Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: BMP - białka wzrostowe kości. Wspieranie sterowanej regeneracji tkanek i leczenia chirurgicznego z użyciem materiałów kościozastępczych. Przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Arkuszewski Piotr, Dudek Daniel, Kozakiewicz Marcin
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.18-22, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody regeneracji ubytków kostnych z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) opartej na materiałach kościozastępczych i błonach zaporowych. Szczególną uwagę zwrócono na użycie czynników wzrostu, a głównie na wspierające te techniki białka morfogenetyczne kości (BMP). Omówiono budowę tych związków, ich właściwości, rodzaje, działanie, możliwości otrzymywane, dostępne nośniki tych białek oraz możliwości zastosowań klinicznych. Opisano wpływ BMP na tkankę kostną w połączeniu z innymi czynnikami wzrostu oraz z materiałami kościozastępczymi, przedstawiono toksyczność BMP i inne niepożądane efekty ich działania. Reasumując, należy stwierdzić, że czynniki wzrostu rodzą nowe możliwości regeneracji ubytków tkanki kostnej.

  Streszczenie angielskie: The study describes methods of bone regeneration using techniques of guided bone regeneration (GBR) and guided tissue regeneration (GTR) using bone substitutes and limiting membranes. Particular attention is drawn to the use of growth indicators, mainly bone morphogenetic proteins (BMP) which support the above mentioned techniques. There is a discussion of the build up of these compounds, their properties, types action, accessibility, available carriers for these proteins and clinical applications. Besides this there is a description of the influence of BMP on bone tissue in association with other growth factors and in association with bone substitute materials. The toxicity of BMP and other undesired side effects of its action are described. In summary, it must be stated that growth factors give rise to new methods of regeneration of bony defects.


  2/34

  Tytuł oryginału: Analiza wskazań do usuwania zębów trzonowych trzecich.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Kolasa Ewelina, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.58-62, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy rozważa się celowość usuwania zębów trzonowych trzecich ze względu na występowanie objawów patologicznych. Analizie retrospektywnej poddano zdjęcia pantomograficzne oraz historie chorób 98 pacjentów przyjętych do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Uwzględniono wiek, płeć, przyczyny oraz liczbę usuniętych zębów. Największa potrzeba usuwania zębów trzonowych trzecich występowała w grupie wiekowej do 25 lat, w której najczęściej wykonywano je ze wskazań ortodontycznych. Natomiast w grupie powyżej 24 r.ż. zęby trzonowe trzecie usuwano głównie z powodu nawracających stanów zapalnych. Najczęściej usuwa się zęby trzonowe trzecie z żuchwy. Liczba usuwanych zębów jest zależna od ich lokalizacji i wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The study considers the utility of removing third molars associated with pathology. Retrospective analysis was carried out on the basis of pantomographs and history of 98 patients attending the Maxillofacial Clinic at the Institute of Surgery. Lodz Medical School. The age, gender, causes and number of teeth removed were taken into account. The greatest need for removing third molars was in the 25yr age group in which the most common indication was for orthodontic reasons. In older age groups, however, third molars were removed chiefly for reasons of recurring bouts of inflammation. Most commonly, third molars are removed from the mandible. The number of removed third molars depends on their localisation and on the age of the patient.


  3/34

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - leczenie z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i sterowanej regeneracji kości.
  Tytuł angielski: Osteomas of the mandible - treatment involving bone substitutes and guided bone regeneration.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.57-65, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 12 chorych z kostniakami żuchwy. U 5 zastosowano materiały kościozastępcze (grupa BS), u 5 membrany do sterowanej regeneracji kości (grupa GBR). Pacjenci byli badani radiologicznie bezpośrednio oraz 6 miesięcy i 12 miesięcy po zabiegu. W celu ilościowego porównania różnic wystepujących na zdjęciach rentgenowskich zastosowano cyfrową subtrakcję radiologiczną (DRS) tworząc grupy subtrakcyjne BSO-6, BS6-12, GBR6-12. DRS i cyfrowa analiza obrazu zostały dokonane w programie Dental Studio. Średnie stopnie szarości wynosiły: 146 ń 20 dla BSO-6 i 122 ń 16 dla BS6-12, 136 ń 16 dla GBRO-6 oraz 149 ń 26 dla GBR6-12. Różnice statystycznie znaczące występowały pomiędzy wszystkimi badanymi grupami (t-test, p 0,05). Po całkowitym usunięciu kostniaka zastosowanie materiału kościozastępczego i sterowanej regeneracji kości daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Twelve patients with osteomas of the mandible have been presented in this study. Bone substitutes were used in five cases (group BS) and guided bone regeneration in another five (group GBR). Patients were monitored radiologically immediately after the procedure, and after 6 months and 12 months. Digital radiological substraction (DRS) was used to make a quantitative comparison between groups, with four substraction groups being formed. BSO-6, BS6-12, GBRO-6 and GBR6-12. DRS and digital image analysis were performed in Dental Studio (www. medimproc. com). Mean grey levels were: 140 ń 20 for BSO-6, 122 ń 16 for BS6-12, 136 ń 16 for GBRO-6 and 149 ń 26 for GBR6-12. Statistically significant differences were found between all investigated groups (t-test, p 0.05). The use of bone substitutes and guided bone regeneration gave good results after complete removal of the osteoma.


  4/34

  Tytuł oryginału: Testy genetyczne w ocenie ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi i jajnika.
  Tytuł angielski: Genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer susceptibility.
  Autorzy: Kozak Agnieszka, Pawlak Wojciech Z., Ząbkowska Katarzyna, Pronobis Justyna, Sielużycka Joanna, Górnasiowa Maria
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.201-204, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest najczęstszym nowotoworem u kobiet w krajach rozwiniętych. W grupie kobiet w wieku 40-55 lat jest to wiodącą przyczyną zgonów. Nadal obserwowany jest wzrost zachorowalności na raka piersi. Rak jajnika stanowi 4 proc. wszystkich rozpoznań nowotworów u kobiet i jest przyczyną 5 proc. zgonów w przebiegu chorób nowotworowych. Około 5-10 proc. kobiet z rozpoznanym rakiem piersi lub jajnika wykazuje zmiany genetyczne predysponujące do zachorowania. Kluczową rolę odgrywają tu mutacje w genach BRCA1 i BRCA2, których obecność zwiększa ryzyko zachorowania nawet do 85 proc. Przeprowadzanie testów genetycznych na obecność mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 staje się częścią standardowego postępowania w szacowaniu ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika. Testy te są adresowane przede wszystkim do osób z rozpoznaną - szczególnie u młodych - chorobą oraz członków ich rodzin, a także do osób z pozytywnym wywiadem rodzinnym w kierunku zachrowań na nowotowry piersi i jajnika. Bardzo ważnym elementem poradnictwa genetycznego jest odpowiednia opieka psychologiczna. Nosiciele mutacji powinni być objęci specjalnymi programami prewencyjnymi (badania kontrolne, prewencja farmakologiczna, ewentualnie profilaktyczne zabiegi chirurgiczne).

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most frequently observed neoplasm in women around the Western WOrld. In women aged 40 to 55, breast cancer is the leading cause of all mortality. THere had been a dramatic increase in the incidence of breast cancer for several decades. Ovarlan cancer accounts for 4 p.c. of all cancer diagnoses and 5 p.c. of all cancer deaths. The true hereditary predisposition of appearance of breast or ovarian cancers is noted between 5 p.c. to 10 p.c. all these diagnosis. The identification of the BRCA1 and BRCA2 genes has provided new insights into the understanding of breast and ovarian cancer genetics. Mutations of these genes markedly increase lifetime risk of developing breast cancer. Mutations in BRCA1 are associated with a 50 p.c. to 85 p.c. risk of developing breast cancer during a woman's lifetime, particularly at early age. The similar risk of breast cancer is related to BRCA2 mutations. In addition, BRCA1 mutations increase the risk of developing prostate and colon cancers, and BRCA2 mutations improve the risk appearance of prostate and larynx as well as breast cancer in men. Three distinc clincial syndromes associated with hereditary ovarian cancer have been identified: 1) hereditary breast-ovarian cancer syndrome usually assocaited with mutations of the BRCA1 locus, 2) hereditary site-specific ovarian cancer syndrome, and 3) Lynch II syndrome. Genetic testing is indicated above all in: 1) young women with diagnosed breast or ovarian cancer, 2) women with familial history of breast and ovarian cancer, 3) mutations in BRCA1 and BRCA2 carriers' family members,...


  5/34

  Tytuł oryginału: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Expression of leptin and its receptor in selected human cancers - preliminary results.
  Autorzy: Szenajch Jolanta, Kozak Agnieszka, Pawlak Wojciech Z., Anusik Jacek, Doniec Jacek, Micuła Andrzej, Wiśniewski Piotr, Wcisło Gabriel
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.228-233, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leptyna, będąca hormonem i cytokiną o wybitnie plejotropowym działaniu, być może odgrywa również pewną rolę w transformacji nowotowrowej komórek. Przypuszczenie to jest oparte na przesłance, że szlaki przekazywania sygnału w komórce, przez które działa leptyna, odgrywają krytyczną rolę w regulacji proliferacji, apoptozy i transformacji nowotowrowej. Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki przesiewowego badania nad ekspresją mRNA leptyny i jej receptora w niektórych ludzkich nowotworach: w liniach komórkowych białaczek, raka jajnika, piersi, prostaty, nerki, pęcherza moczowego i jądra. Zaobserwowano, że ekspresja leptyny i jej receptora jest zróżnicowana w nowotworach o różnym pochodzeniu histologicznym, a nawet w obrębie nowotowrów o tym samym pochodzeniu (np. w raku jajnika). W niektórych przypadkach raka jajnika, rakach nerki i jądra stwierdzono zarówno ekspresję leptyny, jak i jej receptora, co może sugerować autokrynne działanie. W innych przypadkach raka jajnika, raku piersi i raku pęcherza moczowego zaobserwowano ekspresję receptora leptyny przy braku ekspresji leptyny, co może sugerować ogólnoustrojowy lub parakrynny wpływ tej cytokiny na komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a pleiotropic hormone and cytokine, may also play a role in neoplastic transformation. This hypothesis is based on the critical role of leptin signal transducing pathways in the cell proliferation, apoptosis and neoplastic transformation. This article presents the preliminary results of screening of leptin and its receptor mRNA expression in some human cancers: carcinoma cell lines of leukemia (Jurkat, K562) and ovary (OVCAR3, OVP10); ovary non-malignant tumors (3 cases), ovary malignant tumors (4 cases), breast (2 cases), prostate (1 case), kidney (1 case), urinary bladder (3 cases) and testes (1 case) cancers. Total RNA was isolated from cultured cells or from fragments of surgically removed tumors. Then reverse transcripton and polymerase chain reaction were performed. PCR with primers for the house-keeping gene encoding for glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase was performed to confirm the RNA integrity. PCR with primers for lipoprotein lipase encoding gene was performed to exclude the contamination of tumor fragments by adipose tissue, because lipoprotein lipase encoding gene is expressed in tissue-specific manner in adipose tissue. The primer pair for leptin receptor was designed in the manner which allows to detect the RNA fragment common for four its isoforms. As a positive control for PCR assays RNA from adipose tissue was used in which lipoprotein lipase, leptin and its receptor are expressed. The finding of expression of leptin receptor in Jurkat and K562 cell lines is in accordance with other authors data...


  6/34

  Tytuł oryginału: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intravenous paclitaxel and carboplatin versus cyclophosphamide and cisplatin as first line chemotherapy - a preliminary report.
  Tytuł polski: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w trakcie chemioterapii z zastosowaniem paklitakselu z karboplatyną oraz tradycyjnego schematu PC w pierwszej linii leczenia - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mielcarek Piotr, Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Emerich Janusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W Polsce rak jajnika jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet (po raku piersi, płuca i szyjki macicy) i drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych (po raku szyjki macicy). Celem naszego badania było porównanie wpływu tradycyjnego schematu PC, zawierającego cyklofosfamid i cisplatynę oraz nowoczesnego leczenia paklitakselem z korboplatyną na jakość życia pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 (wersja 3.0),opracowanego przez EORTC. W badaniu udział wzięły 54 pacjentki spośród 215, z histologicznie potwierdzonym rakiem jajnika, leczone wg schematu PC lub paklitakselem z karboplatyną jako chemoterapia pierwszego rzutu. W grupie chorych leczonych schematem PC, w porównaniu do paklitakselu z karboplatyną, obserwowano częstsze występowanie nudności i wymiotów, duszności, zaburzeń snu oraz łaknienia. Jednakże schemat PC w mniejszym stopniu wpływał na społeczny aspekt życia. Zaobserwowaliśmy także mniejszy wpływ schematu PC na funkcje poznawcze i pracę. Nie stwierdziliśmy natomiast różnic w ogólnej jakości życia chorych leczonych obiema metodami leczenia. Wnioski. Ogólna jakość życia chorych leczonych z zastosowaniem paklitakselu i karboplatyny jest taka sama, jak chorych leczonych według schematu PC. Zaobserwowano większy wpływ schematu PC na jakość życia w skali objawowej. Natomiast paklitaksel z karboplatyną wywierał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ovarian is the fourth most common gynecological malignancy in Poland (after breast cancer, lung cancer and cerical cancer) and the second leading cause of death from gynecological malignancy (after cervical cancer). An objective response to cytotoxic chemotherapy occurs in the majority of individuals with cancers of the ovary. Material and methods. 54 patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were included in the study. Eligibility criteria were: 1) histologically confirmed diagnosis of advanved ovarian cancer, 2) primary cytoreductive surgery, 3) Karnofsky performance status 70 p.c. and cognitive abilities allowing for filling in the questionnaire. Quality of life was measured using EORTC-C30 (version 3.0) questionnaire. Results. Higher sore of nausea and vomiting was observed in the group of patients treated with PC regimen, as compared to paclitaxel and carboplatin. However, those patients had significantly better social functioning. Cyclophosphamide and cisplatin more often caused dyspnoea, sleeping and appetite problems. PC regimen affected cognitive functioning and role functioning less, as compared to paclitaxel and carboplatin. There was no significant difference in general functioning between the two groups. Conclusions. Global quality of life in patients treated with paclitaxel/carboplatin was the same as in patients treated with PC regimen. Higher scores in symptom and single-item scale were ...


  7/34

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - cyfrowa analiza kształtu.
  Tytuł angielski: Osteoma of the mandible - digital analysis of shape.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.44-45, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę morfometryczną obserwowanych 12 kostniaków żuchwy. szystkie kostniaki były zlokalizowane w odcinku bocznym części zębodołowej żuchwy i miały kształt owalny. Ich średnia najwieksza średnica wynosiła 9,8 ń 2,9 mm, najmniejsza - 7,6 ń 2,5 mm. Średnia wartość stosunku średnicy największej do najmniejszej wynosiła 1,37 ń 0,52.

  Streszczenie angielskie: The study describes a morphomwetric analysis of 12 mandibular osteomas. All of the osteomas were localised in the aleolar bone of the posterior region of the mandible and were oval in shape. The average diameter ranged from the largest of 9.8 ń 2.9 mm to the lowest of 7.6 ń 2.5 mm. The average value of the ratio of largest diameter to the smallest was 1.37 ń 0.52.


  8/34

  Tytuł oryginału: Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia.
  Autorzy: Kozak Milan, Holla-Izakovicowa Lydie, Krivan Lubomir, Vaśku Anna, Sepsi Milan, Semrad Borivoj Semrad, Vacha Jiri
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR164-BR167, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The endothelins are peptides with vasoconstricting and growth-promoting properties. Endthelin-1 (ET-1) is known for its direct positive inotropic and chronotropic effects on isolated heart, and for growth effects. The aim of this pilot study was to investigate the frequency distribution of a common polymorphism of the endothelin (ET-1) gene and its possible relation to the hemodynamic consequences of malignant ventricular arrhythmia in patients with structural heart disease. We studied 26 consecutive patients with malignant ventricular arrhythmia and implantable cardioverter defibrillators (ICD), mean age 62.7 ń 12.2 years, mean LVEF 0.37 ń 0.37 ń 11. The Taq polymorphism of ET-1 was detected using our original PCR method. The PCR product with a length of 358 bp in its non-mutated form contains a target sequence for the TaqI restrictive enzyme, while the mutated product loses this cleavage site. Out of the 26 patients, 9 (34 p.c.) had recurrent palpitations and 8 (30.8 p.c.) had syncopes during their malignant arrhythmic episodes. 19 of the patients were receiving amiodarone after ICD implantation, 7 were not. 15 patients had the (+ +) adn 11 had the (+ -) ET-1 genotype; none had the (- -) genotype. The risk of syncopes was associated with the (+ +) genotype (p = 0.01). Patients with amiodarone had a significantly higher frequency of the (+ +) genotype (p = 0.011). All our results suggested that the presence of the (+ +)ET-1 genotype in patients with structural heart disease, severe left ventricular dysfunction, and malignant ventricular arrhythmia put these patients at a higher risk of hemodynamic collapse during arrhythmic episodes.


  9/34

  Tytuł oryginału: Professor Bogusław Żernicki (1931 - 2002).
  Autorzy: Wróbel Andrzej, Zagrodzka Jolanta, Doty Robert, Zieliński Kazimierz, Kozak Włodzimirz M., Mishkin Mortimer, Buser Pierre, Buser Arlette, Harutiunian-Kozak Bella, Turlejski Krzysztof, Morrison Adrian R., Brennan James F., Sobótka Stanisław, Yinon Uri, Gottesmann Claude, Villablanca Jaime R., Wilson W. Jeffrey
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.i-ix, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Żernicki
 • Bogusław 1931-2002


  10/34

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging of arterial thrombi and its possible correlation to fibrinolytic treatment.
  Autorzy: Kozak Matija, Blinc Ales, Sersa Igor, Mikac Ursa, Surlan Milos
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.82-86, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: For 13 patients with subacute and 4 patients with chronic occlusion, magnetic resonance imaging (MRI) of occlusive arterial thrombi in the superficial femoral artery were performed in vivo. The patients with subacute occlusion were treated with cetheter-directed thrombolysis. The frequency of MR signal intensity and its distribution in thrombi were studied for 11 successully adn 2 unsuccessfully treated patients and patients with chronic occlusion. Intra-araterial thrombi were MRI inhomogenous in all of the patients, abut the MR signals from lysable and chronic thrombi were significantly different than those from nonlysable ones. The MRI of occusive arterial thrombi is probably usaable to predict the therapeutic outcome of thrombolytic treatement.


  11/34

  Tytuł oryginału: Współistnienie kłykcin pochwy i sromu oraz dysplazji szyjki macicy z infekcją HPV oraz stanem zapalnym szyjki macicy.
  Tytuł angielski: The coexistence of vulvovaginal warts and cervical dysplasia with HPV infection and cervicitis.
  Autorzy: Kozak-Darmas Iwona, Olejek Anita, Mańka Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.856-860, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Długotrwale utrzymujące sę stany zapalne szyjki macicy z towarzyszącą infekcją HPV są niezwykle trudne w leczeniu. Dodatkowo obecność kłykcin oraz dysplazji szyjki macicy komplikuje sytuację kliniczną. Przedstawiono taki właśnie przypadek, gdzie po wykorzystaniu dostępnych metod leczenia, dopiero usunięcie macicy wraz z szyjką spowodowało osiągnięcie zadowalające efektu terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 30 - year old female patient with persisten cervicitis and vulvovaginal warts. In the course of diagnosis were found cervical dysplasia and a HPV infection type 6 and 11. In therapy we applied antibiotics, chemical therapy of the warts, laser vaporization of the warts, laser conisation, immunotherapy. Three years' intensive therpay didn't lead to satisfactory results. Finally hysterectomy led to the acceptable therapeutical effect.


  12/34

  Tytuł oryginału: Objawy zespołu Melkerssona-Rosenthala. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Symptoms of Melkersson-Rosenthal syndrome. Report of one case.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Kozak Irena, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.151-153, 1 tabl., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The Melkersson-Rosenthal syndrome was described. On case of this rare syndrome and some review of the recent literature was presented.


  13/34

  Tytuł oryginału: Bioindykacyjne poszukiwania talu na terenach południowej Polski.
  Tytuł angielski: Search for thallium in the areas of southern Poland by means of bioindication methods.
  Autorzy: Dmowski Krzysztof, Kozakiewicz Anna, Kozakiewicz Michał
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (2) s.151-163, il., tab., bibliogr. s. 161-163, sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Thallium is a highly toxic element. For this reason it was applied in production of rodenticdes and insecticides for many years. At present, after a ban on T1 rat poisons, it is used only in small amounts. At the beginning of the article, is presented the toxic impact of thallium at the molecular level, its cumulation in particular plant and animal tissues as well as its influence onthe condition of individuals and populations. In vertebrate tissues the element cumulates mostly in kidneys and livers and causes very severe neurological, gastrointestinal and cardiovascular disturbances. Despite its toxicity, thallium is an element very rarely studied in Poland and it is not under any routine monitoring. The research, carried out in the 1990-ties at the Department of Ecology, Warsaw University, in industrialised areas, allowed to point out several regions of the country which are seriously theratened by thallium, as well as to indicate direct sources of pollution. A two-step bioindication method was applied. Thallium concentrations were first measured in magpie feathers, and then in internal tissues of rodents. Polluted regions included mainly the surroundings of the zinc smelter "Bolesław" in Bukowno near Olkusz and a non-ferrous metal smelter in Szopienice (district of Katowice). The thallium originated from post-floatation waste arising during Pb, Zn and Cd ore processing and stored in deposit reservoirs. The study of many plants, fungi, invertebrates and rodents carried out afterwards at the Department of Ecology in both these areas pointed to T1 tissue concentrations distinctly exceeding those that are typical for unpolluted samples,...


  14/34

  Tytuł oryginału: Subtrakcja cyfrowa - metoda stosowana w diagnostyce zmian podłoża protetycznego.
  Tytuł angielski: Digital subtraction - a new method used in the diagnostic of changes in the conditions for prosthetic restoration.
  Autorzy: Orłowska-Szuflet Olga, Kozakiewicz Marcin, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.30-34, il., bibliogr. [20] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie subtrakcji cyfrowej z wykorzystaniem modeli gipsowych jako nowej metody w diagnostyce stomatologicznej.


  15/34

  Tytuł oryginału: Influence du lanr‚otide sur la concentration s‚reique de prolactine chez les patients atteints de tumeurs somato-lactotropes.
  Tytuł angielski: Effect of lanreotide on prolactin level in patients with pituitary mixed tumors.
  Autorzy: Wasko R., Sawicka J., Stachowiak C., Kozak W., Junik R., Sowiński J.
  Źródło: Ann. Endocrinol. 2002: 63 (6 cz. 1) s.532-535, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Acromegaly is a disease caused by a pituitary tumor (somatotropinoma) or by ectopic secretion of GH or IGF-1. About 15 p.c. of tumors secrete not only GH but PRL as well. Last time a lanreotide and an octreotide (the somatostatine analogues) are useful in the therapy of acromegaly. We observed the influence of the lanreotide on GH and prolactin. We noticed that the lanreotide caused not only serum level reduction of a growth hormone but also prolactine in patients with mixed pituitary tumors.


  16/34

  Tytuł oryginału: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Przygoński Aleksander, Kozakiewicz Marcin, Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Zielińska Małgorzata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.290-295, il.,bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Miopatia nitkowata jest jedną z miopatii swoistych, w której obok uogólnionej wiotkości mięśni obecne są między innymi cechy dysmorfizmu kostnego i zniekształcenia kości twarzowej czaszki. Pacjenci z miopatią stanowią poważny problem anestezjologiczny. Wynika to z możliwości powikłań okołooperacyjnych zagrażających bezpośrednio życiu chorego - hipertermii złośliwej i pooperacyjnej niewydolności oddechowej. Autorzy przedstawiają pacjenta, który trafił do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ICh AM w Łodzi. U chorego z uogólnioną wiotkością mięśni w wyniku znacznego zwężenia cieśni gardła i tylnej części jamy ustnej w przebiegu miopatii doszło do zachłyśnięcia, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu i krążenia. W celu ustalenia rozpoznania, choremu wykonano badanie EMG i biopsję mieśnia szkieletowego. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego rozpoznano miopatię nitkowatą.


  17/34

  Tytuł oryginału: A comparison between the crystal and solution structures of Escherichia coli asparaginase II.
  Autorzy: Kozak Maciej, Jurga Stefan
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.509-513, il., bibliogr. s. 512-513
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The small angle X-ray scattering (SAXS) pattern of the homotetrameric asparaginase II from Escherichia coli was measured in solution in conditions resembling those in which its crystal form was obtained and compared with that calculated from the crystallographi model. The radius of gyration measured by SAXS is about 5 p.c. larger and the maximum dimension in the distance distribution function about 12 p.c. larger than the corresponding value calcuated from the crystal structure. A comparison of the experimental and calculated distance distribution functions suggests that the overall quaternary structure in the crystal and in solution are similar but that the homotetramer is less compact in solution than in the crystal.


  18/34

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych z kardiomiopatią przerostową i ich bliskich krewnych.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertrophic cardiomyopathy and in their close relatives.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Korzeniowska Barbara, Tendera Michał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.561-568, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieliczne doniesienia dotyczące analizy zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową (HCM) dostarczają sprzecznych wyników. Celem niniejszej pracy była ocena wegetatywnej regulacji serc u chorych z HCM i ich bliskich krewnych za pomocą analizy HRV. Przebadano 31 rodzin chorych z HCM, w tym 43 chorych z HCM w wieku śr. 46 ń 14 lat (grupa HCM) oraz 157 członków ich rodzin (29 ń 17 lat, grupa REL). Grupę kontrolną (K) stanowiło 180 osób zdrowych (33 ń 12 lat). U każdego badanego rejestrowano 512 pobudzeń zatokowych i analizowano parametry czasowe HRV (średni cykl zatokowy, RRI i odchylenie standardowe interwałów R-R, SDRR). Z widma HRV (FFT) wyznaczano parametry gęstości mocy (msý/Hz) w zakresach częstotliwości wysokiej (0,15 - 0,50 Hz, HF) i niskiej (0,04- 0,15 Hz, LF) oraz ich iloraz (lnLF/lnHF). Na podstawie widma HRV określono średnią liczbę oddechów na minutę (BPM, cykl/min). U chorych z HCM wszystkie badane parametry HRV były znamiennie niższe w porównaniu z grupą REL i K. W grupie 180 zdrowych określono należne wartości całkowitej HRV (SDRR). W grupach HCM i REL obserwowane wartości SDRR były znaminnie mniejsze od należnych. W obu badanych grupach (HCM i REL) istotnie mniejsze wartości obserwowano głównie u osób poniżej 40 roku życia, natomiast nie obserwowano istotnych różnic u badanych ň50 roku życia. Zredukowana HRV występowała u 21 chorych (54 proc.) z grupy HCM i u 64 osób (42 proc.) z grupy REL. Parametry widmowe okazały się mniej czułe w wykrywaniu zmniejszonej HRV, a istotne różnice dotyczyły redukcji widma HF w każdej grupie wiekowej u chorych z HCM, jak i u członków ich rodzin...


  19/34

  Tytuł oryginału: Cyfrowy analizator obrazu własnego projektu do ilościowego porównywania obrazów na drodze subtrakcji.
  Tytuł angielski: Digital image analyser for quantitative analysis by subtraction. Personal design.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.81-88, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono pełną dokumentację oraz opis działania dostępnych narzędzi zawartych w programie własnego projektu, który jest przeznaczony do ilościowego porównywania zdjęć radiologicznych na drodze subtrakcji cyfrowej. Program Dental Studio cechuje łatwość stosowania narzędzi, analiza obrazu w czasie rzeczywistym, bezpośrednie przesyłanie aktualnych danych do wszystkich aktywnych algorytmów programu i integracja z platformą systemową Microsoft Windows.


  20/34

  Tytuł oryginału: Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of action on prevention in a population with high-risk for coronary heart disease. P. 2: Distribution of blood pressure in relation to body mass.
  Autorzy: Skrzypek-Wańha Janina, Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Tendera Michał, Ciosek Joanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.17-23, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących podwyższone ciśnienie, zwłaszcza skurczowe. Celem przedstawianej pracy jest ocena skuteczności akcji profilaktyki pierwotnej w zakresie ciśnienia tętniczego u chorych z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w powiązaniu z masą ciała. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 992 wybrane losowo osoby, spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES, uktórych wykazano obeność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7 proc.) w wieku 64 ń 7 lat (zakres 38 - 86 lat) i 221 kobiet (22,3 proc.) w wieku 66 ń 7 lat (zakres 42 - 82 lata). W analizie uwzględniono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała w trzech grupach w zależności od indeksu masy ciała (BMI); 25 - wagi należnej, 25 - 39,9 - nadwagi i ň 30 - otyłości. Wyniki. W badaniu wyjściowym nadwagę i otyłość stwierdzono łącznie u 802 osób (80,8 proc.), a w badaniu powtórnym u 747 (75,4 proc.). Największa zmiana dotyczyła spadku liczby osób z otyłością. Odsetek badanych z ciśnieniem prawidłowym był w obu badaniach najwyższy u osób z prawidłową masą ciała. Natomiast w każdej z grup obserwowano jego podwojenie w badaniu powtórym, z 15,8 proc. do 32,4 proc. przy BMI 25, z 11,7 proc. do 20,6 proc. u osób z nadwagą oraz z 5,7 proc. do 11,5 proc. u otyłych. Odnotowano wzrost liczby osób z prawidłową masą ciała i nadwagą, u których w powtórnym badaniu ciśnienie tętnicze osiągało wartości optymalne. Odsetek badanych osób z ciśnieniem prawidłowym ( 130/85 mm Hg) zwiększył się z 2,7 proc. do 9,8 proc., w podobnym stopniu w każdej z grup BMI.


  21/34

  Tytuł oryginału: Wideotorakoskopia w leczeniu torbieli śródpiersia
  Autorzy: Pryt Łukasz, Kozak Józef, Łochowski Mariusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.77-79, bibliogr. 14 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/34

  Tytuł oryginału: Pourazowe, mnogie złamania żeber
  Autorzy: Turwoń Adam, Kozak Józef, Łochowski Mariusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.262-264, bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  23/34

  Tytuł oryginału: Pourazowe uszkodzenia przepony - rozpoznawanie i leczenie
  Autorzy: Łochowski Mariusz, Turwoń Adam, Kozak Józef
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.265-267, bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  24/34

  Tytuł oryginału: Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Quality of life and sense of coherence in women with ovarian cancer.
  Autorzy: Kozaka Joanna
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę przyjrzenia się ewentualnemu związkowi czynników psychologicznych z funkcjonowaniem w chorobie nowotworowej, zależności poczucia koherencji z subiektywnie ocenianą jakością życia. W badaniu zastosowano następujące metody badawcze. Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 Antonvsky'ego do badania natężenia poczucia koherencji i Kwestionariusz QLQ-C30 EORTC do badania jakości życia. Grupę badaną stanowiło 120 kobiet - 60 otrzymujących chemioterapię z powodu raka jajnika i 60 zdrowych. Wyniki badań pokazały brak różnic w natężeniu poczucia koherencji u osób chorych w trakcie leczenia w porównaniu z osobami zdrowymi. Kobiety chore opisują swoją jakość życia gorzej niż zdrowe, jednak są obszary, w których oceniają podobnie jak zdrowe. Zaobserwowano również związek natężenia poczucia koherencji z oceną jakości życia. Silniejsze poczucie koherencji wiąże się z lepszym funkcjonowaniem psychospołecznym. Poczucie zrozumiałości wiąże się z nasileniem objawów somatycznych (wyższe natężenie poczucia zrozumiałości współwystępuje z mniejszym nasileniem objawów). Poczucie sensowności i zaradności nie wiążą się z obecnością objawów. Uzyskane wyniki badań zwracają uwagę na potrzebę pomocy psychologicznej wobec osób z niższym natężeniem poczucia koherencji w celu lepszej adaptacji do choroby, uzyskania lepszej jakości życia.

  Streszczenie angielskie: The study aimed at the evaluation of association betwen psychological factors and functioning in neoplastic disease and the correlation between coherence and subjective quality of life. The following methods were used: Antonovsky Sense of Coherence Questionnaire (SOC-29) to assess a patient sense of coherence and EORTC Quality of Life Questionnaire to assess a patient quality of life. The series included 120 women (60 with ovarian cancer treated with chemotherapy and 60 healthy individuals). There were no differences in the sense of coherence between the two groups evaluated. The quality of life described by women with ovarian cancer was generally worse. However, in some points it seemed similar to this of healthy women. A correlation between the sense of coherence and quality of life was also observed. Stronger sense of coherence was associated with better psychological functioning. The sense of comprehensibility correlated with quantity of somatic symptoms (the higher the sense of comprehensibility, the less symptoms one complaints of). The sense of meaningfulness and manageability did not seem to be associated with the presence of symptoms. These results point to a need for psychological assistance in patients with lower sense of coherence in order to better adopt to the disease and, consequently, achieve better quality of life.


  25/34

  Tytuł oryginału: Akceptacja choroby jako wyznacznik radzena sobie z chorobą nowotworową u pacjentów opieki paliatywnej.
  Autorzy: Ogińska-Bulik Nina, Kozak Grażyna
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.21-25, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem podjętych badań było ustalenie związku między akceptacją choroby i poczuciem własnej wartości a strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów pozostających w opiece paliatywnej oraz ustalenie wyznaczników radzenia sobie z chorobą. W badaniach uczestniczyło 79 pacjentów z chorobą nowotworową, w tym 43 kobiety oraz 36 mężczyzn pozostających w opiece paliatywnej. Średnia wieku wynosiła 55,5 lat. 40 proc. pacjentów przebywało w domu, 60 proc. w hospicjum. W badaniach zastosowano Skalę Akceptacji Choroby B. Felton, Skalę Poczucia Własnej Wartości Rosenberga oraz Skalę Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej - Mini-Mac, autorstwa M. Watson i współpracowników. Wyniki badań wskazały na znaczącą rolę akceptacji choroby jako wyznacznika wszystkich analizowanych strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową.

  Streszczenie angielskie: A purpose of the study was: 1. to estimate the relationship between acceptance of illness and self-esteem and coping strategies with cancer, 2. to investigate which of the analysed variables contribute to the prediction of coping strategies with cancer. 79 cancer patients in palliative care participated in the study. 36 were men, 43 - women. The mean of age was 55 p.c. 40 p.c. were examined at home, 60 p.c. in hospice. The following methods were used in the study: Acceptance of Ilness Scale developed by Felton, Rosenberg's Self-Esteem Scale and Mental Adjustment to Cancer Scale prepared by Watson et al. The results indicated for significant role of acceptance of illness as a predictor of all analysed coping strategies with cancer.


  26/34

  Tytuł oryginału: Porównanie metod stosowanych do oznaczania antygenu HLA-B27 - przewaga metody cytometrii przepływowej nad testem mikrocytotoksycznym.
  Tytuł angielski: Comparison of methods used for HLA-B27 typing - flow cytometry and microcytotoxicity test.
  Autorzy: Kozakiewicz Anna, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.135-140, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie stosowanych w naszej pracowni dwóch metod do oznaczania antygenu HLA-B27 i odpowiedzi na pytanie, która z nich jest lepsza w rutynowej diagnostyce. Braliśmy pod uwagę sposób przygotowania materiału biologicznego, czas potrzebny do przeprowadzenia testu, liczbę oznaczeń wykonywanych jednorazowo (K3EDTA) od 50 pacjentów Instytutu Reumatologicznego. Jednocześnie oznaczano antygen HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej i testem mikrocytotoksycznym. Otrzymalismy identyczne wyniki przy zastosowaniu obu metod. Metoda cytometrii przepływowej jest lepszą metodą do rutynowego typowania antygenu HLA-B27. Pozwala na przeprowadzenie większej liczby oznaczeń i po niższych kosztach w porównaniu z testem mikrocytotoksycznym

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was comparison of two methods of HLA-B27 typing: 1) classical serological method where cells are incubated with anti-HLA antibodies, followed by cell lysis and their quantitation using microscope, and 2) method where cells labelled with anti-HLA antibodies are analyzed by flow cytometry. We have compared handling of blood done using blood from 50 patients diagnosed in the Institute of Rheumatology. Freshly drawn blood samples were collected into tubes containing K3EDTA as anticoagulant. HLA-B27 typing were done in parallel using flow cytometry and microcytotoxicity tests. The results obtained using both methods were identical. Flow cytometry method is less laborious, faster and less expensive than microcytotoxicity tests. Therefore, our results recommend the use of flow cytometry for the analysis of HLA-B27 expression.


  27/34

  Tytuł oryginału: Jak leczyć osteoporozę?
  Autorzy: Kozakowski Jarosław
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (3) s.20, 22, 25-26
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  28/34

  Tytuł oryginału: Leczenie schizofrenii - niewłaściwe wybory i powikłania - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Schizophrenia treatment - improper choices, adverse events - preliminary report.
  Autorzy: Marmurowska-Michałowska Halina, Wysocka Alicja, Dubas-Ślemp Halina, Kozak Gustaw
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.217-223, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Files of 68 patients with paranoid schizophrenia treated first time in Department of Psychiatry Medical University of Lublin an in Psychoneurological Hospital of Lublin were analized. The aim of this study was evaluation of treatment according to the standards. In the most cases treatment was in consent with standards regarding choice of neuroleptic, period of time of treatment and its effectiveness. The only objections, which we founded were: 1) strong neuroleptisc in therapy were used too early and, 2) doses of neuroleptics were elevated to fast, 3) neuroleptics in depo form were used very rarely, 4) atypical neuroleptics were used also very rarely.


  29/34

  Tytuł oryginału: Wideomediastinoskopia w diagnostyce patologii w śródpiersiu
  Autorzy: Łochowski Mariusz, Kaczmarski Jacek, Kozak Józef
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.485-487, bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/34

  Tytuł oryginału: Przypadek leczenia operacyjnego raka sromu u 101-letniej pacjentki - opis przypadku klinicznego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of vulvar cancer in a 101-year old patient - case report.
  Autorzy: Olejek Anita, Kozak-Darmas Iwona, Ziółkowski Adam, Rembielak-Stawecka Beata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.908-912, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek płaskonabłonkowego raka brodawkowatego u 101-letniej pacjentki leczony operacyjnie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Vulva cancer makes up 2,5 - 5 p.c. of all malignant neoplasms developing within the female genital organs. The average age of patietns with vulvar cancer cancer is 60 years, and most cases occur between 70-80. The great majority of cases (95 p.c.) belong to squamous cell carcinoma with endophytic or exophytic growth, for example carcinoma varrucosum. It is malignant neoplasm showing a signfiicant histologic maturity, which however, does not cause metastases. Study design: This is a case reprot concerning a 101 year old patient with vulvar cancer treated surgically. Conclusions: In cases of vulvar cancer, surgical treatment is still the method of choice. The surgical removal of the tmor together with the surrouding tissues proved to be sufficient.


  31/34

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujących w drugiej linii leczenia cisplatynę z cykofosfamidem dootrzewnowo oraz dożylnie.
  Tytuł angielski: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intraperitoneal or intravenous cisplatin and cyclophosphamide as second line therapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Mielcarek Piotr, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1096-1102, il., tab., bibligor. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie zaawansowanego raka jajnika obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową wysokimi dawkami leków. Po zakończeniu chemioterapii uzupełniającej wykonuje się operację sprawdzającą w celu stwierdzenia stopnia patologicznej remisji. Wiele chorych wymaga dalszego leczenia ze względu na obecność w jamie brzusznej zmian resztkowych. W przypadku stwierdzenia zmian wielkości do 2 cm leczenie polega na podawaniu chemioterapii dootrzewnowo. Natomiast w przypadku istnienia większych zmian stosuje sie chemioterapię dożylną. W badaniu tym za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 porównano jakość życia chorych leczonych cisplatyną i cyklofofamidem dootrzewnowo oraz dożylnie w drugiej linii leczenia. Lepszą jakość życia obserwowano w grupie chorych otrzymujacych chemioterapię drogą dootrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The study aimed to compare the effect of second line intravenous and intraperitoneal chemotherapy on physical and psychological aspects of quality of life in patietns with advacned ovarian cancer. Materials and methods: Quality of life was measured with EORTC QLQ-C30 (version 3.0) questionnaire. 42 sample patients with histologically confirmed diagnosis of advanced epithelial ovarian cancer treated with second line intravenous or intraperitoneal chemotherpay were included in the study. Results: Higher score of global quality of life and less side-effects of chemotherapy were observed in the group of patients treated with intraperitoneal chemotherapy. In this group constipation and dyspnoea were less common. Conclusion: Intraperitoneal chemotherapy has less negative influence on quality of life than intravenous drug delivery.


  32/34

  Tytuł oryginału: Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Mielcarek Piotr, Kozaka Joanna, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (2) s.31-35, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce rak jajnika jest drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych. Leczenie obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową charakteryzującą się silną toksycznością ogólnoustrojową. Celem naszego badania było wykazanie, czy wiek wpływa na jakość życia chorych leczonych chemioterapią złożoną z paklitakselu i cysplatyny. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30, opracowanego przez EORTC. Badano także poziom lęku za pomocą inwentarza stanu lęku i cechy (STAI). Badaniem objęto wybraną grupę 38 spośród 215 chorych leczonych w II Klinice Ginekologii i Położnictwa z powodu zaawansowanego raka jajnika w okresie od stycznia 2000 do marca 2001. Chore otrzymywały chemioterapię złożoną z paklitakselu i cisplatyny. Pacjentki podzielono na dwie grupy wiekowe: 1. 50. roku życia; 2. 50. roku życia. Kryterium stanowił średni wiek występowania menopauzy. Wyniki. Młodsze chore uzyskały niższe wartości wyników w skali funkcjonalnej oraz ogólnej jakości życia. W skali objawowej u młodszych pacjentek częściej występowała biegunka oraz zaburzenia snu. Natomiast starsze chore częściej zgłaszały nudności i wymioty, brak apetytu oraz zaparcia. Większe nasilenie lęku jako stanu zaobserwowano u młodszych chorych. Poziom lęku jako stanu osiągnął znamiennie wyższą wartość w grupie młodszych kobiet. Wnioski. Młodsze chore mogą stanowić grupę wysokiego ryzyka pogorszenia jakości ...

  Streszczenie angielskie: Ovarian cancer is the second cause of cause mortality among women in Poland. The currently accepted management of advanced ovarian cancer is primary cytoreductive surgery followed by combination chemotherapy with paclitaxel and platinum compound. However, the treatment is toxic and affects quality of life. How individual patients judge their own experience of living varies widely. The objective of our study was to compare the quality of life of younger ( 50. years) versus older ( 50. years) women with advanced ovarian cancer treated with paclitaxel and cisplatin after primary cytoreductive surgery. Material and methods. Thirty eight patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were inclided in the study. In this study age was dichotomized as 50. years and 50. years as a rough indicator of menopausal status. Quality of life assessment was made using a self-administered questionnaire EORTC QLQ-C30 and Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Results. Quality of life was worse for younger women globally and, with regard to domains of role and emotional well-being. Furtheremore, diarrhoea and sleeping problems occurred more often in this group. Older patients however, showed worse quality of life with regard to symptom and single-item scales, especially in the following: nausea and vomiting, appetite loss and constipation. Younger women presented with significantlly higher level of anxiety. Conclusion. Results of this ...


  33/34

  Tytuł oryginału: Strategia backupów na serwerach systemu HORIZON realzowana w Konsorcjum Bibliotek Łódzkich.
  Autorzy: Kozakiewicz Witold
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.91-94, il.
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  34/34

  Tytuł oryginału: Premature labour risk in pregnant women with bacterial vaginosis infection.
  Autorzy: Kozak-Darmas Iwona, Bodzek Piotr, Grettka Krzysztof, Olejek Anita, Nowak Leszek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.31-32, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The most often diagnosed vaginal infection is bacterial vaginosis (BV). The objective of the research was to analyse risk and occurrences of premature labour in the case of pregnant women with the BV infection. BV is an important factor of the risk of premature labour occurrence. BV treatment during pregnancy might contribute to preventing and decreasing of the percentage of premature labours and to lowering the cost of hospitalisation.

  stosując format: