Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAMARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Comparison of prognostic value of QT and JT intervals in postinfarction patients with ventricular conduction abnormalities.
Tytuł polski: Rokowanie po zawale serca. Porównanie wartości rokowniczej odstępów QT i JT u chorych z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego.
Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.49-56, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The delay of ventricular depolarization due to complete bundle branch block lengthens the QT interval and shortens the JT interval. In this context a question may be raised how this opposite impact of ventricular conduction abnormalities affects the prognostic value of rate-corrected QT and JT intervals (QTc and JTc, respectively)? Aim. The study was designed to compare the value of QTc and JTc measurements in the risk stratification in patients after myocardial infarction with ventricular conduction defects. Methods. In a group of 178 postinfarction patietns with widenend QRS complex (ň 120 ms) on a routine electrocardiogram the value of prolonged QTc and JTc in predicting all-cause mortality was compared. Results. During follow-up period of 35 ń 18 months, 61 patients died. At univariate analysis both QTc 510 ms (long-rank test 4.66; p = 0.0001) and JTc 360 ms (long-rank test 3.43; p = 0.0008) were associated with mortality. At multivariate Cox analysis, after adjustment for QRS complex duration and RR interval length, the QTc 510 ms, but not JTc .360 ms was an independent predictor of mortality (hazard ration 2.03; 95 p.c. confidence interval 1.07 - 3.87). Conclusions. Prognostic significance of QTc is not only related to prolonged repolarization but also to delayed ventricular depolarization. Prolonged QTc compared with JTc is a stronger predictor of all-cause mortality in patients with remote myocardial infarction and vantricular conduction defects.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zsumowane zespoły TU jako nowy elektrokardiograficzny wskaźnik złego rokowania po przebytym zawale serca.
  Tytuł angielski: Fused TU complexes as a new electrocardiographic marker of poor prognosis after myocardial infarction.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.731-737, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wartość kliniczna zsumowanych załamków T i U, określanych mianem zespoły TU, nie była dotychczas badana. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej chorych z zespołami TU oraz określenie znaczenia tej nieparawidłowości elektrokardiogramu (EKG) w ocenie rokowania po przebytym zawale serca. W grupie 330 chorych po zawale serca (średni wiek 61 ń 10 lat, 279 mężczyzn i 51 kobiet), u 50 (15 proc.) występowały zespoły TU w jednym lub w kilku odprowadzeniach standardowego EKG. U chorych z zespołami TU obserwowano częściej niż u osób bez zespołów TU obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory, liczne (ł 10 na godz.) przedwczesne pobudzenia komorowe i nietrwałe częstoskurcze komorowe w czasie 24-godz. monitorowania EKG oraz zwiększoną dyspersję odstępu QT, obniżenie odcinka ST i uniesienie odcinka ST w EKG standardowym. Podczas obserwacji prospektywnej przez okres średnio 43 ń 17 m-cy , 88 chorych zmarło z różnych przyczyn. W jednowymiarowej analizie Coxa, spośród 9 badanych czynników klinicznych i elektrokardiograficznych, największą wartość w przewidywaniu zgonu miały zespoły TU (hazard względny 3,30; 95 proc. przedział ufności 2,09 - 5,21) oraz 40 proc. frakcja wrzutowa lewej komory (hazard względny 3,82; 95 proc. przedział ufności 2,51 - 5,82). Metodą wielowymiarowej , etapowej analizy Coxa wyselekcjonowano frakcję wrzutową 40 proc. (hazard względny 3,09; 95 proc. przedział ufności 2,00-4,80), zespoły TU (hazard względny 2,28; 95 proc. przedział ufności ...

  Streszczenie angielskie: To date, the clinical significance of fused T and U waves, termed as TU complexes, has not been evaluated. The aim of the study was to present the clinical characetristics of the patients with TU complexes and to assess the value of this ECG abnormality in risk stratification after myocardial infarction. In the group of 330 postinfarction patients (mean age 61 ń 10 years, 279 men and 51 women), 50 (15 p.c.) had TU complexes in one or more leads of a standard ECG. In patients with TU complexes, the decreased left ventricular ejection fraction, frequent (ň 10/hour) ventricular premature beats and non-sustained ventricular tachycardia detected on 24-houre ECG monitoring, increased QT dispersion, ST-segment depression and ST-segment elevation on a routine ECG were more common than in patients without TU complexes. During a follow-up period of 43 ń 17 months, 88 patients died from all causes. At univariate Cox analysis the presence of TU complexes (hazard ratio 3.30; 95 p.c. confidence interval 2.09 - 5.21) and left ventricular ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio 3.82; confidence interval 2.51 - 5.82) were the best predictors of mortality among the 9 evaluated clinical an delectrocardiographic variables. The multivariate, stepwise Cox analysis selected ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio 3.09; 95 p.c. confidence interval 2.00 - 4.80), TU complexes (hazard ratio 2.28; 95 p.c. confidence interval 1.42 - 3.69), RR interval 800 ms (hazard ratio 1.62; 95 p.c ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Inclusion of TU complexes in the measurement of QT interval increases prognostic significance of QT dispersion.
  Tytuł polski: Pomiar odstępu QT z uwzględnieniem załamka U zwiększa wartość rokowniczą dyspersji QT.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.583-591, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backgorund. QT dispersion is calculated with care takne to avoid the U waves that merge with T waves in the measurements of QT interval. In the context of recently published experimental data this widely used procedure for measurement of QT dispersion may be questioned. Aim. To compare the prognostic value of QT dispersion calculated including (QTUd) or excluding (QTd) the U waves fused with the T waves in the measurement of QT dispersion. Methods. In the group of 327 patients after myocardial infarction the importance of QTUd and QTd in the prediction of arrhythmic events (sustained ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden cardiac death) was compared. Results. During a mean follow-up period of 41 ń 18 months arrhythmic events were noted in 66 (20 p.c.) patients. At univariate Cox regression analysis, a QTUd ň 100 ms (hazard ratio 3.32; 95 p.c. confidence interval 2.02 - 5.45) was a better predictor of arrhythmic events than QTd ň 80 ms (hazard ratio 1.92; 95 p.c. confidence interval 1.16 - 3.19). Multivariate Cox analysis selected only QTUd ň 100 ms (hazard ratio, 3.12; 95 p.c. confidence interval, 1.72 to 5.71) and left ventricular ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio, 2.54; 95 p.c. confidence interval, 1.52 - 4.24) as independent predictors of arrhythmic events. Conclusions. Inclusion of the U wave merged with the T wave in the measurement of QT interval increases the prognostic significance of QT dispersion and allows better identification of patients at high-risk of arrhythmic events after myocardial infarction.


  4/7

  Tytuł oryginału: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł polski: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Autorzy: Makowski Karol, Cwetsch Andrzej, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kamiński Grzegorz, Skrobowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Łoboz-Grudzień Krystyna (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.601-609, il., tab., bibliogr. 15 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Of all the parameters reflecting the activity of the autonomic nervous system, only the R-R interval has been shown to influence some haemodynamic parameters of left ventricular (LV) filling. Aim. To assess the relationship between heart variability (HRV) indices and parameters of LV diastolic function in the various stages of arterial hypertension. Methods. The study gorup consisted of 74 patients (57 patients with untreated hypertension and 17 healthy volunteers) who were divided into four groups: group I - 17 healthy volunteers, group II - 11 patients with "white coat" hypertension, group III - 25 patients with established hypertension without LV hypertrophy, and group IV - 21 patients with established hypertension with LV hypertrophy. Doppler echocardiography was used to assess the mitral flow by caluculating the peakvelocity of early (E) and late (A) diastolic filling as well as E/A ratio. Frequency-domain HRV components (LF and HF) were calculated from the 5 min CG recordings obtained in a supine position Results. The combined analysis of groups I and II revealed a significant correlation between E and InHF (r = 0.44, p = 0.021) as well as E/A and InHF (r = 0.56, p = 0.002). In group III a significant inverse correlation between A and InLF (r = 0.8, p 0.0001), A and InFH (r = 0.065, p 0.000) and a positive correlation between E/A and InLF (r = 0.5, p = 01) were found. In group IV, no significant correlation between HRV parameters and A was detected. Conclusions. A decrease in the HRV parameters in patients with established hypertension without LV hypertrophy may be regarded as...


  5/7

  Tytuł oryginału: Autonomic nervous system and left ventricular hypertrophy in essential hypertension.
  Tytuł polski: Autonomiczny układ nerwowy a przerost lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Autorzy: Makowski Karol, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kramarz Elżbieta, Michałkiewicz Dariusz, Kamiński Grzegorz, Cwetsch Andrzej, Skrobowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.520-532, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patients with essential hypertension (E) and left ventricular hypertrophy (LVH) have an increased risk of cardio-vascular complciatons. Alterations in the autonomic nervous system (ANS) activity may play a role in the development of serious cardiac arrhythmias and mortality in these patients. Aim. To examine the activity of ANS in patients with established EH in relation to the presence of LVH. Methods. The study group consisted of 70 subjects: 50 patients with untreated EH (mean age 44.4 ń 12.7 years, 28 patients without LVH an 22 with LVH), adn 20 age-matched healthy volunteers. ANS reactivity was assessed using heart rate variability (HRV) analysed during tilt table testing at 60ř. The following 5-min time-periods were analysed: (A) before tilting (supine position), (B) initial period of tilting, (C) lst 5 min of tilting, and (D) immediately after completion of tilt test ater return to supine position). Resutls. Patients with EH withoud LVH had a higher increase of LF/FH values (period B versus period C) compared with controls (p 0.05). The change from tilt to supine position caused signifcantly lower change in InHF values in patients with EH and LVH than in controls (p 0.01) or patients with EH withoud LVH (p 0.005). In patients with EH and LVH a singificant correlation between HF and LV mass/neight (r = 0.5, p 0.01) was noted. Compared with healthy controls, patients with EH and LVH had significantly lower HRV parameters [InLF values were signficantly lower in all analysed periods, (p 0.05), and InHF - during period D, (p 0.01)] whereas LF/HF ratio assessed during period...


  6/7

  Tytuł oryginału: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Kramarz Elżbieta, Cholewa Marian, Dłużniewska Ewa, Roszczyk Anna, Bogaj Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.399-406, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Analysis of pathophysiological mechanisms responsible for vaso-vagal reaction reveals a close relationship between neurocardiogenic syncope and the preceding abnormalities of autonomic nervous system (ANS). Therefore, the interest in the assessment of heart rate variability (HRV) for detectin and establishing therapy in patients with syncope due to vaso-vagal mechanism is not surprising. Aim. To assess ANS changes during tilt testing in pateitns with syncope of unknown origin. Methods. Forty patients (18 males, mean age 34.8 ń 15.8 years) with a history of at least two syncopal episodes during the last 6 months and 24 healthy contorls underwent tilt testing. Spectral HRV analysis was performed from ECG recorded 5 min before tilting (period A), 5 min after tilting (period B), and 5 min before syncope (or 20-25 min of tilt test when syncope did not occur) (period C). Results. Tilt test was positive in 23 (58 p.c.) patients; 12 (30 p.c.) had mixed response, 10 (25 p.c.) - vasodepressive, and 1 (3 p.c.) - cardioinhibitory reaction. The mean time from tilt to syncope was 22.3 minutes. One (4 p.c.) control subject developed syncope. In all groups a decrease of LF and HF power, as well as an increase in the LF/HF ratio in response to tilting were observed. The LF/HF values were significantly different between patients with mixed vaso-vagal reaction and controls (1.9 vs 4.2; p = 0.04). In the C-B periods the highest decrease in the HF spectra was found in patietns with mixed reaction and was significantly greater than in other patients or controls...


  7/7

  Tytuł oryginału: Sekwencyjna metoda oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca.
  Tytuł angielski: Sequential method for risk stratification in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.303-309, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Idenytfikacja chorych zagrożonych wystąpieniem złośliwych arytmii komorowych i nagłego zgonu pozostaje nadal nierozwiązanym problemem klinicznym. Celem pracy była ocena wartości 2-etapowej, sekwencyjnej metody postępwoania w przewidywaniu incydentów arytmicznych (utrwalony częstoskurcz komorowy, migotanie komór lub nagły zgon sercowy) u chorych po przebytym zawale serca. Materiał i metody: W grupie 263 chorych po przebytm zawale serca (w wieku 60 ń 9 lat, 223 mężczyzn) wykorzystano standardowy EKG oraz pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) jako test przesiewowy w przewidywaniu zagrożenia incydentem arytmicznym (pierwszy etap procedury sekwencyjnej). U osób z dwoma lub większą liczbą wskaźników zagrożenia (odstęp RR 800 ms, zespół QRS 100 ms, dyspersja QT ň 100 ms i LVEF 40 proc.) w drugim etapie procedury sekwencyjnej oceniano uśredniony EKG i zmiennosć rytmu serca. Późne potencjały komorowe oraz 70 ms wartość odchylenia standardowego odstępów RR traktowano jako wskaźniki zagrożenia incydentem arytmicznym. Wyniki: Podczas obserwacji trwającej 36 ń 19 miesięcy incydent arytmiczny wystąpił u 41 (16 proc.) chorych. Sekwencyjna ocena rokowania pozwoliła wyodrębnić grupę 211 pacjentów z małym (7,6 proc.) oraz grupę 52 chorych z dużym (48,1 proc.) ryzykiem wystąpienia incydentu arytmicznego. Czułość, swoistość oraz wartości predykcyjne dodatniego i ujemnego wyniku sekwencyjen metody przewidywania incydentów arytmicznych wynosiły odpowiednio: 61 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Identification of patients at high risk of amlignant ventricular arrhythmias and sudden death still remains an unresolved clinical problem. The aim of this study was to investigate the value of a sequential, 2-step procedure in the prediction of arrhythmic events (sustained ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden cardiac death) in patients after myocardial infarction. Material and methods: In the group of 263 postinfarcion patients (mean age 60 ń 9 years, 223 men) the standard ECG variables and left ventricular ejection fraction (LVEF) were used as a screening test for predicting arrhythmic events (first stage of sequential procedure). In patients with two or more risk factors (RR interval 800 ms, QRS complex 100 ms, QT dispersion ň 100 ms and LVEF 40 p.c.) the analysis of signal averaged ECG and heart rate variability was performed at second stage of sequential procedure. Ventricular late potentials and standard deviation of RR Intervals 70 ms were considered as predictors of arrhythmic events. Results: During a follow-up period of 36 ń 19 months, the arrhythmic events were noted in 41 (16 p.c.) patients. A two-step risk stratification selected a low-risk group of 211 patients with arrhythmic events incidence of 7.6 p.c. and a high-risk group of 52 patients with arrhythmic events incidence of 48.1 p.c. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of sequential procedure for predicting arrhythmic events ...

  stosując format: