Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRASIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intravenous paclitaxel and carboplatin versus cyclophosphamide and cisplatin as first line chemotherapy - a preliminary report.
Tytuł polski: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w trakcie chemioterapii z zastosowaniem paklitakselu z karboplatyną oraz tradycyjnego schematu PC w pierwszej linii leczenia - doniesienie wstępne.
Autorzy: Mielcarek Piotr, Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Emerich Janusz
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W Polsce rak jajnika jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet (po raku piersi, płuca i szyjki macicy) i drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych (po raku szyjki macicy). Celem naszego badania było porównanie wpływu tradycyjnego schematu PC, zawierającego cyklofosfamid i cisplatynę oraz nowoczesnego leczenia paklitakselem z korboplatyną na jakość życia pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 (wersja 3.0),opracowanego przez EORTC. W badaniu udział wzięły 54 pacjentki spośród 215, z histologicznie potwierdzonym rakiem jajnika, leczone wg schematu PC lub paklitakselem z karboplatyną jako chemoterapia pierwszego rzutu. W grupie chorych leczonych schematem PC, w porównaniu do paklitakselu z karboplatyną, obserwowano częstsze występowanie nudności i wymiotów, duszności, zaburzeń snu oraz łaknienia. Jednakże schemat PC w mniejszym stopniu wpływał na społeczny aspekt życia. Zaobserwowaliśmy także mniejszy wpływ schematu PC na funkcje poznawcze i pracę. Nie stwierdziliśmy natomiast różnic w ogólnej jakości życia chorych leczonych obiema metodami leczenia. Wnioski. Ogólna jakość życia chorych leczonych z zastosowaniem paklitakselu i karboplatyny jest taka sama, jak chorych leczonych według schematu PC. Zaobserwowano większy wpływ schematu PC na jakość życia w skali objawowej. Natomiast paklitaksel z karboplatyną wywierał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ovarian is the fourth most common gynecological malignancy in Poland (after breast cancer, lung cancer and cerical cancer) and the second leading cause of death from gynecological malignancy (after cervical cancer). An objective response to cytotoxic chemotherapy occurs in the majority of individuals with cancers of the ovary. Material and methods. 54 patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were included in the study. Eligibility criteria were: 1) histologically confirmed diagnosis of advanved ovarian cancer, 2) primary cytoreductive surgery, 3) Karnofsky performance status 70 p.c. and cognitive abilities allowing for filling in the questionnaire. Quality of life was measured using EORTC-C30 (version 3.0) questionnaire. Results. Higher sore of nausea and vomiting was observed in the group of patients treated with PC regimen, as compared to paclitaxel and carboplatin. However, those patients had significantly better social functioning. Cyclophosphamide and cisplatin more often caused dyspnoea, sleeping and appetite problems. PC regimen affected cognitive functioning and role functioning less, as compared to paclitaxel and carboplatin. There was no significant difference in general functioning between the two groups. Conclusions. Global quality of life in patients treated with paclitaxel/carboplatin was the same as in patients treated with PC regimen. Higher scores in symptom and single-item scale were ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Niestabilność mikrosatelitarna w raku płuca.
  Tytuł angielski: Microsatellite instability in lung cancer.
  Autorzy: Krasińska Liliana
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.45-51, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że zaburzenia molekularne odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie raka płuca. Najlepiej dotychczas poznanymi zmianami są mutacje w obrębie genów supresorowych, protoonkogenów oraz zaburzenia działania białek regulujących procesy apoptozy i naprawy DNA. Szereg badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie wykazało, że w raku jelita grubego z wysoką częstością występują zaburzenia w działaniu produktów genów grupy MMR (mismatch repair genes), w tym hMSH2, hMSH6, hMLH1, hPMS1 i hPMS2, zaangażowanych w naprawę błędów powstających w czasie replikacji DNA. Efektem tych zmian jest występowanie niestabilności mikrosatelitarnej (MSI). Nieprawidłowość tę stwierdzono następnie w innych nowotworach, w tym także w raku płuca. Kolejne lata badań pozwoliły lepiej poznać zmiany molekularne występujące w obrębie genów MMR oraz ich ekspresję w tym nowotworze. Zwrócono uwagę na znaczenie kliniczne MSI oraz związek z patologicznymi cechami raka płuca. Stwierdzono także, że MSI wiąże się z podwyższoną częstoś cią występowania innych mutacji, charakterystycznych dla raka płuca. W ostatnich latach wykryto występowanie zmian MSI typowych dla komórek nowotworowych w DNA płynów ustrojowych, co stwarza nadzieję rozwoju nowych metod przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: Molecular alterations are considered a key factor in lung cancer pathogenesis. Mutations in supressor genes and protooncogenes, as well as the malfunction of proteins involved in apoptosis and DNA repair regulation, are among the most woidely studied. During the recent decades numerous investigations in colorectal cancer have reported a high frequency of defective functioning of mismatch repair gene (MMR) products, such as hMSH2, hMSH6, hMLH6, hMLH1, hPMS1 and hPMS2, involved in DNA replication error repair. These alterations result in microsatellite instability (MSI). It has been later reported that MSI occur also in other tumors, including lung cancer. Further studies have analysed genetic alterations and expression of MMR genes in this malignancy. The correlation between MS1 and clinical and pathologic features of lung cancer has been studied. It was demonstrated that MSI is associated with a higher rate of other mutations characteristic of lung cancer. Recent studies have demonstrated that MSI is detectable in soluble DNA derived from body fluids thus creating prospects for its use in the early detection of lung cancer.


  3/8

  Tytuł oryginału: Znaczenie rokownicze i predykcyjne HER2 w raku piersi.
  Tytuł angielski: Prognostic and predictive significance of HER2 in breast cancer.
  Autorzy: Krasińska Liliana, Jassem Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.279-280, 282, 284, 286-287, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach dokonano ogromnego postępu w zrozumieniu molekularnych zaburzeń prowadzących do rozwoju raka piersi oraz występujących w jego przebiegu. Spośród nowych markerów molekularnych największe zainteresowanie wzbudza rodzina receptorów dla naskórkowego czynnika wzrostu (HER), w tym szczególnie HER2. Jego wzmożoną ekspresję lub amplifikację wykazano u 10-40 proc. chorych na raka piersi. Wydaje się, że nadekspresja HER2 jest w raku piersi istotnym wskaźnikiem bardziej agresywnego przebiegu choroby. Powiązanie wyniku badania HER2 z konwencjonalnymi wskaźnikami rokowniczymi pozwoli - być może - na wyselekcjonowanie grupy chorych o szczególnie złym rokowaniu. Nadekspresja lub amplifikacja HER2 stanowi najważniejszy wskaźnik skuteczności leczenia trastuzumabem - przeciwciałem monklonalnym przeciw HER2. Rola tego makera jako czynnika predykcyjnego w odniesieniu do innych metod leczenia systemowego jest nadal nie w pełni wyjaśniona. Dotychczasowe badania sugerują, że u chorych HER2+ schematy zawierające antracykliny przynoszą większy zysk terapeutyczny niż schemat CMF. Uważa się także, że stan HER2 może stanowić wskaźnik oporności na leczenie hormonalne.

  Streszczenie angielskie: In recent years, there has been increased understanding of molecular aberrations responsible for or accompanying breast carcinogenesis. Particular attnetion is paid to human epidermal growth factor receptor family including HER2. Increased expression or amplification of HER2 has been demonstrated in 10-40 p.c. of breast cancer patietns. This feature is associated with more aggressive tumor behaviour, expressed by shortened time to progression and overall survival, mainly in node-positive patients. Studies of HER2 status and prognosis in node-negative patietns have yielded conflicting results. It is suggested that combining HER2 measruement with other conventional prognostic markers, such as tumor size, histologic grade, steroid receptor and nodal status, will allow for selecting high risk patietns. Although HER2 overexpression is the most important predictor of trastuzumab treatment efficacy, its predictive role for other systemic therapies still remains controversial. Available studies indicate a benefit from anthracycline-based schedules irrespective of HER2 status. In contrast, in some studies CMF has proven less effective in HER2 positive tumors. THere is also some evidence that HER2 status is a possible indicator of hormone resistance. However, the clinical data are contradictory and there are studies, which analysed large numbers of patients and found no significant association or even a trend toward an association between HER2 status and response to hormonal therapy. This issue will only be resolved with large-scale, lon-term prospective studies...


  4/8

  Tytuł oryginału: Bóle głowy - zasady postępowania i metody leczenia.
  Tytuł angielski: Headaches - guidelines of management and treatment.
  Autorzy: Krasińska-Czerlunczakiewicz Halina, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.704-707, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono różne rodzaje bólu głowy w oparciu o klasyfikację IHS (International Headache Society), która dzieli je na samoistne i objawowe. Zaproponowano zasady postępowania diagnostycznego w bólach głowy. Podkreślono wagę problemu wobec faktu, że choć bóle głowy często stanowiąistotę choroby, moga być czasami sygnałem poważnej patologii. Najskuteczniejszymi lekami przynoszącymi ulgę w napadach migrenowych bólów głowy są stale tryptany.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses various kinds of headaches basing on INH (International Headache Society), which divides them into spontaneous and symtpomatic ones. Diagnostic procedures in recognising headaches have been suggested. In was emphasised that though headaches are often essential for the diseases, they may sometimes signal a serious pathology. The most effective drugs relieving migraine headache have long been and still are triptans.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wpływ leków hipotensyjnych na strukturę i funkcję dużych i małych naczyń tętniczych.
  Tytuł angielski: Effect of antihypertensive drugs on small and large arteries structure and funcion.
  Autorzy: Tykarski Andrzej, Krasińska Beata
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.25-31, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Changes in strucutre and function of arterial blood vessels are a part of pathogenesis of hypertension. On the other hand they develop in the course of the disease, being a serious risk factors for cardiovascular and cerebral complicatoins as well as cardiovascular mortality in hypertensive patients. A number of studies indicate that particular groups of preparations act differently on arterial wall despite similar hypotensive effect. Angiotensinconverting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor antagonists and calcium channel blockers significantly improve the structure of arterial vessels. Moderate effects were observed after administration of drugs, that inhibit autonomical nervous system, in particular blockers of alpha and beta-adrenergic receptors. THe majority of diuretics, non-cardioselective beta-blockers and dihydrazine cause only slight effects. The influence of particualr antihypertensive drugs on blood vessels structure should be one of factors regarding in the treatment of hypertension.


  6/8

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujących w drugiej linii leczenia cisplatynę z cykofosfamidem dootrzewnowo oraz dożylnie.
  Tytuł angielski: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intraperitoneal or intravenous cisplatin and cyclophosphamide as second line therapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Mielcarek Piotr, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1096-1102, il., tab., bibligor. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie zaawansowanego raka jajnika obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową wysokimi dawkami leków. Po zakończeniu chemioterapii uzupełniającej wykonuje się operację sprawdzającą w celu stwierdzenia stopnia patologicznej remisji. Wiele chorych wymaga dalszego leczenia ze względu na obecność w jamie brzusznej zmian resztkowych. W przypadku stwierdzenia zmian wielkości do 2 cm leczenie polega na podawaniu chemioterapii dootrzewnowo. Natomiast w przypadku istnienia większych zmian stosuje sie chemioterapię dożylną. W badaniu tym za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 porównano jakość życia chorych leczonych cisplatyną i cyklofofamidem dootrzewnowo oraz dożylnie w drugiej linii leczenia. Lepszą jakość życia obserwowano w grupie chorych otrzymujacych chemioterapię drogą dootrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The study aimed to compare the effect of second line intravenous and intraperitoneal chemotherapy on physical and psychological aspects of quality of life in patietns with advacned ovarian cancer. Materials and methods: Quality of life was measured with EORTC QLQ-C30 (version 3.0) questionnaire. 42 sample patients with histologically confirmed diagnosis of advanced epithelial ovarian cancer treated with second line intravenous or intraperitoneal chemotherpay were included in the study. Results: Higher score of global quality of life and less side-effects of chemotherapy were observed in the group of patients treated with intraperitoneal chemotherapy. In this group constipation and dyspnoea were less common. Conclusion: Intraperitoneal chemotherapy has less negative influence on quality of life than intravenous drug delivery.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Mielcarek Piotr, Kozaka Joanna, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (2) s.31-35, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce rak jajnika jest drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych. Leczenie obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową charakteryzującą się silną toksycznością ogólnoustrojową. Celem naszego badania było wykazanie, czy wiek wpływa na jakość życia chorych leczonych chemioterapią złożoną z paklitakselu i cysplatyny. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30, opracowanego przez EORTC. Badano także poziom lęku za pomocą inwentarza stanu lęku i cechy (STAI). Badaniem objęto wybraną grupę 38 spośród 215 chorych leczonych w II Klinice Ginekologii i Położnictwa z powodu zaawansowanego raka jajnika w okresie od stycznia 2000 do marca 2001. Chore otrzymywały chemioterapię złożoną z paklitakselu i cisplatyny. Pacjentki podzielono na dwie grupy wiekowe: 1. 50. roku życia; 2. 50. roku życia. Kryterium stanowił średni wiek występowania menopauzy. Wyniki. Młodsze chore uzyskały niższe wartości wyników w skali funkcjonalnej oraz ogólnej jakości życia. W skali objawowej u młodszych pacjentek częściej występowała biegunka oraz zaburzenia snu. Natomiast starsze chore częściej zgłaszały nudności i wymioty, brak apetytu oraz zaparcia. Większe nasilenie lęku jako stanu zaobserwowano u młodszych chorych. Poziom lęku jako stanu osiągnął znamiennie wyższą wartość w grupie młodszych kobiet. Wnioski. Młodsze chore mogą stanowić grupę wysokiego ryzyka pogorszenia jakości ...

  Streszczenie angielskie: Ovarian cancer is the second cause of cause mortality among women in Poland. The currently accepted management of advanced ovarian cancer is primary cytoreductive surgery followed by combination chemotherapy with paclitaxel and platinum compound. However, the treatment is toxic and affects quality of life. How individual patients judge their own experience of living varies widely. The objective of our study was to compare the quality of life of younger ( 50. years) versus older ( 50. years) women with advanced ovarian cancer treated with paclitaxel and cisplatin after primary cytoreductive surgery. Material and methods. Thirty eight patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were inclided in the study. In this study age was dichotomized as 50. years and 50. years as a rough indicator of menopausal status. Quality of life assessment was made using a self-administered questionnaire EORTC QLQ-C30 and Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Results. Quality of life was worse for younger women globally and, with regard to domains of role and emotional well-being. Furtheremore, diarrhoea and sleeping problems occurred more often in this group. Older patients however, showed worse quality of life with regard to symptom and single-item scales, especially in the following: nausea and vomiting, appetite loss and constipation. Younger women presented with significantlly higher level of anxiety. Conclusion. Results of this ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Wpływ leków hipotensyjnych na podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: The influence of hypotensive drugs on the arterial compliance in hypertension.
  Autorzy: Krasińska Beata, Tykarski Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.176-183, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najpoważniejszych czynników ryzyka występowania incydentów sercowo-naczyniowych i mózgowych, a tym samym śmiertelności sercowo-naczyniowej wśród dorosłej populacji. Badania ostatnich lat wykazały, że ciśnienie skurczowe jest lepszym wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelności miż ciśnienie rozkurczowe, co zwróciło szczególną uwagę na rolę podatności dużych tętnic, zwłaszcza aorty. Upośledzenie podatności aorty i wzrost aortalnej prędkości fali tętna, stanowią wykładniki sztywności aorty. Upośledzenie podatności aorty powoduje podwyższone ciśnienia tętna i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Duże znaczenie patogenetyczne i rokownicze podatności dużych naczyń oraz możliwość oddziaływania na ich właściwości elastyczne poprzez leczenie hipotensyjne spowodowała zainteresowanie wpływem różnych grup leków obniżających ciśnienie na ścianę naczyń. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że poszczególne grupy leków hipotensyjnych odmiennie wpływają na ścianę naczyniową, pomimo podobnmego efektu na wysokość ciśnienia tętniczego. takie leki, jak inhibitory konwertazy, blokery kanału wapniowego iazotany powodują istotne zwiększenie podatności. Umiarkowanie korzystny wpływ wykazują leki blokujące autonomiczny układ nerwowy, zwłaszcza blokujące zarówno receptory ... i ...Niewielkie zmiany obserwuje się po podaniu większości leków moczopędnych, niekardioselektywnych...-blokerów (propranolol) i dihydrazyny. Stąd wpływ poszczególnych grup leków hipotensyjnych na podatność tętnic powinien być jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze terapii hipotensyjnej.

  Streszczenie angielskie: Hypertension is a well - recognized cardiovascular risk factor in the population. A number of epidemiological studies have shown that systolic blood pressure is a better predictor of cardiovascular risk, morbidity and mortality than diastolic blood pressure. These studies have, in turn, drawn attention to loss of arterial flexibility. Reduced arterial compliance and increased aortic pulse wave velocity are markers of arterial rigidity. Increased pulse pressure is the results of arterial rigidity and is an independent marker of cardiovascular risk. Thus arterial compliance is becoming an increasing important clinical parameter. Recent studies have directed attention to the influence of antihypertensive therapy on the properties of the vessel wall and to arterial comliance. Drugs may affect compiliance in a number of ways despite of the same effect on decreasing blood pressure. ACE-inhibitors, calcium antagonist and nitrovasodilators increase arteruial compliance. Alpha and beta blockers demonstrate an intermediate beneficial effect on compliance. Diuretics and noncardioselective beta-blockers do not not change arterial comliance significantly. The influence of antihypertensive drugs on arterial comliance should be one of the factors in selecting the type of hypotensive therapy to adopt.

  stosując format: