SOD-Zn, Cu i SOD-Mn w surowicy krwi i całkowita aktywność w erytrocytach) oraz peroksydazy glutationowej w erytrocytach u osób ze świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W badaniu uczestniczyło 80 chorych, których podzielono na dwie grupy: kontrolną (prawidłowy wynik doustnego testu tolerancji glukozy - OGTT; n = 44) i badaną (z rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w teście OGTT - glikemia na czczo powyżej 6,1 mmol/l lub/i glikemia po 2 godzinach po obciążeniu 75 g glukozy powyżej 7,8 mmol/l; n = 36). Nie stwierdzono różnic w aktwyności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej; obserwowano jedynie ujemną korelację pomiędzy aktywnością peroksydazy glutationowej w erytrocytach a stężeniem glukozy w 2 godzinie w OGTT (R = -0,28; p = 0,032). Tendencja do obniżania aktywności peroksydazy glutationwej w erytrocytach u osób z hiperglikemią poposiłkową sugeruje, że enzym ten może być uznany za jeden z wczesnych wskaźników zmian w układzie antyoksydacyjnym w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the changes of superoxide dismutase (both isoenzymes: SOD-Zn, Cu and SOD-Mn in serum and total activity in erythrocytes) and gluthatione peroxidase (in erythrocytes) activites in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances. 80 subjects were divided into two groups: the control with normal oral tolerance glucose test (OGTT) (n = 44) and investigated group (concentration of fasting glucose over 6,1 mmol/l and/or concentration of glucose in second hour of OGTT over 7,8 mmol/l) (n = 36). No differences of superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities as well as negative correlation between gluthatione peroxidase activity and concentration of glucose in second hour of OGTT (R = -0,28; p = 0,032) were observed. Falling tendency of gluthatione peroxidase activity in erythrocytes in subjects with postprandial hyperglycaemia suggest that this enzyme could be an early marker of antioxidant status of carbohydrate metabolism disturbances.


  8/16

  Tytuł oryginału: Piodermia zgorzelinowa - pozytywny efekt leczenia cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Pyoderma gangraenosum - positive effect of cyclosporin A therapy.
  Autorzy: Krauze Ewa, Lis Anna, Kamińska-Budzińska Grażyna, Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.336-340, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pyodermia zgorzelinowa, mimo iż jest jednostką chorobową znana od ponad 70 lat, stanowi nadal istotny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Przedstawiamy 3 przypadki wrzodziejącej postaci piodermii zgorzelinowej u dwóch kobiet i jednego mężczyzny. U jednej z pacjentek zmianom skóry towarzyszylo colitis ulcerosa, w pozostałych dwóch przypadkach nie stwierdzono chorób współistniejących. Rozpoznanie we wszystkich przypadkach zostało jednoznacznie potwierdzone badaniem histopatologicznym. Intensywne leczenie miejscowe i ogólne podawanie preparatów steroidowych, dapsonu i klofazyminy, nie przyniosło zadowalających efektów. Wprowadzenie cyklosporyny A w dawce 5 mg/kg masy ciała spowodowało spektakularną poprawę, a w efekcie całkowite ustąpienie zmian chorobowych. W trakcie leczenia cyklosporyną A monitorowano stężęnie leku w surowicy, kontrolowano ciśnienie tętnicze oraz parametry biochemiczne funkcji nerek i wątroby, nie obserwując żadnych niepożądanych działań ubocznych leku.


  9/16

  Tytuł oryginału: Hematologia w praktyce pediatrycznej
  Autorzy: Krauze Agnieszka, Krenke Katarzyna, Matysiak Michał, Siwicka Alicja, Stańczak Elżbieta, Wójtowicz Anna, Zbrożek Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Matysiak Michał (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 175, [1] s. : il., tab., bibliogr. 21 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 41
  Sygnatura GBL: 735,977

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/16

  Tytuł oryginału: Fitoestrogeny soi i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.
  Tytuł angielski: Soy's phytoestrogens and their implication for human health.
  Autorzy: Krauze-Brzósko Katarzyna, Brzósko Szymon, Rotondo Serenella, Mazerska Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.526-529, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sposób odżywiania i poszczególne składniki diety mają ogromny wpływ na rozwój wielu chorób. Dowodzą tego duże badania epidemiologiczne, dotyczące zapadalności na choroby układu krążenia i nowotwory. Co więcej, dieta może mieć również istotne znaczenie w prewencji wtórnej po zawale serca. W pracy tej omówiono rolę soi jako składnika diety o potencjalnie korzystnych działaniach dla zdrowia. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizmy działania fitoestrogenów pochodzących z soi oraz ich wpływ na rozwój choroby niedokrwiennej serca, nowotworów, osteoporozy i innych objawów związanych z menopauzą.

  Streszczenie angielskie: The way nutrition and particular components of the diet have substantial influence on the development of many diseases. It has been proven by large epidemiological studies dealing with the incidence or cardiovascular diseases and tumors. What is more, the diet may have also an important role in the secondary prevention of myocardial infarction. The role of a soy as a component of the diet with potentially favorable action on human health was discussed in this paper. Special attention was paid to mechanisms of action of soy phytoestrogens and their influence on development of ischaemic heart disease, tumours, osteoporosis and other symptoms relating to menopause.


  11/16

  Tytuł oryginału: Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Duc w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Value assessment of uretero-enteric anastomosis (UEA) using Le Duc method in the orthotopic ileal neobladder (OINB) in patients with urinary bladder cancer.
  Autorzy: Fryczkowski Mieczysław, Huk Jacek, Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.27-31, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena ZMJ wykonanego sposobem Le Duc u chorych z ZPJ, u których wykonano cystektomię z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Od 1991 do 2001 roku u 72 chorych (średni wiek: 59,1 roku) wykonano radykalną cystektomią z wytworzeniem ZPJ, w którym wykonano ZMJ sposobem Le Duc. Badaniom kontrolnym poddano 55 chorych po upływie od 6 do 115 miesięcy (średnio: 41,9 miesiąca) od operacji. U każdego z nich wykonano rutynowe badania laboratoryjne, radiologiczne, a u 28 również urodynamiczne. Wyniki. Ogółem odsetek powikłań związanych z ZMJ wynosił 25,4 proc., w tym 16,5 proc. stanowiły zwężenia, a 9,1 proc. odpływ pęcherzowo-moczowodowy (opm). Większość tych powikłań (86 proc.) wystąpiła przed upływem 12 miesięcy po operacji. Dobry wynik reoperacji uzyskano u 80 proc. chorych. Odsetek powikłań ZMJ w analizowanych typach ZPJ ne wykazywał istotnej różnicy z wyjątkiem pęcherza Pagano. Stopień zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznej nie wykazywały również istotnego wpływu na liczbę powikłań ZMJ. Wnioski. 1. U chorych z ZPJ wykonanie ZMJ sposobem Le Duc jest częśtą przyczyną zwężenia i opm. 2. Powikłania te występują najczęściej do 12 miesięcy po operacji, przy czym zwężenie ZMJ wymaga często pilnej reoperacji, która nie jest konieczna w opm. 3. Zaawansowanie kliniczne i stopień złośliwości histologicznej nie mają istotnego wpływu na odsetek powikłań. 4. Nie stwierdzono zależności pomiędzy powikłaniami ZMJ, a typem ZPJ, z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The aim of this study was the assessment of ureteroenteric anastomosis (UEA) using the Le Duc method performed in orthotopic ileal neobladder (OINB) afer cystectomy. Material and methods. In the period between 1991-2001 year, 72 patients in average age 59,1 y-rs, underwent cystectomy and OINB. In all patients the UEA modo Le Duc was created. The complet follow-up was performed in 55 patients renged 6-115 months (avarage 41,9), after operation. Postoperative diagnosis was based on; laboratory, radiology examination and 28 patients was also urodynamic examined. Results. The complication rate of UEA was 25,4 p.c. (16,3 p.c of strictures and 9,1 p.c. vescio-uretera refluxes - vur). The most of the complications (86 p.c.) occured 12 months after operation. The complication rate of the UEA is not statistical different in analized types of OINB except Pagano neobladder. There was no connection between the staging and grading of bladder cancer and the complications rate. Conclusion. 1. The UEA made by Le Duc method give a lot of strictures and vur in patients with OINB. 2. The complications occured most frequently before 12 m-ths of operation and the strictures required early surgical correction, contrary vur. 3. The staging and grading of the bladder cancer had not influence on the complication rate. 4. In the Pagano neobladder we found any complications binding with UEA. We did not find interdependences between UEA and type of OINB except Pagano neobladder ...


  12/16

  Tytuł oryginału: Truxillic and truxinic acids-occurrence in plant kingdom.
  Autorzy: Krauze-Baranowska Mirosława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.403-410, il., bibliogr. 56 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: For some years now there has been a systematic increase in the number of reports on new secondary metabolites of truxillic and truxinic acid derivatives. The paper offers a presentation of existing forms of cyclobutanodicarboxylic acids in plant kingdom, while considering their stereochemical structure and biosynthesis. Also presented are some results of research on the pharmacological activity of synthetic and natural derivatives of these compounds. The paper shows additionally the results of search in nature for compounds containing fragments of truxinic acids seen against the occurrence of other compounds of cyclobutane derivatives in plant kingdom.


  13/16

  Tytuł oryginału: Łysienie androgeniczne u mężczyzn.
  Autorzy: Brzezińska-Wcisło Ligia, Krauze Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.27-28
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  14/16

  Tytuł oryginału: Postępowanie w przypadku trądziku pospolitego.
  Autorzy: Krauze Ewa, Wyględowska-Kania Mariola
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.32-33, il.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Wyprysk kontaktowy. Rola wybranych, najczęściej występujących alergenów.
  Autorzy: Wyględowska-Kania Mariola, Krauze Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.41-42
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/16

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Anemia as a complication of parvovirus B 19 infection in a 2-year-old child.
  Autorzy: Krauze Agnieszka, Matysiak Michał, Krenke Katarzyna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.273-275, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Infection with human parvovirus B19 (PVB 19) is a relatively rare disease with various clinical manifestations, the most commom of which is infectious erythema . PVB 19 is also an etiologic factor of arthritis, chronic anemia and hydrops fetalis in ca. 5 p.c. of infected pregnancies. It is also responsible for aplastic crises in patients with congenital hemolytic anemias and those treated with immunosuppressants. Hematological complications after parvovirus B19 infections are rare in subjects, and especially in children, with no history of the aforementioned disorders. Therefore, we present such a case below.

  stosując format: