Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZAKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: BMP - białka wzrostowe kości. Wspieranie sterowanej regeneracji tkanek i leczenia chirurgicznego z użyciem materiałów kościozastępczych. Przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Arkuszewski Piotr, Dudek Daniel, Kozakiewicz Marcin
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.18-22, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody regeneracji ubytków kostnych z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) opartej na materiałach kościozastępczych i błonach zaporowych. Szczególną uwagę zwrócono na użycie czynników wzrostu, a głównie na wspierające te techniki białka morfogenetyczne kości (BMP). Omówiono budowę tych związków, ich właściwości, rodzaje, działanie, możliwości otrzymywane, dostępne nośniki tych białek oraz możliwości zastosowań klinicznych. Opisano wpływ BMP na tkankę kostną w połączeniu z innymi czynnikami wzrostu oraz z materiałami kościozastępczymi, przedstawiono toksyczność BMP i inne niepożądane efekty ich działania. Reasumując, należy stwierdzić, że czynniki wzrostu rodzą nowe możliwości regeneracji ubytków tkanki kostnej.

  Streszczenie angielskie: The study describes methods of bone regeneration using techniques of guided bone regeneration (GBR) and guided tissue regeneration (GTR) using bone substitutes and limiting membranes. Particular attention is drawn to the use of growth indicators, mainly bone morphogenetic proteins (BMP) which support the above mentioned techniques. There is a discussion of the build up of these compounds, their properties, types action, accessibility, available carriers for these proteins and clinical applications. Besides this there is a description of the influence of BMP on bone tissue in association with other growth factors and in association with bone substitute materials. The toxicity of BMP and other undesired side effects of its action are described. In summary, it must be stated that growth factors give rise to new methods of regeneration of bony defects.


  2/12

  Tytuł oryginału: Analiza wskazań do usuwania zębów trzonowych trzecich.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Kolasa Ewelina, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.58-62, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy rozważa się celowość usuwania zębów trzonowych trzecich ze względu na występowanie objawów patologicznych. Analizie retrospektywnej poddano zdjęcia pantomograficzne oraz historie chorób 98 pacjentów przyjętych do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Uwzględniono wiek, płeć, przyczyny oraz liczbę usuniętych zębów. Największa potrzeba usuwania zębów trzonowych trzecich występowała w grupie wiekowej do 25 lat, w której najczęściej wykonywano je ze wskazań ortodontycznych. Natomiast w grupie powyżej 24 r.ż. zęby trzonowe trzecie usuwano głównie z powodu nawracających stanów zapalnych. Najczęściej usuwa się zęby trzonowe trzecie z żuchwy. Liczba usuwanych zębów jest zależna od ich lokalizacji i wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The study considers the utility of removing third molars associated with pathology. Retrospective analysis was carried out on the basis of pantomographs and history of 98 patients attending the Maxillofacial Clinic at the Institute of Surgery. Lodz Medical School. The age, gender, causes and number of teeth removed were taken into account. The greatest need for removing third molars was in the 25yr age group in which the most common indication was for orthodontic reasons. In older age groups, however, third molars were removed chiefly for reasons of recurring bouts of inflammation. Most commonly, third molars are removed from the mandible. The number of removed third molars depends on their localisation and on the age of the patient.


  3/12

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - leczenie z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i sterowanej regeneracji kości.
  Tytuł angielski: Osteomas of the mandible - treatment involving bone substitutes and guided bone regeneration.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.57-65, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 12 chorych z kostniakami żuchwy. U 5 zastosowano materiały kościozastępcze (grupa BS), u 5 membrany do sterowanej regeneracji kości (grupa GBR). Pacjenci byli badani radiologicznie bezpośrednio oraz 6 miesięcy i 12 miesięcy po zabiegu. W celu ilościowego porównania różnic wystepujących na zdjęciach rentgenowskich zastosowano cyfrową subtrakcję radiologiczną (DRS) tworząc grupy subtrakcyjne BSO-6, BS6-12, GBR6-12. DRS i cyfrowa analiza obrazu zostały dokonane w programie Dental Studio. Średnie stopnie szarości wynosiły: 146 ń 20 dla BSO-6 i 122 ń 16 dla BS6-12, 136 ń 16 dla GBRO-6 oraz 149 ń 26 dla GBR6-12. Różnice statystycznie znaczące występowały pomiędzy wszystkimi badanymi grupami (t-test, p 0,05). Po całkowitym usunięciu kostniaka zastosowanie materiału kościozastępczego i sterowanej regeneracji kości daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Twelve patients with osteomas of the mandible have been presented in this study. Bone substitutes were used in five cases (group BS) and guided bone regeneration in another five (group GBR). Patients were monitored radiologically immediately after the procedure, and after 6 months and 12 months. Digital radiological substraction (DRS) was used to make a quantitative comparison between groups, with four substraction groups being formed. BSO-6, BS6-12, GBRO-6 and GBR6-12. DRS and digital image analysis were performed in Dental Studio (www. medimproc. com). Mean grey levels were: 140 ń 20 for BSO-6, 122 ń 16 for BS6-12, 136 ń 16 for GBRO-6 and 149 ń 26 for GBR6-12. Statistically significant differences were found between all investigated groups (t-test, p 0.05). The use of bone substitutes and guided bone regeneration gave good results after complete removal of the osteoma.


  4/12

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - cyfrowa analiza kształtu.
  Tytuł angielski: Osteoma of the mandible - digital analysis of shape.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.44-45, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę morfometryczną obserwowanych 12 kostniaków żuchwy. szystkie kostniaki były zlokalizowane w odcinku bocznym części zębodołowej żuchwy i miały kształt owalny. Ich średnia najwieksza średnica wynosiła 9,8 ń 2,9 mm, najmniejsza - 7,6 ń 2,5 mm. Średnia wartość stosunku średnicy największej do najmniejszej wynosiła 1,37 ń 0,52.

  Streszczenie angielskie: The study describes a morphomwetric analysis of 12 mandibular osteomas. All of the osteomas were localised in the aleolar bone of the posterior region of the mandible and were oval in shape. The average diameter ranged from the largest of 9.8 ń 2.9 mm to the lowest of 7.6 ń 2.5 mm. The average value of the ratio of largest diameter to the smallest was 1.37 ń 0.52.


  5/12

  Tytuł oryginału: Bioindykacyjne poszukiwania talu na terenach południowej Polski.
  Tytuł angielski: Search for thallium in the areas of southern Poland by means of bioindication methods.
  Autorzy: Dmowski Krzysztof, Kozakiewicz Anna, Kozakiewicz Michał
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (2) s.151-163, il., tab., bibliogr. s. 161-163, sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Thallium is a highly toxic element. For this reason it was applied in production of rodenticdes and insecticides for many years. At present, after a ban on T1 rat poisons, it is used only in small amounts. At the beginning of the article, is presented the toxic impact of thallium at the molecular level, its cumulation in particular plant and animal tissues as well as its influence onthe condition of individuals and populations. In vertebrate tissues the element cumulates mostly in kidneys and livers and causes very severe neurological, gastrointestinal and cardiovascular disturbances. Despite its toxicity, thallium is an element very rarely studied in Poland and it is not under any routine monitoring. The research, carried out in the 1990-ties at the Department of Ecology, Warsaw University, in industrialised areas, allowed to point out several regions of the country which are seriously theratened by thallium, as well as to indicate direct sources of pollution. A two-step bioindication method was applied. Thallium concentrations were first measured in magpie feathers, and then in internal tissues of rodents. Polluted regions included mainly the surroundings of the zinc smelter "Bolesław" in Bukowno near Olkusz and a non-ferrous metal smelter in Szopienice (district of Katowice). The thallium originated from post-floatation waste arising during Pb, Zn and Cd ore processing and stored in deposit reservoirs. The study of many plants, fungi, invertebrates and rodents carried out afterwards at the Department of Ecology in both these areas pointed to T1 tissue concentrations distinctly exceeding those that are typical for unpolluted samples,...


  6/12

  Tytuł oryginału: Subtrakcja cyfrowa - metoda stosowana w diagnostyce zmian podłoża protetycznego.
  Tytuł angielski: Digital subtraction - a new method used in the diagnostic of changes in the conditions for prosthetic restoration.
  Autorzy: Orłowska-Szuflet Olga, Kozakiewicz Marcin, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.30-34, il., bibliogr. [20] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie subtrakcji cyfrowej z wykorzystaniem modeli gipsowych jako nowej metody w diagnostyce stomatologicznej.


  7/12

  Tytuł oryginału: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Przygoński Aleksander, Kozakiewicz Marcin, Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Zielińska Małgorzata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.290-295, il.,bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Miopatia nitkowata jest jedną z miopatii swoistych, w której obok uogólnionej wiotkości mięśni obecne są między innymi cechy dysmorfizmu kostnego i zniekształcenia kości twarzowej czaszki. Pacjenci z miopatią stanowią poważny problem anestezjologiczny. Wynika to z możliwości powikłań okołooperacyjnych zagrażających bezpośrednio życiu chorego - hipertermii złośliwej i pooperacyjnej niewydolności oddechowej. Autorzy przedstawiają pacjenta, który trafił do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ICh AM w Łodzi. U chorego z uogólnioną wiotkością mięśni w wyniku znacznego zwężenia cieśni gardła i tylnej części jamy ustnej w przebiegu miopatii doszło do zachłyśnięcia, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu i krążenia. W celu ustalenia rozpoznania, choremu wykonano badanie EMG i biopsję mieśnia szkieletowego. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego rozpoznano miopatię nitkowatą.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych z kardiomiopatią przerostową i ich bliskich krewnych.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertrophic cardiomyopathy and in their close relatives.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Korzeniowska Barbara, Tendera Michał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.561-568, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieliczne doniesienia dotyczące analizy zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową (HCM) dostarczają sprzecznych wyników. Celem niniejszej pracy była ocena wegetatywnej regulacji serc u chorych z HCM i ich bliskich krewnych za pomocą analizy HRV. Przebadano 31 rodzin chorych z HCM, w tym 43 chorych z HCM w wieku śr. 46 ń 14 lat (grupa HCM) oraz 157 członków ich rodzin (29 ń 17 lat, grupa REL). Grupę kontrolną (K) stanowiło 180 osób zdrowych (33 ń 12 lat). U każdego badanego rejestrowano 512 pobudzeń zatokowych i analizowano parametry czasowe HRV (średni cykl zatokowy, RRI i odchylenie standardowe interwałów R-R, SDRR). Z widma HRV (FFT) wyznaczano parametry gęstości mocy (msý/Hz) w zakresach częstotliwości wysokiej (0,15 - 0,50 Hz, HF) i niskiej (0,04- 0,15 Hz, LF) oraz ich iloraz (lnLF/lnHF). Na podstawie widma HRV określono średnią liczbę oddechów na minutę (BPM, cykl/min). U chorych z HCM wszystkie badane parametry HRV były znamiennie niższe w porównaniu z grupą REL i K. W grupie 180 zdrowych określono należne wartości całkowitej HRV (SDRR). W grupach HCM i REL obserwowane wartości SDRR były znaminnie mniejsze od należnych. W obu badanych grupach (HCM i REL) istotnie mniejsze wartości obserwowano głównie u osób poniżej 40 roku życia, natomiast nie obserwowano istotnych różnic u badanych ň50 roku życia. Zredukowana HRV występowała u 21 chorych (54 proc.) z grupy HCM i u 64 osób (42 proc.) z grupy REL. Parametry widmowe okazały się mniej czułe w wykrywaniu zmniejszonej HRV, a istotne różnice dotyczyły redukcji widma HF w każdej grupie wiekowej u chorych z HCM, jak i u członków ich rodzin...


  9/12

  Tytuł oryginału: Cyfrowy analizator obrazu własnego projektu do ilościowego porównywania obrazów na drodze subtrakcji.
  Tytuł angielski: Digital image analyser for quantitative analysis by subtraction. Personal design.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.81-88, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono pełną dokumentację oraz opis działania dostępnych narzędzi zawartych w programie własnego projektu, który jest przeznaczony do ilościowego porównywania zdjęć radiologicznych na drodze subtrakcji cyfrowej. Program Dental Studio cechuje łatwość stosowania narzędzi, analiza obrazu w czasie rzeczywistym, bezpośrednie przesyłanie aktualnych danych do wszystkich aktywnych algorytmów programu i integracja z platformą systemową Microsoft Windows.


  10/12

  Tytuł oryginału: Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of action on prevention in a population with high-risk for coronary heart disease. P. 2: Distribution of blood pressure in relation to body mass.
  Autorzy: Skrzypek-Wańha Janina, Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Tendera Michał, Ciosek Joanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.17-23, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących podwyższone ciśnienie, zwłaszcza skurczowe. Celem przedstawianej pracy jest ocena skuteczności akcji profilaktyki pierwotnej w zakresie ciśnienia tętniczego u chorych z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w powiązaniu z masą ciała. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 992 wybrane losowo osoby, spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES, uktórych wykazano obeność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7 proc.) w wieku 64 ń 7 lat (zakres 38 - 86 lat) i 221 kobiet (22,3 proc.) w wieku 66 ń 7 lat (zakres 42 - 82 lata). W analizie uwzględniono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała w trzech grupach w zależności od indeksu masy ciała (BMI); 25 - wagi należnej, 25 - 39,9 - nadwagi i ň 30 - otyłości. Wyniki. W badaniu wyjściowym nadwagę i otyłość stwierdzono łącznie u 802 osób (80,8 proc.), a w badaniu powtórnym u 747 (75,4 proc.). Największa zmiana dotyczyła spadku liczby osób z otyłością. Odsetek badanych z ciśnieniem prawidłowym był w obu badaniach najwyższy u osób z prawidłową masą ciała. Natomiast w każdej z grup obserwowano jego podwojenie w badaniu powtórym, z 15,8 proc. do 32,4 proc. przy BMI 25, z 11,7 proc. do 20,6 proc. u osób z nadwagą oraz z 5,7 proc. do 11,5 proc. u otyłych. Odnotowano wzrost liczby osób z prawidłową masą ciała i nadwagą, u których w powtórnym badaniu ciśnienie tętnicze osiągało wartości optymalne. Odsetek badanych osób z ciśnieniem prawidłowym ( 130/85 mm Hg) zwiększył się z 2,7 proc. do 9,8 proc., w podobnym stopniu w każdej z grup BMI.


  11/12

  Tytuł oryginału: Porównanie metod stosowanych do oznaczania antygenu HLA-B27 - przewaga metody cytometrii przepływowej nad testem mikrocytotoksycznym.
  Tytuł angielski: Comparison of methods used for HLA-B27 typing - flow cytometry and microcytotoxicity test.
  Autorzy: Kozakiewicz Anna, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.135-140, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie stosowanych w naszej pracowni dwóch metod do oznaczania antygenu HLA-B27 i odpowiedzi na pytanie, która z nich jest lepsza w rutynowej diagnostyce. Braliśmy pod uwagę sposób przygotowania materiału biologicznego, czas potrzebny do przeprowadzenia testu, liczbę oznaczeń wykonywanych jednorazowo (K3EDTA) od 50 pacjentów Instytutu Reumatologicznego. Jednocześnie oznaczano antygen HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej i testem mikrocytotoksycznym. Otrzymalismy identyczne wyniki przy zastosowaniu obu metod. Metoda cytometrii przepływowej jest lepszą metodą do rutynowego typowania antygenu HLA-B27. Pozwala na przeprowadzenie większej liczby oznaczeń i po niższych kosztach w porównaniu z testem mikrocytotoksycznym

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was comparison of two methods of HLA-B27 typing: 1) classical serological method where cells are incubated with anti-HLA antibodies, followed by cell lysis and their quantitation using microscope, and 2) method where cells labelled with anti-HLA antibodies are analyzed by flow cytometry. We have compared handling of blood done using blood from 50 patients diagnosed in the Institute of Rheumatology. Freshly drawn blood samples were collected into tubes containing K3EDTA as anticoagulant. HLA-B27 typing were done in parallel using flow cytometry and microcytotoxicity tests. The results obtained using both methods were identical. Flow cytometry method is less laborious, faster and less expensive than microcytotoxicity tests. Therefore, our results recommend the use of flow cytometry for the analysis of HLA-B27 expression.


  12/12

  Tytuł oryginału: Strategia backupów na serwerach systemu HORIZON realzowana w Konsorcjum Bibliotek Łódzkich.
  Autorzy: Kozakiewicz Witold
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.91-94, il.
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: