Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAM
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: O stawaniu się osobą : poglądy terapeuty na psychoterapię
Autorzy: Rogers Carl R.
Opracowanie edytorskie: Kramer Peter D. (przedm.), Karpiński Maciej (tł.).
Źródło: - Poznań, Dom Wydaw. REBIS Sp. z o.o. 2002, 502, [1] s. : bibliogr. [przy rozdz.], 20 cm. - Tyt. oryg. On becoming a person
Seria: Psychologia
Sygnatura GBL: 613,208

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/14

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki nad dzieckiem ze stomią.
  Tytuł angielski: Selected aspects of care of stoma children.
  Autorzy: Barczykowska Ewa, Kram Mirosława, Koziołkiewicz Kazimierz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.33-36, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Martwicze zapalenie jelit występuje u 10-15 proc. noworodków z masą ciała poniżej 1500 g. Przyczynę schorzenia u noworodka może stanowić nawet okresowo występujące niedotlenienie, zmniejszona odporność organizmu, nieodpowiednie żywienie i zakażenie przewodu pokarmowego. W wielu przypadkach wykonuje się przetokę jelitową, przeważnie tylko czasoswo. Celem badań była ocena swoistych problemów dziecka i jego rodziny wynikających z wyłonienia u dziecka czasowej przetoki. Badanie przeprowadzono w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy w okresie 15-03.-30.04.2002. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 32 pytania skierowane do rodziców operowanych dzieci. Z badanej grupy wybrano pięcioro dzieci, które miały wyłonioną stomię czasową, a wskazaniem do zabiegu operacyjnego było martwicze zapalenie jelit. Matki były zachęcane przez personel oddziału do aktywnego uczestnictwa w ogólnej opiece nad dzieckiem, a do pielęgnacji stomii cztery matki zostały włączone od 2 dnia po zabiegu operacyjnym, natomiast jedna z matek gotowa była wykonywać te czynności w dniu wpisu. Największym problemem dla rodziców była pielęgnacja skóry wokół stomii. Po zabiegu operacyjnym zastosowano właściwy sprzęt stomijny. W momencie wpisu wszystkie dzieci zostały wyposażone w wyprawkę stomijną. Dzieci objęte są systematyczną kontrolą poradni przyszpitalnej. Na pytanie, w jakim stopniu życie dziecka uległo zmianie (w skali od 1- bardzo poważnie, do 6- w ogóle)...

  Streszczenie angielskie: The necrotizing enterocolitis is a syndrome that results from a local anaemia of the small intestine. It may be caused by a temporary anoxia, a immune deficiency of the system, an inappropriate feeding and an infection of the alimentary canal. The objective of the research was to evaluate specific problems of child with a temporary stoma, and of the child's parents. Research was conducted from 15.03 to 30.04.2002 at a Children Surgery Ward in a Provincial Children Surgery Out-Patient Clinic of the J. Biziel Provincial Hospital in Bydgoszcz. The research tool was an inquiry sheet containing 32 questions adressed to parents of children with the temporary stoma. Out of the examined group five children with the temporary stoma were chosen. The reason of the surgery was the necrotizing enterocolitis. The medical staff encouraged mothers to an active participation in the general nursing care of their children. Four of the mothers nursed their children from the second day after the surgery on, and on of them was ready to perform such duties at the day when her child was discharged from the hospital. The grestest problem for parents was nursing of the skin surrounding the stoma. After the surgery the suitable, biologically neutral, tight stoma equipment was used. When discharged from the hospital all of the children received the stomma equipment. At present children are systematically cared for in the clinic of the hospital.


  3/14

  Tytuł oryginału: Rodzice w roli opiekuna podczas pobytu dziecka w szpitalu.
  Tytuł angielski: Parents as carers during the child's stay at the hospital.
  Autorzy: Kram Mirosława, Barczykowska Ewa, Połocka-Molińska Maria
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.69-73, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Każde dziecko przebywające w szpitalu potrzebuje opieki i wsparcia ze strony rodziców. Choroba dziecka wymagająca hospitalizacji "dotyka" obie strony - dziecko i jego rodziców. Choć każdy z członków zespołu terapeutycznego swoimi obowiązkami oddziaływuje na dziecko, to jednak rodzice spełniają rolę w terapii dziecka. Głównym celem prowadzonych badań było ustalenie w jakim stopniu rodzice włączają się do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, jakie motywy decydują o towarzyszeniu podczas jego hospitalizacji, jakie to stanowi obciążenie psycho-fizyczne i finansowe dla rodziców oraz na ile oddział Kliniki i personel umożliwia rodzicom pełnienie funkcji opiekuńczej wobec chorego dziecka. Do realizacji załóżonych celów zastosowano kwestionariusze ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 36 rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2002 r. Badnia wykazały, że zdecydowana większość rodziców 86,1 proc. wykonuje czynności pielęgnacyjne z zakresu utrzymania higieny osobistej i karmienia dziecka. Głównym motywem przebywania w oddziale wraz z dzieckiem dla 93,3 proc. matek i 4 ojców (na 6) była potrzeba, chęć stałego z nim kontaktu. Dla 3 matek dominującym motywem był strach o dziecko. Stałe bycie przy dziecku obciążało psychicznie 52,8 proc. rodziców. 97,2 proc. rodziców uważa, że oddział jest przystosowany do pobytu dzieci z rodzicami. Ponad połowa ...

  Streszczenie angielskie: Every hospitalized child needs parental care and support. The child's ilness, which requires hospitalization, "afflicts" both sides - the child as well as it's parents. Althrough duties of every member of the therapeutic team the child, parents fulfill an irreplaceble function in this child's therapy. The main purpose of conducted studies was to examine the extent to which parents partici-pated in the nursing of the hopitalized child; motivations that made parents accompany their child during the hospitalization; the related psychical, physical and finacial strain for parents; and extent to which the ward and the personel of the clinic allowed parents to fulfill the function of the ill child's carrers. To execute assumed objective the inquiry sheet been used. The examined group consisted of 36 parents of children hospitalized in the Clinic of Pediatry, Hematology and Oncology of Medical Academy in Bydgoszcz. The studies were conducted at the turn of March and April 2002. The studies have showm that majority of parents - 86,1 p.c. - nursed the child, feeling it and taking care of it's personel hygiene. For 93,3 p.c. of mothers anf 4 fathers (out of 6) the main motivation for staying in the hospital with their child was the need and desire to be in perma-nent contact with the child. For 3 monthers the predominant motivation was fear for the childs safety. 52,8 p.c. of parents felt that permanent staying with the child resulted in their psychical strain. In the opinion ...


  4/14

  Tytuł oryginału: Comparison of prognostic value of QT and JT intervals in postinfarction patients with ventricular conduction abnormalities.
  Tytuł polski: Rokowanie po zawale serca. Porównanie wartości rokowniczej odstępów QT i JT u chorych z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.49-56, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The delay of ventricular depolarization due to complete bundle branch block lengthens the QT interval and shortens the JT interval. In this context a question may be raised how this opposite impact of ventricular conduction abnormalities affects the prognostic value of rate-corrected QT and JT intervals (QTc and JTc, respectively)? Aim. The study was designed to compare the value of QTc and JTc measurements in the risk stratification in patients after myocardial infarction with ventricular conduction defects. Methods. In a group of 178 postinfarction patietns with widenend QRS complex (ň 120 ms) on a routine electrocardiogram the value of prolonged QTc and JTc in predicting all-cause mortality was compared. Results. During follow-up period of 35 ń 18 months, 61 patients died. At univariate analysis both QTc 510 ms (long-rank test 4.66; p = 0.0001) and JTc 360 ms (long-rank test 3.43; p = 0.0008) were associated with mortality. At multivariate Cox analysis, after adjustment for QRS complex duration and RR interval length, the QTc 510 ms, but not JTc .360 ms was an independent predictor of mortality (hazard ration 2.03; 95 p.c. confidence interval 1.07 - 3.87). Conclusions. Prognostic significance of QTc is not only related to prolonged repolarization but also to delayed ventricular depolarization. Prolonged QTc compared with JTc is a stronger predictor of all-cause mortality in patients with remote myocardial infarction and vantricular conduction defects.


  5/14

  Tytuł oryginału: Zsumowane zespoły TU jako nowy elektrokardiograficzny wskaźnik złego rokowania po przebytym zawale serca.
  Tytuł angielski: Fused TU complexes as a new electrocardiographic marker of poor prognosis after myocardial infarction.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.731-737, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wartość kliniczna zsumowanych załamków T i U, określanych mianem zespoły TU, nie była dotychczas badana. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej chorych z zespołami TU oraz określenie znaczenia tej nieparawidłowości elektrokardiogramu (EKG) w ocenie rokowania po przebytym zawale serca. W grupie 330 chorych po zawale serca (średni wiek 61 ń 10 lat, 279 mężczyzn i 51 kobiet), u 50 (15 proc.) występowały zespoły TU w jednym lub w kilku odprowadzeniach standardowego EKG. U chorych z zespołami TU obserwowano częściej niż u osób bez zespołów TU obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory, liczne (ł 10 na godz.) przedwczesne pobudzenia komorowe i nietrwałe częstoskurcze komorowe w czasie 24-godz. monitorowania EKG oraz zwiększoną dyspersję odstępu QT, obniżenie odcinka ST i uniesienie odcinka ST w EKG standardowym. Podczas obserwacji prospektywnej przez okres średnio 43 ń 17 m-cy , 88 chorych zmarło z różnych przyczyn. W jednowymiarowej analizie Coxa, spośród 9 badanych czynników klinicznych i elektrokardiograficznych, największą wartość w przewidywaniu zgonu miały zespoły TU (hazard względny 3,30; 95 proc. przedział ufności 2,09 - 5,21) oraz 40 proc. frakcja wrzutowa lewej komory (hazard względny 3,82; 95 proc. przedział ufności 2,51 - 5,82). Metodą wielowymiarowej , etapowej analizy Coxa wyselekcjonowano frakcję wrzutową 40 proc. (hazard względny 3,09; 95 proc. przedział ufności 2,00-4,80), zespoły TU (hazard względny 2,28; 95 proc. przedział ufności ...

  Streszczenie angielskie: To date, the clinical significance of fused T and U waves, termed as TU complexes, has not been evaluated. The aim of the study was to present the clinical characetristics of the patients with TU complexes and to assess the value of this ECG abnormality in risk stratification after myocardial infarction. In the group of 330 postinfarction patients (mean age 61 ń 10 years, 279 men and 51 women), 50 (15 p.c.) had TU complexes in one or more leads of a standard ECG. In patients with TU complexes, the decreased left ventricular ejection fraction, frequent (ň 10/hour) ventricular premature beats and non-sustained ventricular tachycardia detected on 24-houre ECG monitoring, increased QT dispersion, ST-segment depression and ST-segment elevation on a routine ECG were more common than in patients without TU complexes. During a follow-up period of 43 ń 17 months, 88 patients died from all causes. At univariate Cox analysis the presence of TU complexes (hazard ratio 3.30; 95 p.c. confidence interval 2.09 - 5.21) and left ventricular ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio 3.82; confidence interval 2.51 - 5.82) were the best predictors of mortality among the 9 evaluated clinical an delectrocardiographic variables. The multivariate, stepwise Cox analysis selected ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio 3.09; 95 p.c. confidence interval 2.00 - 4.80), TU complexes (hazard ratio 2.28; 95 p.c. confidence interval 1.42 - 3.69), RR interval 800 ms (hazard ratio 1.62; 95 p.c ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Inclusion of TU complexes in the measurement of QT interval increases prognostic significance of QT dispersion.
  Tytuł polski: Pomiar odstępu QT z uwzględnieniem załamka U zwiększa wartość rokowniczą dyspersji QT.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.583-591, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backgorund. QT dispersion is calculated with care takne to avoid the U waves that merge with T waves in the measurements of QT interval. In the context of recently published experimental data this widely used procedure for measurement of QT dispersion may be questioned. Aim. To compare the prognostic value of QT dispersion calculated including (QTUd) or excluding (QTd) the U waves fused with the T waves in the measurement of QT dispersion. Methods. In the group of 327 patients after myocardial infarction the importance of QTUd and QTd in the prediction of arrhythmic events (sustained ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden cardiac death) was compared. Results. During a mean follow-up period of 41 ń 18 months arrhythmic events were noted in 66 (20 p.c.) patients. At univariate Cox regression analysis, a QTUd ň 100 ms (hazard ratio 3.32; 95 p.c. confidence interval 2.02 - 5.45) was a better predictor of arrhythmic events than QTd ň 80 ms (hazard ratio 1.92; 95 p.c. confidence interval 1.16 - 3.19). Multivariate Cox analysis selected only QTUd ň 100 ms (hazard ratio, 3.12; 95 p.c. confidence interval, 1.72 to 5.71) and left ventricular ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio, 2.54; 95 p.c. confidence interval, 1.52 - 4.24) as independent predictors of arrhythmic events. Conclusions. Inclusion of the U wave merged with the T wave in the measurement of QT interval increases the prognostic significance of QT dispersion and allows better identification of patients at high-risk of arrhythmic events after myocardial infarction.


  7/14

  Tytuł oryginału: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł polski: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Autorzy: Makowski Karol, Cwetsch Andrzej, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kamiński Grzegorz, Skrobowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Łoboz-Grudzień Krystyna (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.601-609, il., tab., bibliogr. 15 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Of all the parameters reflecting the activity of the autonomic nervous system, only the R-R interval has been shown to influence some haemodynamic parameters of left ventricular (LV) filling. Aim. To assess the relationship between heart variability (HRV) indices and parameters of LV diastolic function in the various stages of arterial hypertension. Methods. The study gorup consisted of 74 patients (57 patients with untreated hypertension and 17 healthy volunteers) who were divided into four groups: group I - 17 healthy volunteers, group II - 11 patients with "white coat" hypertension, group III - 25 patients with established hypertension without LV hypertrophy, and group IV - 21 patients with established hypertension with LV hypertrophy. Doppler echocardiography was used to assess the mitral flow by caluculating the peakvelocity of early (E) and late (A) diastolic filling as well as E/A ratio. Frequency-domain HRV components (LF and HF) were calculated from the 5 min CG recordings obtained in a supine position Results. The combined analysis of groups I and II revealed a significant correlation between E and InHF (r = 0.44, p = 0.021) as well as E/A and InHF (r = 0.56, p = 0.002). In group III a significant inverse correlation between A and InLF (r = 0.8, p 0.0001), A and InFH (r = 0.065, p 0.000) and a positive correlation between E/A and InLF (r = 0.5, p = 01) were found. In group IV, no significant correlation between HRV parameters and A was detected. Conclusions. A decrease in the HRV parameters in patients with established hypertension without LV hypertrophy may be regarded as...


  8/14

  Tytuł oryginału: Slovenia.
  Autorzy: Albreht Tit, Cesen Marjan, Hindle Don, Jakubowski Elke, Kramberger Boris, Petric Vesna Kerstin, Premik Marjan, Toth Martin
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Elke (ed.).
  Źródło: Healt Care Syst. Transit. 2002: 4 (3) s.I-VIII], 1-85, [1-4], il., tab., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 554,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny


  9/14

  Tytuł oryginału: Autonomic nervous system and left ventricular hypertrophy in essential hypertension.
  Tytuł polski: Autonomiczny układ nerwowy a przerost lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Autorzy: Makowski Karol, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kramarz Elżbieta, Michałkiewicz Dariusz, Kamiński Grzegorz, Cwetsch Andrzej, Skrobowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.520-532, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patients with essential hypertension (E) and left ventricular hypertrophy (LVH) have an increased risk of cardio-vascular complciatons. Alterations in the autonomic nervous system (ANS) activity may play a role in the development of serious cardiac arrhythmias and mortality in these patients. Aim. To examine the activity of ANS in patients with established EH in relation to the presence of LVH. Methods. The study group consisted of 70 subjects: 50 patients with untreated EH (mean age 44.4 ń 12.7 years, 28 patients without LVH an 22 with LVH), adn 20 age-matched healthy volunteers. ANS reactivity was assessed using heart rate variability (HRV) analysed during tilt table testing at 60ř. The following 5-min time-periods were analysed: (A) before tilting (supine position), (B) initial period of tilting, (C) lst 5 min of tilting, and (D) immediately after completion of tilt test ater return to supine position). Resutls. Patients with EH withoud LVH had a higher increase of LF/FH values (period B versus period C) compared with controls (p 0.05). The change from tilt to supine position caused signifcantly lower change in InHF values in patients with EH and LVH than in controls (p 0.01) or patients with EH withoud LVH (p 0.005). In patients with EH and LVH a singificant correlation between HF and LV mass/neight (r = 0.5, p 0.01) was noted. Compared with healthy controls, patients with EH and LVH had significantly lower HRV parameters [InLF values were signficantly lower in all analysed periods, (p 0.05), and InHF - during period D, (p 0.01)] whereas LF/HF ratio assessed during period...


  10/14

  Tytuł oryginału: Angiogenesis and some prognostic parameters of invasive ductal breast carcinoma in women.
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria, Kwas Artur, Kram Andrzej, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.183-188, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to correlate angiogenesis parameters (micorvessel count, area and perimeter) with some clinical and morphological factors in 251 invasive ductal breast carcinomas in women. Endothelium was stained with antiCD31 antibody, and measurements were made using a computerised image analysis in the whole study population and separately for two subgroups with and without metastases to acillary lymph nodes. High angiognesis parameters in primary tumours were associated with older age, large tumour diameter, high grade and the associations were statistically significant. Furthermore the microvessel density was signifcantly higher in tumours metastasing to lymph nodes as compared with tumours without metastases. Mcirovessel perimeter was found to be the most useful of vessel parameters analysed. The corrlation between angigonesis and some clinical and morphological parameters, especially lymph node status may indicate the prognostic value of angiognesis in invasive ductal breast carciomas.


  11/14

  Tytuł oryginału: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Kramarz Elżbieta, Cholewa Marian, Dłużniewska Ewa, Roszczyk Anna, Bogaj Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.399-406, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Analysis of pathophysiological mechanisms responsible for vaso-vagal reaction reveals a close relationship between neurocardiogenic syncope and the preceding abnormalities of autonomic nervous system (ANS). Therefore, the interest in the assessment of heart rate variability (HRV) for detectin and establishing therapy in patients with syncope due to vaso-vagal mechanism is not surprising. Aim. To assess ANS changes during tilt testing in pateitns with syncope of unknown origin. Methods. Forty patients (18 males, mean age 34.8 ń 15.8 years) with a history of at least two syncopal episodes during the last 6 months and 24 healthy contorls underwent tilt testing. Spectral HRV analysis was performed from ECG recorded 5 min before tilting (period A), 5 min after tilting (period B), and 5 min before syncope (or 20-25 min of tilt test when syncope did not occur) (period C). Results. Tilt test was positive in 23 (58 p.c.) patients; 12 (30 p.c.) had mixed response, 10 (25 p.c.) - vasodepressive, and 1 (3 p.c.) - cardioinhibitory reaction. The mean time from tilt to syncope was 22.3 minutes. One (4 p.c.) control subject developed syncope. In all groups a decrease of LF and HF power, as well as an increase in the LF/HF ratio in response to tilting were observed. The LF/HF values were significantly different between patients with mixed vaso-vagal reaction and controls (1.9 vs 4.2; p = 0.04). In the C-B periods the highest decrease in the HF spectra was found in patietns with mixed reaction and was significantly greater than in other patients or controls...


  12/14

  Tytuł oryginału: Zalecenia dla chirurgicznej dezynfekcji rąk.
  Autorzy: Labadie Jean-Claude, Kampf Gnter, Lejeune Beunist, Exner Martin, Cottron Olivier, Girard Raphaele, Benite Pierre, Orlick Martin, Goetz Marie Loerse, Darbord Jacques-Christian, Krammer Axel
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.18-21, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628


  13/14

  Tytuł oryginału: Sekwencyjna metoda oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca.
  Tytuł angielski: Sequential method for risk stratification in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.303-309, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Idenytfikacja chorych zagrożonych wystąpieniem złośliwych arytmii komorowych i nagłego zgonu pozostaje nadal nierozwiązanym problemem klinicznym. Celem pracy była ocena wartości 2-etapowej, sekwencyjnej metody postępwoania w przewidywaniu incydentów arytmicznych (utrwalony częstoskurcz komorowy, migotanie komór lub nagły zgon sercowy) u chorych po przebytym zawale serca. Materiał i metody: W grupie 263 chorych po przebytm zawale serca (w wieku 60 ń 9 lat, 223 mężczyzn) wykorzystano standardowy EKG oraz pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) jako test przesiewowy w przewidywaniu zagrożenia incydentem arytmicznym (pierwszy etap procedury sekwencyjnej). U osób z dwoma lub większą liczbą wskaźników zagrożenia (odstęp RR 800 ms, zespół QRS 100 ms, dyspersja QT ň 100 ms i LVEF 40 proc.) w drugim etapie procedury sekwencyjnej oceniano uśredniony EKG i zmiennosć rytmu serca. Późne potencjały komorowe oraz 70 ms wartość odchylenia standardowego odstępów RR traktowano jako wskaźniki zagrożenia incydentem arytmicznym. Wyniki: Podczas obserwacji trwającej 36 ń 19 miesięcy incydent arytmiczny wystąpił u 41 (16 proc.) chorych. Sekwencyjna ocena rokowania pozwoliła wyodrębnić grupę 211 pacjentów z małym (7,6 proc.) oraz grupę 52 chorych z dużym (48,1 proc.) ryzykiem wystąpienia incydentu arytmicznego. Czułość, swoistość oraz wartości predykcyjne dodatniego i ujemnego wyniku sekwencyjen metody przewidywania incydentów arytmicznych wynosiły odpowiednio: 61 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Identification of patients at high risk of amlignant ventricular arrhythmias and sudden death still remains an unresolved clinical problem. The aim of this study was to investigate the value of a sequential, 2-step procedure in the prediction of arrhythmic events (sustained ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden cardiac death) in patients after myocardial infarction. Material and methods: In the group of 263 postinfarcion patients (mean age 60 ń 9 years, 223 men) the standard ECG variables and left ventricular ejection fraction (LVEF) were used as a screening test for predicting arrhythmic events (first stage of sequential procedure). In patients with two or more risk factors (RR interval 800 ms, QRS complex 100 ms, QT dispersion ň 100 ms and LVEF 40 p.c.) the analysis of signal averaged ECG and heart rate variability was performed at second stage of sequential procedure. Ventricular late potentials and standard deviation of RR Intervals 70 ms were considered as predictors of arrhythmic events. Results: During a follow-up period of 36 ń 19 months, the arrhythmic events were noted in 41 (16 p.c.) patients. A two-step risk stratification selected a low-risk group of 211 patients with arrhythmic events incidence of 7.6 p.c. and a high-risk group of 52 patients with arrhythmic events incidence of 48.1 p.c. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of sequential procedure for predicting arrhythmic events ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy uzależnień i zapobieganie im u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Current addiction problems among children and the youth and their prevention.
  Autorzy: Kram Mirosława, Połocka-Molińska Maria, Barczykowska Ewa
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.222-225, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków to poważny problem zdrowotny, psychologiczny i społeczny u dzieci i młodzieży. Na rodzicach spoczywa moralny i prawny obowiązek wychowywania swojego dziecka na jednostkę wolną od nałogu. Obok rodziny to nauczyciele i wychowawy mają największy wpływ na postawy i zachowanie młodego człowieka. Celem opracowania było zbadanie postaw rodziców i wychowawców wobec problemu uzależnień wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Do realizacji założonych celów zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 82 nauczycieli i wychowawców oraz 1560 rodziców. Badanie wykazały, iż 82 pedagogów widzi potrzebę rozmów i prowadzenia pogadanek z uczniami na temat palenia papierosów, zażywania narkotyków i komputeromanii. Około 1/3 rodziców i opiekunów nie zauważa problemu uzależnienia u swoich dzieci.

  Streszczenie angielskie: The addiction to medicine, alcohol, and drugs among children and the youth is a health, a psycholoigcal and a social problem. It is parents' moral and legal obligation to raise their child to be free of any addictions. Apart from parents it is the teachers and tutors who have the biggest influence on a young man's behaviour and attitudes. The main aim of this study was to examine parents' and teachers' attitudes towards the problem of addictions among primary school, gymnasium and secondary school students. The survey questionnaire of my own was used in order to achieve this goal. The examined group consisted of 83 teachers and tutors and 1560 parents. The study demonstrated that 82 teachers and tutors see the need to talk to students on the issue of smoking cigarettes, taking drugs and the addiction to computers. About 1/3 of the parents and guardians do not notice the problem of their children's addiction.

  stosując format: