Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOWALEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: [Kronika działalności oddziałów i sekcji PTF.]
Autorzy: Rostafiński S., Kowalewski Z., Orlikowski P., Majewski J., Anioł M.
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.297-301
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  2/12

  Tytuł oryginału: Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-ŕ) i sercowa troponina I (cTnI) w surowicy młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
  Tytuł angielski: Proinflammatory cytokines (IL-6, TNF-ŕ) and cardiac troponin I (cTnI) in serum of young people with ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Kowalewski Marek, Urban Mirosława, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.647-651, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przyczyną powstawania komorowych zaburzeń rytmu serca może być ognisko martwicy, niedokrwienia lub obecność tkanki łącznej w mięściu sercowqym. Celem badania jest ocena troponiny I (cTnI), interleukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworów ŕ (TNF-ŕ) u młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Do badania włączono pacjentów bez ograniczonych wad serca, bez zaburzeń elektrolitowych oraz z prawidłowym zapisem EKG, u których nie stwierdzono podwyższonych wartości CRP (55 osób). Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych kilkunastolatków. Stężenia cTnI były poniżej wartości prawidłowych. Wartości TNF-ŕ były znacząco wyższee w grupie badanej (92 ń 232 pg/mL) w porównaniu z grupą kontrolną (2 ń 1 pg/mL - p 0,001 . Stężenie IL-6 było wyższe, aczkolwiek bez znamienności statystycznej (1,5 ń 4,5 pg/mL i ),1 ń 0,04 pg/mł, p = 0,06). Wnioski: U osób młodych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca nie stwierdza się jawnych cech uszkodzenia mięśnia sercowego (poziom c TnI). Obserwuje się natomiast podwyższone wartości cytokin prozapalnych, co może świadczyć o zapalnym podłożu powstawania arytmii komorowej.

  Streszczenie angielskie: In the most cases the origin of ventricular arrhythmias is ischaemic, necrosis focus or presence of the connective tissue in cardiac muscle. The aim of the study was the evaluate troponin I (cTnI0, interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ) vs in young subject with ventricular arrhythmias. Into the study group included young people without organic heart diseases, dyselectrolitemia, with normal ECG which has not elevated levels of C-reactive protein (55 persons). The control group consisted of 22 healthy persons. The valuess of cTnI were not increased. The TNF-ŕ concentrations were elevated in persons with ventricular arrythmias (92 ń 232 pg/mL vs. 2 ń 1 pg/mL, p 0,001). The IL-6 concentrations were slightly elevated without statistical significance (1,5 ń 4,5 pg/mL i 0,1 ń 0,04 pg/mL, p = 0,06). Conclusion. There was no evidence of myocardial injury in young people with ventricular arrythmias (cTnI). We noted increase levels of proinflammatory cytokines. It might suggest that the background of ventricular arrhythmias is inflammation.


  3/12

  Tytuł oryginału: Efficiency of CT-angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Sąsiadek Marek, Kowalewski Krzysztof, Turek Tomasz, Hendrich Barbara, Podkowa Jacek, Maksymowicz Hanna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.MT99-MT109, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: CT-angiography is a non-invasive method, alternative to cerebral angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms. The aim of the study was the assessment of the efficiency of CT-angiography in a large material, which has been mostly verified with angiography ad/or surgery. CT-angiography was performed in 196 patients with intracranial bleeding. Seventy-three (73) patients underwent also cerebral angiography (CA), 121 were operated on, 74 of them solely on the basis of CT-angiography. A spiral CT scanning (2 mm slices, 1-1.5 pitch, 1 mm-gap reconstruction) combined with an injection of 120 mL of contrast medium (5 mL/sec) was used. Subsequently three-dimensional MIP reconstructions were received, supplemented in some cases with SSD, VRT and MPR. CT-angiography revealed 128 aneurysms in 106 patients, located mostly in anterior communicating, middle cerebral and internal carotid arteries. The size of most aneurysms was 6 - 10 mm, but nearly one-third of them did not exceed 5 mm. In the group of patients who underwent CA, there was only 1 false negative CT-angiography result, while in 7 patients CT- angiography allowed for the diagnosis of small aneurysms which were not clearly visible on CA. CT-anioggraphy was superior to CA in assessment of aneurysm morphology by 3 independent radiologists in 17 out of 22 cases. CT-angiography findings were confirmed during surgery in all 74 patients. CT-angiography is highly effective in the diagnosis of intracranial aneurysms and the evaluation of their morphology. In our opinion, in most cases, CT-angiography is precise enough to plan a surgical or endovascular procedure.


  4/12

  Tytuł oryginału: Epidermolysis bullosa dystrophica - prezentacja przypadku.
  Tytuł angielski: Epidermolysis bullosa dystrophica - a case presentation.
  Autorzy: Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata, Behrendt Jakub, Kowalewski Cezary, Kuhny Dorota, Kułagowska-Timberman Elżbieta, Filipowska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.531-535, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek epidermolysis bullosa dystrophica u noworodka, u którego charakterystyczne objawy wystąpiły w pierwszej dobie życia. Rozpoznanie postaci dystroficznej zostało ustalone na podstawie badania immunofluorescencyjnego techniką mappingu u starszej siostry pacjenta, dotkniętej także tym procesem chorobowym. Autorzy zwracają uwagę na powikłania choroby w okresie noworodkowym mogące zagrażać życiu dziecka.

  Streszczenie angielskie: A case of epidermolysis bullosa dystrophica in a neonate with characteristic clinical manifestation that occurred within the first 24 hours of life is presented. The disgnosis was established based on immunofluorescent mapping in an older sister of the patient, who presented with similar symptoms. The authors would like to point out that potential complications of the disease occuring during the neonatal period may be life threatening.


  5/12

  Tytuł oryginału: Rola antybiotykoterapii w skojarzonym leczeniu przewlekłych zakażeń tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: The role of antibiotic therapy in combined treatment for chronic osteomyelitis.
  Autorzy: Białoszewski Dariusz, Kowalewski Michał
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.383-388, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnych, wieloletnich dowiadczeń klinicznych, omawiają rolę i miejsce antybiotyków w nowoczesnym, skojarzonym leczeniu ptrzewlekłych zapaleń kości.

  Streszczenie angielskie: On the basis of many years of clinical experience, the authors discuss the role and place of antibiotics in contemporary combined treatment for chronic osteomyelitis.


  6/12

  Tytuł oryginału: Podstawy diagnostyki epidermolysis bullosa hereditaria.
  Tytuł angielski: Diagnosing epidermolysis bullosa hereditaria.
  Autorzy: Kowalewski Cezary
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.337-350, il., tab., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Epidermolisis bullosa hereditaria jest grupą wrodzonych chorób pęcherzowych, których istotą jest wybitna urażalność skóry. Choroby te są wynikiem mutacji genów, w większości już scharakteryzowanych, kodujących cząsteczki adhezyjne lub inne białka strukturalne warunkujące połączenia naskórka i skóry. Jednak mimo coraz lepszej znajomości molekularnej patologii epidermolysis bullosa, nadal ostateczne rozpoznanie jest ustalane w oparciu o dokładną znajomość obrazu klinicznego skojarzoną z wynikami badań ultrastrukturalnych i immunohistochemicznych, które jednocześnie wyznaczają kierunek dalszych badań molekularnych prowadzących do wykrycia genu podlegającego mutacji i pozwalających na precyzyjne określenie typu mutacji. W tym artykule dokonano przeglądu najważniejszych odmian EB, uwzględniając ich obecną klasyfikację, obraz kliniczny oraz podstawy ustalania rozpoznania.


  7/12

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą u chorych w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Results of hemiarthroplasty in femoral neck fracture treatment in elderly patients.
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.473-479, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano 457 chorych leczonych z powodu złamania szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą stawu biodrowego. Średni wiek chorych wynosił od 60 do 103 lat (średnia 83 lata). W badaniu kontrolnym uzyskano informację o 331 chorych. Średni okres obserwacji wynosił 52 miesiące (od 4 do 114). W okresie hospitalizacji zmarło 19 pacjentów (4,2 proc.). Powikłania ogólne w okresie hospitalizacji wystąpiły u 67 chorych (14,6 proc.). Śmiertelność w okresie 12 miesięcy od operacji wynosiła 15,7 proc. Średni czas przeżycia wynosił 36,5 miesiąca. Stosując kryteria Merle d'Aubigne-Postela uzyskano zadowalający wynik leczenia u 154 chorych (75,9 proc.). Sposób osadzenia protezy (techniką bezcementową lub z użyciem cementu) nie wpływał w istotny sposób na wynik leczenia. Stopień aktywności ruchowej, taki jak przed złamaniem, uzyskało 94 chorych (46,3 proc.) Reoperacji wymagało 27 chorych (8,1 proc.). Konieczność odroczenia operacji z powodu złego stanu ogólnego chorego i upośledzona aktywność ruchowa przed zabiegiem operacyjnym są istotnymi negatywnymi czynnikami rokowniczymi.


  8/12

  Tytuł oryginału: Ocena odległych wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał, Mickielewicz Edward
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.163-167, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Zapalenie stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - opis przypadku
  Autorzy: Tramś Marek, Struzik Sławomir, Kowalewski Michał, Świąder Piotr
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.221-222, bibliogr. 6 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  10/12

  Tytuł oryginału: Ropień Brodiego - diagnostyka obrazowa.
  Tytuł angielski: Radiological diagnosis of Brodie's abscess.
  Autorzy: Kowalewski Michał, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Święcicka Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.679-682, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ropień Brodiego jest rzadką postacią podostrego lub przewlekłego zapalenia kości. Prawdopodobnie w wyniku nieodpowiedniego leczenia zapalenia kości lub wywoływany jest przez bakterie o zmniejszonej zjadliwości. Materiał i metody. W latach 1999-2002 w Klinice Ortopedii i Traumatologii AM rozpoznano 5 ropni Brodiego. Pacjenci z podejrzeniem ropnia Brodiego mieli wykonane konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie, w jednym przypadku wykonano MR i CT. Wyniki i wnioski. Typowy obraz radiologiczny uwidocznił jamę kostną otoczoną sklerotyczną otoczką. Zabieg operacyjny w 4 przypadkach potwierdził podejrzenie ropnia Brodiego, w jednym przypadku stwierdzono dysplazję włóknistą na podstawie materiału pobranego do badania histopatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Background. Brodie's abscess is a kind of rare subcute or chronic osteitis. It is probably caused by mistreated or non-treated osteitis, or by bacteria of low virulence. Material and methods. In the Orthopedic and Traumatology Clinic of our medical school 5 patients were diagnosed with Brodie's abscess between 1999 and 2002. All the patients had conventional x-rays, while one also had CT and MRI. Results and conclusions. The typical x-ray image shows an osteolytic lesion with sclerosis margin in the diametophysis. Each of the 5 patients had surgery. In 4 cases the histopathological results confirmed the radiological diagnosis. In one case fibrous dysplasia was found.


  11/12

  Tytuł oryginału: W sprawie regresów Kas Chorych do sprawców wypadków i ich ubezpieczycieli, czyli o proponowanej nowelizacji ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
  Autorzy: Kowalewski Eugeniusz
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.108-115
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  12/12

  Tytuł oryginału: XX Światowy Kongres Dermatologii, Paryż, 1-5 lipca 2002 - sprawozdanie.
  Autorzy: Kowalewski Cezary, Placek Waldemar, Wojas-Pelc Anna, Zegarska Barbara
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.290, 292-294 - 20 Światowy Kongres Dermatologii Paryż 01-05.07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: