Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTLIŃSKA-LEMIESZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ifosfamide and vinorelbine with G-CSF support-chemotherapy protocol is effective in relapse of Hodgkin's disease.
Tytuł polski: Ifosfamid i vinorelbina z czynnikiem wzrostu G-CSF - schemat skuteczny w leczeniu chorych ze wznową chłoniaka Hodgkina.
Autorzy: Lemieszek Andrzej, Wójcik Elżbieta, Załuski Jerzy, Forszczyńska Małgorzata, Kotlińska-Lemieszek Aleksandra
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.208-211, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności i toksyczności ratunkowego schematu chemioterapii, składającej się z ifosfamidu i vinorelbiny, u pacjentów z ziarnicą złośliwą. Schemat ten został przedstawiony przez V. Bonfante i wsp. z Narodowego Instytutu Nowotworów w Mediolanie, na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w 1997 r. Materiał i metoda. Badaniem objęto 15 pacjentów, którzy charakteryzowali się co najmniej II stopniem zaawansowania procesu ziarniczego, w większości ze wczesną wznową. U większości pacjentów stwierdzono umiejscowienie poza węzłowe i w 10 przypadkach chorzy byli po przynajmniej trzech rzutaach leczenia cytostatykami. Schemat leczenia: ifosfamid 3 g/mý/dobę w 8 godzinnym wlewie przez 4 dni; uromitexan 3 g/mý/dobę w 3 dawkach podzielonych przez 4 dni; vinorelbina 25 mg/mý 1. i 5. dnia; czynnik wzrostu G-CSF profilaktycznei w dawce standardowej of 8. do 14. dnia cyklu; kursy powtarzane co 21 dni. Rezultaty. W wyniku zastosowania powyższego schematu chemioterpii u 6 chorych uzyskano całkowitą remisję, u dalszych 6 chorych - częściową remisję, u 2 - stabilizację procesu, a u 1 - progresję. W grupie pacjentów z całkowitą remisją w 3 przypadkach wykonano przeszczep autologicznych komórek macierzystych z krwi obwodowej. Toksyczność leczenia można ocenić jako średnią. Najczęściej występowały niedokrwistość, neurotoksyczność, wymioty, neutropenia i małopłytkowość. Wyniki, uzyskane w tak wyselekcjonowanej grupie chorych, można uznać za dobre.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to evaluate the efficacy and toxicity of a salvage chemotherapy protocol of ifosfamide and vinorelbine in patients with Hodgkin's disease. The protocol had been originally propose dby V. Bonfante et al. of Instituto Nazionale Tumori of Milan at the sesssion of American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 1997. Material and method. The study group consisted of 15 patients with, at least, stage II of Hodgkin's disease, most of them with early relapse. The majority of patients had exatranodal involvement and 10 patients had at least three regimens of chemotherapy before. Treatment protocol. Ifosfamide 3 g/mý/day in an 8-hour intravenous infusion for 4 days; uromitexan 3 g/mý in 3 divided doses for 4 days; vinorelbine 25 mg/mý on day 1 and day 5; G-CSF support in a standard dose from day 8 to day 14 of the cycle; chemotherapy cycles were repeated every 21 days. Results. The outlined protocol yelded complete remission in 6 patients, partial remission in 6 patients, stabilisation of the disease process in 2 patients and disease progression in 1 patient. In the complete remission group 3 pateints had autologous stem cell transplantation. Treatment toxicity was considered average. The most common side effects included anaemia, neurotxicity), vomiting, neutropenia and thrombocytopenia. The results of the treatment protocol applied in the pre-selected group of patients may be considered good.


  2/3

  Tytuł oryginału: Rola morfiny i innych silnych opioidów oraz ketaminy w leczeniu trudnych do uśmierzenia bólów nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 156 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu nowotworowego. Czym należy kieroweać się przy wyborze leczenia u pacjentów z bólem trudnym do uśmierzenia.
  Tytuł angielski: Morphine and other opioids in the treatament of cancer pain. What factors to consider when choosing analgesics in patients with pain difficult to relieve.
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek, Bączyk Ewa, Bączyk Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.24-34, tab., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The past 16 years have proved that the WHO principles are a very effective of cancer pain management. In about 10-15 p.c. of patients, however, the pain control is unsatisfactory which might be due to poor response to the analgesics or side effects that limit further dose escalation. In the article the authors analyse the known patient and opioid factors determining the so-called "responsiveness". They focus on the methods of improving the effects of pharmacological treatamnent, such as adequate adjuvant and breakthrough pain management, parewnteral treatament, opioid rotation and simultaneous use of two opioids.

  stosując format: