Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRĘCICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: GSTT1 and GSTM1 polymorphism in patients with the carcinoma laryngis.
Tytuł polski: Polimorfizm genów GSTT1 i GSTM1 u pacjentów chorych na raka krtani.
Autorzy: Schlade-Bartusiak Kamilla, Zych Monika, Kręcicki Tomasz, Sąsiadek Maria
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.25-27, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W etiologii dużą rolę odgrywają czynniki środowiskowe (głównie palenie papierosów i spożywanie alkoholu), ale jedynie u około 10 - 15 proc. palaczy występuje ten typ nowotworu. Zdeterminowana genetycznie podatność na powstawanie HNSCC może zależeć od aktywności metabolicznej enzymów detoksyfikujących karcinogeny obecne w dymie tytoniowym. Jedną z grup takich enzymów jest wielogenowa rodzina transferaz S-glutation. Geny GSTT1 i GSTM1 charakteryzują się polimorfizmem, który można wykryć, jeśli delecji ulegają obie kopie genu. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie częstości delecji genów GSTT1 i GSTM1 u pacjentów z HNSCC w porównaniu z populacją kontrolną. Materiał i metody. Polimorfizm genów GSTT1 i GSTM1 badano technika PCR u 40 pacjentów chorych na raka krtani i u 77 osób z grupy kontrolnej. Wyniki. Nie stwierdzono znaczącej statystycznie różnicy między częstością delecji badanych genów u pacjentów z HNSCC w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują brak wpływu delecji badanych genów na częstość występowania HNSCC.

  Streszczenie angielskie: Background. Environmental factors (mainly cigarette smoking and alcohol consumption) play an important role in eatiology of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), but only about 10 - 15 p.c. of heavy smokers develop this type of cancer. Genetically determined susceptibility to HNSCC may depend on the metabolic activity of enzymes that detoxify carcinogens present in tobacco smoke. One group of these enzymes is a multigene family of glutathione S-transferases. The GSTT1 and GSTM1 genes are known to be polymorphic. Polymorphic forms resulting from gene deletion are characterized by the lack of a detectable gene and are called null genotypes. Objectives. The aim of the present study was to investigate the frequency of GSTT1 and GSTM1 null genotypes in HNSCC patients in comparison to a control population. Material and methods. The PCR-based analysis of GSTT1 and GSTM1 polymorphism was done in the group of 40 cancer patients and 77 healthy controls. Results. Our results show no statistically significant difference in the distribution of GSTM1 and GSTT1 genotypes between the tested groups. Conclusions. The results are in agreement with the studies of other authors suggesting no involvement of the GSTM1 or GSTT1 null genotypes in the risk of HNSCC.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przypadek obustronnego guza kłębka szyjnego.
  Tytuł angielski: Bilateral chemodectoma - case report.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Kręcicki Tomasz, Ruciński Artur
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.373-376, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chemodectoma (kłębczak) jest wyjątkowo rzadko występującym guzem wywodzącym się z przywspółczulnej części układu nerwowego. Opisy przypadków dotyczą przede wszystkim występowania ich w zakresie szyi, rzadko o innej lokalizacji np. w uchu środkowym. Umiejscawiając się w otworze żyły szyjnej wewnętrznej czy też uchu powoduje ciężkie powikłania miejscowe, począwszy od porażeń nerwów czaszkowych do uszkodzenia móżdżku. Guzy występują z reguły pojedynczo w literaturze opisywane są rzadkie przypadki równoczesnego występowania guza. Przedstawiono przypadek operowanego obustronnego kłębka szyjnego. Wykonany zabieg wymagał nie tylko prostego usunięcia guza, ale także po jednej stronie plastyki tętnicy szyjnej wewnętrznej.

  Streszczenie angielskie: Chemodectoma is exceptionally rarely tumor comes from the parasympatic part of nervous system. Cases description first of all concern multiple, single tumours localized on the neck, ocassionally somewhere alse. Tumors expansion in internal carotid vein aperture or in ear provoke serious complications from cranial nerves paralysis to cereballum lesion. In this paper authors present a case of bilateral chemodectoma. Surgical treatment has required - not only simple tumor excision but also internl carotid artery reimplantation.


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza wyników leczenia i cech histologicznych obrzęków Reinkego krtani na bazie materiału Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu : praca doktorska
  Autorzy: Pastuszek Piotr, Kręcicki Tomasz (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [2], 135 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19669

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Zmiany w ekspresji białka nm23-H1 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów węzłowych w raku krtani.
  Tytuł angielski: Prognostic value of nm23-H1 protein evalution in metastasizing and non-metastasizing laryngeal cancer.
  Autorzy: Kręcicki Tomasz, Frączek Marcin, Koźlak Joanna, Duś Danuta
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.69-72, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Postuluje się, że gen NM23-H1 pełni funkcję genu supresorowego, kontrolującego proces powstawania przerzutów w przebiegu nowotworów litych. W wielu ludzkich nowotworach wykazano istnienie odwrotnej korelacji między poziomem ekspresji białka nm23-H1 a potencjałem przerzutowym nowotworu. Cel pracy: Ocena wartości prognostycznej zmian w ekspresji produktu genu supresorowego NM23-H1 w raku płaskonabłonkowym krtani. Materiał i metody: W 47 biopsjach guzów nowotworowych immunohistochemicznie oceniono ekspresję białka nm23-H1. Otrzymane wyniki skorelowano z parametrami klinicznymi. Wyniki: Analiza wieloczynnikowa nie ujawniła istnienia związku między ekspresją białka a płcią, wiekiem, wielkością ogniska pierwotnego i stopniem zróżnicowania guza. Analizą jednoczynnikową wykazano istotną statystycznie korelację między natężeniem reakcji a obecnością przerzutów węzłowych. Grupę o zachowanej ekspresji białka nm23-H1 charakteryzowała mniejsza częstość występowania przerzutów węzłowych (p=0,045). Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o aktywności supresorowej genu NM23-H1 oraz wskazują na istnienie potencjalnej możliwości wykorzystania oceny zmian w ekspresji produktu białkowego genu NM23-H1 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów węzłowych w raku płaskonabłonkowym krtani.

  Streszczenie angielskie: Introduction: NM23-H1 gene expression product is thought to play a role in the suppression of tumor metastasis in a number of human cancers. Aim: The aim of the study was to determine the prognostic value of Nm23-H1 protein expression in laryngeal squamous cell cancer. Material and methods: Nm23-H1 protein level was evaluated immunohistochemically in tumor specimens from 47 patients with carcinoma of the larynx. Results: In multivariate analysis, the nm23-H1 protein levels did not correlate with clincal and histological features. In univariate analysis, relationship was found between nm23-H1 protein expression and the neck nodal metastasis. The nm23-H1 positive group had lower incidence of metastasis (p=0.04). Conclusions: The results confirm the suppressive activity of NM23-H1 gene expression. The nm23-H1 protein level evaluation may be of some value in predicting nodal metastases in laryngeal cancer.

  stosując format: