Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Skrzywienia kręgosłupa u dzieci z porażeniem mózgowym.
Tytuł angielski: Curvature of the spine in children with cerebral palsy.
Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.42-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrzywienia kręgosłupa występują u 25 proc. chorych z mpd i stwarzają problemy kliniczne odmienne od skrzywień idiopatycznych. Najczęściej występuje skolioza piersiowo-lędźwiowa. Z uwagi na ograniczone możliwości kompensacyjne i niesprawności układu kontroli postawy, dochodzi do pogorszenia stanu funkcjonalnego chorego poprzez utratę nabytych wcześniej umiejętności stania, chodzenia, siedzenia. W miejscowej ocenie klinicznej i radiologicznej należy kłaść nacisk na objawy skośnego ustawienia miednicy. Leczenie gorsetowe ma swoje miejsce u chorych rosnących, w korektywnych skrzywieniach o małych wartościach kątowch. Wymaga wyjątkowo dobrej współpracy z technikiem ortopedycznym. Leczenie operacyjne powinno mieć na względzie funkcjonalne korzyści i zagrożenia. Kwalifikacja przedoperacyjna przez znającego zagadnienie anestezjologa, wykonanie stabilnego zespolenia segmentarnego, wykorzystywanie możliwości operacji z dojścia tylnego i przedniego w celu korekcji skośnego ustawienia miednicy, wczesna pionizacja i opieka pooperacyjna uwzględniająca dodatkowe trudności typowe dla chorych z porażeniem mózgowym (oddechowe, żywieniowe) ułatwiają bezpieczne przeprowadzenie chorego przez trudne i zagrożone powikłaniami leczenie, dające jednak wymierny zysk morfologiczny i funkcjonalny.

  Streszczenie angielskie: Spinal defromities concern 25 p.c. of patients with cerebral palsy. Thoracolumbar scoliosis represents the most common pattern of deformity. The balance capacities and postural control are poor in cerebral palsy patients. Spinal curvature creates additional problems for cild's posture and locomotion. This can result in loss of functional capacities such as walking, standing or sitting. Pelvic obliquity is an important pathogenic factor. Brace treatment may be effective in small and flexible curves. Indications for surgery should balance the advantages and potential risks of operation. The typical procedure consists of stable segmental instrumentation from posterior approach. The pelvis is usually included in non-ambulatory patients or in case of important pelvic obliquity. The anterior approach may be necesary to improve the flexibility of the curve. Rapid verticalisation, stable fixation sparing the brac immobilisation, special nutrition program and respiratory exercises are used in postoperative period.


  2/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ból pleców u dzieci].
  Autorzy: Kotwicki Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.115-116 - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 1999; 28 : 727-738
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Gorset Chˆneau-Toulouse-Munster.
  Tytuł angielski: The Chˆneau-Toulouse-Munster brace.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Czekalska Maria, Piskorski Zdzisław
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.95-108, il., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasady działania i wskazań do leczenia skolioz gorsetem Chˆneau. Mechanizm działania gorsetu Chˆneau opiera się na systemie mnogich trójpunktowych układów sił korekcyjnych, przyłożonych do uwypuklonych okolic tułowia chorego ze skoliozą. Korekcja skrzywienia odbywa się dzięki przygotowaniu w gorsecie rozległych przestrzeni odciążających. Oryginalność koncepcji dotyczy kształtu i umiejscowienia pelot, rozwiązania osadzenia gorsetu na miednicy i działania trójpłaszczyznowego ortezy. Wskazania wiekowe, kątowe i lokalizacyjne odpowiadają innym gorsetom z wyłączeniem skrzywień szyjno-piersiowych. Celem leczenia jest osiągnięcie 50 proc. korekcji radiologicznej i 100 proc. korekcji klinicznej i utrzymanie wyniku w trakcie leczenia. Dotychczas publikowane wyniki przemawiają za skutecznością gorsetu, a wyniki osiągane w Klinice Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu będą przedmiotem odrębnego doniesienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the mode of Chˆneau's brace and indications for its use in the treatment of scolioses. The jackets exerts its action via a set of 3-point corrective forces applied to pads over the convex areas of patient's trunk, wiht simultaneously proved wide depressurised areas in the jackets. Novelty of that concept lies in the shape and positioning of the pads, in the mode of resting the jacket on pelvis, and in the three-planar (spatial) action of the ortesis. The indications by age, angle and position correspond to those for other types of jackets, excluding thoraco-cervical curvatures. The aim of applying Chˆneau's jacket is to achieve a correction as high as 50 p.c. by X-ray, a full clinical correction, and to maintain that result throughout the therapy. The results published so far speak for a good efficacy of the Chˆneau's jacket, and those achieved at the Paediatric Orthopaedics Clinic of the Medical University in Poznań will be reported elsewhere.


  4/4

  Tytuł oryginału: Patomechanizm progresji skolioz idiopatycznych - znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of idiopathic scoliosis: the importance of physiological thoracic kyphosis.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Dobosiewicz Krystyna, Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.758-765, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępy w badaniach nad patogenezą skolioz idiopatycznych doprowadziły do zrozumienia przestrzennego charakteru tego zniekształcenia, w tym deformacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ciała. Obecnie uważa się, że zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, a w dalszym etapie lordozy piersiowej jest nieodłączną składową skoliozy piersiowej. W pracy przedstawiono koncepcję wewnątrzpiersiowego skoliotycznego garbu kręgosłupowego. Korygowanie skolioz sposobami nieoperacyjnymi i operacyjnymi powinno być trójpłaszczyznowe i uwzględniać odtworzenie fizjologicznej kifozy piersiowej.

  Streszczenie angielskie: Progress in research on the pathogenesis of idiopathic scoliosis has brought about a better understanding of the spatial character of this deformity, including spinal deformation on the sagittal plane. It is now generally thought that the reduction of physiological thoracic kyphosis, followed at a letter stage by thoracic lordosis, is a constant component of thoracic scoliosis. The authors present the concept of intrathoracic scoliotic vertebral hump. Both consevative and surgical treatment should consist in three-dimensional correction of scoliosis, with particular attention paid to the restoration of normal thoracic kyphosis.

  stosując format: