Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRÓLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Czynnik stymulujący wzrost komórek alfa we krwi pępowinowej noworodka - wskaźnik dojrzałości immunologicznej czy zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną?
Tytuł angielski: MGSA/GRO-a in the umbilical cord blood - marker of the immunity or the intrauterine infection.
Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida, Dulibana Hanna
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.164-167, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Chemokiny odpowiedzialne są za regulację fizjologicznie przebiegających procesów immunologicznych oraz procesów związanych z zakażeniem. MGSA/GRO-ŕ należy do podrodziny CXC (chemokina - ŕ). Celem pracy była ocena stężenia MGSA/GRO-ŕ w surowicy krwi pępowinowej noworodków w zależności od sposobu rozwiązania ciąży i zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną. Badaniami objęto 52 noworodki, wyodrębniając następujące grupy: noworodki urodzone o czasie siłami natury i drogą elektywnego cięcia cesarskiego oraz noworodki urodzone przed terminem - bez cech infekcji, z wrodzonym zapaleniem płuc i wczesną posocznicą. Stężenie MGSA/GRO-ŕ oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjnego zestawu Quantikine Human GRO-ŕ firmy R&D Systems, metoda ELISA. Stężenie MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych o czasie było znamiennie statycznie niższe niż u noworodków urodzonych przed terminem. Sposób rozwiązania ciąży o czasie nie wpływał na stężenie tej chemokiny w surowicy krwi pępowinowej (drogami natury - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cięciem cesarskim - 114,9 ń 26,6 pg/ml). We krwi pępowinowej nowroodków urodzonych przedwcześnie, u których wystapiły cechy zapalenia płuc i wczesnej posocznicy stężenie MGSA/GRO-ŕ wynosiło odpowiednio 202,1 ń 151,0 pg/ml oraz 451,6 ń 327,8 pg/ml. Wewnątrzmaciczna infekcja wyraźnie związana jest z wyższym stężeniem MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przewcześnie.

  Streszczenie angielskie: The chemokines are involved in regulation of normal immune response and inflammation. MGSA/ GRO-ŕ is a member of the chemokine suprefamily CXC (chemokine - ŕ). The aim of the study was to determine the relationship between the mode of delivery and MGSA/GRO-ŕ levels in the umbilical cord blood, to evaluate the influence of intrauterine infection on the chemokine levels. We examined the umbilical cord blood of 52 newborn: full-term born by vaginal delivery and cesarean section and preterm infants without infection, with pneumonia and early sepsis. MGSA/GRO-ŕ concentration was determined by use of sensitive and specific ELISA (Wuantikine R&D Sustems). The mean MGSA/GRO-ŕ is higher in preterm infants than in full term healthy infants. The mode of delivery have no effect on the chemokine concnetration in umbilical cord blood of full-term infants (vaginal delivery mean - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cesarean section, mean = 114,9 ń 26,6 pg/ml. Preterm infants with pneumonia had mean MGSA/GRO-ŕ level 202,1 ń 151,0 pg/ml and with early sepsis - 451,6 ń 327,8 pg/ml. Early sepsis of preterm infants is associated with an increase in MGSA/GRO-ŕ concentration in the umbilical cord blood.


  2/8

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza wrodzona u noworodka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital toxoplasmosis in a newborn infant.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Thrun Adam, Królak Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.264-267, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek noworodka z rozpoznaną po urodzeniu toksoplazmozą wrodzoną, z hiperbilirubinemią, wymagającą leczenia powtarzanymi transfuzjami wymiennymi, powikłaną dodatkowo cholestazą wątrobową. U omwianego noworodka stwierdzono również znaczne wodogłowie ze zwapnieniami wewnątrzczaszkowymi i ogromnymi zanikami tkanki mózgowej.

  Streszczenie angielskie: A case of a newborn with congenital toxoplasmosis detected after birth, jaundice demanding treating with repetitive exchange transfusions and additionally complicated hepatic cholestasis was presented. The newbron also suffered from serious hydrocephalus with intracranial calciphications and significant atrophy of brain tissue.


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa limfocytów B (CD19+) oraz ich subpopulacji CD5+ i CD23+ u noworodków donoszonych z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Quantitative analysis of CD19+ B lymphocytes and their CD5+ and CD23+ subpopulations in full-term pneumonic neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Królak-Olejnik Barbara, Kamińska Beata, Tomanek Lidia, Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula, Mazur Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.781-786, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 45 noworodków donoszonych, w tym u 25 z zapaleniem płuc i u 20 zdrowych (grupa kontrolna) w wieku od 3 do 6 doby życia oceniono w obwodowej krwi żylnej odsetek i liczbę limfocytów B (VD19+) oraz ich subpopulacji VD5+ i CD23+ w cytometrze przepływowym FACscan używając przeciwciał monoklonalnych anty CD19+, anty CD5 i anty CD 23 firmy Becton Dickinson. Stwierdzono, że średni odsetek i średnia liczba limfocytów CD19+ i CD5+ u noworodków z zapaleniem płuc nie różniły się istotnie od wartości uzyskanych u dzieci z grupy kontrolnej. Wykazano natomiast, że u noworodków z zapaleniem płuc odsetek limfocytów CD23+ był istotnie większy niż u noworodków zdrowych. Występowanie perinatalnych czynników ryzyka nie wywierało istotnego wpływu na średnie wartości badanych limfocytów u chorych noworodków.

  Streszczenie angielskie: The relative and absolute sizes of CD19+ B lymphocyte poulations and CD5+ and CD23+ subpopulations in peripheral vein blood were determined in 45 full-term neonates, among them in 25 pneumonic and 20 healthy ones (control group), aged from 3 to 6 days of life using a FACscan flow cytometer and Becton Dickinson monoclonal anti-CD19, anti-CD5 and anti-CD23 antibodies. It was found, that the mean relative and absolute sizes of CD19+ and CD5+ B lymphocyte population in pneumatic neonates did not differ significantly from those in the control group. The mean relative size of CD23+ populations in pneumonic neonates was significantly higher than in healthy babies. Perinatal risk factors had no significant influence on the mean values determined in sick neonates.


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena chemokin (MIP-1alfa i MIP-1beta) we krwi pępowinowej noworodków.
  Tytuł angielski: Macrophage inflammatory protein (MIP-1 alpha and MIP-1 beta) in the umbilical cord blood of the newborn.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.117-120, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Chemokiny stanowią dużą grupę cytokin o właściwościach chemotaktycznych, które odgrywają kluczową rolę w reakcjach zapalnych. Większość z nich produkowana jest i wydzielana do krążenia obwodowego podczas ostrej fazy infekcji. Obecność á chemokin w surowicy krwi sugeruje się również w warunkach fizjologicznych. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy porodem o czasie i przedwczesnym a poziomem białka zapalnego makrofagów (MIP) - 1ŕ i 1á w surowicy krwi pępowinowej. Badaniami objęto 72 noworodki w następujących grupach: 1). noworodki urodzone o czasie, 2). noworodki urodzone przewcześnie - z małą urodzniową masą ciała i 3). nowroodki urodzone przedwcześnie - z bardzo małą urodzeniową masą ciała. Stężenie MIP-1ŕ i MIP-1á oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjengo zestawu Quantikine Human MIP-1ŕ i 1á we krwi peępowinowej noworodków, zaró no urodzonych przedwcześnie jak i o czasie. Uzyskane wstępne wyniki sugerują wpływ perinalnych czynników ryzyka (choroba ciężarnej, indukcja porodu, przedwczesne pęknięcie pęcherza płdoowego, hipotrofia) oraz posocznicy na wysokie stężenie á chemokin w surowicy krwi pępowinowej.

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitue a large family of chemotatctic cytokiens with proinflammatory action, which are produced by large variety of cells. Although most inflammatory chemoatractanst are only induced and released in the circulation during actue infection, a restricted number of CC chemokines are constitutively present in normal plasma and serum at high concentration. Objective of the study was to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum macrophage inflamamtory protein (MIP) - 1ŕ and 1á. Umbilical blood was obtained from 72 newborns in the follwoing groups: 1). full term infants, 2). preterm infants - low birth weight and 3). preterm infants - very low birth weight. MIP-1ŕ and MIP-1á concentrations were determined by use of commercially availabel immunoassa kits (R&D Systems). Serum concentrations in preterm infants were either similar or higher than those measurred in term neonates. The present study demonstrates that the chemokines are measurable in cord blood serum but the role of perinatal risk factors remains to be established.


  5/8

  Tytuł oryginału: Strategia rozwoju świadczeń pielęgniarskich - pielęgniarska opieka domowa.
  Autorzy: Królak Maria
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.60-65, tab.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/8

  Tytuł oryginału: Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca.
  Tytuł angielski: Mechanisms inducing malignant ventricular arrhythmias - analysis of the electrograms stored in Holter memory of implantable cardioverter-defibrillators.
  Autorzy: Kempa Maciej, Lubiński Andrzej, Zienciuk Agnieszka, Zagożdżon Paweł, Królak Tomasz, Lewicka-Nowak Ewa, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Współczesne kardiowertery-defibyrlatory (ICD) są wyposażone w funkcję holterowską pozwalającą na rejestrację elektrogramów wewnątrzsercowych z okresów arytmii. Celem pracy była ocena mechanizmów inicjujących tachyarytmie komorowe na podstawie analizy takich zapisów. Materiał i metody: Przeanalizowano zawartość pamięci holterowskiej ICD u 135 chorych. W czasie obserwacji trwającej ś ednio 24 miesiące arytmie komorowe (468 epizodów: monomorficzny częstoskurcz komorowy - 335, polimorficzny częstoskurcz komorowy - 53, migotanie komór - 80) rejestrowano u 60 osób (40 mężczyzn, 20 kobiet, wiek śrdnio 56 lat). Podłoże arytmii stanowiły: choroba niedorkwienna serca - 45 chorych, kardiomiopatia rozstrzeniowa - 5, zespółwydłużonego QT - 4, kardiomiopatia przerostowa - 1, arytmogenna dysplazja prawej komory - 1, dławica Prinzmetala - 1. U 3 chorych nie stwierdzon organicznej choroby serca. Wyniki: Wykazano dodatnią korelację częstości rytmu podstawowego z częstością arytmii. Stwierdzono następujące mechanizmy wywołujące arytmię: pojedyncze pobudzenie przedwczesne - 62,4 proc., liczne pobudzenia przedwczesne - 16 proc., sekwencja "krótki-długi-krótki" - 14,5 proc. i napadowe migotanie przedsionków - 7,1 proc. Wykazano, że arytmie indukowane pobudzeniem o krótszym czasie sprzężenia charakteryzują się krótszym cyklem. Określony mechanizm wyzwalający wiązał się z konkretnym rodzajem arytmii. Wnioski: Najczęściej obserwowaną arytmią u chorych z ICD jest monomorficzny częstoskurcz komorowy zainicjownay przez pojedyncze przedwczesne o długim czasie sprzężenia...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to analyse stored intracardiac electrograms to examine the mechanisms initiating ventriculra arrhythmias. Material and methods: We studied data from 135 consecutive patients with implanted ICD (Phylax- Biotronik). During mean follow-up of 24 months 468 episodes of ventricular arrhythmias were stored in ICD of 60 patients (40 M; 20 W; mean age of 56 years, CAD - 45, DCM - 5, LQTS - 4, VA - 1, HCM - 1, ARVD - 1, idiopathic VT/VF - 3). 335 episodes (71,6 p.c.) were defined as monomorphic ventricular tachycardia, 53 (11.3 p.c.) as polymorphic ventricular tachycarida and 80 (17.1 p.c.) as vantricular fibrillation. Results: The "short-long-short" initiating sequence was noted in 14.5 p.c. of episodes, single premature contraction (PC) in 62.4 p.c., multiple PCs in 16 p.c. and atrial fibrillation in 7.1 p.c. Shorter cycle length of the baseline rhythm and shorter coupling interval of the premature beat were correlated with the shorter cycle length of the arrhythmia. Conclusions: The most common arrhythmia in ICD patients is ventricular tachycardia usually preceded by single, late-coupled premature depolarisation occurred during normocardia. Atrial fibrillation is an important trigger mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias. The cycle length of the baseline rhythm and the coupling interval of the premature beat determine the arrhythmia cycle length.


  7/8

  Tytuł oryginału: Cord blood RANTES concentration as a predictor of intrauterine infection? - a preliminary study.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.56-58, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitute a large family of chemotactic cytokines that selectively attract different blood cell types. Although most inflammatory chemoattractants are only iduced and released in the circulation during acute infection, a restricted number of CźC and CC chemokines are constitutively present in normal plasma at high concentration. RANTES a member of the CC subgroup of chemokines, has proinflammatory actions, is produced by large variety of cell, including T cells, macrophages and endothelial cells. The objective of this study were to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum concentration and to determine whether intrauterine infection of newborm is associated with changes in umbilical blood serum concentrations of RANTES. Umbilical blood was obtained from 67 newborns in the following groups: 1) preterm inflants with intrauterine sepsis, 2) preterm infants with intruterine pneumonia 3) preterm infants without infection and 4) full term healthy infants. RANTES concentrations were determined by use of a commercially available immunoassay kit (R&D Systems). Median RANTES cord blood concentration of full-term healthy infants was 67.8 ng/ml (range 45.2-105.0 ng/ml). Median RANTES concentrations in the umbilical cord serum preterm infants with early sepsis were 44.4 ng/m (range 27.0 - 102.5 ng/ml), preterm infants with intrauterine pneumonia - 49.5 ng/ml (range 13.9 - 64,3 ng/ml) and preterm infants without infection - 51.3 ng/ml (rang 13.9 - 91.4 ng/ml). The median cord blood plasma concentrations of RANTES i higher in full term healthy infants than in preterm ones. Intrauterine infection preterm infants is not associated with changes in RANTES concentrations in umbilical cord blood.


  8/8

  Tytuł oryginału: Poważne obrażenia klatki piersiowej i szyi doznane odłamkami szkła.
  Tytuł angielski: Serious thoracic and neck injuries with broken glass.
  Autorzy: Sroka Mariusz, Stoba Czesław, Królak Marek, Dauksza Ireneusz
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.165-168, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dwa przypadki poważnych obrażeń doznanych odłamkami szkła z przypadkowo rozbitych szyb w drzwiach. Pierwszy przypadek z odłamkiem penetrującym do śródpiersia zakończył się zgonem pacjenta. W przypadku rany szyi szybka interwencja chirurgiczna uratowała życie dziecka. Autorzy postulują profilaktykę podobnych urazów poprzez stosowanie w drzwiach bezpiecznych szyb.

  Streszczenie angielskie: The authors presented two cases of serious injuries due to accidentally broken glass in the door. The first case, concerning a mediastinum penetrating wound caused by a fragment of broken glass, ended mortally. In the other case, involving a neck wound, immediate surgical help saved the child's life. The authors indicate that prophylaxis of such injuries can be the mounting of safe glass in the doors.

  stosując format: