Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRÓLAK-OLEJNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Czynnik stymulujący wzrost komórek alfa we krwi pępowinowej noworodka - wskaźnik dojrzałości immunologicznej czy zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną?
Tytuł angielski: MGSA/GRO-a in the umbilical cord blood - marker of the immunity or the intrauterine infection.
Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida, Dulibana Hanna
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.164-167, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Chemokiny odpowiedzialne są za regulację fizjologicznie przebiegających procesów immunologicznych oraz procesów związanych z zakażeniem. MGSA/GRO-ŕ należy do podrodziny CXC (chemokina - ŕ). Celem pracy była ocena stężenia MGSA/GRO-ŕ w surowicy krwi pępowinowej noworodków w zależności od sposobu rozwiązania ciąży i zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną. Badaniami objęto 52 noworodki, wyodrębniając następujące grupy: noworodki urodzone o czasie siłami natury i drogą elektywnego cięcia cesarskiego oraz noworodki urodzone przed terminem - bez cech infekcji, z wrodzonym zapaleniem płuc i wczesną posocznicą. Stężenie MGSA/GRO-ŕ oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjnego zestawu Quantikine Human GRO-ŕ firmy R&D Systems, metoda ELISA. Stężenie MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych o czasie było znamiennie statycznie niższe niż u noworodków urodzonych przed terminem. Sposób rozwiązania ciąży o czasie nie wpływał na stężenie tej chemokiny w surowicy krwi pępowinowej (drogami natury - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cięciem cesarskim - 114,9 ń 26,6 pg/ml). We krwi pępowinowej nowroodków urodzonych przedwcześnie, u których wystapiły cechy zapalenia płuc i wczesnej posocznicy stężenie MGSA/GRO-ŕ wynosiło odpowiednio 202,1 ń 151,0 pg/ml oraz 451,6 ń 327,8 pg/ml. Wewnątrzmaciczna infekcja wyraźnie związana jest z wyższym stężeniem MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przewcześnie.

  Streszczenie angielskie: The chemokines are involved in regulation of normal immune response and inflammation. MGSA/ GRO-ŕ is a member of the chemokine suprefamily CXC (chemokine - ŕ). The aim of the study was to determine the relationship between the mode of delivery and MGSA/GRO-ŕ levels in the umbilical cord blood, to evaluate the influence of intrauterine infection on the chemokine levels. We examined the umbilical cord blood of 52 newborn: full-term born by vaginal delivery and cesarean section and preterm infants without infection, with pneumonia and early sepsis. MGSA/GRO-ŕ concentration was determined by use of sensitive and specific ELISA (Wuantikine R&D Sustems). The mean MGSA/GRO-ŕ is higher in preterm infants than in full term healthy infants. The mode of delivery have no effect on the chemokine concnetration in umbilical cord blood of full-term infants (vaginal delivery mean - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cesarean section, mean = 114,9 ń 26,6 pg/ml. Preterm infants with pneumonia had mean MGSA/GRO-ŕ level 202,1 ń 151,0 pg/ml and with early sepsis - 451,6 ń 327,8 pg/ml. Early sepsis of preterm infants is associated with an increase in MGSA/GRO-ŕ concentration in the umbilical cord blood.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa limfocytów B (CD19+) oraz ich subpopulacji CD5+ i CD23+ u noworodków donoszonych z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Quantitative analysis of CD19+ B lymphocytes and their CD5+ and CD23+ subpopulations in full-term pneumonic neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Królak-Olejnik Barbara, Kamińska Beata, Tomanek Lidia, Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula, Mazur Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.781-786, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 45 noworodków donoszonych, w tym u 25 z zapaleniem płuc i u 20 zdrowych (grupa kontrolna) w wieku od 3 do 6 doby życia oceniono w obwodowej krwi żylnej odsetek i liczbę limfocytów B (VD19+) oraz ich subpopulacji VD5+ i CD23+ w cytometrze przepływowym FACscan używając przeciwciał monoklonalnych anty CD19+, anty CD5 i anty CD 23 firmy Becton Dickinson. Stwierdzono, że średni odsetek i średnia liczba limfocytów CD19+ i CD5+ u noworodków z zapaleniem płuc nie różniły się istotnie od wartości uzyskanych u dzieci z grupy kontrolnej. Wykazano natomiast, że u noworodków z zapaleniem płuc odsetek limfocytów CD23+ był istotnie większy niż u noworodków zdrowych. Występowanie perinatalnych czynników ryzyka nie wywierało istotnego wpływu na średnie wartości badanych limfocytów u chorych noworodków.

  Streszczenie angielskie: The relative and absolute sizes of CD19+ B lymphocyte poulations and CD5+ and CD23+ subpopulations in peripheral vein blood were determined in 45 full-term neonates, among them in 25 pneumonic and 20 healthy ones (control group), aged from 3 to 6 days of life using a FACscan flow cytometer and Becton Dickinson monoclonal anti-CD19, anti-CD5 and anti-CD23 antibodies. It was found, that the mean relative and absolute sizes of CD19+ and CD5+ B lymphocyte population in pneumatic neonates did not differ significantly from those in the control group. The mean relative size of CD23+ populations in pneumonic neonates was significantly higher than in healthy babies. Perinatal risk factors had no significant influence on the mean values determined in sick neonates.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena chemokin (MIP-1alfa i MIP-1beta) we krwi pępowinowej noworodków.
  Tytuł angielski: Macrophage inflammatory protein (MIP-1 alpha and MIP-1 beta) in the umbilical cord blood of the newborn.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.117-120, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Chemokiny stanowią dużą grupę cytokin o właściwościach chemotaktycznych, które odgrywają kluczową rolę w reakcjach zapalnych. Większość z nich produkowana jest i wydzielana do krążenia obwodowego podczas ostrej fazy infekcji. Obecność á chemokin w surowicy krwi sugeruje się również w warunkach fizjologicznych. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy porodem o czasie i przedwczesnym a poziomem białka zapalnego makrofagów (MIP) - 1ŕ i 1á w surowicy krwi pępowinowej. Badaniami objęto 72 noworodki w następujących grupach: 1). noworodki urodzone o czasie, 2). noworodki urodzone przewcześnie - z małą urodzniową masą ciała i 3). nowroodki urodzone przedwcześnie - z bardzo małą urodzeniową masą ciała. Stężenie MIP-1ŕ i MIP-1á oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjengo zestawu Quantikine Human MIP-1ŕ i 1á we krwi peępowinowej noworodków, zaró no urodzonych przedwcześnie jak i o czasie. Uzyskane wstępne wyniki sugerują wpływ perinalnych czynników ryzyka (choroba ciężarnej, indukcja porodu, przedwczesne pęknięcie pęcherza płdoowego, hipotrofia) oraz posocznicy na wysokie stężenie á chemokin w surowicy krwi pępowinowej.

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitue a large family of chemotatctic cytokiens with proinflammatory action, which are produced by large variety of cells. Although most inflammatory chemoatractanst are only induced and released in the circulation during actue infection, a restricted number of CC chemokines are constitutively present in normal plasma and serum at high concentration. Objective of the study was to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum macrophage inflamamtory protein (MIP) - 1ŕ and 1á. Umbilical blood was obtained from 72 newborns in the follwoing groups: 1). full term infants, 2). preterm infants - low birth weight and 3). preterm infants - very low birth weight. MIP-1ŕ and MIP-1á concentrations were determined by use of commercially availabel immunoassa kits (R&D Systems). Serum concentrations in preterm infants were either similar or higher than those measurred in term neonates. The present study demonstrates that the chemokines are measurable in cord blood serum but the role of perinatal risk factors remains to be established.


  4/4

  Tytuł oryginału: Cord blood RANTES concentration as a predictor of intrauterine infection? - a preliminary study.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.56-58, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitute a large family of chemotactic cytokines that selectively attract different blood cell types. Although most inflammatory chemoattractants are only iduced and released in the circulation during acute infection, a restricted number of CźC and CC chemokines are constitutively present in normal plasma at high concentration. RANTES a member of the CC subgroup of chemokines, has proinflammatory actions, is produced by large variety of cell, including T cells, macrophages and endothelial cells. The objective of this study were to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum concentration and to determine whether intrauterine infection of newborm is associated with changes in umbilical blood serum concentrations of RANTES. Umbilical blood was obtained from 67 newborns in the following groups: 1) preterm inflants with intrauterine sepsis, 2) preterm infants with intruterine pneumonia 3) preterm infants without infection and 4) full term healthy infants. RANTES concentrations were determined by use of a commercially available immunoassay kit (R&D Systems). Median RANTES cord blood concentration of full-term healthy infants was 67.8 ng/ml (range 45.2-105.0 ng/ml). Median RANTES concentrations in the umbilical cord serum preterm infants with early sepsis were 44.4 ng/m (range 27.0 - 102.5 ng/ml), preterm infants with intrauterine pneumonia - 49.5 ng/ml (range 13.9 - 64,3 ng/ml) and preterm infants without infection - 51.3 ng/ml (rang 13.9 - 91.4 ng/ml). The median cord blood plasma concentrations of RANTES i higher in full term healthy infants than in preterm ones. Intrauterine infection preterm infants is not associated with changes in RANTES concentrations in umbilical cord blood.

  stosując format: