Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTLICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przedchorobowe cechy schizoidii i schizotypii a obraz kliniczny i przebieg schizofrenii o wczesnym początku.
Tytuł angielski: Premorbid schizoid-schizotypal traits and early-onset schizophrenia course and symptoms.
Autorzy: Kotlicka-Antczak Magdalena, Gmitrowicz Agnieszka, Rabe-Jabłońska Jolanta
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie związków pomiędzy występowaniem w okresie przedchorobowym cech schizoidii i schizotypii a symptomatologią i przebiegiem schizofrenii o początku w okresie młodzińczym. Retrospektywnie zbadano występowanie cech schizoidii/schizotypii w okresie przedchorobowym u 50 chorych z rozpoznaniem schizofrenii wg DSM-IV (średni wiek - 20,2 ń 2,74 roku; średni wiek zachorowania - 16,4 ń 1,81 roku; średni czas trwania choroby - 47,76 ń 7,57 miesiąca) oraz 30 osób zdrowych (średni wiek - 19,1 ń 2,46 roku). Oceny tej dokonano przy pomocy Skali do Oceny Przedchorobowych Cech Schizoidii i Schizotypii wg A. Foerster - PSST. Przebieg schizofrenii oceniono na podstawie analizy dokumentacji medycznej oraz standaryzowanego wywiadu. Chorzy o przewlekłym przebiegu choroby z przewagą objawów negatywnych istotnie częściej niż chorzy na schizofrenię z dominującymi objawami pozytywnymi oraz osoby zdrowe przejawiali cechy schizoidalno-schizotypowe na wiele lat (od okresu dzieciństwa) przed wystąpieniem objawow choroby. Występowanie tych cech w okresie przedchorobowym wśród chorych z przewagą objawow pozytywnych było podobne jak u osób zdrowych. Wyniki wskazują, że występowanie przedchorobowych cech schizoidalno-schizotypowych jest charakterystyczne jedynie dla części zaburzeń schizofrenicnych i sugerują niejednolitość patogenetyczną tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at establishing the correlation between premorbid schizoid-schizotypal traits and symtomatology and course of early-onset schizophrenia. Retrospectively examined were premorbid schizoid-schizotypal traits in 50 schizophrenic patients acc. to DSM-IV (average age - 20.2 ń 2.74 tears; average age og the disease onset - 16.4 ń 1.81 years; average duration of the disease - 46.76 ń 7.57 months) and 30 healthy subjects (average age - 19.1 ń 2.46 years). This assesment was made using the PSST, i.e. the Scale for Assessment of Premorbid Schizoid and Schizotypal Traits according to A. Foerster. The course of schizophrenia was evaluated by an analysis of medical documentation and standarized interview. patients with chronic course of the disease with predominant negative symptoms significantly more frequently than those with positive symptoms and healthy subjects exhibited schizoid-schizotypal traits many years (from childhood) before the symptoms occurred. The premorbid prevalence of those traits in patients with predominant positive symptoms was similar to that in healthy subjects. The results indicate that the occurrence of schizoid-schizotypal traits is characteristic only for a part of schizophrenic disorders and imply the pathogenetic non-uniformity of those disorders.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  3/5

  Tytuł oryginału: XI Kongres Europejski Towarzystwa Psychiatrycznego (Association of European Psychiatrists - APA), 4-8 maja 2002r., Sztokholm.
  Opracowanie edytorskie: Kotlicka-Antczak Magdalena (Oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.175, il. - 11 Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Psychiatria europejska - nauka i humanizm w opiece zdrowotnej Sztokholm 04-08.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Cholesterol frakcji LDL: metoda bezpośrednia czy pośrednia, wyliczeniowa?
  Tytuł angielski: LDL cholesterol: direct measurement or calculated method.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna, Jasińska Alicja, Kotlicka Justyna, Narożna Beata, Skrzypkova Eva
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.437-444, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena metody bezpośredniej oznaczania stężenia cholesterolu LDL w odniesieniu do wartości wyliczanych z równania Friedewalda. Badania wykonano w 583 surowicach, które podzielono według stężenia cholesterolu na 4 grupy od stężenia ó 120 mg/dl do powyżej 251 mg/dl oraz według stężenia triglicerydów na 7 grup od stężenia ó 100 mg/dl do 400 mg/dl. Oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL - metodą bezpośrednią (LDL-D), stężenie triglicerydów, apoB oraz wyliczano stężenie cholesterolu frakcji LDL ze wzoru Friedewalda (LDL-O). Średnie wartości LDL-D były nieco wyższe od LDL-O w grupach z poziomem cholesterolu poniżej 200 mg/dl. Natomiast ze wzrostem stężeń choelsterolu powyżej 200 mg/dl proporcje te stają się odwrotne tj. wyższe są średnie stężenia LDL-O niż LDL-D zwłaszcza w grupie z niskim stężeniem triglicerydów ( 200 mg/dl). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w następujących grupach: úcholesterol pomiędzy 120 a 200 mg/dl, TG 201 a 250 mg/dl úcholesterol pomiędzy 200 a 250 mg/dl, TG poniżej 100 mg/dl úcholesterol powyżej 250 mg/dl, TG pomiędzy 150-200 a 250-350 mg/dl. Obserwowano tendencje do istotnych różnic pomiędzy metodą bezpośrednią i wyliczeniową w grupach z niskim i umiarkowanym stężeniem cholesterolu całkowitego oraz podwyższonymi poziomami triglicerydów. Różnice w tych grupach stwierdzono również w apoB/DLD i współczynnikach korelacji, które były niskie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare a direct method of choelsterol LDL measurement with calculated values according to Friedewald Formula. 583 sera's were dividedinto 4 groups according to ranges of total cholesterol concentration (ó 120 mg/dl - 251 mg/dl) and into 7 groups according to ranges of triglycerides concentration (from TG 100 mg/dl up to 400 mg/dl). Serum level of total cholesterol, LDL-chol - direct method (LDL-D) of Roche Integra, TG, HDL-chol and apoB were measured. LDL-chol was calculated according to Friedewald (LDL-O). Ratios apoB/LDL-D and apoB/LDL-O were calcualted. Means of LDL-O were higher in groups with total chol below 200 mg/dl and lower in higher cholesterol groups especially accompanied by low TG. No significant differences were observed in the following groups: *total cholesterol between 120 and 200 mg/dl and TG between 201 and 250 mg/dl *total cholesterol between 200 and 250 mg/dl and TG below 100 mg/dl *total choelsterol 250 mg/dl and TG between 150-200 and 250-350 mg/dl. There is general tendency to significant discrepancy between methods in low and moderate cholesterol and high TG groups. The differences were obtained also in apoB/LDL ratios and coefficient of correlation which was low.

  stosując format: