Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
Wydanie: - Wyd. 4
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Sygnatura GBL: 739,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  2/46

  Tytuł oryginału: Techniki stymulacji sensorycznej stosowane w zaburzeniach kontroli motorycznej.
  Autorzy: Kozłowski Roman
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.54-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki stymulacji sensorycznej stanowią ważne narzędzie w terapii pacjentów z zaburzoną kontrolą motoryczną. Mogą być zastosowane w celu pobudzenia, aktywacji lub hamowania odpowiedzi ruchowych. Wyodrębniono dwie grupy technik - proprioceptywne i eksteroceptywne. W artykule przedstawiono możliwości ich zastosowania oraz ich oddziaływanie.

  Streszczenie angielskie: The sensory stimulation techniques are an important tool a therapy with patients with motor control deficits. They can be used to facilitate, to activate, or to inhibit movement responses. Two main groups of techniques are described - proprioceptive and exteroceptive. The possibilities of their use and effects are described in the article.


  3/46

  Tytuł oryginału: Udział diagnostyki patomorfologicznej w rozpoznawaniu stanów zapalnych jelit.
  Tytuł angielski: The participation of pathomorphological diagnostic in diagnosis of intestinal inflammatory disease.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Trawiński Jerzy, Wiśniewski Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.160-163, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady współpracy gastrologa z patomorfologiem w diagnozowaniu schorzeń jelit. Podano optymalne kryteria właściwego pobierania materiału tkankowego oraz jego utrwalania. Uzasadniono znaczenie kompleksowej informacji klinicznej dla ustalenia diagnozy patomorfologicznej. Wskazano na konieczność współpracy gastrologa z patomorfologiem już na etapie planowania procesu diagnostycznego przez klinicystę.

  Streszczenie angielskie: The principles of collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in diagnosis of the intestinal diseases were presented. The optimal criteria of drawing and fixing cytological and tissue samples were presented. The importance of extensive clinical information for pathomorphological diagnosis was proved. It was indicated that an early collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in the process of clinical diagnostic planning is necessary.


  4/46

  Tytuł oryginału: Rośliny bogate w barwniki oraz ich znaczenie i zastosowanie.
  Tytuł angielski: Plants rich on pigments and their therapeutic importance and use. P. 2.
  Autorzy: Kozłowski Jan
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.13-15
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/46

  Tytuł oryginału: Rośliny bogate w barwniki oraz ich znaczenie i zastosowanie.
  Tytuł angielski: Plants rich on pigments and their therapeutic importance and use. P. 1.
  Autorzy: Kozłowski Jan
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.9-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/46

  Tytuł oryginału: Rośliny bogate w barwniki oraz ich znaczenie i zastosowanie.
  Autorzy: Kozłowski Jan
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (7) s.19-20
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/46

  Tytuł oryginału: Rola receptorów HER i heregulin w powstawaniu przerzutów raka piersi.
  Tytuł angielski: Role of HER receptors and heregulins in the development of breast cancer metestases.
  Autorzy: Szacikowska Ewa, Kozłowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.312-321, il., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule podjęto próbę pokazania obecnego kierunku rozwoju wiedzy dotyczącej roli receptorów HER i heregulin w powstawaniu i progresji raka piersi. Nie ulega wątpliwości, że istnieje ogromne zainteresowanie wiodącą rolą heterodimeru receptorów HER2/HER3 jako głównego regulatora sygnałów mitogennych biegnących szlakiem MAPKs i sygnałów antyapoptotycznych biegnących szlakiem PI3K, w przypadku tego raka. Heterodimer receptorów HER2/HER3, jak pokazują liczne najnowsze badania, jest głównym i - jak wszystko na to wskazuje - jedynym mediatorem złożonego działania licznych izoform heregulin na najważniejsze procesy związane z progresją raka piersi, do których należą inwazyjność, angiogeneza i apoptoza. W artykule przedstawiono i omówiono najnowsze prace pokazujące wpływ receptorów HER1 i HER2 na angiogenezę oraz prace prezentujące wpływ heregulin na ekspresję aktywatora uroplazminogenu i jego receptora. Przedstawiono również prace pokazujące, jak na obecnym etapie wiedzy można zrozumieć sposób, w jaki hereguliny pobudzają jeden z najaktywniejszych szlaków antyapoptotycznych i zaprezentowano kinazę PI3 jako jedną z najważniejszych molekuł sygnalizacyjnych, które decydują o przeżyciu komórki nabłonkowej. Ponieważ zwiększona ekspresja receptorów HER2 wiąże się z nasileniem sygnalizowania szlakiem PI3K, wydaje się, że kinaza ta może być atrakcyjnym obiektem tarczowym dla kierowania działań terapeutycznych w przypadku guzów HER2-pozytywnych.

  Streszczenie angielskie: In the paper attempt was undertaken to present the current directions of knowledge progress of the role of HER receptors and heregulins in the development and progression of breast cancer. There is no doupt that great interst has been aroused by the leading role of HER2/HER3 receptors heterodimer as the main regulator of mitotic signals conducted along the MAPKs pathway and antiapoptic signals conducted along the PI3K pathway in breast cancer. The heterodimer of HER2/HER3 receptors, as demonstrated by numerous recent studies is the main and, as it seems, the only mediator of the complex effects exerted by numerous isoforms of heregulins on the most important processes associated with breast cancer progression, among which worth mentioning are invasiveness, angiogenesis and apoptosis. In addition to proliferative signals emanating from receptor tyrosine kinase family (RTKs) or their effectors, there is a requirement for a concurrent anti-apoptopic signal for efficient transformation. One important signaling molecule that has been implicated in epithelial cell survival is PI3K. More recently the ability of HER2/HER3 heterodimer to recruit the PI3 kinase in promoting tumor progression by providing cell survival singals has been revealed. In addition to stimulating tumor cell proliferation, HER2 overexpression in cancer cells acts as an antiapoptotic cell survival factor. Down-regulation of HER2 expression induces apoptosis in these cells. Selective inhibitors of the PI3K pathway significantly suppressed the growth of tumor cell lines that overexpress HER2...


  8/46

  Tytuł oryginału: Miejscowo zaawansowany czerniak złośliwy skóry (IIB/AJCC) - opis przypadku długoletniego przeżycia nieleczonego chorego.
  Tytuł angielski: Locally advanced malignant melanoma of the skin (IIB/AJCC) - report of a case of an untreated patient with a long survival.
  Autorzy: Kozłowski Leszek, Markiewicz Włodzimierz, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.646-648, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W naszej pracy prezentujemy przypadek długoletniego przeżycia nieleczonego chorego na miejscowozaawansowanego czerniaka złośliwego skóry.

  Streszczenie angielskie: A case of an untreated patient with locally advanced malignant melanoma of the skin with a long survival is described.


  9/46

  Tytuł oryginału: Profesor dr Rudolf Musil - 70-lecie urodzin.
  Autorzy: Schmidt Monika, Kozłowski Włodzimierz, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.67-68, il.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Musil
 • Rudolf


  10/46

  Tytuł oryginału: Własna metoda usprawniania po operacyjnym leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.
  Tytuł angielski: Own method of rehabilitation after surgical treatment of recurrent lateral patella luxation.
  Autorzy: Siwek Wiesław, Sowiński Tomasz, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.110-111, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono własną metodykę postępowania usprawniającego po zabiegu przeniesienia przyczepu więzadła rzepki w przebiegu leczenia nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.

  Streszczenie angielskie: Own method is presented of postoperative rehabilitation after surgical treatment of recurrent patella luxation by translocation of the patellar ligament attachment.


  11/46

  Tytuł oryginału: Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease.
  Autorzy: Włodarek Dariusz, Pakszys Waldemar, Rutkowska Bożena, Kozłowski Wojciech, Macek Katarzyna, Zieliński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.119-122, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori jest pałeczką Gram-ujemną wywołującą chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Rozpatrywana jest także jej rola w patogenezie innych schorzeń przewodu pokarmowego i niektórych narządów poza tym układem. Głównym rezerwuarem bakterii są ludzie, a na częstość zakażenia duży wpływ mają warunki socjo-ekonomiczne społeczeństwa. Helicobacter pylori uszkadza błonę śluzową żołądka i dwunastnicy za pomocą wielu wytwarzanych związków biologicznie czynnych, jak również pobudzanie układu immunologicznego gospodarza. Ostatnio dostrzega się związek zakażenia H. pylori z rozwojem idiopatycznej postaci choroby Parkinsona, chociaż dokładny mechanizm nie jest dokładnie poznany. Diagnostyka zakażenia H. pylori jest coraz łatwiejsza i obejmuje metody inwazyjne i nieinwazyjne. Najmniej uciążliwe dla chorych jest badanie serologiczne oraz urazowy test oddechowy. Osoby zakażone powinny być leczone zgodnie z wytycznymi Polskiej Grupy Roboczej dotyczącej zakażenia Helicobacter pylori powołanej przez Zespół Konsultanta Krajowego z Gastroenterologii. Poza farmakoterapią nadal wskazane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest postępowanie dietetyczne.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (HP) is a gram-negative organism that causes chronic gastric and duodenal ulcer disease. It is also possible that HP is responsible for other diseases of gastrointestinal tube and some other organs outside this system. People are the main reservoir for this bacteria. Socio-economical conditions of the society have considerable influence on the icidence of infections. HP products many biologically active compounds and induces immunological system response causing damage to mucous membrane of the stomach and duodendum. It has been noted recently that there is a possible relation between HP infection and development of idiopatic Parkinson's disease. The exact mechanism is not known yet. The diagnosis of HP infection is becoming easier and involves invasive and non-invasive methods. Serological examination and urea breath test is least stressing for the patients. Infected people should be treated according to the instructions of Polish the Working Group on Helicobacter pylori, called by the National Consultant's Team on Gastroenterology. Besides pharmacotherapy the appropriate diet is still advisable in the treatment of chronic gastric and duodenal ulcer disease.


  12/46

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym.
  Tytuł angielski: Polymorphism of angiotensin-converting enzyme gene and renal scarring in children with vesicoureteric reflux.
  Autorzy: Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Młynarski Wojciech, Młodkowska Ewa, Kozłowski Janusz, Kubryn Izabela, Gadzicki Mariusz, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.352-354, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związku delecyjno (allel D)/insercyjnego (allel I) polimorfizmu genu ACE z powstawaniem blizn w nerkach dzieci z zakażeniami układu moczowego (ZUM) w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego (OPM). Analizie poddano 63 dzieci chore na ZUM w wywiadzie i OPM Iř - Vř (mediana czasu obserwacji - 4 lata i 3 miesiące). Ocenę obecności blizn przeprowadzono u 21/63 chorych, na podstawie badania scyntygraficznego nerek wykonanego metodą SPECT, po podaniu znakowanego technetem 99mTc unitiolu i stwierdzono obecność blizn u 7/21 dzieci. Polimorfizm genu ACE (D/I) oceniano metodą PCR. W całej grupie obserwowano 17 DD, 21 II i 25 ID genotypów (częstość allela D 0,47), zaś w grupie dzieci z bliznami w nerkach - 3 DD, 1 II, 3 ID (częstość allela D 0,64). Za grupę kontrolną przyjęto częśtości genotypów i alleli u predstawicieli rasy białęj (n = 806) po metaanalizie danych piśmiennictwa. Różńice rozkładu częstości genotypów i alleli między grupami nie ywkazywały istotności statystycznej, jednak nieco wyższa częstość allela D u dzieci z bliznami może sugerować związek polimorfizmu genu ACE z rozwojem zmian łącznotkankowych w nerkach i wskazuje na celowość kontynuowania badań w grupie o większej liczebności.

  Streszczenie angielskie: To investigate angiotensin-converting enzyme (ACE) gene deletion/insertion (D/I) polymorphism as a risk factor of renal scarring, we determined ACE genotypes in 63 pediatric patietns with primary vesicoureteric reflux (VUR) grade I/V and recurrent urinary tract infections (UTI). Renal cortical scars were evaluated applying Technetium-99-m-unithiol SPECT method in 21 children. No statistically significant differences were found in allele and genotype distribution of the D/I polymorphism within ACE gene between children with VUR/UTI and healthy Caucasians (n=806, after literature meta-analysis) (D allele frequencies 47 p.c. vs 54 p.c., respectively). It suggests that ACE gene polymorphism is not associated with primary VUR. Renal scarring revealed 7 of 21 children and there was also no statistically significant differences in the D/I distribution between scar (n = 7) and nonscar (n = 14) subgroups of patients and controls. However, higher frequency of D allele (0.64) in children with renal parenchymal damage may provide the hypothesis that this genetic factor plays an important role in renal scarring. Therefore, to verify this assumption the further studies on the larger group of patients are needed.


  13/46

  Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: The influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Pietrzak Iwona, Szadkowska Agnieszka, Kozłowski Janusz, Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.359-361, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Celem pracy była ocena wpływu ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzici i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1. U 59 chorych z prawidłowymi wynikami wyrywkowych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonano pomiar całodobowy automatyczny oraz oceniono czynność nerek (GFR ERPF, FF, renoscyntygrafia, wydalanie albumin z moczem). Chorych podzielono na trzy grupy wg kryterium ładunku ciśnienia krwi. Grupa I (do 40 proc. wartości ciśnienia skurczowego - SBP i rozkurczowego - DBP przekraczających 90. percentyl dla płci, wieku, wzrostu i masy ciała) liczyła 26 chorych, grupa II (powyżej 40 proc. wartości DBP przekraczających 90. percentyl) - 25 badanych, grupa III (powyżej 40 proc. wartości SBP i DBP przekraczających 90. percentyl) - 8 chorych. Badania wskazują, że całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego umożliwia wczesne wykrywanie przypadków jego podwyższenia, co wiąże się z częstszym występowaniem hiperfiltracji kłębkowej. Podwyższonemu ciśnieniu rozkurczowemu towarzyszy najniższa filtracja kłębkowa i frakcja filtracyjna.

  Streszczenie angielskie: The elevated systemic blood pressure is one of the most important risk factor of diabetic nephropathy. The aim of the study was to estimate the influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 59 patients with no evidence of arterial hypertension were recruited. In all patients 24 hours automatic blood pressure monitoring and renal examination (GRF, ERPF, FF, renoscintigraphy, urinary albumin excretion) were performed. The patients were divided into three groups according to the blood pressure load: group I (less than 40 p.c. systolic blood pressure - SBP and diastolic blood pressure - DBP above 90 pc for sex, age, height and body weight) - 26 persons, group II (more than 40 p.c. DBP above 90 pc) - 25 persons, group III (more than 40 p.c. SBP and DBP above 90 pc) - 8 persons. The study suggests that 24 hour automatic blood pressure monitoring is useful to early detection of increased blood pressure in diabetic children and adolescents. The patietns with elevated both systolic and diastolic blood pressure had more frequently glomerular hyperfiltration. The persons with elevated only diastolic blood pressure had the lowest glomerular filtration and filtration fraction.


  14/46

  Tytuł oryginału: Aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) i dysmutazy nadltenkowej (SOD-1) w pojedycznych przerzutach nowotworowych do mózgu.
  Tytuł angielski: Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and superoxide dysmutase (SOD-1) in single brain metastases.
  Autorzy: Dudek Henryk, Farbiszewski Ryszard, Michno Tadeusz, Kozłowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.252-256, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktywności peroksydazy glutationowej (GH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) oraz dysmutazy nadltenkowej (SOD-1) w pojedynczych przerzutach nowotworowych do mózgu. Aktywność GSH-Px określano spektrofotometrycznie, GSSG-R metodą Mize'a i Landona, natomiast SOD-1 wedlug metody Sykesa i wsp. Badania przeprowadzono na 36 próbkach (10 probek z niezmienionej tkanki nerwowej, 12 próbek z przerzutów nowotworowych, 14 probek z glejaków wielopostaciowych) pobranych w czasie operacji neurochirurgicznych. Stwierdzono znamienny statystycznie (p 0,001) wzrost aktywnosci GSH-Px oraz GSSG-R w przerzutach nowtoworowych do mózgu w porównaniu z aktywnością tych enzymów w zdrowej tkance nerwowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the activity of glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and superoxide dysmutase (SOD-1) in the single brain metastases. The activity of the GSH-Px was evaluated with the use of spectrophotometry, GSSG-R was evaluated basing on the method of Mize and Langdon and SOD-1 with Sykes et al. method. The examinations were carried out in 36 specimens (10 specimens of healthy brain tissue, 12 specimens of brain metastases, 14 specimens of glioma multiforme). The statistical analysis revealed significant increase (p 0,001) of GSH-Px and GSSG-R activity within the single brain metastases in comparison with the healthy brain tissue.


  15/46

  Tytuł oryginału: Preliminary study of external itneratrial muscle fascicles.
  Autorzy: Kozłowski Dariusz, Kamiński Rafał, Piwko Grzegorz, Gawrysiak Marcin, Owerczuk Adam, Piszczatowska Grażyna, Budrejko Szymon, Kozłowska Magdalena, Duda Barbara, Grzybiak Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.97-101, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The atria are highly complex multidimensional structures composed of a heterogenous branching network of subendocardial muscular bundles. The relief of the inner part of the right atrium includes the crista terminalis as well as multiple pectinate muscles that bridge the thinner atrial free walls and appendages. However, a handful of studies have focused attention on the role of the naturally occurring complexities of the atrial subendocardial muscle structures in the mechanisms of cardiac arrhythmias. In accordance with the facts mentioned above, it was decided to examine the morphology and topography of the external interatrial junctions and related structures in order to define the possible anatomical basis of impulse propagation in focal atrial fibrillation. Research was conducted on material consisting of 15 human hearts of both sexes (female - 6, male - 9) from 18 to 82 years of age. In addition we were concerned, on the basis of the history and electrocardiograph tracings, that none of the patients had shown focal and non-focal type of atrial fibrillation. The classic macroscopic methods of anatomical evaluation were used. The walls of the atria were prepared via a stereoscopic microscope, the pericardium and fatty tissue were eliminated from the surface of the atria, visualising muscle fibres linking both of the atria, and the beginnings and the endpoints of fascicles in the right and left atrium were estimated. The structure, large muscle bundle, was present in all examined hearts. The muscle fascicle was descending from the anterior wall of the right atrium just below the orifice of the superior vena cava. The fascicle...


  16/46

  Tytuł oryginału: Lidocaine elimination in patients with liver cirrhosis.
  Autorzy: Wójcicki Jerzy, Kozłowski Kosma, Droździk Marek, Wójcicki Maciej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.321-324, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study wa to evaluate lidocaine elimination in patients with liver cirrhosis. The study was carried out in 30 cirrhotic patients classified according to the Child-Pugh's score to subgroups A (n=11), B (n=12) and C (n=7), and 14 helalthy volunteers. Lidocaine was administered intravenously, at a dose of 1 mg/kg, and blood samples for lidocaine and monoethylglycinexylidide (MEGX) assays were collected for up to 6 h. Decreased elimination half-live for lidocaine as well as reduced formation rate of MEGX was found in cirrhotic patients. Lidocaine metabolising capacity of the liver was irrespective of etiology of cirrhosis. It was also found that evaluation of elimination half-life of lidocaine is more closely related to the Child-Pugh's staging of liver dysfunction than 15-minute MEGX concentration.


  17/46

  Tytuł oryginału: Antimicrobial effect of Rhodiola rosea L. roots and callus extracts on some strains of Staphylococcus aureus.
  Tytuł polski: Wpływ wyciągów z korzeni i kalusa Rhodiola rosea L. na niektóre szczepy Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Furmanowa M[irosława], Starościak B., Lutomski J., Kozłowski J., Urbańska N[atalia], Krajewska-Patan A., Pietrosiuk A[gnieszka], Szypuła W[ojciech]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.23-31, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wyciągi z korzeni Rhodiola rosea L. zebranych ze środowiska naturalnego (Babia Góra, Karpaty) oraz Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarkich w Poznaniu, jak również wyciągi z kalusa in vitro, zmniejszały wzrost trzech szczepów Staphylococcus aureus: ATCC 6538 P, ATCC 25923 i NCTC 4163. Najbardziej wrażliwy był S. aureus NCTC 4163. Wyciągi z korzeni były bardziej aktywne. Powodowały większą strefę zahamowania wzrostu.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola rosea obtained from intact plant roots harvested from the Medicinal Plants Garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań, from plants growing in the wild (Babia Góra in the Carpathian Mountains) and from callus cultivated in vitro reduced the growth of the three Staphylococcus aureus strains: ATCC 6538 P, ATCC 25923 and NCTC 4163. S. Aureus NCTC 4163 was the most sensitive to their action. The extracts of intact plant roots produced a higher growth inhibition zone than callus extracts.


  18/46

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i patogeneza złamań osteoporotycznych.
  Tytuł angielski: Epidemiology and pathogenesis of osteoporotic fractures.
  Autorzy: Kozłowski Andrzej
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.14-22, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza charkteryzuje się obniżeniem masy kostnej i większym ryzykiem złamań. Jest wraz z towarzyszącymi jej złamaniami źródłem wielu cierpień, zwiększonej śmiertelności, a leczenie jej skutków stanowi znaczne obciążenie dla budżetu opieki zdrowotnej państwa. Jest najbardziej rozpowszechnioną przypadłością dotyczącą ludzi starszych w krajach wysoko rozwiniętych. Wraz z lepszą opieką zdrowotną i lepszymi warunkami życia, a co za tym idzie - starzeniem się społeczeństwa, odsetek ludzi z osteoporozą rośnie. W praktyce ortopedycznej przekłada się to na zwiększoną liczbę złamań, szczególnie bliższego końca kości udowej, złamań kompresyjnych trzonów kręgowych, złamań nasady dalszej kości promieniowej, a także nasady bliższej kości ramiennej.


  19/46

  Tytuł oryginału: Rośliny bogate w barwniki oraz ich znaczenie i zastosowanie.
  Autorzy: Kozłowski Jan
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (8/9) s.35
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/46

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwgliadynowe i przeciwko endomysium jako test przesiewowy w kierunku celiakii: przykłady "pułapek" interpretacji.
  Tytuł angielski: Serum antigliadin and antiendomysium antibodies as a screening test for coeliac disease: Examples of interpretation pitfalls.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Kozłowski Kazimierz, Syczewska Małgorzata, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.823-829, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celiakia, mimo że jest jedną z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, nie zawsze jest w Polsce rozpoznawana. Celem pracy była ocena wyników rutynowo prowadzonych badań w kierunku celiakii i omówienie "pułapek" w ich interpretacji. Badania przeprowadzono u 124 chorych w wieku od 0,82 do 18, średnio 9,49 lat. U 60 rozpoznano nieleczoną celiakię z zanikiem kosmków; 50 było leczonych dietą bezglutenową, 13 miało niedobór wzrostu, a 1 niedokrwistość z niedoboru Fe. W surowicy oznaczano IgAEmA, IgA AGA i IgG AGA. Bioptat jelita cienkiego pobierano kapsułką Crosby. Czułość i swoistość oznaczeń IgA-EmA, IgA AGA i IgG AGA wynosiła odpowiednio: 90,1 proc. i 98,4 proc.; 95 proc. i 92 proc; 98,3 proc. i 65 proc. Stwierdzono odwrotną zależność między mianem IgG AGA i wiekiem badanego. Omówiono możliwość pomyłek diagnostycznych i "pułapek" w interpretacji ww. testów na przykładzie badanych pacjentów: z izolowanym niedoborem IgA, chorobą Dhringa, dzieci poniżej drugiego roku życia, chorych z celiakią latentą i przejściową "izolowaną" obecnością IgAEmA. Stwierdzono, że miano IgARmA i AGA oceniane wybiórczo nie cechują się 100 proc. czułością. Pacjenci diagnozowani w kierunku celiakii oraz chorzy na celiakię powinni być objęci opieką Poradni Gastrologicznej dysponującej różnymi testami surowiczymi w klasie IgA i IgG istotnymi dla rozpzonania tej choroby.


  21/46

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia krańcowo-bocznie wypadniętego jądra miażdżystego w lędźwiowej części kręgosłupa po dwunastomiesięcznym okresie obserwacji pooperacyjnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of surgical treatment results in extreme lateral lumbar disc prolapsed after 12 months of follow-up.
  Autorzy: Dudek Henryk, Michno Tadeusz, Kozłowski Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.285-292, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1988-1997 w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku leczono operacyjnie 41 chorych z krańcowo-bocznie wypadniętym jądrem miażdżystym (KBWJM). Wśrod pacjentów były dwie kobiety (4.9 proc.) oraz 39 mężczyzn 95.1 proc. w wieku od 41 do 60 lat. W trakcie badania stanu klinicznego zoperowanych po upływie 12 miesięcznego okresu obserwacji pooperacyjnej stwierdzono, że 75.6 proc. badanych spełnia kryteria dobrego lub bardzo dobrego rezultatu chirurgicznego leczenia KBWJM. W trakcie wymienionego wyżej okresu obserwacji reoperowano dwóch (4.9 proc.) spośrod 41 operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: In 1988-1997, patients with extreme lateral disc prolaps (KBWJM) were operated on the Department of Neurosurgery Medical Academy of Białystok. Females accounted for 4.9 p.c. (2 cases) and 95.1 p.c. were males (39 cases) with age range 41-60 years. During a study of clinical state 12 months after the operation, we found in 75.6 p.c. of patients good and very good results of the surgical treatment of KBWJM. During that period of time, two patients (4.9 p.c.) were reoperated out of 41 all patients.


  22/46

  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i ewolucja zmian w obrazie MRI centralnej mielinolizy mostu u pacjentki uzależnionej od alkoholu.
  Tytuł angielski: Clinical course and evolution of lesion in MRI in central pontine myelinolysis in a patient abusing alcohol.
  Autorzy: Waniek Joanna, Habrat Bogusław, Kulczycki Jerzy, Łysiak Zofia, Kozłowski Piotr
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.385-391, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 44-letniej chorej, u której po co najmniej 10-ciu latach nadużywania alkoholu rozwinął się zespół psychoorganiczny połączony z niezbornością móżdżkową, lewostronnym porażeniem połowiczym i objawami opuszkowymi. Badanie MR głowy wykazało obecność dużego ogniska hiperintensywnego w obrazach T2-zależnych, obejmujących centralną część mostu. Rozpoznano środkową mielinozę mostu. Badania laboratoryjne nie wykazały hiponatremii. Po leczeniu odwykowym i rehabilitacji ruchowej zaburzenia neurologiczne niemal zupełnie się wycofały. Po upływie około 1.5 roku kontrolne badanie MR wykazało zmniejszenie sie ogniska demielinizacyjnego w pniu mózgu, mimo powrotu chorej do nadużywania alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The authors report a 44-year-old patient with at least a 10-year history of alcohol abuse in whom an organic brain syndrome developed with cerebellar ataxia, left-side hemiparesis and bulbar symptoms. MR imaging of the head demonstrated a large hyperintense focus in T2-weighted images involving the central part of the pons. Central pontine myelinolysis was diagnosed. Laboratory investigations showed no hyponartraemia. After withdraval treatment and motor function rehabilitation the neurological symptoms regressed nearly completely. After 18 months control MR imaging demonstrated considerable reduction in the size of the myelinolysis area in the brainstem, despite the fact that the patient resumed alcohol drinking.


  23/46

  Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa po angioplastyce tętnic udowych powierzchownych - wyniki 12-miesięcznej obserwacji.
  Tytuł angielski: Vascular brachytherapy after percutaneous transluminal angioplasty of superficial femoral arteries - one year observation.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Kozłowski Andrzej, Rudnicki Piotr, Karcz Wojciech, Kuczmik Wacław, Miszczyk Leszek, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.53-60, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki leczenia tętnic udowych powierzchownych metodą brachyterapii śródnaczyniowej. Zastosowana terapia miała na celu zmniejszenie częstości nawrotu po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Materiał i metody: Ogółem przeprowadzono ją w 20 przypadkach. Do leczenia kwalifikowano chorych z krytycznym zwężeniem lub niedrożnością tętnicy udowej powierzchownej rozpoznanymi w badaniu angiograficznym. W grupie 19 pacjentów były 2 kobiety, średni wiek chorych wynosił 58,7 lat (tab. I). Zabiegi brachyterapii wykonywano bezpośrednio po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Stosowano dawkę promieniowania 15 Gy, dawką o wysokiej mocy (HDR). Podawaną dawkę promieniowania obliczano dla punktu referencyjnego, którego odległość od wewnętrznej ściany tętnicy w kierunku przydanki była ustalana indywidualnie i wynosiła 2-3 mm. Średni czas obserwacji po zabiegu wyniósł 12 miesięcy. Najkrótszy czas obserwacji wyniósł 1 miesiąc, a najdłuższy 18 miesięcy. U pacjentów pod koniec okresu obserwacji wykonano kontrolną arteriografię DSA kończyn dolnych. Wyniki: W okresie 1 miesiąca obserwacji u trzech pacjentów doszło do ostrej zakrzepicy w obrębie naczynia poddanego angioplastyce i brachyterapii śródnaczyniowej. W czasie 3-miesięcznej obserwacji nastąpił nawrót zwężenia tętnicy po zabiegu brachyterapii śródnaczyniowej u jednego pacjenta. W 6 miesiącu obserwacji doszło do zamknięcia poszerzanej i napromienianej tętnicy u jednego chorego. W pozostałych przypadkach nie obserwowano nawrotu zwężenia.


  24/46

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena niestabilności mikrosatelitarnej w rakach skóry.
  Tytuł angielski: Preliminary evaluation of microsatellite instability in skin cancers.
  Autorzy: Rucińska Monika, Kozłowski Leszek, Pepiński Witold, Skawrońska Małgorzata, Janica Jerzy, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.281-283, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pewną rolę w procesie karcynogenazy mogą odgrywać sekwencje mikrosatelitarne DNA. Prawdopodobnie istnieje związek między zapadalnością na nowotwory a dziedziczeniem określonych polimorficznych sekwencji DNA. Celem niniejszego badania była wstępna ocena występowania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) w nowotworach skóry. Występowanie MSI (w obrębie chromosomu 2) stwierdzono tylko w jednym przypadku raka podstawnokomorkowego spośrod 12 badanych raków skóry. W nowotworach łagodnych skóry (brodawka łojotokowa, rogowiak kolczystokomórkowy, rogowacenie starcze) nie wykazano MSI.


  25/46

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania interleukiny 8 w diagnostyce łagodnych i złośliwych nowotworów sutka.
  Tytuł angielski: Value of interleukin-8 determination in diagnosis of benign and malignant breast tumor.
  Autorzy: Zakrzewska Irena, Kozłowski Leszek, Wojtukiewicz Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.302-304, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u chorych na raka sutka, łagodne nowotwory sutka i w grupie zdrowych. Stężenia IL-8 oznaczano 1-2 dni przed leczeniem chirurgicznym, metodą immunoenzymatyczną ELISA. Stężenia IL-8 w surowicy chorych na raka sutka były istotnie większe zarówno w odniesieniu do grupy kontrolnej, jak i do grupy chorych na nowotwory łagodne. Częstość podwyższonych wartości wyników oraz bezwzględne wartości IL-8 wykazywaly tendencję znamiennego wzrostu wraz z zaawansowaniem klinicznym choroby. Uzyskane wyniki badań wskazują na to, że oznaczenie IL-8 w surowicy chorych na raka sutka może być użyteczne w ocenie progresji choroby.


  26/46

  Tytuł oryginału: Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego.
  Tytuł angielski: Results of head-up tilt test in relation to the protocol used. The pilot results of the Polish multicenter study.
  Autorzy: Koźluk Edward, Kozłowski Dariusz, Szufladowicz Ewa, Gajek Jacek, Krupa Wojciech, Piątkowska Agnieszka, Zyśko Dorota, Zastawna Inga, Walczak Franciszek, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.217-225, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Omdlenia kardiopresyjne występują wcześniej niż wazodepresyjne. Z kolei prowokacja nitrogliceryną (NTG) może fałszywie zwiększać częstość rozpoznań zespołu wazowagalnego ze składową ciśnieniową. Jest to istotne ze względu na obserwowaną tendencję do skracania protokołu pionizacyjnego (TT) przez wcześniejsze podanie NTG. Cel pracy: Porównanie wyników TT wykonywanych przy użyciu różnych protokołów i ocena wpływu wcześniejszego podania podjęzykowo 0,25 mg NTG na wynik badania. Materiał i metody: Przeanalizowano 446 TT (259 K; wiek 41 ń 19 lat). Grupa 1 - test bierny 60 min (n = 97), grupa 2 - test bierny 45 min + 20 min po NTG (n = 150), grupa 3 - 30 min + 20 min po NTG (n = 93), grupa 4 - 20 min + 20 min po NTG (n = 106). Wyniki: Grupa 1: test ujemny - 62 (64 proc.), omdlenie o typie mieszanym (1 wg VASIS) - 20 (21 proc.), kardiodepresyjnym (VASIS 2) - 10 (10 proc.), wazodepresyjnym (VASIS 3 - 5 (5 proc.), reakcja fałszywie dodatnia - 0; grupa 2: odpowiednio - 28 (19 proc.), 63 (42 proc.), 36 (24 proc.), 23 (13 proc.), 3 (2 proc.); grupa 3: 46 (50 proc.), 20 (22 proc.), 16 (17 proc.), 11 (12 proc.), 0; grupa 4: 39 (37 proc.), 30 (28 proc.), 26 (24 proc.), 4 (4 proc.), 3 (3 proc.). U 4 chorych z grupy 4 (4 proc.) wystąpiła reakcja dysautonomiczna. Nie wykazano istotnych różnic między grupą 3 i 4. W grupie 1 było więcej wyników ujemnych (vs. grupa 2, 3-4 odpowiednio p 0,0000002; 0,004), przedłużenie fazy biernej przed NTG zwiększało liczbę dodatnich TT (p 0,0003). W grupie 4 było mniej wyników wazodepresyjnych niż w grupie 2 (p 0,025)...


  27/46

  Tytuł oryginału: Niektóre metaboliczne i dietetyczne czynniki ryzyka progresji chorób nerek.
  Tytuł angielski: Some methabolic and diaetetic risk factors of renal diseases.
  Autorzy: Sulikowska B., Kozłowski M., Manitius J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.126-131, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W krajach o tzw. ustalonym standardzie życia choroby nerek stanowią istotny problem terapeutyczny i socjoekonomiczny związany z narastającą zachorowalnością i umieralnością w przebiegu tych chorób. Istnieje wiele czynników przyspieszających progresję, szczególnie istotne jest poznanie tych z nich, któych wpływ może ograniczyć lub wyeliminować poprzez zmiany nawyków żywieniowych oraz trybu życia. Istotnym elementem jest niewątpliwie dieta, a szczególnie zawartość w niej białka pochodzenia roślinnego, które poprzez fitoenstrogeny w mechanizmie receptorowym i pozareceptorowym korzystnie hamuje progresję chorób nerek. Również ograniczenie w diecie fruktozy (istotny składnik napoi i pokarmów tzw. "fast foodów") prowadzi poprzez zmniejszenie stopnia nasilenia zaburzeń lipidowych i zwiększenie zawartości pierwiastków śladowych m. in. miedzi do hamowania postępu choroby. Korzystna wydaje się być substytucja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3, szczególnie w grupie pacjentów z przewlekłymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek o stosunkowo łagodnym przebiegu, jak nefropatia IgA. Natomiast rola białka jako czynnika prognostycznego nie organicza się jedynie do jego zastosowania w diecie. Istnieje bowiem zależność pomiędzy rodzjem białkomoczu, a szczególnie obecnością lub nie tzw. polimerów albuminowych, a skutecznością leczenia immunosupresyjnego i szybkością progresji niewydolności nerek.


  28/46

  Tytuł oryginału: Spondylo-epiphyseal dysplasia congenita Spranger-Wiedemann - a case report.
  Tytuł polski: Wrodzona dysplazja kręgów i nasad kości Sprangera-Wiedemanna.
  Autorzy: Beighton Peter, Kozłowski Kazimierz
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.81-84, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of a 6-years old boy with spondylo-epiphyseal dysplasia congenital Spranger-Wiedemann type was assessed. The major symptom was bilateral coax vara. This is the first report of this disorder in the Polish literature. In children with bilateral coxa vara the differential diagnosis includes heritable bone dysplasias, notably spondylo-metaphyseal dysplasis Sutcliffe type (comer fracture type) and sponydlo-epiphyseal dysplasia congenita Spranger-Wiedemann type. Diagnostic precision is essential for the clinical and genetic management.


  29/46

  Tytuł oryginału: Czynność bioelektryczna mózgu w diagnostyce omdleń wazowagalnych : praca doktorska
  Autorzy: Jurowiecki Jarosław, Kozłowski Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, II Klinika Serca. Katedra Chorób Psychicznych, Zakład Psychiatrii Biologicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 80 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19928

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/46

  Tytuł oryginału: Rola diagnostyki endoskopowej i patomorfologicznej w refluksowym zapaleniu błony śluzowej przełyku (GERD).
  Tytuł angielski: The role of endoscopic and pathomorphologic diagnosis in GERD.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.200-202, bibliogr. 41 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesny pogląd na udział badań endoskopowych i histopatologicznych przełyku w GERD. Zwrócono uwagę na konieczność wykowywania tych badań zwłaszcza we wczesnym okresie diagnozowania GERD, przed rozpoczęciem leczenia. Autorzy szczegółowo uzasadniają ten punkt widzenia w oparciu o dane kliniczno-epidemiologiczne oraz anatomiczne i histologiczne. Podkreślają znaczenie ścisłej współpracy endoskopisty i patomorfologa na każdym etapie diagnozowania GERD.


  31/46

  Tytuł oryginału: Przełyk Barrett'a: diagnostyka i zasady nadzoru endoskopowo-histopatologicznego.
  Tytuł angielski: Barrett esophagus: diagnostics and principles of endoscopic and histopathological surveillance.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.203-205, bibliogr. 38 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstwiono współczesne poglądy na etiopatogenezę i rozpoznawanie przełyku Barrett'a. Podkreślono udział endoskopowego badania przełyku z następowym badaniem histopatologicznym oligobiopunktatów w tym procesie diagnostycznym. Zwrócono uwagę na konieczność ścisłej współpracy endoskopisty i patomorfologa zarówno w procesie diagnozowania przełyku Barrett'a jak i w nadzorowaniu jego przypadków z rozpoznanymi stanami przednowotworowymi. Zwrócono uwagę na znaczenie nowoczesnych technik umożliwiających uwidocznienie makroskopowe obszarów zmienionej błonie śluzowej przełyku w uprecyzyjnieniu miejsc pobrania wycinków do badania histopatologicznego. Istniejące różnice poglądów dotyczących właściwie wszystkich aspektów przełyku Barrett'a powinny stać się podstawą do jak najszybszego dopracowania się standardów diagnostycznych, prognostycznych i predykcyjnych dla tego schorzenia.


  32/46

  Tytuł oryginału: The arrangement of muscle fibres in the region of the subthebesian fossa in the aspect of atrial flutter.
  Autorzy: Kozłowski Dariusz, Owerczuk Adam, Piwko Grzegorz, Piszczatowska Grażyna, Kozłowska Magdalena, Bigus Krzysztof, Grzybiak Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.283-289, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The typical atrial flutter is the most common supraventricular tachycardia with reentrant circuit. This tachyarrythmia is based on macroreentry wave going around established anatomic landmarks. The reentry in the inferior right atrial wall passes through narrow isthmus, which is the goal for ablative therapy. The isthmus area is bordered anteriorly by the tricuspid valve and posteriorly by the inferior vena cava, coronary sinus, and eustachian ridge. Near to this area we can find anatomical structure, which can be very important during arising, perpetuation and curing of atrial flutter. The concavity, so-called subthebesian fossa [15], is on the way of typical atrial flutters' reentrant circuit. Regarding the facts mentioned above we decided to examine the morphology and the arrangement of the muscle fibres in this fossa. Research was conducted on material consisting of 70 human hearts of both sexes from the age of 34 ot 72 years. 50 hearts came from patients whose death was not cardiologic in origin. 20 hearts came from humans in whose common atrial flutter was confirmed. We observed the arangement of muscle fibres in the area of subthebesian fossa. Besides we measured the size and deepness of the subthebesian fossa in both groups of hearts. We found that regular arrangement of muscle fibres within subthebesian fossa was present in 23 healthy human hearts (46 p.c.) and 7 cases (35 p.c.) of hearts with atrial flutter. The irregular arrangement of muscle fibres was observed in 27 hearts (54 p.c.) of control group and 13 hearts (65 p.c.) with dysrrhythmia. The thickness of...


  33/46

  Tytuł oryginału: Przyczyny niepowodzeń leczenia raka okrężnicy i odbytnicy w Szczecinie w latach 1993-1997 : analiza wybranych czynników prognostycznych : praca doktorska
  Autorzy: Kozłowski Michał, Kładny Józef (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 69 k. : il., tab., bibliogr. 365 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20301

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  34/46

  Tytuł oryginału: Przypadek ciężkiej rany skalpacyjnej palców ręki zaopatrzonej przy pomocy podwójnego brzusznego płata uszypułowanego.
  Tytuł angielski: The case of severe avulsing wound of fingers managed with double abdominal pedicle flap.
  Autorzy: Kozłowski Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.71-74, il., bibliogr. 6 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Ciężkie obrażenia ręki, doprowadzające do zerwania skóry z kilku palców, stanowią bardzo trudne zagadnienie, wymagające indywidualnego rozwiązania, które uzależnione jest od współistniejących uszkodzeń. Przedstawiono przypadek ciężkiej rany skalpacyjnej ręki zaopatrzonej za pomocą podwójnego brzusznego płata uszypułowanego w celu pokrycia grzbietowej i dłoniowej powierzchni obnażonych palców, taktykę postępowania i wyniki leczenia.


  35/46

  Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa po angioplastyce tętnic biodrowych - wyniki 18-miesięcznej obserwacji.
  Tytuł angielski: Vascular brachytherapy after percutaneous transluminal angioplasty of iliac arteries - results of 18 months' observation.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Kozłowski Andrzej, Rudnicki Piotr, Przeorek Cezary, Kuczmik Wacław
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.159-165, tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki leczenia tętnic biodrowych metodą brachyterapii śródnaczyniowej. Zastosowane leczenie miało na celu zmniejszenie częstości nawrotu zwężenia po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Materiał i metody: Brachyterapię śródnaczyniową przeprowadzono w 15 przypadkach. Kwalifikowano do niej chorych z rozpoznanym w badaniu angiograficznym krytycznym zwężeniem tętnicy biodrowej. W grupie 14 pacjentów były 3 kobiety. Średni wiek chorych wynosił 58,6 ń 10,6 roku. W 8 przypadkach zwężona była tętnica biodrowa wspólna, w pozostałych - tętnica biodrowa zewnętrzna. Zabiegi brachyterapii wykonywano bezpośrednio po zabiegach przezskórnej anglioplastyki. Stosowano dawkę promieniowania 15 Gy, wysoką mocą dawki (HDR, high dose rate). Podawaną dawkę promieniowania obliczano dla punktu referencyjnego, którego odległość od wewnętrznej ściany tętnicy w kierunku przydanki ustalono indywidualnie i wynosiła ona 3 mm. Średni czas obserwacji po zabiegu wynosił 18 miesięcy. Wyniki: W 4 miesiącu obserwacji u 1 pacjenta doszło do przejściowego epizodu ostrego niedokrwienia kończyny, związanego prawdopodobnie z odstawieniem leków przeciwpłytkowych. Po ponownym zastosowaniu leczenia przeciwzakrzepowego objawy ustąpiły. Nawrót zwężenia w obrębie leczonej tętnicy obserwowano u 1 pacjenta. U pozostałych chorych nie wystąpił nawrót zwężenia. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Etycznej. Wnioski: 1. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, ...

  Streszczenie angielskie: Background: In this article we present the results of treatment with vascular brachytherapy in iliac arteries. Vascular brachytherapy was aplied to minimise the restenosis rate after percutaneous transluminal angioplasty. Material and methods: Such treatment was performed in 15 cases. For treatment, patients were qualified with critical stenosis of the artery confirmed in angiography. Among the 14 patients were 3 women. The mean age of the patients was (59.3 ń 10.6 years). In 8 cases the iliac common artery was narrowed, in the remaining cases the iliac external arteries were narrowed. Vascular brachytherapies were performed immediately after percutaneous angioplasties. The irradiation dose of 15 Gy was applied as one dose with high dose rate (HDR). This dose was calculated at a 3 mm distance from the internal surface of the artery wall. Mean time of observation was 18 months. Results: In one patient, during the 4th month of observation, transit extremity ischaemia was observed due to temporary suspension of antiplatelet treatment. After reintroducing anticoagulant treatment these symptons disappeared. In one patient 50 p.c. restenosis was revealed, in the remaining patients restenoses were not observed. This study was approved by the local Ethics Committe. Conclusions: 1. The clinical pilot trial proved that with such safety conditions like precise irradiation of the treated section of an artery and antiplatelet treatment after intervention, vascular brachytherapy ...


  36/46

  Tytuł oryginału: Ocena narządu żucia u kobiet w okresie menopauzy
  Autorzy: Kozłowski Adam
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.179-183, il. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  37/46

  Tytuł oryginału: Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca : praca doktorska
  Autorzy: Maruszak Hubert, Kozłowski Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, II Klinika Chorób Serca w Gdańsku
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20459

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/46

  Tytuł oryginału: Preliminary report on phytochemistry of medicinal plant Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim.
  Tytuł polski: Wstępne badania fitochemiczne rośliny leczniczej Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim.
  Autorzy: Pietrosiuk A., Zych M., Kozłowski J., Furmanowa M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.136-145, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wyciąg z korzeni kilkuletniej rośliny Rhodiola Kirilowii został poddany badaniom fitochemicznym metodą HPLC. Ich celem było znalezienie aktywnych związków: salidrozylu, tyrozolu, rozawiny, alkoholu cynamonowego i triandryny. W badanych ekstraktach nie znaleziono żadnej z wymienionych substancji. Na chromatogramach zaobserwowano natomiast występowanie piku (Rt 8,9 min., o największej absorbancji przy lambda = 220 nm) niezidentyfikowanej substancji. Dalsze badania w toku.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola Kirilowii plant roots (several years old plant) were studied by HPLC methods. The aim of these studies was searching for active substances: salidroside, tyrosol, rosavin, cinnamyl alcohol and triandrine. In studied extracts mentioned above substances were not found. On chromatograms only peak (Rt 8,9 min., maximal absorbance at lambda = 220 nm) of notidentified substance was observed. Further investigations are in progress.


  39/46

  Tytuł oryginału: Tomograficzna ocena narządu żucia u kobiet z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Tomography of the masticatory organ in women with osteoporosis.
  Autorzy: Kozłowski Adam
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.243-254, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  40/46

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji lewej komory u osób z omdleniami wazowagalnymi : praca doktorska
  Autorzy: Byrdziak Paweł, Kozłowski Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, II Klinika Chorób Serca w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Kardiologii w Słupsku
  Źródło: 2002, 61 k., 20 k. tabl. : il., tab., bibliogr. 87 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20557

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  41/46

  Tytuł oryginału: Tętnica węzła przedsionkowo-komorowego w sercach prawidłowych oraz w sercach ze stałą stymulacją : praca doktorska
  Autorzy: Owerczuk Adam, Kozłowski Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, II Klinika Chorób Serca w Gdańsku
  Źródło: 2002, [4], 76 k. : il., tab., bibliogr. 83 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  42/46

  Tytuł oryginału: Ryzyko zapalenia śródpiersia u chorych kardiochirurgicznych.
  Autorzy: Kozłowski M., Filczak K[rzysztof], Wojdyga R., Chojecki Ł., Gulak G., Syska P., Skrobot B[arbara], Garlicki M[irosław]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.325-331, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo postępów w technice chirurgicznej i stosowaniu coraz skuteczniejszych antybiotyków, zakażenia występujące u chorych kardiochirurgicznych stanowią nadal poważny problem kliniczny. Ropne zapalenie śródpiersia - ciężkie zakażenie wymagające reoperacji jest przedmiotem wielu badań mających na celu ustalenie najwłaściwszego postępowania profilaktycznego i wyboru metody leczenia. W pracy niniejszej przeanalizowano zakażenia występujące u chorych leczonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Ropne zapalenie śródpiersia wystąpiło u 8 chorych, u 2 chorych z towarzyszącym dodatkowo ropniakiem jamy opłucnowej. 7 chorych pierwotnie operowanych z powodu choroby wieńcowej, a u jednej pacjentki wykonano wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej. Każdorazowo w znieczuleniu ogólnym opracowano chirurgicznie ranę i po założeniu drenażu płuczącego ponownie zszywano mostek. Dwóch pacjentów (25 proc.) zmarło z powodu następstw zakażenia i wstrząsu septycznego. U pozostałych chorych (75 proc.) uzyskano poprawę i wyleczenie zakażenia. Wieloczynnikowa analiza logistyczna wykazała, że niezależnym czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko ropnego zapalenia śródpiersia był zwiększony wskaźnik masy ciała operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: Despite advances in surgical technique and use of increasingly effective antibiotics, infections in patients subjected to heart surgery are still a major clinical problem. Purulent mediastinitis - the severe infection mandating reoperation - is a subject of many studies aiming to set the best prophylactic measures and to choose the proper way of treating. In the current letter we analyzed infections which occurred in patients operated between January 1st and December 31st, 2001. Purulent mediastinitis occurred in 8 patients, and in 2 of them it was associated with pyothorax. 7 patients were primarily operated upon coronary artery disease, and 1 patient passed implantation of artificial heart valve. In every case the wound had been debrided and irrigating drainage applied followed by rewiring of sternal edges. Two of the patients (25 p.c.) have died due to sequels of infection and septic shock. The latter patients (75 p.c.) have achieved betterment and cure of infection. Multivariate logistic regression revealed that the increased body mass index of operated patients was an independent factor significantly heightening the risk of purulent mediastinitis.


  43/46

  Tytuł oryginału: Rośliny bogate w barwniki oraz ich znaczenie i zastosowanie.
  Autorzy: Kozłowski Jan
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (10) s.17-19
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/46

  Tytuł oryginału: Niedosłuch odbiorczy u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Perceptive hypoacusis in patients with chronic otitis media.
  Autorzy: Kuczkowski Jerzy, Kozłowski Jacek, Ożdziński Wojciech, Stankiewicz Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.75-79, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  45/46

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności nerek na zmiany stężenia glukozy we krwi i ślinie mieszanej.
  Tytuł angielski: Influence of chronic renal failure on changes of glucose level in blood and mixed saliva.
  Autorzy: Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.245-250, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Glukoza należy do ważnej w przemianach organizmu grupy cukrów, jaką stanowią heksozy. U chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) w stosunku do osób zdrowych obserwuje się zmiany jej stężenia zarówno we krwi, jak i w ślinie. Cel pracy. Celem pracy bylo oznaczenie stężenia glukozy we krwi obwodowej i spoczynkowej ślinie mieszanej u chorych na przewlekłą niewydolność nerek oraz u osób zdrowych. Materiał i metody. Badaniem objęto 158 osób (61 kobiet i 97 mężczyzn), w tym 111 chorych na przewlekłą niewydolność nerek, w wieku 20-60 lat. Stężenie glukozy oznaczano we krwi oraz w supernatancie spoczynkowej sliny mieszanej. Wyniki i wnioski. W badaniu krwi nie uzyskano istotnych różnic w stężeniu glukozy między chorymi na przewlekłą niewydolność nerk i osobami zdrowymi. W supernatancie śliny mieszanej zaobserwowano natomiast istotnie wyższe stężenie glukozy u chorych na przewlekłą niewydolność nerek w porównaniu do osób zdrowych. Wykazano ponadto, że najwyższe stężenie glukozy występowało u chorych leczonych hemodializami. Hemodializa obniżała to stężenie, nadal jednak przewyższało ono stężenie glukozy obserwowane u osób zdrowych.

  Streszczenie angielskie: Background. Glucose belongs to hoxose sugar groups which are important in organism changes. In patients suffering from chronic renal failure, changes in glucose level are watched both in blood and saliva, and compared to corresponding data in healthy people. Objectives. The object was to estimate the glucose level in blood and rest mixed saliva in patients with chronic renal failure and in healthy people. Material and methods. 158 people (61 females and 97 males) were examined, including 111 patients suffering from chronic renal failure, aged 20-60 years. Glucose level was determined in blood and in supernatant rest mixed saliva. Results and conclusions. Blood tests showed no significant differences in glucose level in chronic renal failure patients, as compared to that in healthy people. Moreover, in supernatant of mixed saliva the highest glucose concentration was discovered in patients treated with hemodialize. Hemodialize treatment did reduce glucose level but the latter was still higher than the corresponding values in healthy persons.


  46/46

  Tytuł oryginału: Czteroletnia ocena stosowania biomateriałów w chirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of bone grafts in periodontal surgery - four years outcome assessment.
  Autorzy: Ziętek Marek, Markowska Joanna, Konopka Tomasz, Radwan-Oczko Małgorzata, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.109-115, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pionowe ubytki kości wyrostka zębodołowego wciąż pozostają ważnym problemem terapeutycznym we współczesnej periodontologii. W ich leczeniu są stoswane zabiegi chirurgiczne w połączeniu z implantacją biomateriałów. Cel pracy. Przeprowadzono kliniczną i radiologiczną ocenę efektywności leczenia chirurgiczneo zapaleń przyzębia cztery lata po zastosowaniu różnych biomateriałów (Bio-Oss, Biogran, HA-Biocer). Materiał i metody. W ocenie uwzględniono stan higieny jamy ustenj, wpływ leczenia na stan zapalny przyzębia, głębokość kieszonek dziąsłowych oraz odbudowę kości wyrostka zębodołowego. Ocena kliniczna i radiologiczna została przeprowadzona przed zabiegiem chirurgicznym oraz rok, dwa, trzy, cztery lata po zabiegu. Ocena kliniczna obejmowała badanie głębokości kieszonek dziąsłowych, oznaczenie procentowego wskaźnika higieny na powierzchniach stycznych zębów API, oznaczenie zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia SBI proc. Ocena radiologiczna polegała na obliczeniu wskaźnika Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wyniki. W czteroletnim okresie obserwacji stwierdzono pogorszenie poziomu higieny jamy ustnej, zwiększeniem liczby miejsc krwawiącyh oraz zmniejszenie wartości wskaźnika radiologicznego Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wnioski. Aby utrzymać trwałość efektów leczniczych z zastosowaniem wszczepów, niezbędnie jest przeprowadzanie stałej kontroli stanu przyzębia, ciągły nadzór nad poziomem higieny jamy ustnej oraz motywacja pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Bakground. Intra-bony defects remain a significant tehrapeutic problem in periodontal therapy. Periodontal surgery with various bone grafts is being used. Objectives. Clinical and radiographic measurements of four-years stability following periodontal surgery with grafting procedures with Bio-Oss, Biogran and HA-Biocer were assessed. Material and methods. Pre- and post-surgical therapy clinical and raiographic measurements were performed. Following parameters were made: probing pocket depth, approximal plaque index (API), sulcus bleeding index (SBI), radiographic Engelberger, Marthaler and Rateitschak index. Results. Over a four years study period clinical and radiographic parameters decerease was observed. Conclusions. Appropriate oral hygiene and regular supportive care program is a requisite for a successful and stable outcome of periodontal therapy.

  stosując format: