Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZIARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  2/9

  Tytuł oryginału: Powikłania cholecystektomii laparoskopowej - wyniki ankiety z 17 krajowych ośrodków chirurgicznych - 10 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Postoperative complications of laparoscopic cholecystectomy - multi-centre questionnaire results.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Krupa Jarosław
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.691-699, bibliogr. 11 poz. + 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powikłań cholecystektomii laparoskopowej z zastosowaniem techniki wideochirurgicznej w 17 ośrodkach Wojskowej Służby Zdrowia. Materiał i metodyka. Poddano analizie wyniki ankiet nadesłanych z 17 ośrodków Wojskowej Sł żby Zdrowia w Polsce. Analiza obejmowała 15 143 chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Wyniki. Oceniono powikłania śródoperacyjne, wczesne (występujące w 1-3 dobie po operacji) i późne (pojawiające się po wypisaniu ze szpitala, od kilku dni do kilku miesięcy po operacji). Uszkodzenie głównej drogi żółciowej wystąpiło u 0,4 proc. chorych, przewodu pokarmowego u 0,09 proc. chorych, przepony u 0,01 proc., krwawienia zaś u 0,5 proc. chorych. Do powikłań wczesnych zaliczono również bóle barków występujące po zabiegu (4 proc. chorych). Powikłania późńe obejmowały głównie zakażenia ran po trokarach (0,94 proc.) oraz przepuklinę pępkową (0,36 proc.). U 2 (0,02 proc.) chorych, u których w badaniu histopatologicznym wyciętego pęcherzyka żółciowego znalezion oniska gruczolakoraka, stwierdzono przerzuty nowotworowe w miejscu wprowadzenia trokarów. Ogólny odsetek wczesnych powikłań pooperacyjnych wyniósł 4,4 proc., późńych zaś 1,3 proc. Relaparoskopię trzeba było wykonać u 0,2 proc., głównie z powodu powikłań krwotocznych lub utrzymującego się wycieku treści zółciowej przez dren asekuracyjny. Laparotomię wykonano u 0,3 proc. chorych. Odsetek konwersji w badanej grupie chorych wyniósł 2,6 proc. Wniosek. Na podstawie uzyskanych wyników można przewidzieć, że technika wideochirurgiczna podczas cholecystektomii laparoskopowej daje mniej powikłań niż operacja klasyczna i jest godna polecenia w powszechnej praktyce chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse intraoperative and postoperative laparoscopic cholecystectomy complicaitons from 17 Military Medical Service Centers. Material and methods. Questionnaire results obtained from 17 Military Health Service hospitals were analyzed. The study group comprised 15 143 patients who underwent laparoscopic cholecystectomies. Results. Intraoperative, early (on the 1st - 3rd postoperative day) and late complications (after hospital discharge) were analyzed. Bile duct injuries occurred in 0.4 p.c. of patients, GI tract injuries in 0.09 p.c. and hemorrhage in 0.5 p.c. of cases. Shoulder pain was present in 4 p.c. of patients. Late complications comprised trocar site inflammation (0.94 p.c.) and postoperative umbilical hernia (0.36 p.c.). In 2 cases 90.02 p.c.0 with gallbladder adenocarcinoma, port site metastases were observed during the follow-up period. Overall, early and late postoperative complications were observed respectively in 4.4 p.c. and 1.3 p.c. of patietns. Relaparoscopies were performed in 0.2 p.c. of cases, mainly due to bleeding or prolonged bile leakage, while 0.3 p.c. of patietns required laparotomy. The conversion rate amounted to 2.6 p.c. Conclusion. The videosurgical technique is connected with a lower complication rate, in comparison to classical cholecystectomy and therefore, should be strongly recommended.


  3/9

  Tytuł oryginału: Extrahepatic bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy - a survey of 6873 patients.
  Autorzy: Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Stanowski Edward, Krupa Jarosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR438-CR440, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Despite recognised advantages of laparoscopy, the damage of extrahepatic bile ducts during cholecystectomy is a subject of ongoing discussions, as such injuries are more frequent comparing with open surgery. The analysis included 6873 patients who underwent laparoscopic cholecystectomy. The study group comprised both the patients after elective surgery due to symptomatic cholelithiasis and patients after emergency procedures necessiated by acute cholecystitis. Common bile duct was damaged in 9 patients. Five people had their main bile duct transected, in 2 people it was partial excision, and in the other 2 subjects - puncture damage with electrocoagulation took place. In seven cases, the damage was diagnosed still during laparoscopy and conversion to open surgery was performed. In two subjects the damage was diagnosed in postoperative period and it was subsequently confirmed by ERCP. Roconstructive surgery included: BCD suturing with interrupted stiches, end-to-end anastomosis over T-tube and Roux-en-Y bilioenteric anastomosis. Good postoperative outcome was obtained in 6 patiens. One subject required repeated endoscopic dilatation and placement due to recurrent cholangitis. Two patients died due to upper gastrointestinal bleeding and multiple organ failure. Extrahepatic bile duct injury remains a dangerous complication following cholecystectomy. It is more likely to occur in case of anomalous anatomy of bile ducts, inflammatory or malignant infiltration and technical errors of an operating surgeon. It is very important to diagnose the damage early enough, preferably still during laparoscopy. Imaging investigations (ultrasound, ERCP, MRCP, cholangiography) may be helpful in establishing the diagnosis during the postoperative period.


  4/9

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  5/9

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Stanowski Edward, Koziarski Tomasz, Kuśnierz Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.80-84, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
  Autorzy: Warczyńska Agnieszka, Zieliński Grzegorz, Koziarski Andrzej, Podgórski Jan K.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ektopowe gruczolaki przysadki są bardzo rzadkimi nowotworami. Zazwyczaj zlokalizowane są są w obrębie zatoki klinowej oraz w stropie nosogardła. Powstają z tkanki gruczołowej zarodkowego przewodu czaszkowo-gardłowego. Wykazują podobieństwo morfologiczne, właściwości antygenowe oraz czynność hormonalną identyczną z gruczolakami przedniego płata przysadki. Znane z piśmiennictwa ektopowe guzy przysadki w 1/3 były nieczynne hormonalnie w pozostałych przypadkach wykazywały czynność hormonalną zwykle wydzielały ACTH i powodowały objawy choroby Cushinga. Około 50 proc. ektopowych gruczolaków było zlokalizowanych w obrębie podstawy czaszki i charakteryzowało się agresywnym, inwazyjnym wzrostem. Ich obecność potwierdzono badaniami obrazowymi (CT i/lub MR), a wszystkich pacjentów leczono chirurgicznie. Przedoperacyjne rozpoznanie nie czynnego hormonalnie ektopowego guza przysadki zlokalizowanego w obrębie podstawy czaszki jest trudne. Zwykle wykonane badania diagnostyczne sugerują inny typ nowotworu np.: struniak, rak nosogardła, przerzut. Ustalenie właściwego rozpoznania jest możliwe dopiero po wykonaniu badania histopatologicznego (często po uzupełnieniu o diagnostykę immunohistochemiczną). Prezentujemy, rzdko występujący przypadek ektopowego, nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki zlokalizowanego w obrębie zatoki klinowej i nosogardła przebiegającego z uszkodzeniem nerwów czaszkowych. Obecność rozległego, inwazyjnego guza ujawniono badaniem rezonansu magnnetycznego. Wykonana diagnostyka histopatologiczna (uzupełniona o barwienia immunochistochemiczne) usuniętej operacyjnie zmiany potwierdziła rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Ectopic pituitary adenomas are very rare neoplasms. They are usually located in the sphenoid sinus or nasopharynx. Ectopic tumours derive from a residual pituitary fragment in the craniopharyngeal duct. They are similar in morphology, immunohistochemistry and hormonal activity to the typical pituitary adwenoma. One third ectopic pituitary tumors reported in the litearure are endocrine inactive, while the remaining ones indicate a hormonal activity and usually secrete ACTH, causing the Cushing disease. About 50 p.c. of pituitary adenomas are located at the skull base and present as aggressive neoplams. The computed axial tomography (CAT) and magnetic resonance imaging (MRI) a very useful in revealing of the presence of these tumors. Preoperative diagnosis of ectopic pituitary adenomas located at the skull base is difficult. Diagnosis procedures usually suggest another type of neoplasms, e.g. chordoma, nasopharyngeal carcinoma, or a metastatic tumor. Pathological examination ibncluding immunohistochemical studies of neuroendocrine markers is important in establishing the diagnosis. A unique case of ectopic, nonfunctioning pituitary adenoma involving the sphenoid sinus and nasopharnyx and causing palsy of cranial nerves is presented. MRI examination revealed the presence of a large invasive tumor. The neoplasms was partially resected by transnasal approach. The diagnosis was confirmed by a pathological examination including immunohistochemical smears.


  7/9

  Tytuł oryginału: Tyreotropinoma - gruczolak przysadki wydzielający TSH.
  Tytuł angielski: Thyrotropinoma - TSH secreting pituitary tumor.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Warczyńska Agnieszka, Koziarski Andrzej, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1018-1023, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolaki wydzielające hormon tyreotropowy (TSH) stanowią od 0,9 proc. do 2,8 proc. wszystkich rozpoznawanych nowotworów przysadki. Są one powodem występowania wtórnej, centralnej nadczynności tarczycy. Częstosć rozpoznawania tych guzów wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat w zwiazku z poprawą diagnostyki biochemicznej (wprowadzeniem czułych testów immunoradiometrycznych do oznaczania TSH) i radiologicznej (rutynowe zastoswoanie obrazowania MR). Gruczolaki tyreotropinowe są nowotworami o szybkim i inwazyjnym wzroście a stosowane leczenie (farmakologiczne, chirurgiczne, radioterapia) jest ciągle mało sktueczne. Obecnie, rozpoznanie guza tyreotropniowego piera sie o znastępujące kryteria: a. brak hamowania wydzielania TSH wobec prawidłowego lub częściej podwyższonego stężenia wolnych hormonó tarczycy: b. brak wydzielania TSH w teście stymulacji z TRH, c. obecnośc nieprawidłowej masy nowotworwej w obrębie siodła tureckiego potwierdzonej badaniem MR. Leczeniem z wyboru w przypadku guzów wydzielających TSH jest selektywna przezklinowa adenomektomia. Operacje przezczaszkowe są zarezerwowane dla przypadków o wzroście pozasiodłowym. Obecnie uznaje się, że operacja guza tyreotropinowego powinna być poprzedzona farmakolgoicznym przygotowaniem z użyciem analogu somatostatyny. Leczenie to pozwala, bowiem na uzyskanie zmniejszenie stężeń TSH i wolnych hormonów tarczycy a także powoduje zmniejszenie rozmiarów guza i wpływa na jego konsystencję. Dzięki temu częstość niepowodzeń i ilość ...

  Streszczenie angielskie: Thyrotropin-releasing pituitary tumors represent 0,9 to 2,8 p.c. of all pitiutary adenomas. They cause secondary or central hyperthyroidism. The diagnosis of these tumors has been increasing in the past 20 years. It was produced by introduction of the sensitive immunoradio-metric assay of TSH and better radiological imaging (magnetic resonance imaging). TSH - secreting pituitary adenomas are aggressive an invasive neoplasms. Most reports describe apoor outcome after pharmacological therapy, surgery and radiation therapy. Presently the diagnosis of thyrotropin-secreting pituitary tumor is based on the lack of: a. inhibition of TSH levels in the presence of increased free thyroid hormones; b. response of TSH to stimulation with TRH; c. and presence of a abnormal, neoplastic (adenomatous) intrasellar or parasellar mass. Surgical excision (selective adenomectomy) by the transsphenoidal route is the first treatment. Craniotomy should be reserved for parasellar tumors with signfiicant lateral extension. Pharmacological pretreatment with long acting somatostatin analogues is recently a standard before surgery. This medical treatment of the TSH-omas is effective in reducing TSH and free thyroid hormone plasma levels. Adminsitration of the somatostatin analogues causing tumor mass shrinkage and changes consistency. This pretreatment is effective therapy and improves surgical outcome especially in patients harbouring macroadenomas. Radiotherapy is noncurative and produces long ...


  8/9

  Tytuł oryginału: Bezkrwawa medycyna.
  Autorzy: Koziarski Mieczysław, Wiwatowski Tadeusz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.98-101, il. - Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. bezkrwawej medycyny Warszawa 29-30.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  9/9

  Tytuł oryginału: XXIX Sympozjum Endourologiczne.
  Autorzy: Szopiński Tomasz, Koziarski Mieczysław, Jardanowski Radosław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.116, il. - 29 Sympozjum Endourologiczne Monachium 11-12.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: