Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZUB
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Przewlekły Codzienny Ból Głowy - jednostka nozologiczna? zespół objawowy? transformacja samoistngeo bólu głowy?
Tytuł angielski: Chronic Daily Headache - nosologic entity?, symptomatic syndrome?, transformed spontaneous headache?
Autorzy: Kozubski Wojciech
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.50, 52, bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the article the author discusses symptoms and signs, pathophysiological bases, and effects of therapeutic efforts in Chronic Daily Headache as a new clinical and therapeutic problem. The possible interrelations between onset of CDH symptoms and migraine or tension-type headache transformation, antimigraine or antiinflammatory drug abuse, arterial hypertension and depression are considered.


  2/17

  Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji.
  Tytuł angielski: Evaluation of credibility of CT virtual endoscopy using phantom of own construction.
  Autorzy: Charzan Robert, Urbanik Andrzej, Kozub Justyna, Wyrobek-Renczyńska Monika, Werewka-Maczuga Agnieszka
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.4-7, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Za pomocą spiralnego aparatu TK wykonano serie badań fantomu własnej konstrukcji, z doborem kolejnych kombinacji wartości skoku spirali, szerokości kolimacji i odstępu rekonstrukcji. Dla każdej kombinacji opracowano pośredni obraz 3D i docelowy obraz endoskopii wirtualnej fantomu. Obrazy porównano ze sobą oraz z rzeczywistym obrazem fantomu, określając wpływ powyższych parametrów badania na jakość obrazu w opcji endoskpoii wirtualnej; największe znaczenie dla doboru optymalnych parametrów ma ustalenie właściwej szrokości kolimacji. Do celów rekonstrukcji w opcji endoskopii wirtualnej, takich jak bronchoskopia, nie nadają się serie obrazów uzyskanych w badaniach TK z wykorzystaniem standardowych protokołów określających szerkość kolimacji na 8-10 mm; optymalnymi wydają się wartości szerokości kolimacji ok. 3 mm. Dobór skoku spirali i odstępu rekonstrukcji ma mniejsze znaczenie, optymalnymi wartościami wydają się odpowiednio 1 i 50 proc.

  Streszczenie angielskie: Using spiral CT scanner series of examinations of own construction phantom were performed, with selection of following combinations of pitch, collimation and reconstruction increment. For every above-mentioned combination an intermediate 3D image and a target virtual endoscopy image of phantom were worked out. Obtained images were compared to each other and to real image of phantom, defining an influence of above-mentioned parameters of CT examination for quality of obtained virtual endoscopy image. The most important for selection of optimal examinations parameters is setting proper collimation. Series of images obtained in CT examinations with standard protocols, using 8-10 mm collimation, are not suitable for reconstruction in virtual endoscopy option, as virtual bronchoscopy or colonoscopy - values of collimation about 3 mm seem to be optimal. Selection of pitch and increment is less imoprtant, adequately, values of 1 and 50 p.c. seem to be optimal.


  3/17

  Tytuł oryginału: Microtubule associated protein (Tau) gene variability in patients with frontotemporal dementia.
  Autorzy: Kowalska Anna, Takahashi Keikichi, Kozubski Wojciech, Tabira Takeshi
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.1-5, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Frontotemporal dementia represents up to 10 p.c. of all dementias and is, next to Alzheimer's disease and Lewy body disease, the third most common cause of degenerative dementia. The term "frontotemporal dementia" covers a range of conditions, icluding Pick's diseases, frontal lobe degenration and dementia associated with motor neurone disease. Neuropathologically FTD is characterised by atrophy of the frontal and temporal lobes of the cerebral cortex, often with additional subcortical changes. Both familial and more frequently sporadic forms of FTD can be recognised. Recently, mutations in the microtubule-associated protein (tau) gene have been found in families with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromoseme 17 (FTDP-17). The identification of mutations in the tau gene indicates that the protein plays a central role in the process of neurodegeneration. Epidemiology of frontotemporal dementias in Poland remains still unknown. A prevalence of tau mutations among Polish patients has not been established yet. Here, we report results of a mutational analysis of the tau gene among FTD patients. No pathogenic mutation was found in the analysed sample. The study confirmed that the frequency of tau mutations is very low and depends strongly on the clinical criteria used to select patients. Mutations in the tau gene account only for a small number of FTD cases with a clear autosomal dominant pattern of disease inheritance. Therefore there should exist additional genetic and non-genetic factors contributing to the pathogenesis of both familial (linked and non-linked to chromosome 17) and sporadic forms of FTD.


  4/17

  Tytuł oryginału: Zaburzenia w obrębie układu nerwowego związane ze spożywaniem alkoholu.
  Autorzy: Kozubski Wojciech
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.17-26, bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/17

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażenia bakterią Chlamydia pneumoniae na rozwój miażdżycy tętnic domózgowych.
  Tytuł angielski: The influence of Chlamydia pneumoniae infection on carotid atherosclerosis development.
  Autorzy: Kaźmierski Radosław, Kozubski Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.131-142, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W szeregu badań epidemiologicznych, histopatologicznych i mikrobiologicznych ostatnich lat wykazano, że przewlekłe zakażenie bakterią Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) jest czynnikiem przyspieszającym rozwój miażdżycy tętnic szyjnych, a co za tym idzie może być czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. W prezentowanej pracy przedstawiono postulowane w najnowszym piśmiennictwie mechanizmy etiopatogenetyczne, w jakich zakażenie C. pneuminiae wpływa na rozwój miażdżycy. Wśród najistotniejszych wymienia się aktywację czynnika jądrowego-kappaB, a także zjawisko mimikry antygenowej pomiędzy ludzkimi białkami wstrząsu cieplnego a białkami wstrząsu cieplnego, eksperymentowanymi przez C. pneumoniae. Omówiono także zagadnaienie reakcji immunologicznej przeciw łańcuchom ciężkim miofilamentów miozynowych mięśni gładkich ściany naczyniowej oraz prawdopodobnej krzyżowej zgodności antygenów łańcuchów ciężkich miozyny z antygenami błony komórkowej C. pneumoniae.

  Streszczenie angielskie: Recently, a growing number of epidemiological, histopathological and microbiological studies have showm that chronic Chlamydia pneumoniae (C.pneumoniae) infection accelerates the progression of atherosclerosis of cartoid and cerebral arteries and thus could constitute a risk factor for stroke. We present a number of mechanisms postulated in recent papers that link C.pneumoniae infection with the development of atherosclerosis. The one most important seems to be the effect of activation of nuclear factor - kappaB and the phenomenon of antigenic mimicry between human and C. pneumoniae heat shock proteins. We also discuss the problem of immunological reaction against myosin filaments of cartoid artery wall smooth muscle cells and the problem of antigenic mimicry between heavy chains of myosin filaments and antigens presented on C. pneumoniae outer membrane.


  6/17

  Tytuł oryginału: Zależność pomiędzy stężeniem przeciwciał dla łancuchów ciężkich miozyny w surowicy krwi a objawową miażdżycą tętnic szyjnych.
  Tytuł angielski: Relationship between the concentration of antibodies to myosin heavy chains in serum and symptomatic carotid atherosclerosis.
  Autorzy: Kaźmierski Radosław, Baumann-Antczak Aleksandra, Kozubski Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.235-243, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • kardiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa sie, że jednym z możliwych mechanizmów rozwoju miazdżycy są reakcje zapalno-proliferacyjne będące odpowiedzią na różnego rodzaju procesy uszkadzające śródbłonek i mięśnie gladkie ściany naczyniowej. Celem przedstawianej pracy było zbadanie czy reakcje immunologiczne przeciwko łańcuchom ciężkim miofilamentów miozynowych mięśni gladkich ściany naczyniowej tętnic szyjnych wspólnych są jednym z elementów atherogenezy. Przebadano 43 pacjentów (w tym 22 kobiety) z dokonanym po raz pierwszy udarem niedokrwiennym mózgu, potwierdzonym badaniem CT głowy. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych (w tym 21 kobiet) osób, dobranych pod względem płci i wieku. Stężenie przeciwciał dla łańcuchów ciężkich miozyny oznaczono radioimmunologiczną metodą fazy stałej, przy użyciu łańcuchów ciężkich miozyny króliczej jako antygenu. Stopień zaawansowania procesu miażdżycowego określono oceniając ultrasonograficznie grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych wspólnych. Do badań wykorzystano aparat USG wysokiej rozdzielczości. Stwierdzono, że stężenie przeciwciał dla łańcuchów ciężkich miozyny było istotnie większe w grupie chorych z udarem niż w grupie kontrolnej, przy poziomie istotności p 0.001. Średnia grubość kompleksu intima-media w grupie badanej wynosiła 0.98 ń 0.17 mm, a w grupie kontrolnej 0.68 ń 0.13 mm i różniły się w sposób istotny statystycznie - p 0.0001. Stwierdzono także istnienie statystycznie znamiennej korelacji pomiędzy stężeniem przeciwciał dla łańcuchów ciężkich a grubością kompleksu intima-media (r =0.51; p 0.001)...

  Streszczenie angielskie: It is believed that atherosclerosis could result from inflammatory-fibroproliferative response to various forms of injury of endothelium and smooth muscle cells of arterial wall. The aim of this study was to examine whether immunological reaction against myosin filaments of carotid artery (CA) wall smooth muscle cells is involved in atherogenesis. 43 patients (22 females) with first-ever ischaemic stroke proven by CT were investigated. The results were compared with those obtained in 40 (21 females) healthy sex-matched subjects. Anti-myosin antibodies (AMA) were evaluated by solid phase radioimmunoassay using rabbit myosin heavy chains as an antigen. The intima-media thickness (IMT) of common and CA - a measure for atherosclerosis - was estimated with the use of high- resolution ultrasonography. The AMA serum concentration in stroke patients was significantly greater than in control subjects (p 0.001). Mean IMT for CA in stroke patients was significantly increased compared with the controls (0.98 ń 0.17 mm vs. 0.68 ń 0.13 mm; p 0.0001). There was a significant correlation between AMA serum antibodies concentration and IMT (r = 0.51; p 0.001). Conclusion: The significant correlation between AMA concentration and IMT of CA is the basis of the hypothesis that immunological reaction against myosin heavy chains of smooth muscle cells in CA is involved in atherogenesis.


  7/17

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych po udarze mózgu w świetle badań empirycznych.
  Tytuł angielski: Quality of life after stroke - a review of empirical studies.
  Autorzy: Jaracz Krystyna, Kozubski Wojciech
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.35-36, 38, 41-45, 89, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat jakości życia chorych po udarze mózgu w wymiarze dobrostanu psychicznego i funkcjonalnym. Dokonano również analizy czynników socjo-demograficznych i klinicznych warunkujących jakość życia po udarze. Ponadto dostarczono empirycznycgh przesłanek o istotnym znaczeniu depresji i wsparcia społecznego w kształtowaniu poczucia jakości życia chorych.


  8/17

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny pacjentów z chorobą Huntingtona w zestawieniu z liczbą powtórzeń trójnukleotydu CAG w genie IT-15.
  Tytuł angielski: Clinical picture of patients with Huntington's disease in relation to the number of CAG repeats in IT-15 gene.
  Autorzy: Zielonka Daniel, Mezer Mateusz de, Niezgoda Adam, Reperowicz Krzysztof, Krzyżosiak Włodzimierz, Kozubski Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.903-909, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Huningtona (ang.: Huntington's disease, HD) jest schorzeniem uwarunkowanym zmianą polegającą na wzroście liczby powtórzeń trójki nukleotydów CAG w obrębie genu IT-15 kodującego huntingtynę. Celem obecnej pracy było znalezienie korelacji pomiędzy liczbą powtórzeń trójnukleotydu CAG a wiekiem zachorowania, czasem, który upłynął od początku objawów oraz stanem klinicznym chorych. Badaniu poddano 10 chorych z HD. Stan pacjentów oceniano w zmodyfikowanej skali klinicznej UHDRS (MUDHRS). Wykonano badania genetyczne liczby powtórzeń CAG w obrębie eksonu 1 genu IT-15. Do wykrycia mutacji zastosowano łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) oraz rozdział wyznakowanego radioizotopem produktu PCR w żelu polikrylamidowym względem wzorca długości. Wykazano znamienną ujemną korelację pomiędzy liczbą powtórzeń CAG a wiekiem pojawienia się objawów (r = -0,67; p = 0,033) i punktacją w skali MUHDRS (r = -0,75; p = 0,013), ujemną korelację pomiędzy czasem trwania objawów a punktacją MUHDRS, odzwierciedlającą aktualny stan kliniczny chorych oraz ujemną korelację pomiędzy wspólnie uwzględnionymi: liczbą powtórzeń CAG i czasem trwania objawów a punktacją MUDHRS (r = -0,91). Uzyskane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy stanem klinicznym chorych a wielkością wydłużonego ciągu trójek nukleotydowych w obrębie genu kodującego huntingtynę.


  9/17

  Tytuł oryginału: Biologia molekularna chorób poliglutaminowych.
  Tytuł angielski: Molecular biology of polyglutamine diseases.
  Autorzy: Owecki Michał, Kozubski Wojciech
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.779-788, tab., bibliogr. s. 787-788, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Polyglutamine diseases include at least 9 neurodegenerative disorders: Huntington's disease (HD), dentatorubral pallidoluysian atrophy (DRPLA), spinobulbar muscular atrophy (SBMA), and spinocerebellar ataxia (SCA) type: 1-3, 6-7 and 17, each caused by a CAG-trinucleotide repeat expansion in a different gene. The poly-CAG sequence is translated into a polyglutamine stretch in the respective proteins. This review discusses mutual molecular features of polyglutamine diseases. The formation of intranuclear inclusions, recruitment of physiological polyglutamine proteins as well as a potential role of molecular chaperones, capsases, and inhibition of histone acetyltransferases-depended transcription in cellular pathogenesis are considered.


  10/17

  Tytuł oryginału: Anestezjologiczne aspekty zabiegów elektrowstrząsowych.
  Tytuł angielski: Anesthesiological aspects electroconvulsive therapy.
  Autorzy: Kucia Krzysztof, Kozub Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.711-718, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problematykę związaną ze specyfiką premedykacji i znieczulenia do zabiegów elektrowstrząsowych. Omówiono stosowane leki z uwzględnieniem ich wpływu na skuteczność terapii. Zwrócono uwagę na możliwości stosowania preparatów alternatywnych w różnych sytuacjach klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The pecularity of premedication and general anesthesia used in electroconvulsive therapy was presented. We also described drugs and their therapeutic effectiveness. Our particular attention was paid to the possibilities of use of alternative agents in different clinical situations.


  11/17

  Tytuł oryginału: Oryginalne liposomowe postacie Amfoterycyny B, antygrzybiczego antybiotyku polienowego, do zastosowań wewnętrznych
  Autorzy: Kozubek Arkadiusz
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.80-82, il. - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  12/17

  Tytuł oryginału: Objawowe bóle głowy.
  Tytuł angielski: Symptomatic headaches.
  Autorzy: Kozubski Wojciech
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (4) s.345-353, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule autor przedstawia podstawy patofizjologiczne, objawy kliniczne, postępowanie diagnostyczne oraz możliwości leczenia objawowych bólów głowy. Omówione są bóle głowy w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, bóle w chorobach zapalnych, układu krążenia i innych chorobach narządów wewnętrznych, chorobach laryngologicznych i okulistycznych. Przedstawione są również podstawy diagnostyki różnicowej bólów głowy w ww. stanach chorobowych.

  Streszczenie angielskie: In the presented paper, the author presents basic pathophysiology, clinical symptoms, diagnostic work-up and treatment options in symptomatic headache. Discussion encompasses headache accompanying cerebrovascular, infectious, cardio-vascular diseases and other diseases of internal organs, as well as laryngologic and ophthalmologic conditions. Basic principles of differential diagnosis of headache in the above-mentioned diseases are presented.


  13/17

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Prewencja udaru niedokrwiennego mózgu].
  Autorzy: Kozubski Wojciech
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.93, il. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 164-171
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/17

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nowe strategie leczenia udaru mózgu].
  Autorzy: Kozubski Wojciech
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.99-100, il. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 135-140
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/17

  Tytuł oryginału: Przydatność badania SPECT w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Application of SPECT in Alzheimer's disease and Parkinson disease - individual experience.
  Autorzy: Junik Roman, Lenart-Jankowska Danuta, Kozubski Wojciech, Sowiński Jerzy, Gembicki Maciej, Wender Mieczysław
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.13-22, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było porównanie regionalnego przepływu mózgowego krwi badanego metodą tomografii emisyjnej w chorobie Parkinsona (PD) z otępieniem i bez otępienia oraz w różnych okresach tej choroby. Oceniano też wartość wzorca scyntygraficznego tomografii emisyjnej z użyciem 99m Tc-HMPAO w przewidywaniu rozpoznania choroby Alzheimera (AD) u pacjentów z utratą pamięci lub zaburzeniami percepcji. Badaniem objęto 17 chorych z otępieniem i 7 bez cech otępienia w przebiegu PD oraz 40 chorych z podejrzeniem AD. U 20 z nich chorobę Alzheimera wykluczono. Akwizycję wykonywano po podaniu 20 mCi 99mTc-HMPAO (Ceretec, Amersham). Tomografię emisyjną wykonywano jednoglowicową gammakamerą Diacam (Siemens). Przepływ mózgowy krwi określono jako względne wartości zainteresowania (ROI) w odniesieniu do móżdżku. U pacjentów z PD stwierdzono hipoperfuzję w płatach mózgowych i w głębokich strukturach mózgowia, obejmujących jądra podstawy już we wczesnym okresie choroby. Nie obserwowano uchwytnych różnic w przepływie mózgowym krwi u chorych z otępieniem i bez niego. Średnia wartość ń SD współczynników mózg/móżdżek uzyskane z regionów ciemieniowych i skroniowych osób z AD były znamiennie niższe (p 0,01) w porównaniu z pacjentami u których AD wykluczono. Wnioski: Wyniki badania regionalnego przepływu mózgowego świadczą o większym niż dotychczas sugerowno stopniu upośledzenia funkcji centralnego układu nerwowego u chorych z chorobą Parkinsona. Istnieje wzorzec wychwytu HMPAO u chorych z AD i ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to compare the regional cerebral blood flow (rCBF) in SPECT examination in Parkinson's disease with and without dementia and in various clinical stages of the disease, as well. The next goal was to determine the predictive value of scintigraphic patterns for the diagnosis of Alzheimer's disease (AD) when 99mTc-HMPAO SPECT was performed in patients with memory loss or cognitive abnormalities. Seventeen patients with and seven ones without dementia with Parkinson's disease and 40 patients suspected of AD were investigated. In 20 of them the diagnosis of AD was ruled out. The patients underwent SPECT examination after intervenous application of HMPAO (Createc, Amersham) with 740 MBq (20 mCi) pertechnate 99mTc. SPECT was performed with a Simens Diacam single-head rotating gamma camera. The results were defined in relative values of ROI in relation to cerebellum. Patients with Parkinson's diseases showed hypoperfusion in cerebral lobes and in deep cerebral structures including the basal ganglia. Regional perfusion deficit in SPECT was seen with and without associated dementia and in early stage of the disease, already. The mean values ń SD of the cortical/cerebellar ratios obtained from parietal and temporal regions in patients with AD were significantly lower (p 0.01) as comparing to non-AD. Conclusions: Our results of regional cerebral blood flow testify that in Parkinson's disease the dysfunction of the central nervous system is ...


  16/17

  Tytuł oryginału: Ekspresja płytkowa selektyny P i aktywnej formy receptora dla fibrynogenu a rozrost kompleksu intima - media tętnicy szyjnej wspólnej u chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Łukasik Maria, Kozubski Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/17

  Tytuł oryginału: Narkotyczne środki uzależniające i ich wpływ na układ nerwowy.
  Autorzy: Kozubski Wojciech
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.8-12, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: