Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRASUSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wsparcie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu i śmierci.
Tytuł angielski: Support of the patients and the family during the course of disease, suffering and the dying.
Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Lechicka Jowita, Wrońska Irena
Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (3) s.65-69, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,539

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zapotrzebowania na wsparcie, jego rodzaj oraz żródła, podczas trwania źle rokującej choroby nowotworowej oraz podczas śmierci i w czasie żałoby. W 2001 roku badaniami objęto 30 rodzin, których bliscy zmarli z powodu choroby nowotworowej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie w latach 1996-1997. Z każdą z badanych rodzin przeprowadzono wywiad w oparciu o wcześniej specjalnie w tym celu skonstruowany kwestionariusz wywiadu. Pytania zadane rodzinom odnosiły się do wsparcia otrzymanego w szpitalu podczas hospitalizacji członka rodziny, jak również do otrzymanego wsparcia w czasie śmierci i podczas trwania żałoby. Rodziny chorych oczekują szeroko pojętego wsparcia od personelu medycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad chorym, w daleko zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Wyniki badań świadczą, że wsparcie instrumentalne i edukacyjne realizowane jest głównie przez pielęgniarki. Wśród bliskich istnieje duże zapotrzebowanie na rozmowy dotyczące cierpienia, umierania i śmierci. Największe zapotrzebowanie wśród badanych rodzin dotyczy wsparcia informacyjnego, a jego głównym źródłem są lekarze, jednakże respondenci oczekują bardziej jasnych i rzeczowych informacji o stanie, w jakim znajduje się chory. W chwili śmierci i w trakcie żałoby najsilniejszym źródłem wsparcia jest rodzina. Wyniki przeprowadzonych badań nogą posłużyć do określenia obszarów niedoboru wsparcia i do lepszego planowania opieki onkologicznej nad chorym i jego rodziną.


  2/9

  Tytuł oryginału: Information needs of the patients undergoing bone marrow transplantation.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne wśród pacjentów leczonych metodą przeszczepu szpiku kostnego.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Dmoszyńska Anna, Daniluk Jadwiga, Stanisławek Andrzej
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.178-185, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/9

  Tytuł oryginału: Palliative care - transiting old tradition and values into the modern health care paractice.
  Tytuł polski: Opieka paliatywna. Przeniesienie tradycji i starych wartości do nowoczesnej opieki.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.186-193, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Quality of care. Understanding the theoretical framework and learning the practical setting.
  Tytuł polski: Jakość opieki. Założenia teoretyczne i ich realizacja.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.194-200, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo na Uniwersytecie Warszwskim.
  Tytuł angielski: Architectonical barriers for persons with locomotor disorders in Warsaw University's facilities.
  Autorzy: Krasuska Agnieszka, Dobrzańska Joanna, Wasilewski Robert
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.103-114, bibliogr. 9 poz. - Tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Uniwersytet Warszawski

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przyjrzenie się, w jaki sposób hasło integracji jest realizowane na UW. Skupiliśmy się na barierach architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po obejrzeniu wszystkich budynków UW i ich ocenie, według przyjętych przez nas kryteriów, stwierdziliśmy, że istniejące budynki są w miarę możliwości stopniowo adaptowane, natomiast nowo powstające budynki w pełni uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Niestety, jeszcze wiele zostało do zrobienia. Od kilku lat funkcjonuje instytucja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz program "Uniwersytet dla wszystkich", które to pozwoliły na usystematyzowanie i skoordynowanie działań zmierzających nie tylko do usuwania barier architektonicznych, lecz również kształtowania postaw wobec niepełnosprawności, szerzenia informacji oraz zmiany organizacji uczelni w celu sytuacji osób niepełnosprawnych na UW.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the recognition, how motto of the integration is implemented at The University of Warsaw. We focused on the architectonical barriers for locomotor disabled persons. After examination and assessment of all the buildings belonging to The Warsaw University, regarding established by us criteria, we drew the conclusion that old facilities are adapted progressively due to the existing possibilities, while newly erected buildings entirely fulfil all the requirements of locomotor disabled persons. Unfortunately, there are still a lot of things to be done. Few years ago have been established, and are still working; the institution of The Proxy for Disabled People Affairs as well as the entire program "University for Everyone". Both of them, enabled to systematise and co-ordinate the activity headed towards not to remove the architectonical barriers only, but also to shape proper attitudes against the disability in general, providing and spreading the information in that field, and introducing some changes in the organization of the Warsaw University to improve the situation of handicapped persons studying there.


  6/9

  Tytuł oryginału: Starting with the hospice/palliative care project - the philosophy and the practice.
  Tytuł polski: Hospicjum - projekt opieki paliatywnej - pomiędzy filozofią a praktyką.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.433-438, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem opieki paliatywnej jest maksymalizacja jakości życia chorych z przewlekłą, postępującą chorobą, a także ich rodzin oraz innych bliskich im osób. Opieka paliatywna posiada charakter interdyscyplinarny, a zarazem pacjentocentryczny. Posiada pięć wymiarów, z których pierwsze trzy: biologiczny, psychospołeczny i duchowy odnoszą się do sfery funkcjonowania osoby chorej, a dwa pozostałe: opieka nad rodziną i nad profesjonalnymi dawcami wsparcia - dotyczą opiekunów. Analizując rozwój opieki paliatywnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, zgłoszono postulaty na rzecz utrzymania harmonii pomiędzy szczytną filozofią a wymaganiami ze strony praktyki.

  Streszczenie angielskie: The goals of the palliative care is the maximizing of the quality of life of people with the chronic progressive illness, their families and those who care about them. The palliative care is characterized by the interdisciplinary and patient-centered approach which consists of five dimensions: the sphere of the biological, psycho-social and spiritual functioning centered on the patients life, and the others: the care for the family and care for ourselves concerned with the care for the caregivers. The authors describe the development of the palliative care in the last twenty years and stress the importance of the difficult but necessary balance-keeping between the philosophy, mission and the practical needs.


  7/9

  Tytuł oryginału: Palliative care professional education in the new millennium: global perspectives - universal needs.
  Tytuł polski: Kształcenie profesjonalne w zakresie opieki paliatywnej: globalne perspektywy - uniwersalne potrzeby.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.439-443, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opieka paliatywna w XX wieku przybrała zdecydowanie anglosasko-chrześcijański charakter. Czy opieka nad będącym u schyłku życia przewlekle chorym i jego rodziną odzwierciedla w większości osiągnięcia zachodniej cywilizacji i kręgów judeochrześcijańskich, czy też w obliczu globalnej perspektywy może stanowić uniwersalny sposób na rozwiązanie wspólnych dla wszystkich ludzi problemów związanych ze śmiercią i umieraniem? Artykuł przedstawia możliwości kształcenia profesjonalnych przedstawicieli opieki paliatywnej w perspektywie międzynarodowej, z uwzględnieniem krajów rozwijających się, w taki sposób, ażeby sprostali oni również wyzwaniom innych religii oraz wyzwaniom transkulturowym.

  Streszczenie angielskie: In the 20th century, the palliative care is based mostly upon the Anglo-Saxon and Christian contemporary model of care. is such a model sufficient and could be transformed to the places outside of Judeo-Christian based, west civilization? Is such a model transcultural and could be used for problems solving for those who are professionally involved in the end-of-life care? The universal needs of the dying human being and the family are seen by the authors in the global perspective, and that perspective is tailored as a base for the transcultural model of the education for the professionals within the palliative care.


  8/9

  Tytuł oryginału: Surgical treatment in Paget's disease of the breast.
  Tytuł polski: Leczenie operacyjne choroby Pageta gruczołu piersiowego.
  Autorzy: Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Krasuska Małgorzata E.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.444-448, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakres operacji w chorobie Pageta gruczołu piersiowego zależy od stopnia zaawansowania nowotworu oraz przeciwwskazań do leczenia oszczędzającego. Mimo coraz powszechniejszego sotoswania operacji z zaoszczędzeniem piersi w naszym materiale było ono niewielkie. Wykonaliśmy bowiem 29 mastektomii i tylko 6 operacji oszczędzających pierś. Bez względu na sposób leczenia przeżycia 5-letnie dla chorych z komponentą nieinwazyjną wyniosły 89,76 proc., a inwazyjną 49,32 proc.

  Streszczenie angielskie: The extent of the operation in Paget's disease of the breast depends largely on the degree of clinical advancement of neoplasm as well as counter-indications for breast conserving therapy. Despite the increasing use of breast conserving therapy, rather few such operations of this kind have been performed in our department. We have carried out 29 mastectomies and only 6 breast conserving operations. No matter what type of therapy was applied the percentages of 5-year survivals for the patients with non-invasive component and for the ones with invasive component were respectively 89.76 p.c. and 49.32 p.c.


  9/9

  Tytuł oryginału: The possiblities of surgical cover of skin defect in locally advanced breast cancer.
  Tytuł polski: Możliwości uzupełnienia ubytku po chirurgicznym leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi.
  Autorzy: Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Kurylcio Andrzej, Krasuska Małgorzata E.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.449-451, bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowano trzy rodzaje chirurgicznego pokrywania ubytków skóry po leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi, ponieważ pierwotne zszycie skóry było niemożliwe. W czterech przypadkach ubytek pokryto płatem skórno-mięśniowym opartym na mięśniu najszerszym grzbietu, z bardzo dobrym efektem. U dwóch chorych zastoswano przesunięty płat skórny z brzucha, a u jednej chorej zastosowano przeszczepy skórne pośredniej grubości. Kobiety przeżyły 2,1 lat przy znacznie wyższej jakości życia.

  Streszczenie angielskie: Three types of surgical procedure were applied to cover skin defect in locally advanced breast cancer after simple mastectomy. The skin defect was impossible for primary suture. In four cases we used latissimus dorsi myocutaneous flap with a very good effect. In two cases kin flap from the abdomen was used, and one case skin graft. The female patients survived 2.1 years with better quality of life.

  stosując format: