Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRASNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Astma z nietolerancją na aspirynę.
Tytuł angielski: Aspirin intolerant asthma.
Autorzy: Krasnowska Maryla
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.136-139, bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji przedstawiono obraz kliniczny, rozpoznanie oraz patomechanizm astmy z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Omówiono teorię cyclooxygenazy, rolę obu izoform enzymu, wyniki badań ostatnich lat wskazujące na udział czynników genetycznych w astmie aspirynowej oraz próby zastosowania leków swoiście blokujących COX-2.

  Streszczenie angielskie: We described asthma with sensitivity to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). It was presented clinical picture, diagnosis and patomechanism of this syndrome. Specially was described the cyclooxygenase theory and genetic risk of aspirin induced asthma as well as tolerability of the new COX-2 inhibitors.


  2/12

  Tytuł oryginału: Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Endothelial cells in peripheral blood in asthma patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Marszalska Marita, Krasnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.163-167, il., tab,. bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Spośród efektorowych komórek uczesniczących w alergicznym zapaleniu w astmie, komórki śródbłonka odgrywają istotną rolę. W przewlekłej astmie dochodzi do nowotorzenia naczyń, czemu może towarzyszyć migracja komórek śródbłonka. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy w astmie powstają zmiany w śródbłonku naczyniowym. Materiał i metody. Oceniano liczbę krążących komórek śródbłonka we krwi obwodowej u osób chorych na astmę i porównano z osobami zdrowymi. Badanie oparto na metodzie immunofluorescencyjnej z użyciem swoistego przeciwciała monoklonalnego. Zbadano 26 chorych na astmę i 14 osób zdrowych. Wyniki. Liczba krążących komórek u chorych wynosiła średnio 1,3 ń 0,7 vs 0,48 ń 0,3 u osób zdrowych. Różnice między grupami były wysoce znamienne. Wnioski. Wynik ten może wskazywać na udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie.

  Streszczenie angielskie: Background. Among effector cells, participating in allergic inflammation in bronchial asthma, endothelial cells play a major role. In persistent asthma agniogenesis occurs, which may be accompanied by endothelial cells migration. Objectives. The objective of the study was the assessment of the number of circulating endothelial cells in blood in asthmatic patients as compared with healthy individuals. Mateiral and methods. The study employs the immunofluorescence method using a specific monoclonal antibody. The study involved 26 asthmatic and 15 healthy individuals. Resutls. The circulating endothelial cells average count in the asthmatic patients was 1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3 cells/mL in the healthy ones. The differences were of statistic importance. Concluisons. The result may indicate a particpation of endothelium in remodeling in asthma.


  3/12

  Tytuł oryginału: Przewodnictwo kanałów potasowych u chorych na astmę oskrzelową w spoczynku oraz pod wpływem stymulacji á-adrenergicznej i teofiliny.
  Tytuł angielski: The conductivity of potassium ion channels in asthma patients at rest and after á-adrenergic and theophylline stimulation.
  Autorzy: Gawlik Antonina, Krasnowska Maryla, Teisseyre Andrzej, Kopeć Wacław, Zmonarski Sławomir
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.115-119, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Kanały jonowe, jako jedna ze struktur białkowych umożliwiających ruch jonów w poprzek błony, stanowią ważne ogniwo systemów sygnalizacyjnych komórki. Obecne w błonie komórkowej limfocyta T kanały potasowe napięciowo-zależne kv1.3 biorą udział w procesach fizjologicznych komórki. Miarą ich aktywności jest przewodnictwo potasowe (gK) ulegające modyfikacji pod wpłwem różnych czynników, np. chorób. Cel i metody: W pracy oceniano całkowite przewodnictwo potasowe limfocytów T przy zastosowaniu techniki "patch-clamp" w konfiguracji "whole-cell". Badania przeprowadzone zostały w grupach zdrowych (42 osoby) i chorych na astmę oskrzelową (72 osoby). Wyniki: Wartości przewodnictwa potasowego osób chorych na astmę oskrzelową nie różniły się w sposób istotny statystycznie od tych, otrzymanych w grupie osób zdrowych. W doświadczeniu badano modulację aktywności kanałów Kv1.3 limfocytów T w toku pobudzenia receptora á-adrenergicznego (izoprenalina), jak również pod wpływem wprowadzonej do wnętrza komórki teofiliny. Wnioski: Stwierdziliśmy, że w obu przypadkach wartości gK nie różnią się istotnie statystycznie od tych, uzyskanych w kontroli.

  Streszczenie angielskie: Background: Ion channels, as the protein structures controlling ion exchange acros cell membranes, constitute an important part of cellular signaling processes. The voltage operated potassium channels Kv1.3 within the membranes of lymphocyte T take part in physiological reactions in these cells. The measure of their activity is potassium conductivity (gK) that can be modified by various facotrs, including disease states. Aims and methods: This study was designed to evaluate integrated potassium conductivity in lymphocytes T with the "patch-clamp" in a "whole-cell" type assay. The study included 42 healthy subjects and 72 asthmatic patients. Results: The values of potassium conductivity did not significantly differ between the two groups. Further, the modulation of Kv channel activity was investigated in type T lymphocytes in the course of á-adrenergic stimulation with isoprenaline and with intracellularly introduced theophylline. Conclusions: In both cases, the results of gK were not found to differe significantly from those of the controls.


  4/12

  Tytuł oryginału: POChP a astma - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: COPD and asthma - similarities and differences.
  Autorzy: Krasnowska Maryla
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.85-90, bibliogr. 38 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Endtelina, czynnik von Willebranda i komórki śródbłonka we krwi obwodowej u chorych na astmę.
  Tytuł angielski: Endothelin, endothelial cells and von Willebrand factor in peripheral blood of asthmatic patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Nittner-Marszalska Marita, Kransnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.445-448, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ostatniej dekady wykazały, że komórki śródbłonka oraz wytwarzana m.in. przez nie endotelina biorą udział nie tylko w utrzymaniu homeostazy w układzie krążenia, ale również uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej i rocesach rozrostowych. Dotyczy to zwłaszczaa endoteliny, która jest silnym spazmogenem oraz komitogenem przede wszystkim dla mięśni głądkich oskrzeli. W nowotworzeniu naczyń płucnych, które obserwuje się w astmie oskrzelowej, istotną rolę odgrywają komórki śródbłonka. Markerem stanu śródbłonka jest czynnik von Willebranda (vWF). Celem pracy było zbadanie tych trzech elementów we krwi obwodowej u chorych na astmę. Zbadano 27 chorych na astmę umiarkowaną i ciężką, grupą kontrolną było 15 zdrowych. Komórki śródbłonka oznaczano metodą immunologiczną z użyciem swoistego przeciwciała, a endotelinę i vWF metodą immunoenzymatyczną. We krwi chorych stwierdzono większe stężenie endoteliny niż w grupie odniesienia; różnica nie osiągnęła statystycznej znamienności. Liczba krążących komórek śródbłonka była wysoce istotnie większa niż u zdrowych, a stężenie vWF było jednakowe w obu grupach. Wykazano również dodatnią korelację między endoteliną a komórkami śródbłonka, endoteliną a vWF oraz komórkami śródbłonka a vWF. Wyniki te sugerują udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie, a oznaczanie wymienionych czynników, zwłaszcza łącznie z endoteliną, może służyć jako narzędzie w prognozowaniu przebudowy płuc.

  Streszczenie angielskie: As recent studies prove, endothelial cells and particularly one of their products, endothelin, are not only active agents taking part in sustaining homeostasis in the peripheral blood system, but are also involved in immunological responses and angiogenesis. This is especially true about endothelin, which is a powerful spasmogen and comitogen, i particular for the smooth muscles of the bronchi. Endothelial cells play an important role in angiogenesis of the lungs, observed in asthmatic patients. The marker of the condition of endothelium is von Willebrand factor (vWF). The aim of this research was to study the three elements (endothelial cells, endothelin, vWF) in peripheral blood of asthmatic patients. The study group consisted of 27 asthmatic patients (moderate and severe asthma) and 15 healthy individuals. Immunological method employing specific monoclonal antibodies was used to assess endothelial cells; immunoenzymatic method was used to assess endothelin and vWF. The concentration of endothelin in the blood of asthamatic patients was much higher than in the control group (1.02 ń 2.13 vs 0.45 ń 0.14), but the difference was not statistically significant. The numbers of circulating endothelial cells were significant higher in asthmatics than in healthy individuals (1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3) and the concentrations of vWF were the same in both groups (105.3 ń 18.7 vs 102.8 ń 32.2). Additionally, positive correlation was found between endothelin and endothelial cells, endothelin and vWF, as well as endothelial cells and vWF. The results suggest that endothelium and endothelin play an active part in the process of remodeling in asthma and may serve as a tool in the prognosis of remodeling.


  6/12

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej w dobie spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism diagnostics in the age of sprial computet tomography.
  Autorzy: Kwaśniewski Artur, Krasnowska Maryla, Jaroszewska Beata, Korbuszewska-Gontarz Beata, Tyc Marek, Pelak Tomasz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.468-472, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W rozpoznawaniu zatoru tętnicy płucnej (ZTP) posługujemy się licznymi badaniami dodatkowymi. Spiralna tomografia komputerowa (sTK), umożliwiająca bezpośrednie wykazanie skrzepliny w naczyniach płucnych, charakteryzuje się dużą swoistością (96 proc.) i czułością (65-100 proc.). Prezentujemy analizę wyników badań tętnic płucnych wykonanych techniką sTK w pracowni RTG szpitala im. J. Jonstona w Lubinie, w czasie 18 miesięcy. Dokumentujemy 38 przypadków ZTP. Wystąpiły one jako powikłania różnych stanów, przede wszystkim przebytego zabiegu chirurgicznego, zapalenia żył głębokich kończyn dolnych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Rozpoznanie ZTP dotyczyło 0,1 proc. pacjentów oddziałów chirurgicznych oraz 0,4 proc. chorych z oddziałów internistycznych. U 16 chorych ZTP był związany z zabiegiem chirurgicznym, co stanowiło 42 proc. przypadków. Wśród 27 przypadków ZTP na oddziałach internistycznych 9 ZTP rozpoznano u pacjentów z ciężką postacią POChP, 4 u pacjentów z zapaleniem zakrzepowym żył kończyn dolnych i 3 u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. Zwracamy uwagę na możliwości diagnostyczne i walory różnych stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Diagnosing pulmonary embolism (PE) we can use many investigations. We are presenting analysis of pulmonary artery investigations performed using spiral CT during 18 months in the J. Jonston hospital in Lubin. The were 38 PE cases diagnosed. They were complicationg following states: surgical intervention, lower limbs profound thrombophlebitis, COPD, chronic circulatory insufficiency, neoplastic disease, oral contraceptive drugs and unknown. PE affected 0,1 p.c. surgical departments patients (that means 0,2 p.c. subjected to operation), and 0,4 p.c. internal diseases departments patietns. 16 cases, i.e. 42 p.c. were connected with operative procedures. The largest group of internal medicine departments patients with PE were those suffering from severe chronic airway obstruction (9 cases per 27), chronic circulatory insufficiency (3 per 27 ), lower limbs profound thrombophlebitis (4 per 27). This data shows, as important problem is PE differential diagnostics of patietns suffering from severe internal diseases especially and an important role of spiral computet tomography in it.


  7/12

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  8/12

  Tytuł oryginału: Efekty immunoterapii swoistej - metody oceny.
  Tytuł angielski: Effects of specific immunotherapy - evaluation methods.
  Autorzy: Krasnowska Maryla
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.15-18, bibliogr. 19 poz. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/12

  Tytuł oryginału: Wpływ inhalacji drobnocząsteczkowej heparyny na skład komórkowy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych i stężenie rozpuszczalnego receptora dla IL-2 w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled low molecular weight heparin on cell composition in bronchoalveolar lavage fluid and serum levels of soluble receptor of IL-2 in asthmatics.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.218-220, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 17 chorych na astmę oskrzelową. Chorzy przez 2 tygodnie otrzymywali ihalacje z drobnocząsteczkowej heparyny (LMWH) w dawce dobowej 5000 IU anty-Xa. U wszystkich badanych oceniano skład komórek w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) i stężenia rozpuszczalnego receptora dla IL-2 (sIL-2R) w surowicy przed i 2 tygodnie po leczeniu. Wykazano, że LMWH zmienia profil komórek w BALF zmniejszając istotnie liczbę komórek zapalnych (p 0,005), nie wpływa natomiast na stężenie sIL-2R w surowicy (p 0,13). Wyjściowe stężenia sIL-2R w surowicy były prawidłowe (73,9 ń 26,6 U/ml).

  Streszczenie angielskie: The 17 asthmatics were studied. The patients were administered LMWH inhalations during two weeks in a day dose 5000 IU anti-Xa. The cell composition in BALF and serum levels of sIL-2R were estimated before and two weeks after treatment. We found that LMWH changed significantly cell BALF profile, decreased the number of inflammatory cells (p 0.005) but did not change serum sIL-2R concentrations (p 0.13). Baseline serum levels of sIL-2R were normal (73.9 ń 26.6 U/ml) according to producer's norm.


  10/12

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor dla interleukiny 2 w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) u chorych na sarkoidozę i astmę oskrzelową atopową.
  Tytuł angielski: Soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R) in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of patients with sarcoidosis and atopic bronchial asthma.
  Autorzy: Jankowska Renata, Passowicz-Muszyńska Ewa, Gołecki Marcin, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.347-352, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was assessment of sIL-2R in BALF in asthma and sarcoidosis patients. Forty three patients were enrolled in this study. Twenty eight with sarcoidosis (S) in different stages (I, II, III) and activity of disease: active (AS) or nonactive (NAS) and fifteen with atopic bronchial asthma (AO). BALF sIL-2R levels were measured in both groups. The level of sIL-2R was similar in sarcoidosis patients independly to activity of disease. Significantly lower level of sIL-2R in BALF was observed in patients with AO in comparison to S, SII and NAS (p 0,005). We didn't find significant differences in sIL-2R levels between AO and SI, SIII, AS.


  11/12

  Tytuł oryginału: Patomechanizm zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł angielski: Mechanism of COPD exacerbation.
  Autorzy: Krasnowska Maryna
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.43-49, bibliogr. 28 - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Przebudowa dróg oddechowych w astmie oskrzelowej - heparyna jako możliwy czynnik ograniczający remodelling.
  Tytuł angielski: Airways remodelling in bronchial asthma - heparin as a potential factor suppressing the remodelling.
  Autorzy: Miecielica Jadwiga, Krasnowska Maryla, Fal Andrzej M., Mędrala Wojciech
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.594-599, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patogenezy powstawania zjawiska przebudowy dróg oddechowych w astmie oskrzelowej. Szczegółowo omówiono udział poszczególnych komórek oraz ich mediatorów w inicjowaniu i pogłębianiu tego zjwiska, a także przedstawiono dane sugerujące rolę heparyny w hamowaniu tego procesu.

  stosując format: