Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTAS-STRZODA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Różnice gęstości mineralnej tkanki kostnej kończyn dolnych u dzieci z anisomelią.
Tytuł angielski: Differences in lower limb bone mineral density in children with anisomelia.
Autorzy: Wroński Sławomir, Gaździk Tadeusz S., Kaleta Marek, Kotas-Strzoda Justyna
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.694-702, il., bibliogr. 50 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nierówność kończyn donych (anisomelia) może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami etiologicznymi, które prowadzą do skrócenia (90 proc. przypadków), bądź wydłużenia kończyny (10 proc. przypadków). Nasuwa się teza, że uzyskane wyniki pomiarów DEXA należy odnosić do wykonanego jeszcze przed implantacją stabilizatora, pomiaru BMD wybranego obszaru kończyny operowanej. Praca przedstawia wyniki badań densytometrycznych przeprowadzonych u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii Śl.A.M., w latach 1997-1998, z powodu nierówności kończyn dolnych. Materiał i metoda. Badaniami objęto 57 chorych, 31 dziewcząt i 26 chłopców, u których zastosowano technikę Ilizarowa, wydłużając 33 kości udowe i 24 piszczelowe. Średnia wielkość skrócenia wynosiła 45 mm (48 mm w kości udowej i 42 mm w kości piszczelowej), a wiek pacjentów 13,8 lat (7-26). Badania przeprowadzono aparatem DPX firmy Lunar Corporation. Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD) mierzono w obrębie skróconego segmentu kończyny i porównywano z wynikiem analogicznego pomiaru kończyny przeciwległej. Wysokość ramki pomiarowej wynosiła 50 mm, a szerokość była równa szerokości kości. Pole pomiaru lokalizowano każdorazowo w odległości 3 lub 4 cm (odpowiednio w kości piszczelowej lub udowej) od linii stawu kolanowego, celem eliminacji dodatkowych zagęszczeń spowodowanych chrząstką wzrostową i nakładaniem się rzepki. Powtarzalność badań zapewniono dzięki utrzymującej stałą rotację wewnętrzną kończyny wynoszącą ...

  Streszczenie angielskie: Background. Lowe limb discrepancy (anisonelia) can be caused many different factors leading to shortening (90 p.c. of cases) or lengthening of a limb (10 p.c. of cases). This article presents the results of densitometric tests performed on patients treated for lower limb discrepancy in the Department of Orthopedics of the Silesian Academy of Medicine in the years 1997-1998. Material and methods. Our research involved 57 patients, 31 girls and 26 boys. The Ilizarow technique was used to lengthen 33 femurs and 24 tibias. The average discrepancy was 45 mm (48 mm in the femurs and 42 mm in the tibias), and the patients' average age was 13.8 years (range 7-26). The test were performed with a DPX apparatus by the Lunar Corporation. The bone mineral density (BMD) was measured in the area of the shortened limb segment and compared to the results of the analogous measurement of the opposite limb. The height of the measurement frame was 50 mm, and the width was equal to the width of the bone. The measurement field was located in each case at a distance of 3-4 cm (on the respective bone) from the line of the knee joint, in order to eliminate additional density caused by growth cortilage and the imposition of the patella. The repeatability of the tests was assured by a support maintaining constant internal limb rotation of 40ř. Results. A difference in BMD between the shorter limb and the opposite limb was foumd in 47 children (82.5 p.c.). The average was 16.5 p.c., wheraes it ...

  stosując format: