Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOT
Liczba odnalezionych rekordów: 105Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/105

Tytuł oryginału: Wpływ ilości pobieranej krwi do badań na anemię wczesną u wcześniaków z masą ciała 1000-1500 g leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.
Tytuł angielski: Prematury infants anaemia due to blood sampling for laboratory analysis.
Autorzy: Korbal Piotr, Śledź Katarzyna, Kotzbach Roman, Szymański Wiesław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.526-532, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/105

  Tytuł oryginału: Farmakologia
  Tytuł angielski: = Pharmacology
  Autorzy: Jacob Leonard S.
  Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  3/105

  Tytuł oryginału: Technika crown down opracowywania kanałów korzeniowych narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi systemu K3 endo.
  Tytuł angielski: The crown down technique - a method of cleaning and shaping root canals using finger and rotary instruments K3 endo.
  Autorzy: Słowik Joanna, Kotulski Sebastian, Maga Iwona
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.5-9, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano technikę crown down opracowywania kanałów korzeniowych z zastosowaniem narzędzi palcowych. Opisano również system narzędzi rotacyjnych K3 firmy Kerr. Wymieniono etapy pracy według tej techniki oraz z zastosowaniem systemu rotacyjnego, wymieniono poszczególne instrumenty oraz kolejność ich zastosowania. Zwrócono również uwagę na szersze zastosowanie stopu niklowo-tytanowego (NiTi) w endodoncji.

  Streszczenie angielskie: In the study we describe the crown down technique as a method of cleaning and shaping root canal. We also describe rotary instrumentation (mainly K3 system). We recommend specific guidelines to maintain proper shaping and filling root canal. The recent advent of nickel-titanium alloy is also discussed.


  4/105

  Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Magnesium and calcium in the blood serum of diabetics.
  Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Sztanke Małgorzata
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.60-63, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest chorobą metaboliczną. Powoduje zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jak również tłuszczowej i białkowej. Zmiany metaboliczne mogą powodować zaburzenia w homeostazie mikro- i makroelementów. Magnez i wapń należą do makroelementów pełniących ważne funkcje strukturalne i regulacyjne. Zmiany w homeostazie tych pierwiastków mogą wpływać na obraz kliniczny i przebieg choroby. Celem naszych badań było oznaczenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych na cukrzycę I i II typu. Materiał do badań stanowiła surowica krwi pacjentów chorych na cukrzycę I i II typu uzyskiwana przy okazji badań kontrolnych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. W surowicy oznaczono stężenie magnezu i wapnia przy zastosowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay Mg-250 i Cormay Ca-60. Stwierdzono obniżenie stężenia magnezu w surowicy krwi chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej. W cukrzycy I typu średnie stężenie magnezu było wyższe niż w cukrzycy II typu. Stężenie wapnia w surowicy krwi chorych na cukrzycę było niższe niż w grupie kontrolnej. Średnie stężenie wapnia w surowicy krwi chorych były podobne w obu typach cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes is a metabolic disorder that causes deficiencies in carbohydrate, lipid and ptotein metabolism. Metabolic changes can result in deficiencies in micro- and macro-elements homeostasis. Mg and Ca are macroelements, which have important structural and regulatory functions. Homeostatic variations among these elements can change the clinical pictgure and course of a disease. The purpose of our study was to determine Mg and Ca concentrations in the blood serum of patients with type I and type II diabetes. The tested materials consisted of serum samples obtained from patients being monitored for type I and Type II diabetes. Control samples came from healthly individuals undergoing periodic chec-ups. Mg and Ca concentrations were determined using Cormay Mg-250 and Ca Ca-60 kits. Mg levels were reduced in diabetic patients compared to controls. In type I diabetes cases, average Mg concentrations were higher than in type II cases. Ca levels were lower in diabetic patients than in controls. In type I diabetes cases, average Mg concentrations were higher than in type II cases. Ca lwevels were lower in diabetic patients than in controls. Average Ca concentrations were similar in both types of diabetes.


  5/105

  Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Magnesium and calcium in blood serum of patients with alcoholic cirrhosis.
  Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.64-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wątroba jest narządem, którego funkcja zwiążana jest z wieloma przemianami metabolicznymi. Utrata funkcji fizjologicznych przez komórki wątrobowe prowadzi do zaburzeń wielu procesów i wystąpienia objawów chorobowych. Nasilenie objawów marskaości zależy od stopnia uszkodzenia wątroby. Alkoholizm jest jedną z przyczyn prowadzących do marskości wątroby. Zmiany w funkcjonowaniu wątroby mogą wpływać na zburzenia w gospodarce mineralnej organizmu. Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby. Materiałem do badań była surowica krwi pacjentów hospitalizowanych z powodu alkoholowwej marskości wątroby. Surowicę uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. Stężenie magnezu i wapnia w surowicach oznaczono przy zastowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay-Mg i Cormay-Ca. Stwierdzono obniżenie się stężenia magnezu i wapnia w surowicy chorych z alkoholową marskością w porównaniu do surowicy grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: Liver function is associated with many metabolic changes. The loss of metabolic function by liver cells leads to difficiencies in various process and the apperarance of disease symptoms. Increase of cirrhosis symptoms depends on the level of liver damage. Alcoholism is one of the causes of cirrhosis. Changes in liver function can results in disturbances of mineral metabolism. The purpose of this study was to determine the concentrations of magnesium and calcium in the blood serum of patients with alcoholic cirrhosis. The assay were conducted on serum spmples from patients hospitalised for alcoholic cirrhosis. Samples were obtained during diagnostic work-up. Serum samples obtained for monitoring purposes came from healthly individuals undergoing periodic check-ups. Mg and Ca concentrations were determined colorimetrically using Cormay-Mg and Cormay-Ca lits. Mg and Ca concentration levels were reduced in-patients with alcoholic cirrhosis compared to controls.


  6/105

  Tytuł oryginału: Mechanizm działania i funkcje oksytocyny w cyklu płciowym.
  Tytuł angielski: The mechanizm of action and the role of oxytocin in the oestrous cycle.
  Autorzy: Franczak Anita, Kotwica Genowefa
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.237-255, il., bibliogr. 85 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Oksytocyna uczestniczy w regulacji cyklu płciowego. W pracy przedstawiono syntezę hormonu w różnych narządach organizmu samicy oraz opisano budowę receptora oksytocyny. Scharakteryzowano czynniki wpływające na biosyntezę oraz zmiany gęstości receptorów oksytocyny w tkankach układu rodnego podczas cuklu płciowego. Szczegółowo opisano udział oksytocyny w regulacji procesu luteolizy z uwzględnieniem różnic gatunkowych u owiec, krów i świń. Przedstawiono wpływ oksytocyny na steroidogenezę w jajniku na kurczliwość macicy i jajowodów.

  Streszczenie angielskie: Oxytocin participates in the regulation of the oestrous cycle. The biosynthesis of hormone by different organs in females and structure of oxytocin receptor were described. The factors which regulate the biosynthesis and concentrations of oxytocin receptors in the tissues in the oestrous cycle were presented. It was shown the role of oxytocin during luteolysis in sheep, cows and sows. The influence of oxytocin on ovarian steroidogenesis and motility of uterus and oviduct was also presented.


  7/105

  Tytuł oryginału: Powikłania po chirurgicznej ekstrakcji dolnego zęba mądrości a wiek chorego.
  Autorzy: Kotulski Sebastian, Panaś Maria, Stypułkowska Jadwiga, Solska-Kuczerek Aleksandra
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.42-45, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie na podstawie własnego materiału klinicznego powikłań występujących po ekstrakcjach chirurgicznych trzecich trzonowców w żuchwie ze szczególnym uwzględnieniem ich zależności od wieku pacjenta. Analizie poddano powikłania po chirurgicznym usunięciu 153 zębów dolnych mądrości u 137 pacjentów (88 kobiet i 49 mężczyzn, średnia wieku 28 lat) leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od października 1996 do września 1998 roku. Przeprowadzona analiza dowiodła, że częstość poszczególnych powikłań jest różna w różnych grupach wiekowych. Szczękościsk występował np. u 43 proc. pacjentów młodocianych, a tylko u 9 proc. starszych. Zapalenie ropne zębodołu natomiast było częstsze u pacjentów starszych (18 proc.), podczas gdy u młodszych stanowiło 5 proc. Wyniki obserwacji własnych są zbieżne z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the author's own clinical material, was to describe complications arising from surgical removal of mandibular third molars with particular reference to their dependence on patient age. Complications after surgical removal of 153 lower wisdom teeth in 137 patients (88 females and 49 males, mean age 28 years) were analysed. These patients were treated at the Department of Oral Surgery of the Dental Institute, Collegium Medicum. The Jagiellonian University, during the period October 1996 to September 1998. The study showed that the frequency of particular complications varies according to various age groups. Trismus occured, for example, in 43 p.c. of youths and only in 9 p.c. of older patients. Purulous inflammation of the alveolus was, however, more frequent in older patients (18 p.c.) whilst in younger ones it was 5 p.c. The results of personal observations are analogous to those found in the literature.


  8/105

  Tytuł oryginału: Śluzak prawego i lewego przedsionka (dwustronny).
  Tytuł angielski: Biatrial myxoma - a case report.
  Autorzy: Dyk Wojciech, Michałek Piotr, Kuśmierczyk Mariusz, Kotliński Krzysztof, Hołdrowicz Michał
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.325-326, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny ze śluzakiem prawego i lewego przedsionka. Głównymi dolegliwościami chorego była duszność przy niewielkich wysiłkach i zasłbnięcia. Śluzak został rozpoznany w badaniu echokardiograficznym. Omówiono przebieg leczenia operacyjnego chorego.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55-year-old male with pulmonary emphysema, dyspnea and recurrent syncope is presented. A biatrial myxoma was diagnosed by echocardiography. The patient underwent successful surgical operation in extracorporeal circulation.


  9/105

  Tytuł oryginału: Level of antithrombin III, protein C, protein S and other selected parameters of coagulation and fibrinolysis in the blood of the patietns with recurrent deep venous thrombosis.
  Autorzy: Świątkiewicz Andrzej, Jurkowski Piotr, Kotschy Maria, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR263-CR268, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Thrombophilia is caused mainly by disturbances of hemostasis involving excessive coagulation system activation, reduction of anticoagulation system (antithrombin III, protien C, protien S, RAPC) or fibrinolytic activity. Material/Methods: In 34 young patietns (aged 40 years) with recurrent deep venous thrombosis ( 2 incidents) the activity of antithrombin III, protien C, S, platelet count, adhesion and aggregation, APTT, stipven-kephalin, prothrombin time and INR were investigated. Fibrinogen, factor XIII, ELT, FDP, Ag t-PA levels, antigen concentration and PAI-1 activity were determined. Patietns with idiopathic DVT, after elimination of most important thromboembolism risk factors, were qualified for the study. DVT was confirmed in all patients by phlebography, plethysmography and ultrasonography. Results were compared with a group of 54 healthy controls. Results: In almost 50 p.c. of patients with recurrent DVT (15/34) decrease of at least one plasma coagluation inhibitor (AT III, PC, PS) level was observed. In the patient group (with AT III and/or PC and/or PS decrease) statistically significant reduction of kaolin-kephalin time in comparison with controls was observed (ŕ 0.01). Analysis of fibrinolysis system demosntrated significant factor XIII level decrease (to 58.3 p.c.), fibrinogen level increase, ELT prolongation, and fibrinogen and fibrin degradation product increase in comparison with controls. THe patients demonstrated 3-fold higher t-PA antigen level (13.1 ng/ml, ŕ 0.0001) and over 3-fold higher PAI-1 activity (26.7 AU/ml, ŕ 0.001) than healthy controls...


  10/105

  Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w warzywach i owocach z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead in vegetables and fruits from the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano stężenie chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w 8 gatunkach warzyw i 5 gatunkach owoców z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono większe zawartości badanych pierwiastków w porównaniu z ich ilością w warzywach i owocach z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: Contents of chromium, zinc, copper, nickel, cadmoim and lead vegetables and fruits collected in the region affected by dust and smoke emitted by the Stalowa Wola Steel Works and Power Station was assessed by AAS in 8 vegetable and 5 fruit species. At the same time, these elements were determined, as a reference, in the same vegetable and fruit species grown in the areas remote from industrial centres. The contents of these trace elements werte higher in all vegetable and fruit samples collected from the area of the industrial emission than in the control samples. Mean chromium content of the vegetables from the Stalowa Wola region was 0.142 mg/kg (control 0.083 mg/kg) while the corresponding values for the fruits were 0.096 mg/kg (control 0.060 mg/kg). The respective values for the other elements were; vegetable Zn 4.02 mg/kg (control 3.76 mg/kg), fruit Zn 1.68 mg/kg (control 1.29 mg/kg; vegetable Cu 0.89 mg/kg (control 0.61 mg/kg), fruit Cu 0.89 mg/kg 9control 0.52 mg/kg); vegetable Ni 0.170 mg/kg (control 0.129 mg/kg), fruit Ni 0.127 mg/kg (control 0.082 mg/kg); vegetable Cd 0.028 mg/kg (control 0.016 mg/kg), fruit Cd 0.015 mg/kg (control 0.01 mg/kg); vegetable Pb 0.163 mg/kg (control 0.102 mg/kg), fruit Pb 0.124 mg/kg (control 0.107 mg/kg).


  11/105

  Tytuł oryginału: Miedź, cynk mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła.
  Tytuł angielski: Copper, zinc, manganese and iron in Polish poultry, pork, bovine meat and meat products.
  Autorzy: Kot Andrzej, Zaręba Stanisław, Wyszogrodzka-Koma Lucyna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • Świnie
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych krajowych produktach mięsnych, drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz oszacowano, w jakim stopniu produkty te pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki u dorosłych i młodzieży w wieku rozwojowym. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości badanych metali w zależności od rodzaju zwierząt i badanego elementu tuszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the meat and meat products in relation to the kind of meat and its origin. The concentrations of the metals wewre determined in: chicken, duck, turkey, pork and bovine meat; chicken and turkey livers, hearts and stomachs; (minced poultry ham; frankfarters; turkey sirloin and ham; pork ham and becon; Krakowska, Podlaska sausages; Italian and black headcheese). The samples were collected in the Lublin and Cracow regions. The determinations were performed by ASA after dry mineralisation at 400řC. The average Cu concentrations were: 0.46 to 0.88 mg/kg in poultry, 0.62 to 0.77 mg/kg in pork, and 0.62 to 0.74 mg/kg in beef. The average Zn levels were; 5.84 to 27.58 mg/kg, 25.00 mg/kg, and 39.43 mg/kg, respectively. Mn concentrations were: 0.30 to 0.48 mg/kg, 0.16 mg/kg, and 0.15 mg/kg, respectively. Poultry Fe content ranged from 4.43 to 28.05 mg/kg. The pork meat contained 13.00 mg/kg iron, while the respective value for the beef meat was 0.33 mg/kg. The poultry giblets contained: 0.92 to 4.09 mg/kg Cu, 22.11 to 34.05 mg/kg Zn, 0.61 to 3.79 mg/kg Mn and 24.98 to 115.97 mg/kg Fe. The levels of those elements in pork hasiets were: 4.38 (liver), 7.50 (kidney) mg/kg Cu; 29.02 (kidney), 44.77 (liver) mg/kg Zn; 1.33 (kidney), 2.41 (liver) mg/kg MN; 63.38 (kidney), 279.87 mg/kg (liver) Fe. The beef hasiets contained: 3.08 (kidney), 17.36 (liver) mg/kg Cu; 23.94 (kidney), 35.94 (liver) mg/kg Zn; 0.94 (kidney) 2.27 (liver) mg/kg Mn; and 62.07 (kidney), 142.81 (liver) mg/kg Fe. The cured poultry products contained: 0.46...


  12/105

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentów z celiakią przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.
  Tytuł angielski: Comparison of selected parameters of the fibrynolytic system in patients with coeliac disease complying and not complying with a gluten-free diet.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Krenska-Wiącek Anna, Kulwas Arleta, Kotschy Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wybranych parametrów układu fibrynolizy u dzieci i młodych dorosłych z celiakią w zależności od rodzaju stosowanej diety. Badaniami objęto 69 dzieci i młodych dorosłych w wieku od 10 do 25 lat z celiakią rozpoznaną zgodnie z kryteriami ESPGHAN zakwalifikowanych do grpu I (35 pacjentów przestrzegających dietę bezglutenową) lub II (34 pacjentów nie przestrzegających diety bezglutenowej). W osoczu krwi wszystkich pacjentów oznaczono: stężenie antygenu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA Ag), inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-I), plazminogenu, ŕz-antyplazminy, ŕ1-antytrypsyny, kompleksów plazminu-ŕ2-antyplazmina (PAP), fibrynogenu, D-dimerów. Średnie wartości większości badanych parametrów mieściły się w granicach normy, jedynie stężenie fibrynogenu i PAP u pacjentów z grupy I było nieco obniżone, jednak podobnie niskie jak u chorych z grupy II. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic średnich poziomów tPA Ag, PAI-I, plazminogenu, D-dimerów, ŕ1-antytrypsyny u pacjentów z bou grup. Różnice stężeń ŕ2-antyplazminy, PAP i fiberynogenu były istotne statystycznie, ale u wszystkich badanych znajdowały się na dolnych granicach normy lub nieco poniżej normy. Wnioski: U pacjentów z celiakią nie obserwuje się upośledzenia funkcji wątroby w zakresie syntezy czynników układu fibrynolizy ani aktywacji układu fibrynolizy. Rodzaj stosowanej diety u dzieci z celiakią nie wpływa znacząco na układ fibrynolizy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the selected parameters of the fibrinolytic system in children and young adults with coeliac disease on the different kind of the diet. The study included 69 children and young adults aged 10 to 25 years (44M, 25F) with coeliac disease diagnosed during the childhood according to ESPG:HAN criteria divided into 2 groups: Group I (35 children on the strict gluten-free diet) and roup II (34 children on unrestricted gluten-free-diet). In paltel-poor plasma obtained from all patients selected fibrinolytic parameters were determined: tissue plasminogen activator antigen level (tPA Ag), plasminogen activator inhibitor I level (PAI-I), plasminogen activity, ŕ2-antiplasmin activity, ŕ1-antitripsin level, plasmin-ŕ2-antiplasmin complex level (PAP), fibrinogen level and D-dimer level. medium levels of the most of the fibrinolytic parametrs in both gourps were within normal range, excluded fibrinogen and PAP level, which were decreased in group I, but similar low to group II. No significant differences between medium levels of tPA Ag, PAI-I, plasminogen, D-dimer and ŕ1-antigripsin in two analysed group were found. Differences between medium level of ŕ2-antiplasmin, PAP and fibrinogen in group I and II were statistically significant, but in both gourps were at the upper normal range. Conclusion. In children with coeliac disease liver function of the synthesis of the fibrinolytic proteins was not impaired and no activation of the fibrinolytic systemwas observed. The influence on the kind of the diet on the fibrinolytic parameters was not confirmed.


  13/105

  Tytuł oryginału: Pierwsze Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym".
  Tytuł angielski: The First Katowice Saminar: Advances in nephrolgoy and hypertension.
  Autorzy: Kotulska Anna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.309-310 - 1 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  14/105

  Tytuł oryginału: Przedchorobowe cechy schizoidii i schizotypii a obraz kliniczny i przebieg schizofrenii o wczesnym początku.
  Tytuł angielski: Premorbid schizoid-schizotypal traits and early-onset schizophrenia course and symptoms.
  Autorzy: Kotlicka-Antczak Magdalena, Gmitrowicz Agnieszka, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie związków pomiędzy występowaniem w okresie przedchorobowym cech schizoidii i schizotypii a symptomatologią i przebiegiem schizofrenii o początku w okresie młodzińczym. Retrospektywnie zbadano występowanie cech schizoidii/schizotypii w okresie przedchorobowym u 50 chorych z rozpoznaniem schizofrenii wg DSM-IV (średni wiek - 20,2 ń 2,74 roku; średni wiek zachorowania - 16,4 ń 1,81 roku; średni czas trwania choroby - 47,76 ń 7,57 miesiąca) oraz 30 osób zdrowych (średni wiek - 19,1 ń 2,46 roku). Oceny tej dokonano przy pomocy Skali do Oceny Przedchorobowych Cech Schizoidii i Schizotypii wg A. Foerster - PSST. Przebieg schizofrenii oceniono na podstawie analizy dokumentacji medycznej oraz standaryzowanego wywiadu. Chorzy o przewlekłym przebiegu choroby z przewagą objawów negatywnych istotnie częściej niż chorzy na schizofrenię z dominującymi objawami pozytywnymi oraz osoby zdrowe przejawiali cechy schizoidalno-schizotypowe na wiele lat (od okresu dzieciństwa) przed wystąpieniem objawow choroby. Występowanie tych cech w okresie przedchorobowym wśród chorych z przewagą objawow pozytywnych było podobne jak u osób zdrowych. Wyniki wskazują, że występowanie przedchorobowych cech schizoidalno-schizotypowych jest charakterystyczne jedynie dla części zaburzeń schizofrenicnych i sugerują niejednolitość patogenetyczną tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at establishing the correlation between premorbid schizoid-schizotypal traits and symtomatology and course of early-onset schizophrenia. Retrospectively examined were premorbid schizoid-schizotypal traits in 50 schizophrenic patients acc. to DSM-IV (average age - 20.2 ń 2.74 tears; average age og the disease onset - 16.4 ń 1.81 years; average duration of the disease - 46.76 ń 7.57 months) and 30 healthy subjects (average age - 19.1 ń 2.46 years). This assesment was made using the PSST, i.e. the Scale for Assessment of Premorbid Schizoid and Schizotypal Traits according to A. Foerster. The course of schizophrenia was evaluated by an analysis of medical documentation and standarized interview. patients with chronic course of the disease with predominant negative symptoms significantly more frequently than those with positive symptoms and healthy subjects exhibited schizoid-schizotypal traits many years (from childhood) before the symptoms occurred. The premorbid prevalence of those traits in patients with predominant positive symptoms was similar to that in healthy subjects. The results indicate that the occurrence of schizoid-schizotypal traits is characteristic only for a part of schizophrenic disorders and imply the pathogenetic non-uniformity of those disorders.


  15/105

  Tytuł oryginału: Nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych w materiale I Kliniki Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie.
  Tytuł angielski: The diagnostic and therapeutic management in pregnant women with neoplasms of the reproductive organs.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Morawska Dorota, Kotarski Jan, Źrubek Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.243-246, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy była ocena sposobu postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadkach stwierdzenia guza narządu płciowego u kobiet ciężarnych leczonych w I Klinice Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie. Retrospektywnej analizie poddaliśmy 9 pacjentek leczonych w naszej klinice w latach 1990-2000, u których stwierdzono nowotwory narządu płciowego współistniejące z ciążą. Ocenialiśmy lokalizację, typ histologiczny nowotworu, rodzaj zabiegu operacyjnego oraz wyniki leczenia. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz naszych obserwacji wynika, że mimo iż nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych występują rzadko, to wymagają precyzyjnego ustalenia wskazań od zabiegu operacyjnego poprzedzonych wnikliwą diagnostyką. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków nie zmieniła się istotnie, jeśli operacja była przeprowadzona przed 23 tygodniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was the evaluation of the way of diagnostic and therapeutic management in case of neoplasm of the reproductive organ in pregnant women treated in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin. Material and methods. In the years 1990-2000 in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin, 3556 operations were performed. In 9 cases the operations were carried out because of the neoplasm of the reproductive organ diagnosed in the course of pregnancy. In 8 cases, pregnant women with tumors in the pelvis minor were operated on and in 6 cases benign ovary neoplsms were stated. Results. In one patient, extraperitoneal tumor coming out from the region of the sacral bone was diagnosed. In one case the patient in the 16th week of pregnancy was operated on and she had 10 cm in diameter myoma enucleated. The myoma was localized on the anterior uterus wall. In patient in the 33rd week of pregnacny with the diagnosed cervical carcinoma of the 2nd degree, diagnosed on the basis of histopathological examination, Caesarian section and Meigs opeation were performed. In all operated patients tocolysis was employed. In one case there was a miscarriage in the 16th week of pregnancy following the myoma enucleation. The postoperative course in the remaining women was uncomplicated and pregnancies ended with the delivery of healthy infant.


  16/105

  Tytuł oryginału: Plasma membrane translocation of phosphatidylserine in human spermatozoa.
  Autorzy: Kotwicka M[ałgorzata], Jendraszak M., Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.111-112, il., bibliogr. 11 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to examine the phosphatidylserine translocation in human spermatozoa membrane during capacitation. Material consisted of human semen from normozoospermc men. Spermatozoa were stained with fluorescein-labelled annexin V. The presence and distribution of annexin V binding sites were analysed using the fluorescence micoroscope. Within first 60 min after ejaculation, 5 - 39 proc. viable annexin V-positive spermatozoa were detected. The annexin V binding sites were found mainl in the midpiece. After 4 to 8 h of incubation of spermatozoa in capacitation medium (BMI), the number of cells positively stained with annexin V increased. After capacitation, the localisations of phosphatidylserine was changed and the annexin V binding sites were found also in the acrosomal region but never in the equatorial area. The process of the phosphatidylserine translocation observed during our experiments may reflect changes of the plasma membrane occurring during capacitation or, less likely, apoptosis of spermatozoa.


  17/105

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of androgen receptors in testicular cells of mice with mosaic mutation.
  Autorzy: Kowal M., Kotula-Balak M., Styrna J., Bilińska B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.161-162, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mice with mosaic mutation could be one of the models of human Menkes disease, which is associated with abnormal cooper metaolism. The aim of the present study was to localize androgen receptors (ARs) in the testes by means of immunohistochemistry. AR expression was observed in the nuclei of all somatic cells such as Leydig cells. Sertoli cells, and peitubular cells in sections from testes of control and mosaic mutant males. In the latter, very strong immunoreactivity for ARas well as higher levels of steroid hormones in homogenates were noticed in comparison to control mice. No positive immuoreaction for ARs was seen in control sections incubated without the primary antibody.


  18/105

  Tytuł oryginału: Temperature dependent hysteresis-like changes of motility parameters in hyman spermatozoa.
  Autorzy: Warchoł W[ojciech], Kotwicka M[ałgorzata]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.167-168, il., bibliogr. 5 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: We studied the imapct of temperture changes on selected parameters of normozoospermic spermatozoa motility. The examinations were carried out in the temperature range of 11řC to 21řC both during cooling and heating. We found that a phenomenon of hysteresis, i.e. alternate means of changes in velocity straight linear and lateral head displacement was obtained both at cooling and at heating. This phenomenon was not found for other parameters examined.


  19/105

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego.
  Tytuł angielski: Effects of voice emission training on the improvement in voice organ function among students attending the college for teachers.
  Autorzy: Śliwińska-Kowalska Mariola, Fiszer Marta, Kotyło Piotr, Ziatkowska Emilia, Stępowska Maja, Niebudek-Bogusz Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.229-232, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z przyczyn częstych chorób narządu głosu u nauczycieli jest brak opanowania prawidłowych technik emisji głosu. Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń logopedycznych na poprawę parametrów głosowych i stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczcielskiego. Badaniami objęto 48 studentek, które zgłaszały występowanie zaburzeń głosu po wysiłku głosowym. U wszystkich osób, przed wprowadzeniem programu ćwiczeń logopedycznych i po jego zakończeniu, wykonywano badanie ankietowe, foniatryczne i wideostroboskopowe. Ćwiczenia logopedyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi dotyczącymi anatomii i fizjologii narządu głosu oraz higieny pracy głosem. W wyniku 2-3 miesięcznej pracy z logopedą u większości osób wystąpiła poprawa parametrów głosowych oraz stanu narządu głosu. Stwierdzono istotne wydłużenie czasu fonacji oraz poszerzenie zakresu częstotliwości mowy, a także zmniejszenie lub ustąpienie "miękkich" guzków śpiewaczych. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowany program nauki emisji głosu istotnie poprawia jego jakość, a także pozwala na skuteczne leczenie już istniejących zaburzeń czynnościowych krtani.

  Streszczenie angielskie: One of the major causes of feequent voice disorders in teachers is incorrect vocal emission technique. The aim of the study was to assess the effect of logopedic training on voice emission parameters and vocal organ disorders in students attending the college for teachers. The study group comprised 45 female students who experienced vocal abnormalities after excessive vocal effort. Questionnaire surveys, phoniatric and videostroboscopic examinations were performed in all subject before starting and after completing the logopedic training. The training was preceded by a theoretical seminar on voice organ anatomy, physiology, and hygiene. The logopedic training lasting two-three months contributed to the improvement in voice characteristics and the condition of voice organ in the majority of students, as well as in phoniatric parameters, including the increase in the maximum phonation time, the frequency range of voice, the reduction of the glottal insufficiency and the elimination of "soft" vocal nodules. The results of the study indicate that the implemented voice emission improved significantly voice quality and allowed for providing an efficient therapy of already existing functional disorders of the larynx.


  20/105

  Tytuł oryginału: Przydatność bakteriologicznych badań posiewu z ucha w diagnostyce i terapii infekcji Enterococcus faecalis u noworodków.
  Tytuł angielski: Usefulness of bacteriological ear culture in diagnosis and therapy of the neonatal E. faecalis infections.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Reinholtz-Jaskólska Małgorzata, Kot Anna, Stankiewicz Dorota, Król Marzenna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.73-77, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności między częstością występowania infekcji u noworodków i obecnością czynników ryzyka infekcyjengo ze strony matki a wzrostem Enterococcus faecalis w badaniu bakteriologicznym wymazu z ucha. Badany materiał stanowiło 220 donoszonych noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1991-2001, u których w badaniu mikrobiologicznym posiewu z ucha pobranym bespośrednio po urodzeniu wyizolowano E. faecalis. U 108 (49,1 proc.) noworodków wystąpiły objawy infekcji o ciężkim (21,3 proc. - 23 przyp.), średnio - ciężkim (25,9 proc. - 28 przyp.) lub łagodnym (52,7 proc. - 57 przyp.) przebiegu klinicznym. Bakteriemię stwierdzono u 7 (6,5 proc.) leczonych dzieci. Obecność czynników ryzyka infekcji ze strony matki stwierdzono u 59 proc. badanych. 51 proc. noworodków skolonizowanych bakterią E. faecalis w chwili urodzenia nie miało żadnych objawów klinicznych i laboratoryjnych infekcji. Wykazano istotną zależność między zachorowalnością noworodków i stopniem ciężkości przebiegu zakażenia a bardzo obfitym wzrostem E. faecalis w posiewie z ucha. Wszystkie izolowane szczepy E. faecalis wrażliwe były na penicylinę G i ampicilinę, w 37 proc. przypadków stwierdzono występowanie szczepów opornych na gentamycynę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the correlation between occurrence of infections in newborns, the presence of maternal risk factors for infection, and growth of Enterococcus faecalis in the bacteriological culture from ears. The study group consisted of 220 full-term newborns born at Clinics of Obstetrics and Gynecology in the years 1999-2001, in whom bacterial swab from the ear collected at birth showed growth of E. faecalis. In 108 (49,1) newborns the course of the disease was heavy (21,3 p.c. - 23 causes), middle (25,9 p.c. - 28 causes), or mild (52,7 p.c. - 57 causes). Enterococcal bacteriemia was confirmed in 7 treated children. The presence of maternal risk factors for infection was confirmed in 59 p.c. of causes. 51 p.c. of newborns colonized with Enterococcus faecalis at birth, had no clinical and laoratory signs of infection. Significant correlation between incidence of the disease, the course of it (heavy, middle or mild) and abundant bacterial growth from the ear swab at birth were found. All the isolated strains of Enterococcus faecalis were susceptible to ampicillin and penicillin G, in 37 p.c. resistnace to gentamicin was confirmed.


  21/105

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 1: Changes of arterial and venous pH in maternal and fetal blood.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Rogowska Wanda, Morawska Dorota, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.653-657, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Dokonano 7 perfuzji zrazików łożysk ludzkich metoda Schneidera w modyfikacji Millera. Eksperymenty przeprowadzono z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 min. Pomiary pH tętniczego i żylnego w krążeniu płodowym oraz matczynym wykonywano 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 minucie eksperymentu. Nie wykazano różnic statystycznych pomiędzy wartościami pH zarówno pomiędzy płodowym jak i matczynym krążeniem tętniczym i żylnym w czasie trwania perfuzji. Na tej podstawie można przyjąć, że zastosowana metoda może być użyteczna także dla oceny innych parametrów płynu perfuzyjnego i wdrożona do dalszych badań eksperymentalnych.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. Assessment of arterial and venous pH in maternal and fetal blood was performed. There were no statistically significant differencies between obtained parameters throughot the experiment. The results of this study point to the conclusion that the method can be used for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  22/105

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  23/105

  Tytuł oryginału: Cytologiczna ocena nabłonka pochwy wytworzonej metodą Vecchiettiego u pacjentki z podwójną szczątkową macicą.
  Tytuł angielski: A cytohormonal assessment of the epitehlium of the neovagina created by modification of Vecchietti's procedure in patient with couble remains uterus.
  Autorzy: Daniłoś J., Stachowicz N., Morawska D., Łopucka M., Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.51-52, bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Mayera-Rokitanskiego-Kstnera (MRK) charakteryzuje się wrodzonym brakiem pochwy i macicy, obaecnością prawidłowych jajowodów i jajników oraz zewnętrznych narządów płciowych. Jedną z najczęściej obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu tego zespołu jest modyfikacja laparoskopowa metodą Vecchettiego. Metoda ta została zastosowana u 29-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem MRK i podwójną szczątkową macicą. Po 4 tyg. od zabiegu oceniono rozmazy cytohormonalne oraz poziom hormonów płciowych w surowicy krwi. Zastosowana metoda stwarza po operacji warunki anatomiczne najbardziej zbliżone do naturalnych. Ściany wytworzonej tą metodą pochwy są pokryte prawidłowym nabłonkiem reagującym na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety.

  Streszczenie angielskie: Mayer-Rokitansky-Kstner syndrom (MRK) is charaacterized by congenital vaginal and uterine aplasia with regular oviducts and ovaries as well as regular external genitals. Laparoscopic modyfication of Vecchietti's method is one of the most commonly used surgical treatments. In our Department we used this method while operating on a 29-year old patient with undeveloped duble uterus and MRK syndrom. Four weeks aafter the surgery we examined cytohormonal smears and sex hormone levels in blood serum. The implemented method results in close to natural anatomic structures in operated women. Neovaginal walls are covered with regular epithelium which responds to hormonal changes in the woman organism.


  24/105

  Tytuł oryginału: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej - perspektywy ich wykorzystania w medycynie.
  Tytuł angielski: Extracellular matrix metalloproteinases - perspectives of their use in medicine.
  Autorzy: Kotulska-Wolwender Katarzyna, Larysz-Brysz Magdalena, Fus Zbigniew, Korczyńska Izabela, Górka Dariusz, Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.463-471, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia przemiany macierzy pozakomorkowej leżą u podstaw wielu schorzeń człowieka. Szczególną role w utrzymaniu wlaściwych proporcji między degradacją i odnową substancji podstawowej tkanek przypisuje sie metaloproteinazom (MMP). Jest to grupa enzymów zdolnych do trawienia niemal wszystkich składników macierzy pozakomorkowej. Zmiany w aktywności metaloproteinaz zaobserwowano w różnych chorobach zapalnych, degeneracyjnych oraz w procesie nowotworzenia. Autorzy podjęli próbę przedstawienia aktualnych poglądów na udział tej grupy enzymów w fizjologii i patologii człowieka oraz potencjalnych możliwości wykorzystania metaloproteinaz w medycynie.

  Streszczenie angielskie: Extracellular matrix turnover disturbnces are implicated in many human diseases. matrix Metalloproteinases (MMP) are belived to play a pivotal role in maintaining the intricate balance between extracellular matrix synthesis and degradiation. These enzymes are active in the cleavage of many matrix proteins. There is evidence that matrix metalloproteinases activity changes in many pathological conditions, including inflammatory and degenerative disorders as well as tumour progression and metastases. This review focuses on the recent view on physiological and pathological function of MMPs. Authors aimed also to show the putative role of matrix metalloproteinases as a diagnostic tool in future medicine.


  25/105

  Tytuł oryginału: Ifosfamide and vinorelbine with G-CSF support-chemotherapy protocol is effective in relapse of Hodgkin's disease.
  Tytuł polski: Ifosfamid i vinorelbina z czynnikiem wzrostu G-CSF - schemat skuteczny w leczeniu chorych ze wznową chłoniaka Hodgkina.
  Autorzy: Lemieszek Andrzej, Wójcik Elżbieta, Załuski Jerzy, Forszczyńska Małgorzata, Kotlińska-Lemieszek Aleksandra
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.208-211, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności i toksyczności ratunkowego schematu chemioterapii, składającej się z ifosfamidu i vinorelbiny, u pacjentów z ziarnicą złośliwą. Schemat ten został przedstawiony przez V. Bonfante i wsp. z Narodowego Instytutu Nowotworów w Mediolanie, na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w 1997 r. Materiał i metoda. Badaniem objęto 15 pacjentów, którzy charakteryzowali się co najmniej II stopniem zaawansowania procesu ziarniczego, w większości ze wczesną wznową. U większości pacjentów stwierdzono umiejscowienie poza węzłowe i w 10 przypadkach chorzy byli po przynajmniej trzech rzutaach leczenia cytostatykami. Schemat leczenia: ifosfamid 3 g/mý/dobę w 8 godzinnym wlewie przez 4 dni; uromitexan 3 g/mý/dobę w 3 dawkach podzielonych przez 4 dni; vinorelbina 25 mg/mý 1. i 5. dnia; czynnik wzrostu G-CSF profilaktycznei w dawce standardowej of 8. do 14. dnia cyklu; kursy powtarzane co 21 dni. Rezultaty. W wyniku zastosowania powyższego schematu chemioterpii u 6 chorych uzyskano całkowitą remisję, u dalszych 6 chorych - częściową remisję, u 2 - stabilizację procesu, a u 1 - progresję. W grupie pacjentów z całkowitą remisją w 3 przypadkach wykonano przeszczep autologicznych komórek macierzystych z krwi obwodowej. Toksyczność leczenia można ocenić jako średnią. Najczęściej występowały niedokrwistość, neurotoksyczność, wymioty, neutropenia i małopłytkowość. Wyniki, uzyskane w tak wyselekcjonowanej grupie chorych, można uznać za dobre.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to evaluate the efficacy and toxicity of a salvage chemotherapy protocol of ifosfamide and vinorelbine in patients with Hodgkin's disease. The protocol had been originally propose dby V. Bonfante et al. of Instituto Nazionale Tumori of Milan at the sesssion of American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 1997. Material and method. The study group consisted of 15 patients with, at least, stage II of Hodgkin's disease, most of them with early relapse. The majority of patients had exatranodal involvement and 10 patients had at least three regimens of chemotherapy before. Treatment protocol. Ifosfamide 3 g/mý/day in an 8-hour intravenous infusion for 4 days; uromitexan 3 g/mý in 3 divided doses for 4 days; vinorelbine 25 mg/mý on day 1 and day 5; G-CSF support in a standard dose from day 8 to day 14 of the cycle; chemotherapy cycles were repeated every 21 days. Results. The outlined protocol yelded complete remission in 6 patients, partial remission in 6 patients, stabilisation of the disease process in 2 patients and disease progression in 1 patient. In the complete remission group 3 pateints had autologous stem cell transplantation. Treatment toxicity was considered average. The most common side effects included anaemia, neurotxicity), vomiting, neutropenia and thrombocytopenia. The results of the treatment protocol applied in the pre-selected group of patients may be considered good.


  26/105

  Tytuł oryginału: Post-traumatic plasminogenesis in intraarticular exudate in the knee joint.
  Autorzy: Rość Danuta, Powierza Wojciech, Zastawna Ewa, Drewniak Wanda, Michalski Arkadiusz, Kotschy Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR371-CR378, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intraarticular exudate, observed in the knee joint a few weeks after a traumatic incident, is on of post-traumatic complications. Evacuation of the exudate prevents damage of the articular cartilage bay the fluid possessing potent proteolytic properties. In view of the lack of data concerning the role of the fibrinolysis system in proteolytic destructive processes induced by the exudate, the aim of the study was to find out whether plasmin is present in the post-plasmatic intraarticular exudate and whether it is generated in connection with excessive plasminogen activator levels or deficiency of plasminogen activator inhibitors in the synovial fluid. 55 patients (mean age 356. l), with history of knee joint traumas and exudate appearing in the joint at least 3 weeks post-traumatically. The patients and 30 healthy controls were subjected to the following tests of the synovial fluid and plasma: the levels of tissue plasminogen activator, type 1 plasminogen activator inhibitor, plasmin-alpha2-antiplasmin complexes, fibrinogen and von Willebrand factor antigen, the activity of urokinase plasminogen activator, prekalikrein, alpha-2-antiplasmin, C1 inhibitor, type 1 plasminogen activator inhibitor, euglobulin clot lysis time. The patient's plasma demonstrated significantly higher levels of fibrinogen and PAP complexes, and decreased u-PA activity in comparison in that obtained from the controls. Significantly higher levels of PAP complexes and u-PA antigen were found in the exudate than in the patients' plasma. Local, intraarticular plasmin generation, probably u-PA-dependent, occurs in knee joint exudate. Plasminogen activator inhibitors are probable not very closely associated with increased intraarticular plasminogenesis.


  27/105

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  28/105

  Tytuł oryginału: XI Kongres Europejski Towarzystwa Psychiatrycznego (Association of European Psychiatrists - APA), 4-8 maja 2002r., Sztokholm.
  Opracowanie edytorskie: Kotlicka-Antczak Magdalena (Oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.175, il. - 11 Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Psychiatria europejska - nauka i humanizm w opiece zdrowotnej Sztokholm 04-08.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/105

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  30/105

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca w zespole Turnera.
  Tytuł angielski: Congenital heart defects in Turner's syndrome.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata, Kotowska Aneta, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.389-394, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy rodzju wad serca występujących u 15 dzieci z zespołem Turnera. Najczęstszą z nich było zwężenie cieśni aorty (CoA) stwierdzone u 10 pacjentek, a następnie wady zastawki aortalnej występujące u 5 badanych, współistniejące w 3 przypadkach ze zwężeniem cieśni aorty. U pozostałych 3 dziewcząt rozpoznano wady przeciekowe. Analizując rodzaj wad serca w zależności od kariotypu, stwierdzono, że najczęściej występowały one u dziewcząt z kariotypem 45XO. Wśród 11 dzieci z tym kariotypem u 8 występowała CoA, u 4 dwupłatkowa zastawka aortalna, współistniejaca u 3 z nich z CoA, a u 2 pozostałych dzieci stwierdzono częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. Mozaikowatość kariotypu występowała u 4 dzieci. U 6 z 8 pacjentek operowanych z powodu CaA nadciśnienie tętnicze wymagające leczenia farmakologicznego utrzymywało się nadal, pomimo dobrego efektu hemodynamicznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the cardiovascular abnormalities encountered in 15 children with Turner's syndrome. The most common congenital heart deffects were aortic coarctation, found in 10 patients, and aortic valve disease, found in 5 girls. Abnormalities of the aortic valve in 3 patients were connected with concomitant aortic coarctation. Other malformations with cardiac shunt were present in the 3 other patients an assessment of the connection between karyotype and the type of congenital heart defects was made and it was found that cardiovascular abnormalities were most frequently associated with karyotype 45XO. This karyotype was found in 11 children. In 8 of them aortic coarctation was present and in 4, bicuspid aortic valve. In 3 of 4 patients with bicuspid aortic valve, aortic coarctation was also found. In 2 children, atrioventricular canal was observed. The karyotype mosaicism was found in 4 children. In 6 of 8 girls who were operated because of aortic coarctation, arterial hypertension that had to be treated pharmacologically was observed despite a good results of the operation.


  31/105

  Tytuł oryginału: Ostre zatrucia w Polsce w latach 1997 - 1999. Analiza danych zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej.
  Tytuł angielski: Acute poisonings in Poland during the period 1997 - 1999. An analysis of files from the National Poison Information Centre.
  Autorzy: Kotwica Małgorzata, Rogaczewska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.318-324, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy analizie poddano dane uzyskane z polskich regonalnych ośrodków toksykologicznych (Gdańsk, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Sosnowiec, Warszawa, Wrocław) dotyczące pacjentów hospitalizowanych w latach 1997 - 1999 w tych ośrodkach oraz pacjentów konsultowanych przez lekarzy w/w ośrodków toksykologicznych, a leczonych w innych szpitalach. Analiza wykazała, że najczęstszą przyczyną zatruć były zatrucia lekami (ponad 45 proc. wszystkich zatruć). Następne (w kolejności wymienionej poniżej) były zatrucia: alkoholami (prawie 17,6 proc.), gazami (w tym głównie tlenkiem węgla - ok. 5,3 proc.), pestycydami (prawie 4,5 proc.), substancjami narkotycznymi lub odurzającymi (ok. 4,2 proc.) oraz rozpuszczalnikami organicznymi (ponad 4 proc. ogółu zatruć). Prawie 36 proc. zaruć stanowiły zatrucia samobójcze, zatrucia przypadkowe - ponad 25 proc., nadużycie lub nadużycie w przebiegu uzależnienia - ponad 23 proc., zatrucia w wyniku awarii chemicznych lub pożaru - 0,8 proc., natomiast zawodowe tylko 0,9 proc. ogółu zatruć. W latach 1997 - 1999 r. najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano po spożyciu: leków (102 zgony), glikolu etylenowego (39 zgonów), metanolu lub etanolu (49 zgonów - w tym 16 zgonów po spożyciu metanolu), pestycydów (15 zgonów).

  Streszczenie angielskie: This work anayses the 1997 - 1999 data received from Polish poison units at Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Sosnowiec, Warszawa, Wrocław on patients hospitalised there and patients treated at other hospitals but consulted by specialists of those centres. The analysis shows that drugs constied the most frequent cause of the poisonings (over 45 p.c. all poisonings). Poisonings with: alcohols accounted for 17.6 p.c., gases (primarily by carbon monoxide) for 5.3 p.c., pesticides for 4.5 p.c., substances of abuse for 4.1 p.c., and with organic solvents for 4.0 p.c. total poisonings. Suicidal poisonings constituted about 36 p.c. total poisonings, accidental over 25 p.c., poisonings resulting for streetdrugs and alcohol abuse over 23 p.c., chemical emergency or fire 1 p.c., while occupational poisonings consituted only 0.9 p.c. total poisonings. In 1997 - 1999, the highest numbers of deaths were recorded after intake of: drugs (102), ethylene glycol (39, alcohols (49, including 16 after intake of methanol and 33 after intake of ethanol), pesticides (15 deaths).


  32/105

  Tytuł oryginału: Ocena współistnienia objawów zakażenia Chlamydia trachomatis i przeciwciał, przeciwplemnikowych w nasieniu mężczyzn leczonych z powodu niepłodności.
  Tytuł angielski: Evaluation of the coexistence of Chlamydia trachomatis infection symptoms and antispermatozoonal antibodies in the sperm of men treated because of infertility.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Sobociński Zbigniew, Kotzbach Roman, Grabiec Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.583-587, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy nasienia oraz obecności przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w surowicy krwi i przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu u 187 leczonych pacjentów. Stwierdzono, że skuteczne leczenie infekcji chlamydiowej przyczynia się do istotnego obniżenia miana przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Material infertility has become an increasing problem of contemporary medicine. It is acknowledged that the responsibility for this fact is placed in half with the male factor. To a great degree it is caused by existence of male genitals inflamatory procesess. Aim: Evaluation of the influence of Chlamydia infection on the level of anti-spermatozoonal antibodies /p.p.p./in sperm. Material: Research encompassed 187 men treated at the Regional Andrological Outpatient Clinic and the Clinic Treating Marital Inferlity of Dr. J. Biziel Regional Hospital in Bydgoszcz. Results: Lowering of p.p.p. titre was observed in men treated for Chlamydia trachomatis infection. Lowering of the p.p.p. level was grater after the first course of treatment. Whereas the subsequent ones were not so distinct. Conclusions: Treatment of male genitals inflammatory processes influence the lowering of p.p.p. titre in men with decreased fertility. It was confirmed as a results of treating men with Chlamydia trachomatis infection.


  33/105

  Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w glebach z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium, and lead in the soil of the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.127-131, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczono zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w glebie z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono, że ilości te były niewielkie lub umiarkowane w świetle danych literaturowych, ale większe w porównaniu z ilościami oznaczonymi w glebie pochodzącej z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead was detrmined by AAS and ion chromatography in 60 samples of the soil collected from the Stalowa Wola area afected by dust and smke emissions. At the same time, these elements were determined in the reference samples of soil collected from the areas remote from industrial centres. In all soil samples collected from the areas affected by the industrial emissions, the content of the metals was higher than that in the reference samples. Mean chromium content of the soil from Stalowa Wola was 26.40 mg/kg (refernce 15.12 mg/kg). The corresponding values for the other metals were: zinc 135.5 mg/kg (reference 67.34 mg/kg), copper 25.14 mg/kg (refernce 15.84 mg/kg), nickel 17.20 mg/kg (refernce 9.72 mg/kg), cadmium 0.53 mg/kg (reference 0.28 mg/kg), lead 39.10 mg/kg (reference 19.70 mg/kg).


  34/105

  Tytuł oryginału: Badanie zawartości chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w wodzie pitnej z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Assessment of the content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium, and lead in the drinking water of the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.133-137, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano ilości chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w wodzie pitnej z okolic Stalowej Woli. Otrzymane wyniki potwierdzone zostały metodą chromatografii jonowej. Stwierdzono, że oznaczone ilości badanych metali w świetle danych literaturowych były umiarkowane i tylko w kilku próbkach wody zawartości kadmu i ołowiu przekroczyły dopuszczalne polskie normy.

  Streszczenie angielskie: The content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead was determined by AAS and ion chromatography in 80 samples of drinking water collected from the Stalowa Wola area affected by dust and smoke emissions. Mean chromium content of the drinking water from Stalowa Wola was 0.005 mg/L, while the corresponding contents of the other elements were: zinc 1.28 mg/L, copper 0.020 mg/L, nickel 0.017 mg/L, cadmium 0.003 mg/L, and lead 0.022 mg/L. The content of the metal ions most analysed water samples did not exceed the levels specified by current Polish regulations. In the few instances, the excesses were negligible except for cadmium and lead; the levels of the latter two metal ions in some examined samples of the potable water were significantly higher than the acceptable levels specified by relevant Polish regulations.


  35/105

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/105

  Tytuł oryginału: Skrzywienia kręgosłupa u dzieci z porażeniem mózgowym.
  Tytuł angielski: Curvature of the spine in children with cerebral palsy.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.42-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrzywienia kręgosłupa występują u 25 proc. chorych z mpd i stwarzają problemy kliniczne odmienne od skrzywień idiopatycznych. Najczęściej występuje skolioza piersiowo-lędźwiowa. Z uwagi na ograniczone możliwości kompensacyjne i niesprawności układu kontroli postawy, dochodzi do pogorszenia stanu funkcjonalnego chorego poprzez utratę nabytych wcześniej umiejętności stania, chodzenia, siedzenia. W miejscowej ocenie klinicznej i radiologicznej należy kłaść nacisk na objawy skośnego ustawienia miednicy. Leczenie gorsetowe ma swoje miejsce u chorych rosnących, w korektywnych skrzywieniach o małych wartościach kątowch. Wymaga wyjątkowo dobrej współpracy z technikiem ortopedycznym. Leczenie operacyjne powinno mieć na względzie funkcjonalne korzyści i zagrożenia. Kwalifikacja przedoperacyjna przez znającego zagadnienie anestezjologa, wykonanie stabilnego zespolenia segmentarnego, wykorzystywanie możliwości operacji z dojścia tylnego i przedniego w celu korekcji skośnego ustawienia miednicy, wczesna pionizacja i opieka pooperacyjna uwzględniająca dodatkowe trudności typowe dla chorych z porażeniem mózgowym (oddechowe, żywieniowe) ułatwiają bezpieczne przeprowadzenie chorego przez trudne i zagrożone powikłaniami leczenie, dające jednak wymierny zysk morfologiczny i funkcjonalny.

  Streszczenie angielskie: Spinal defromities concern 25 p.c. of patients with cerebral palsy. Thoracolumbar scoliosis represents the most common pattern of deformity. The balance capacities and postural control are poor in cerebral palsy patients. Spinal curvature creates additional problems for cild's posture and locomotion. This can result in loss of functional capacities such as walking, standing or sitting. Pelvic obliquity is an important pathogenic factor. Brace treatment may be effective in small and flexible curves. Indications for surgery should balance the advantages and potential risks of operation. The typical procedure consists of stable segmental instrumentation from posterior approach. The pelvis is usually included in non-ambulatory patients or in case of important pelvic obliquity. The anterior approach may be necesary to improve the flexibility of the curve. Rapid verticalisation, stable fixation sparing the brac immobilisation, special nutrition program and respiratory exercises are used in postoperative period.


  37/105

  Tytuł oryginału: Selektyna E we krwi chorych na niestabilną dusznicę bolesną.
  Tytuł angielski: E selectin in blood of patients with unstable angina pectoris.
  Autorzy: Grabarczyk Ewa, Wodyńska Teresa, Paczuski Ryszard, Kotschy Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.29-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczki adhezyjne uwolnione z powierzchni komórek wykrywane są we krwi i płynach ustrojowych, określono je jako rozpuszczalne (s) (ang. solube) lub krążące (c) (ang. circulation). W immunologiczno-zapalnym procesie uszkodzenia śródbłonka niewątpliwie zaangażowana jest selektyna E. Celem pracy było oznaczenie stężenia rozpuszczalnej selektyny E w osoczu chorych na niestabilną dusznicę bolesną. U chorych tych toczący się proces miażdżycowy może doprowadzić do dysfunkcji śródbłonka naczyń. W osoczu z dodatkiem cytrynianu 94 chorych na dusznicę bolesną stwierdzono statystycznie istotnie wyższe stężenie selektyny E niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic zależnych od współistniejących czynników ryzyka, takich jak: wysokie stężenie cholesterolu w surowicy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy palenie papierosów. Podwyższone stężenie nie zależało od wieku. Selektynę E (sE-selectin) oznaczono w osoczu z dodatkiem cytrynianu metodą immunoenzymatyczną ELISA, przy użyciu zestawu firmy Bender Medsystems.

  Streszczenie angielskie: Adhesive molecules released from cellular surface, detected in body blood and liquids were determined as soluble or circulatory. In immunologically inflammatory process resulting from endothelium damage E-seletin is undoubtedly involed. The aim of this investigation was the concentration assessment of soluble E-selectin in blood serum in patients suffering from unstable angina pectoris. The expanding ather atheramotous process may bring about vascular endothelium dysfunction. In blood serum with citrate of 94 angina pectoris patients one found statistically higher E-selectin concentration than in control group. On the other hand, no statiscally relevant differences were found pertaining to coexistent risk factor such as: high level of cholesterol in blood serum, hypertension, diabetes mellitus or smoking. Increased concentration was not age related. E-selectin was deterined in citrate blood serum by ELISA immunoenzymatic method using Bender Medsystems kit.


  38/105

  Tytuł oryginału: Concentration of á2-microglobulin and percentage of CD4 lymphocytes in peripheral blood in patients with chronic HCV infection during IFN-ŕ therapy.
  Autorzy: Łapiński Tadeusz Wojciech, Kot Aldona, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR538-CR542, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: We evaluated the serum á2-MG concentration and CD4 lymphocytes in the blood of HCV infected patietns during IFN-ŕ therapy, searching for a correlation between á2-MG concentration. CD4 lymphocytes, and tehrpay effectiveness, as well as morphological changes in the liver. Material/Methods: 24 patietns with chronic HCV infection were treated with IFN-ŕ2a. The serum á2-MC concentration was measured with the use of a method based on teh fluorescent modification of the immunoenzymatic technique. The percentage of T CD4 lymphocytes in the blood was measured by direct immunofluorescence using monoclonal antibodies. Results: The number of CD4 lymphocytes in teh blood was lower in the HCV infected patients (864/ml; preferred values from 1,300 to 2,100/ml), the á2-MG concnetration was elevated (2.37 mg/dl) in comparison to the preferred values (1.52 mg/dl; p 0.05). IFN-ŕ therapy caused an increase in the á2-MG. The highest increase was observed among patients who did not eliminate the virus (from 2.39 to 4.10 mg/dl). In the initial period of interferon therapy an increase was observed (from 729 to 1082/ml) in the number of CD4 lymphocytes among those patients who eliminated the virus and a decrease (from 947 to 853/ml) in the patietns who were not treated successfully. Conclusions: A significant increase in á2-MG during interferon therapy in patietns with chronic HCV infection is a predictor of poor outcome. An increase in the number of CD4 lymphocytes in the initial phase of treatment suggests a positive outcome.


  39/105

  Tytuł oryginału: TNT (tansion free vaginal tape) jako nowa metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: TVT (tansion free vaginal tape) - modern method of surgical treatment of urinary stress incontinence.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.9395, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence in women is a common disease with different underlying pathogenesis. The role of modern surgical procedures in the treatment of the disease is presented. The results of our experience with the TVT operation indicate that it is relatively simple, minimal invasive and effective method of surgical treatment of urinary incontinence in women.


  40/105

  Tytuł oryginału: Poziom lęku przed stomatologiem u dzieci szkolnych.
  Tytuł angielski: Level of fear before dental visits in schoolchildren.
  Autorzy: Kotuła Jacek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.20-24, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena lęku przed stomatologiem i jego uwarunkowań u dzieci szkolnych. Badaniem objęto 161 dzieci 11-12-letnich. Poziom lęku określono w badaniach ankietowych opartych na teście "Profil nastrojów" i oceniających zachowanie w różnych sytuacjach (ankiety własne). Analiza danych wykazała wysoką zgodność rozkładu poziomu lęku ocenianego na podstawie trzech róznych ankiet. Wyniki wskazują na zdeterminowanie lęku stomatologicznego poziomem lęku jako cechy osobowościowej.


  41/105

  Tytuł oryginału: Rola morfiny i innych silnych opioidów oraz ketaminy w leczeniu trudnych do uśmierzenia bólów nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 156 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  42/105

  Tytuł oryginału: Profilaktyka zespołu wibracyjnego przez stosowanie rękawic antywibracyjnych.
  Tytuł angielski: Prevention of hand-arm vibration syndrome by using antivibration gloves.
  Autorzy: Koton Jolanta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.423-431, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół wibracyjny będący następstwem ekspozycji na drgania mechaniczne przenoszone do rąk pracowników z narzędzi zmechanizowanych trzymanych lub prowadzonych rękami ma znaczący procentowo udział w liczbie orzekanych chorób zawodowych tak w Polsce jak i w innych państwach. Jednym ze sposobów ograniczania ryzyka zawodowego pojawienia się i rozwoju tej choroby jest stosowanie rękawic antywibracyjnych. Wielu badaczy odnosi się jednak z rezerwą do korzyści wynikających ze stosowania tych środków ochrony, co w dużej mierze wynika z niewielkiej, jak dotąd, liczby udokumentowanych badań, potwierdzających jednoznacznie skuteczność rękawic antywibracyjnych w ochronie przed drganiami. Nie budzi natomiast kontrowersji fakt, że w celu uzyskania możliwie najlepszej ochrony, rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi pod kątem wytwarzanego przez narzędzia widma drgań. W artykule przedstawiono zasady doboru rękawic do narzędzi, wyniki badań przeprowadzonych w CIOP nad skutecznością rękawic antywibracyjnych oraz wyniki badań, opinie i poglądy z tego zakresu prezentowane w literaturze. Na podstawie zebranych danych uznano, że rękawice antywibracyjne są środkiem niewątpliwie pomocnym w profilaktyce zespołu wibracyjnego.


  43/105

  Tytuł oryginału: Zastosowanie skobli w chirurgii urazowo-ortopedycznej.
  Tytuł angielski: Application of staples in traumatic and orthopaedic surgery.
  Autorzy: Bołtuć Witold, Kotela Ireneusz, Bryła Andrzej, Chłopek Jan
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.12-15, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania skobli w ortopedii i chirurgii urazowej z uwzględnieniem materiałów, z których zostały wykonane.


  44/105

  Tytuł oryginału: Siedem przypadków nietypowej lokalizacji śluzaka serca.
  Tytuł angielski: Seven cases of cardiac myxoma in atypical location.
  Autorzy: Dyk Wojciech, Hendzel Piotr, Klisiewicz Anna, Kotliński Krzysztof, Giec-Kowalewska Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.289-293, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono siedem przypadków śluzaka serca o nietypowej lokalizacji. U czterech chorych stwierdzono śluzaki zastawek serca, u jednego lewej komory, mięśnia brodawkowatego oraz dwustronny prawego i lewego przedsionka. We wszystkich przypadkach możliwe było wycięcie guzów w granicach zdrowej tkanki. Rozpoznania potwierdzono badaniem anatomopatologicznym.

  Streszczenie angielskie: Seven cases of cardiac myxoma of non-typical location are presented. In four patients myxoma on cardiac valves was found, in one in left ventricle, in one on pappilary muscle and in one biatrial. In all cases total resection was possible. The diagnoses were confirmed by anatomopatological examination.


  45/105

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce aksetylu cefuroksymu w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Radzikowski Andrzej, Kotowska Maria
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.373375, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/105

  Tytuł oryginału: Szkolny program profilaktyki wad postawy.
  Autorzy: Kotowska Barbara
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (10) s.8-15, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/105

  Tytuł oryginału: Identyfikacja i lekowrażliwość bezwzględnie beztlenowych bakterii wyizolowanych od hospitalizowanych pacjentów.
  Tytuł angielski: Identification and susceptibility to antimicrobial agents of strictly anaerobic bacteria isolated from hospitalized patients.
  Autorzy: Kot Katarzyna, Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.233-241, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od pacjentów hospitalizowanych w 2001 roku wyhodowano 225 szczepów bezwzględnych beztlenowców, w tym 54 szczepy bakterii Gram-ujemnych i 171 szczepów bakterii Gram-dodatnich. Wśród Gram-ujemnych bakterii dominowały szczepy Bacteroides fragilis, a wśród Gram-dodatnich szczepy Peptostreptococcus sp. Stwierdzono, że lekami najbardziej aktywnymi wobec klinicznych szczepów Gram-ujemnych bakterii beztlenowych były: metronidazol, piperacylina z tazobaktamem, tikarcylina z kwasem klawulanowym i imipenem, a wobec szczepów Gram-dodatnich bakterii beztlenowych: piperacylina z tazobaktamem, amoksycylina z kwasem klawulanowym, tikarcylina z kwasem klawulanowym i imipenem.


  48/105

  Tytuł oryginału: Stymulcja ekspresji adhezyjnych cząsteczek ludzkiego śródbłonka naczyniowego przez toksyny Bacteroides fragilis - wpływ polimyksyny B.
  Tytuł angielski: Stimulation of adhesion molecule expression on vascular endothelium by Bacteroides fragilis toxins - influence of polymyxin B.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Kot Katarzyna, Malchar Cezary, Zawidzka Elwira, Nowaczyk Maria, Górski Andrzej
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.243-251, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przygotowano lipopolisacharydy jednego nieenterotoksynotwórczego (NTBF) i trzech enterotoksynotwórczych (ETBF) szczepów B. fragilis oraz enterotoksynę B. fragilis. Badano wpływ polimyksyny B na stymulację ekspresji cząsteczek adhezyjnych: selektyny E, ICAM-1 i VCAM-1 na powierzchni komórek ludzkiego śródbłonka naczyniowego przez przygotowane preparaty bakteryjne. Do oznaczenia cząsteczek adhezyjnych zastosowano test ELISA z przeciwciałami monoklonalnymi. Stwierdzono, że polimyksyna B zmienia poziom ekspresji selektyny E, ICAM-1 i VCAM-1 podczas jednoczesnego działania z lipopolisacharydami lub enterotoksyną B. fragilis.


  49/105

  Tytuł oryginału: Osoczowa trombomodulina - błonowy receptor dla trombiny w cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Plasmatic thrombomodulin - trombin membrane receptor in type 2 diabetes.
  Autorzy: Kotschy Maria, Polaszewska-Muszyńska Mirosława, Będowska-Gontarz Wanda, Sikorska Zofia, Moskal Sebastian, Kotschy Daniel
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.126-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oznaczenie w osoczu krwi chorych na cukrzycę, typu 2 trombomoduliny (TM) jako markera uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń. Badaniem objęto 60 chorych na cukrzycę typu 2 (31 kobiet, 29 mężczyzn; śr. wiek 62 ń 7,9 lat, śr. czas trwania choroby 15 lat, śr. HbA1c 8,76 ń 2,1 proc.). U 40 chorych stwierdzono retinopatię proliferacyjną. Wszyscy chorzy byli leczenie ludzką insuliną. Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowych ochotników w podobnym przediale płci i wieku. Trombomodulinę oznaczono w osoczu metoda immunoenzymatyczną (ELISA). U chorych na cukrzycę typu 2 stwierdzono istotnie wyższe stężenie TM niż w grupie kontrolnej, wskazujące na uszkodzenie śródbłonka naczyń. Nie stwierdzono istotnych różnic między chorymi z retinopatią proliferacyjną a pacjentami bez tego powikłania. Istotnie niższe stężenie TM obserwowano u chorych na cukrzycę gorzej wyrównanych (HbA1c 8 proc.) i u pacjentów palących papierosy. Nie można wykluczyć, że w tych stanach zachodzi intensywniejsza generacja trombiny blokująca TM i powodująca zmniejszone jej wydzielanie z komórek śródbłonka do osocza.


  50/105

  Tytuł oryginału: Uzależnienie od tianeptyny u pacjentki z zaburzeniami lękowymi - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Thianeptine dependence in a patient with anxiety disorders - case report.
  Autorzy: Kotrys Krzysztof
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.35-40, bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia przypadek 37-letniej pacjentki z zaburzeniami lękowymi o wieloletnim przebiegu i wywiadem wskazującym na nadużywanie alkoholu i anksjolityków benzodiazepinowych. Na pewnym etapie leczenia farmakologicznego zalecono stosowanie tianeptyny, co przyniosło prawie natychmiastową poprawę objawową, ale w krótkim czasie (kilku miesięcy) pociągneło za sobą wzrost "zapotrzebowania" na lek do 30 tabletek na dobę. W ciągu blisko 2-letniej obserwacji pacjentka wykazywala wyraźne objawy uzależnienia od tianeptyny ze wszelkimi tego konsekwencjami. Autor zastanawia się nad różnymi możliwymi przyczynami tej nieopisywanej dotąd w literaturze sytuacji związanymi zarówno z dyspozycjami pacjentki jak i właściwościami samego leku.


  51/105

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  52/105

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia kortyzolu, białka c-reaktywnego i haptoglobiny u pacjentek po operacjach na narządzie płciowym bez zszywania otrzewnej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejczyk-Pencuła Monika, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna
  Źródło: 2002, [3], 71 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20235

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  53/105

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA w surowicy krwi kobiet z mięśniakami oraz endometriozą macicy operowanych w hemodilucji : praca doktorska
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława, Kotarski Jan (promot.).; SPZOZ Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lipsku, Akademia Medyczna I Katedra, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20236

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  54/105

  Tytuł oryginału: Antibodies to Chlamydia pneumoniae and haemostatic factors in acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Tytuł polski: Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae a czynniki hemostatyczne.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Wodyńska Teresa, Przybył Romuald, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.297-305, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Various chronic infections, including Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), are regarded as one of the possible factors which initiates, progresses and exacerbates atherosclerosis process. The relationship between C. pneumoniae infection and haemostatic factors which also may promote atherosclerosis, has not yet been established. Aim. To assess the relationship between C. pneumoniae - specific IgA and IgG serum antibodies and haemostatic factors in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males, mean age 62 years, and 14 females, mean age 60.6 years) with ACS and without ST segment elevation in whom antobodies to C. pneumoniae and such haemostatic factors as von Willebrand factors (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA), tPA inhibitor (PAI-1) and fibrinogen were measured. Results. The proportion of patients with C. pneumoniae seropositivity was 35.4 p.c in our study which is lower than that reported in literature. No significant relationship between vWF, TM, tPA and PAI-1 levels, and C. pneumoniae infection was found whereas a significant (p=0.05) relationship between C. pneumoniae - specific IgG antibodies and fibrinogen level was detected. Conclusion. Exclaudind fibrinogen, the presence of antobodies to C/. Pneumoniae is not associated with increased levels of haemostatic factors in patients with ACS without ST segment elevation.


  55/105

  Tytuł oryginału: Zapalenia płuc u noworodków ze szczególnym uwzględnieniem noworodków matek z cukrzycą a stężenie insuliny we krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Predictive value of selected maternal risk factors of cardiomyopathy in newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Mielczarek Waldemar, Kot Anna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Osuch Beata, Raźna Izabela, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.234-238, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zapalenia płuc u noworodków matek z cukrzycą występującą przed ciążą (PGDM) i cukrzycą ciążową (GDM) na tle ogólnej populacji 6913 noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w okresie od 1997 do 2001 r. oraz zoceną zależności między stężeniem insuliny we krwi pępowinowej a typem cukrzycy matki i zapaleniem płuc u noworodka. Szczegółową analizą objęto 34 noworodki matek z PGDM (gr. I), 32 noworodki matek z GDM (gr. II) oraz 55 (gr. III - K) noworodków matek bez cukrzycy. Odsetek zapaleń płuc w gr I (26,6 proc.) był istotnie wyższy aniżeli w II (4,2 proc.) i III (4,9 proc.) gr. badanych. Analizy statystyczne wykazywały, że u dzieci matek z PGDM stężenie glukozy i insulinyvb w krwi pępowinowej było istotnie wyższe niż u dzieci matek z GDM i grupy kontrolnej. Stwierdzono, ze stężenie insuliny w krwi pępowinowej u noworodków z zapaleniem płuc było istotnie wyższe w grupie dzieci matek z cukrzycą przedciążową.


  56/105

  Tytuł oryginału: Levels of F1+2 prothrombin fragments and thrombin - antithrombin III (TAT) complexes in patients with dermatitis herpetiformis.
  Autorzy: Wankiewicz Anna, Iwan-Ziętek Iza, Gwieździński Zenon, Kotschy Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.BR324-BR327, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Dermatitis herpetiformis (DH) is a rare bullous disease of autoimmune etiology. It is an intestinocutaneous syndrome, in which vesicopapular cutaneous lesions are accompanied by gluten-dependent enteropathy. The diagnosis of DH is based on immunopathological investigation of unaffected skin fragment (granular IgA deposits present at the tops of dermal papillae and IgA - EMA present in the serum). Material/Methods: The studied group consisted of 33 patients with dermatitis herpetiformis - 23 males and 10 females aged 22-78 (mean age 44.7). In all the patients, the following parameters of blood coagulation systems were determined in the plasma levels of prothrombin fragments 1+2 (F1+2), levels of thrombin - antithrombin III (TAT) complexes, antithrombin III activity (AT III). Results: In patients with dermatitis herpetiformis, the main level of F1+2 fragments amounted to 9.08 nmol/l, as compared with 1.14 nmol/l in the control group (the difference statistically significant, p 0.0001). In DH patients, the levels of TAT complexes were over twice higher than among the controls and that difference also reached statistical significance (p 0.0001). Mean antithrombin III activity (AT III) in patients with DH reached 102.60 p.c. and was similar to that observed in the control group (104.68 p.c.) Conclusions: In patients with dermatitis herpetiformis, increased levels of F1+2 prothrombin fragments and TAT complexes indicate enhanced in vivo thrombinogenesis. No statistically significant differences of F1+2 TAT and AT III levels in DH patients related to their sex, age and duration of the disease were observed.


  57/105

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ból pleców u dzieci].
  Autorzy: Kotwicki Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.115-116 - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 1999; 28 : 727-738
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/105

  Tytuł oryginału: Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia
  Autorzy: Karpowicz Paweł
  Opracowanie edytorskie: Kotański Marek (przedm.).
  Źródło: - Białystok, Instytut Wydaw. Kreator 2002, 247 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Dusza Współczesnego Człowieka
  Sygnatura GBL: 735,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  59/105

  Tytuł oryginału: Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C.
  Tytuł angielski: Fibrinolysis inhibitors and inflammatory changes of liver in children with chronic viral hepatitis type B or C.
  Autorzy: Michalska Kinga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dymek Grażyna, Kotschy Maria, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.387-391, il., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Układ fibrynolizy uczestniczy w procesach związanych z migracją komórek: embriogenezą, przebudową tkanek, zapaleniem, naciekaniem komórek nowotworowych. Plazmina hamowana m.in. przez inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i ŕ2-antyplazminę (ŕ2-AP) działa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez aktywację innych proteaz, proteolitycznie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Cel pracy: Celem rpacy była próba wyjaśnienia udziału procesu fibrynolizy we włóknienieu wątroby u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Materiał: Grupę analizowaną stanowiło 98 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B (54 w wieku średnio 9,8 ń 3,5) lub C (44 w wieku średnio 10,2 ń 3,4) lat. Metody: Oznaczono: stężenie PAI-1 - met. ELISA oraz aktywność ŕ2-AP - met. chromogenną. W bioptatach wątroby oceniono aktywnośc zapalną oraz włóknienie wg Scheuera w skali od 0 do 4. Wyniki: W analizowanej grupie chorych na p.w.z.w. stwierdzono ujemną korelację pomiędzy aktywnością zapalną a aktywnośćią ŕ2-AP (r = -0,32, p 0,003) oraz pomiędzy aktywnością zapalną a PAI-1 (r = -0,28, p 0,08). U dzieci z aktywnością ŕ2-AP poniżej mediany stwierdzono większe włóknienie wątroby - rzadziej występował 1 stopień oraz częściej 2. Wniosek: Należy przypuszczać, że aktywnosć zmian zapalnych w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C jest ograniczana przez inhibitory fibrynolizy: PAI-1 oraz ŕ2-AP.


  60/105

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia oraz sposób żywienia studentek Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu w różnych okresach społeczno-gospodarczych.
  Tytuł angielski: Nutritional status and dietary habits in students of the Pharmaceutical Department of the Silesian Medical University in Sosnowiec in different socio-economic periods.
  Autorzy: Bogunia Mariusz, Bogunia Edyta, Kotuła Iwona, Dalewska Małgorzata, Klimacka-Nawrot Ewa, Suchecka Wanda, Błońska-Fajfrowska Barbara
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.29-37, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląskie

  Streszczenie polskie: Porównano jakość żywienia oraz stan odżywienia studentek Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej latach 1988/89 i 1998/99. Stwierdzono, że wśród badanych studentek znaczny odsetek osób (ok. 10 - 12 proc.) wykazuje niedowagę. Do najczęstszych błędów żywieniowych należy nadmierne spożywanie tłuszczów i białka zwierzęcego oraz niskie spożycie węglowodanów. Zauważono pozytywne zmiany w nawykach żywieniowych studentek w latach 1998/99 w porównaniu z modelem odżywiania w okresie gospodarki centralnie planowanej (1988/89).


  61/105

  Tytuł oryginału: Selected parameters of fibrinolysis system in patients with dermatitis herpetiformis.
  Autorzy: Wankiewicz Anna, Iwan-Ziętek Iza, Kotchy Maria, Gwieździński Zenon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR189-CR192, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Dermatitis herpetiformis (DH) is a very rare bullous dermatitis of autoimmune origin. It is a sydnrome involving dermal and intestinal pathology, in which vesicopapular skin lesions are accompanied by gluten-dependent enteropathy. The diagnosis of DH is based on immunopathological investigation of unaffected skin bioptate (presence of granular IgA deposits in the upper portions of dermal papillae). Materia/Methods: The study was carried out in a group of 33 patients, including 23 males and 10 females aged 22-78 (mean age 44.7 years). The following fibrinolysis system parameters were determined in the sera of all patients: tissue plasminogen activator concentration (t-PA: Ag), urokinase plasminogen activator concentration (u-PA: Ag), plasminogen activator inhibitor concentration (PAI-Ag), plasminogen level, alpha-2 antiplasmin activity (ŕ-2-AP), plasmin - alpha-2 antiplasmin complexes concentration (PAP). Results: Mean t-PA concentration in DH patients was 5.52 ng/ml, vs.4.8 ng/ml in controls. The respective u-PA concentrations amounted to 0.33 ng/ml, and 0.39 ng/ml. PAI-1 concentration was markedly higher in DH patietns (36.2 ng/ml) than in controls (22.40 ng/ml), whereas plasminogen level was significantly lower (86.0 p.c. vs. 115.9 p.c.). In patients, ŕ-2-AP activity was 92 p.c. and was ower than in controls - 103.4 p.c. DH patients demosntrated also higher concentrations of PAP complexes (327.45 ng/ml) than the control group (203.03 ng/ml). Conclusions: Patietns with DH were found to have lower plasminogen and ŕ-2 antiplasmin levels and increased concentrations of PAP complexes, which indicates increased plasminogenesis n vivo. Increased type 1 plasminogen activator inhibitor level (PAI-1) may reflect a chronic inflammatory condition present in DH patients.


  62/105

  Tytuł oryginału: Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu nowotworowego. Czym należy kieroweać się przy wyborze leczenia u pacjentów z bólem trudnym do uśmierzenia.
  Tytuł angielski: Morphine and other opioids in the treatament of cancer pain. What factors to consider when choosing analgesics in patients with pain difficult to relieve.
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek, Bączyk Ewa, Bączyk Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.24-34, tab., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The past 16 years have proved that the WHO principles are a very effective of cancer pain management. In about 10-15 p.c. of patients, however, the pain control is unsatisfactory which might be due to poor response to the analgesics or side effects that limit further dose escalation. In the article the authors analyse the known patient and opioid factors determining the so-called "responsiveness". They focus on the methods of improving the effects of pharmacological treatamnent, such as adequate adjuvant and breakthrough pain management, parewnteral treatament, opioid rotation and simultaneous use of two opioids.


  63/105

  Tytuł oryginału: Porównanie operacji przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a w modyfikacji Barwella z laparoskopową plastyką przepukliny TAPP w badaniu prospektywnym
  Autorzy: Wróbel Józef, Kotnis A.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.84-86, bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  64/105

  Tytuł oryginału: Trudności śródoperacyjne i powikłania cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Głuszek Stanisław, Kot Marta, Wawrzeńczyk Urszula
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.164-168, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  65/105

  Tytuł oryginału: Zastosowanie tworzywa sztucznego w opatrzeniu prawostronnej, pourazowej przepukliny przeponowej.
  Tytuł angielski: The usage polypropylene mesh in post traumatic right diaphragm rupture.
  Autorzy: Wasiluk Paweł, Kott Maciej, Obara Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.250-251, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek kilkuletniej pourazowej przepukliny przeponowej po stronie prawej leczony operacyjnie z wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Omówiono patomechanizm powstawania pourazowych przepuklin przeponowych, objawy kliniczne oraz przedstawiono sposób postępowania leczniczego.

  Streszczenie angielskie: The case of the post traumatic, several years lasting rupture of the right side of diaphragm treated with polypropylene mesh surgery technique is being presented. The mechanism of developing the rupture, clinical symptoms and the treatment method is also discssed.


  66/105

  Tytuł oryginału: Znaczenie zakażenia Chlaymdia pneumoniae w rozwoju miażdżycy u ludzi.
  Tytuł angielski: The role of Chalmydia pneumoniae infection in development of atherosclerosis in humans.
  Autorzy: Kotyla Przemysław J., Śliwińska-Kotyla Bogna, Kucharz Eugeniusz J.
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1239-1244, bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/105

  Tytuł oryginału: Zmiany w strukturze palenia papierosów wśród żołnierzy służby zasadniczej.
  Tytuł angielski: A change in the structure of smoking among basic military service soldiers.
  Autorzy: Witczak Władysław, Papuć Jerzy, Lipko Andrzej, Ziółkowski Jacek, Niściór Andrzej, Gonciarz Sławomir, Kot Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.214-216, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian w strukturze palenia papierosów wśród żołnierzy służby zasadniczej w latach 1988-1989 i 2000-2001. Udział palących mężczyzn powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej były na zbliżonych poziomach i wynosiły 59 proc. badanych. Dla obu badanych roczników nastąpił w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej wzrost odsetek palących, szczególnie istotne dla rocznika 1988-1989. Żołnierze rocznika 2000-2001 rzadziej palili papierosy w porównaniu z żołnierzami pozostałych roczników, ponieważ mniejszy odsetek spośród nich rozpoczynał palenie w wojsku.

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was the evaluation of changes in the structure of smoking habit among basic military service soldiers in the years 1988 - 1989 and 2000 - 2001. The shares of smoking persons among the men called for the basic military service were at similar levels and they reached 59 proc. There was an increase in the number of smokers during the military service in both classes. It was substantial for the class 1988 - 1989. The soldiers of the class 2000 - 2001 smoked less frequently in comparison the other classes because a smaller number of them took up smoking during the service.


  68/105

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.


  69/105

  Tytuł oryginału: Stopa cukrzycowa - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: The diabetic foot - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Błasińska-Przerwa Katarzyna, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Półtorak Danuta, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.590-598, il., tab., bibliogr. 1o poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stopa cukrzycowa stanowi najczęstsze powikłanie cukrzycy prowadzące do hospitalizacji. Zachodzące w niej zmiany zależą od: unaczynienia - stopa cukrzycowa septyczna; unerwienia - stopa cukrzycowa aseptyczna; procesów naczyniowych i neurogennych łącznie - stopa cukrzycowa mieszana. Istotną rolą diagnostyki obrazowej jest rozpoznanie rodzaju zmian, określenie stopnia ich zaawansowania oraz udział w planowaniu leczenia. Podstawą jest nadal klasyczne zdjęcie rentgenowskie, jako badania drugiego rzutu wykorzystywane są USG, TK, MR i scyntygrafia izotopem technetu. Autorzy przedstawiają trudności diagnostyczne w ocenie różnych typów zmian zachodzących w obrębie stóp u pacjentów z cukrzycą.


  70/105

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie zmian przebiegających z wygięciem kości długich.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in long bones bending assessment.
  Autorzy: Kotapski Jacek, Świątkowski Jan, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.597-605, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre zaburzenia metaboliczne oraz miejscowe procesy chorobowe toczące się w kościach długich mogą powodować ich wygięcie. Może ono wystąpić gdy kości rosną nieprawidłowo lub też dochodzi do zniekształceń na skutek miejscowego bądź uogólnionego obniżenia ich wytrzymałości. Rozróżnienie tych dwóch przyczyn jest zadaniem m.in. metod diagnostyki obrazowej. W naszym opracowaniu wybraliśmy przypadki zmienionej osi kości długich analizując, na podstawie zdjęć dwupłaszczyznowych, ich przyczyny.


  71/105

  Tytuł oryginału: Terapia sekwencyjna w zakażeniach dróg oddechowych i układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Kotowska Maria, Radzikowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.482-484, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób prowadzenia, zalety i wady stosowania terapii sekwencyjnej cefuroksymem/aksetylem cefuroksymu w zakażeniach dróg oddechowych i układu moczowego.


  72/105

  Tytuł oryginału: Retinoidy.
  Tytuł angielski: Retinoids.
  Autorzy: Kotarska-Markowicz Lidia, Góra Józef
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.240-259, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejszy przegląd dotyczy witamin A, grupy związków istotnych dla stanu powłok skórnych. Przedstawiono sposób ich działania w organizmie. Omówione są także pewne syntetyczne analogi pozbawione skutków ubocznych. Sposoby dostarczania tych związków do skóry są zilustrowane składem niektórych kosmetyków.


  73/105

  Tytuł oryginału: Kompozytowe śruby węglowe w leczeniu osteochondritis dissecans stawu kolanowego
  Autorzy: Bołtuć Witold, Kotela Ireneusz, Chłopek Jan, Bednarenko Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.257-259, tab., bibliogr. 18 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  74/105

  Tytuł oryginału: Kompozytowe klamry węglowe w leczeniu deformacji bliższego końca piszczeli
  Autorzy: Kotela Ireneusz, Chłopek Jan, Bołtuć Witold, Bednarenko Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.320-322, il., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  75/105

  Tytuł oryginału: Serum thyroid hormones in patients with ankylosing spondylitis.
  Tytuł polski: Stężenie hormonów tarczycy w surowicy krwi u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
  Autorzy: Kotulska Anna, Kucharz Eugeniusz Józef, Goździk Joanna, Kapołka Danuta, Liwoch-Morżoł Wiesława
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.131-134, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenie hormonów tarczycy i tyreotropiny oznaczono w surowicy krwi u 40 chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i u 10 osób zdrowych w podobnym wieku. Stężenie wszystkich hormonów tarczycy, z wyjątkiem całkowitej tyroksyny, było mniejsze u chorych niż w grupie kontrolnej, chociaż stwierdzone wartości stężeń hormonów u chorych mieściły się w zakresie wartości prawidłowych. Nie wykazano różnic stężeń badanych hormonów pomiędzy chorymi kobietami i mężczyznami. Nie stwierdzono korelacji stężenia hormonów z szybkością opadania krwinek czerwonych lub wiekiem badanych osób. Niewielkie zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy może być wynikiem odpowiedzi organizmu na przewlekłe zapalenie. Wydaje się, że włączenie tarczycy w proces chorobowy ma mniejsze znaczenie kliniczne u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa niż u chorych na inne układowe choroby narządu ruchu.

  Streszczenie angielskie: Serum thyroid hormones and thyrotropin were determined in 40 patients with anmkylosing spondylitis and 10 age-matched controls. Serum levels of all thyroid hormones but total thyroxine were lower in the patients than in the controls although were within the normal range. There was no difference between male and female patients. The hormone level did not correlate with erythrocyte sedimentation rate or age of the investigated subjects. A slight decrease in thyroid hormone level may be resulted from body reaction to inflammation. Thyroid involvement in patients with ankylosing spondylitis seems to be of lesser clinical value than in the patients with other systemic rheumatic diseases.


  76/105

  Tytuł oryginału: Choroba Degosa.
  Tytuł angielski: Degos' disease.
  Autorzy: Kopeć Magdalena, Kotulska Anna, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.188-193, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Degosa (złośliwa zanikowa grudkowatość) jest rzadkim schorzeniem charakteryzującym się obecnością limfocytarnego zapalenia naczyń, zakrzepów drobnych naczyń krwionośnych w obrębie skóry, przewodu pokarmowego, układu nerwowego oraz innych narządów, takich jak: serce, wątroba, płuca. Zmiany skórne (grudki z typową, centralną, porcelanową strefą martwicy otoczona rumieniową otoczką) są bardzo charakterystyczne i można uznać je za patognomoniczne. Częste są zmiany narządowe. Patogeneza schorzenia nie jest znana.

  Streszczenie angielskie: Degos' disease (malignant atrophic papulosis) is a rare disorder characterized by lymphocytic vasculitis, thrombosis of small vessel in the skin, in the gastrointestinal tract, nervous system and other organs: such as the heart, the liver, the lungs. Cutaneous lesions (papules with a typical, central, porcelain-like zone of atrophy, encricled by an erythematous border) are so characteristic that they may be considered pathognomonic. Visceral involvement often occurs. The pathogenesis of the disease is unknown.


  77/105

  Tytuł oryginału: Antioxidant status after abdominal hysterectomy with and without closing of peritoneum: a pilot study.
  Autorzy: Szymczyk Grzegorz, Bełtowski J., Marciniak A., Maciejczyk-Pencuła M., Kotarski J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.265-270, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The concentration of free radicals in blood rises in response to surgical trauma. There is no data in literature about comparison of oxy-radicals levels and antioxidant status between patients operated with closed or nonclosed parietal and visceral paritoneum. Material and methods: We decided to evaluate the antioxidant capacity of serum in connection with the short-term clinical outcome in 17 women undergoing abdominal hysterectomy with or without peritoneal closure. Results: There was no difference in total antioxidant capacity of serum between analysed two groups of patients either 8 or 24 hours after versus those found before the surgical intervention. Levels of peroxidation intensity markers were higher in patients with closed than in patients with non-closed peritoneum. There were no significant differences in postoperataive recovery in both groups of patients. Conclusion: We confirmed observations of other investigators that peritoneal closure could be abolished at abdominal hysterectomy without an influence on patients' well being.


  78/105

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu palenia papierosów na czas pasażu żołądkowo-kątniczego u palaczy tytoniu : praca doktorska
  Autorzy: Kotula Iwona, Jonderko Krzysztof (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych w Sosnowcu
  Źródło: 2002, [4], 60 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  79/105

  Tytuł oryginału: Gorset Chˆneau-Toulouse-Munster.
  Tytuł angielski: The Chˆneau-Toulouse-Munster brace.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Czekalska Maria, Piskorski Zdzisław
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.95-108, il., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasady działania i wskazań do leczenia skolioz gorsetem Chˆneau. Mechanizm działania gorsetu Chˆneau opiera się na systemie mnogich trójpunktowych układów sił korekcyjnych, przyłożonych do uwypuklonych okolic tułowia chorego ze skoliozą. Korekcja skrzywienia odbywa się dzięki przygotowaniu w gorsecie rozległych przestrzeni odciążających. Oryginalność koncepcji dotyczy kształtu i umiejscowienia pelot, rozwiązania osadzenia gorsetu na miednicy i działania trójpłaszczyznowego ortezy. Wskazania wiekowe, kątowe i lokalizacyjne odpowiadają innym gorsetom z wyłączeniem skrzywień szyjno-piersiowych. Celem leczenia jest osiągnięcie 50 proc. korekcji radiologicznej i 100 proc. korekcji klinicznej i utrzymanie wyniku w trakcie leczenia. Dotychczas publikowane wyniki przemawiają za skutecznością gorsetu, a wyniki osiągane w Klinice Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu będą przedmiotem odrębnego doniesienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the mode of Chˆneau's brace and indications for its use in the treatment of scolioses. The jackets exerts its action via a set of 3-point corrective forces applied to pads over the convex areas of patient's trunk, wiht simultaneously proved wide depressurised areas in the jackets. Novelty of that concept lies in the shape and positioning of the pads, in the mode of resting the jacket on pelvis, and in the three-planar (spatial) action of the ortesis. The indications by age, angle and position correspond to those for other types of jackets, excluding thoraco-cervical curvatures. The aim of applying Chˆneau's jacket is to achieve a correction as high as 50 p.c. by X-ray, a full clinical correction, and to maintain that result throughout the therapy. The results published so far speak for a good efficacy of the Chˆneau's jacket, and those achieved at the Paediatric Orthopaedics Clinic of the Medical University in Poznań will be reported elsewhere.


  80/105

  Tytuł oryginału: Ewolucja zasad postępowania zmniejszającego ryzyko powikłań pooperacyjnych po całkowitym lub prawie całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka
  Autorzy: Głuszek Stanisław, Kot Marta, Piasek Blandyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.155-160, bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  81/105

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z chirurgii przewodu pokarmowego i naczyń obwodowych
  Autorzy: Bocian Roman, Ciesielski Andrzej, Cywiński Jarosław, Czajkowski Jan, Górski Aleksander, Hasiura Robert, Joss Andrzej, Kaszyński Marek, Korżyk Piotr, Kotala Marek, Kunecki Marek, Masłowski Mariusz, Mikołajczyk Adam, Okraszewski Jerzy, Pakuła Dariusz, Westfal Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Joss Andrzej (red.), Ciesielski Andrzej (red.), Kaszyński Marek (red.), Mikołajczyk Adam (red.), Okraszewski Jerzy (red.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 168 s. : il., tab., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia


  82/105

  Tytuł oryginału: Wpływ simwastatyny i atorwastatyny na peroksydację lipidów w błonach erytrocytów i wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hipercholesterolemią z normo- lub hiperhomocysteinemią.
  Tytuł angielski: The effect of simvastatin and atorvastatin on lipids peroxidation in erythrocyte membrane and haemostatic parameters in hyperlipidemic patients with normo and hyperhomocysteinemia.
  Autorzy: Marczyk I., Wojsznis W., Chojnowska-Jezierska J., Koter M.
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.170-176, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższony poziom homocysteiny we krwi ma działanie cytotoksyczne, wywołuje stres oksydacyjny, promuje rozwój zakrzepów. Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii wybranymi statynami (atorwastatyną i simwastatyną) na poziom produktów peroksydacji lipidów w błonach erytrocytów, lipoproteiny (a) i fibrynogenu w surowicy u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 72 pacjentów, których podzielono na dwie grupy w zależności od wyjściowego stężenia homocysteiny w surowicy: Grupa 1 - 50 pts z normohomocysteinemią (Hcy 14 ćmol/l, grupa 2 - 22 pts z hiperhomocysteinemią (Hcy ň 14 ćmol/l). Po leczeniu statynami obserwowano istotne obniżenie poziomu produktów peroksydacji, przy czym w grupie z normohomocysteinemią stopień produktów perolksydacji lipidów był istotnie większy od stopnia ich obniżenia w grupie z hiperhomocysteinemią.

  Streszczenie angielskie: The elevated blood level of homocysteine facilitates atherosclerosis progression and is proved to be independent risk factor for myocardial infarction and cerebral stroke. The aim of the study was to evaluate the effect of 8-weeks statin therapy (simvastatin and atorvastatin) on lipids peroxidation in erythrocyte membrane, fibrinogen and lipoprotein (a) serum concentration. The study involved 72 patients with hyperlipidemia type II. Patients were divided into groups: group 1 - 50 pts with the initial homocysteine concentration 14 ćmol/l, group 2 - 22 pts with Hcy ň14 ćmol/l. In both group was observed peroxidation lipids decrease after therapy but much higher in patients with normohomocysteinemia than in group with hiperhomocysteinemia.


  83/105

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej po operacjach ginekologicznych.
  Tytuł angielski: Adversities of antithrombotic prophylaxis after gynaecological operations.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.3-6, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania zatorowo-zakrzepowe są częstą przyczyną zgonów po operacjach. W pracy przedstawiono poziom ryzyka wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych po operacjach ginekologicznych, czynniki sprzyjające ich powstaniu. Przedstawiono kryteria kwalifikacji pacjentek do grup ryzyka. W pracy autorzy omawiają metody profilaktyki oraz jej niepowodzenia i ich przyczyny.

  Streszczenie angielskie: Thromboembolism is a frequent complication and cause of death in patients after surgery. In work authors introduced level of risk of pronouncement of thromboembolic complications after gynaecological operations, favourable factors their to rising. One represented criterious of qualifications of patients to groups of risk. Authors talk over methods of prophylaxis and her adversities and reasons of complications of prophylaxis.


  84/105

  Tytuł oryginału: Zaburzenia anatomiczne macicy a przedwczesne ukończenie ciąży.
  Tytuł angielski: Uterus malformations and premature pregnancy wastage.
  Autorzy: Daniłoś Jarosław, Stachowicz Norbert, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.21-23, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Sympozjum pt. przedwczesne ukończenie ciąży Zegrze 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rodzaje zaburzeń anatomicznych macicy, mających wpływ na przedwczesne ukończenie ciąży. Na podstawie piśmiennictwa przeanalizowano częstość występowania poronień i porodów przedwczesnych oraz możliwości operacyjnej korekty niektórych zaburzeń anatomicznych.

  Streszczenie angielskie: In the paper the authors described certain kinds of uterus malformations which could give rise to premature pregnancy wastage. On the basis of literature the authors analysed frequency of occurrence of miscarriages and premature deliveries as well as possibilities of operative treatment to certain malformations.


  85/105

  Tytuł oryginału: Sensory nerves in central and peripheral control of pancreatic integrity by leptin and melatonin.
  Autorzy: Jaworek J[olanta], Bonior J., Leja-Szpak A. K., Kot M., Tomaszewska R., Stachura J., Pawlik W. W., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.51-74, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Central nervous system affects pancreatic secretion of enzymes however, the neural modulation of acute pancreatitis has not been investigated. Leptin and melatonin have been recently reported to affect the inflammatory response of various tissues. The identification of specific receptors for both peptides in the pancreas suggests that leptin and melatonin could contribute to the pancreatic protection against inflammation. The aim of this study was: 1) to compare the effect of intracerebroventricular (i.c.v.) or intraperitoneal (i.p.) administration of leptin or melatonin on the course of caerulein-induced pancreatitis (CIP) in the rat, 2) to examine the involvement of sensory nerves (SN) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) in pancreatic protection afforded by leptin or melatonin, 3) to assess the effect of tested peptides on lipid peroxidation products (MDA + 4-HNE) in pancreas of CIP rats, 4) to investigate the influence of leptin or melatonin on nitric oxide (NO) release from isolated pancreatic acini and 5) to determine the effects of caerulein and leptin on leptin receptor gene expression in these acini by RT-PCR was induced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to the conscious rats, confirmed by the significant increases of pancreatic weight and plasma amylase and by histological examination. This was accompanied in marked reduction of pancreatic blood flow and significant rise of MDA + 4HNE in the pacreas. Leptin or melatonin were administered i.p. or i.c.v. 30 min prior to the start of CIP...


  86/105

  Tytuł oryginału: Obraz radiologiczny choroby Pageta.
  Tytuł angielski: The radiological image of Paget's disease.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.673-678, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. choroba Pageta zaliczana jest do chorób metabolicznych, charakteryzuje się patologiczną przebudową i przerostem kości. Materiał i metody. W latach 1981-2001 diagnozowano 24 chorych (14 kobiet, 10 mężczyzn), u których rozpoznano chorobę Pageta. U wszystkich pacjentów wykonano konwencjonalne zdjęcia radiologiczne czaszki, kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej oraz kości długich. U jednego chorego wykonano CT miednicy i głowy. Oceniano lokalizację i rozległość zmian, cechy radiologiczne oraz obecność powikłań. Wyniki. U 15 chorych (62,5 proc.) występowały zmiany jednoogniskowe, u 9 (37,5 proc.) obserwowano zmiany wieloogniskowe. Zmiany najczęściej lokalizowały się w sklepieniu czaszki - 9 przypadków, kości piszczelowej - 7, miednicy - 5, kości udowej 3, kręgosłupie lędźwiowym - 3. U większości pacjentów w obrazie radiologicznym przeważały zmiany o typie osteosklerotycznym, w 3 przypadkach obserwowaliśmy zmiany osteolityczne. Wnioski. W rozwiniętym stadium choroby Pageta obraz radiologiczny jest charakterystyczny, można ją rozpoznać na podstawie klasycznych zdjęć rentgenowskich.

  Streszczenie angielskie: Background. Paget's disease is a metabolic bone disease characterized by excessive bone resorption and activated osteoclasts. The aim of the present study was to examine the localization and extent of lesions, radiological traits, and complications. Material and methods. During the period 1981-2001, 24 patients (14 women, 10 men) with Paget's disease were examined, using x-rays of the skull, spine, pelvis, and the long bones of the limbs, and computer tomography (1 patient) of the skull and pelvis. Results. In 15 patients (62.5 p.c.), the disease was monoostotic, while in 9 cases (37.5 p.c.) it was polyostotic. The most common places for changes were in the vault of the skull (9 cases), the tibia (7 cases), the pelvis (5 cases), the femur (3 cases), and the lumbar spine (3 cases). Osteosclerotic changes dominated in the radiological picture. Three of the patients wre in the osteolitic phase of Paget's disease. Conclusions. The radiological picture of fully developed Paget's disease is very characteristic. It is possible to make a diagnosis on the basis of conventional radiography.


  87/105

  Tytuł oryginału: Różnice gęstości mineralnej tkanki kostnej kończyn dolnych u dzieci z anisomelią.
  Tytuł angielski: Differences in lower limb bone mineral density in children with anisomelia.
  Autorzy: Wroński Sławomir, Gaździk Tadeusz S., Kaleta Marek, Kotas-Strzoda Justyna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.694-702, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nierówność kończyn donych (anisomelia) może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami etiologicznymi, które prowadzą do skrócenia (90 proc. przypadków), bądź wydłużenia kończyny (10 proc. przypadków). Nasuwa się teza, że uzyskane wyniki pomiarów DEXA należy odnosić do wykonanego jeszcze przed implantacją stabilizatora, pomiaru BMD wybranego obszaru kończyny operowanej. Praca przedstawia wyniki badań densytometrycznych przeprowadzonych u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii Śl.A.M., w latach 1997-1998, z powodu nierówności kończyn dolnych. Materiał i metoda. Badaniami objęto 57 chorych, 31 dziewcząt i 26 chłopców, u których zastosowano technikę Ilizarowa, wydłużając 33 kości udowe i 24 piszczelowe. Średnia wielkość skrócenia wynosiła 45 mm (48 mm w kości udowej i 42 mm w kości piszczelowej), a wiek pacjentów 13,8 lat (7-26). Badania przeprowadzono aparatem DPX firmy Lunar Corporation. Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD) mierzono w obrębie skróconego segmentu kończyny i porównywano z wynikiem analogicznego pomiaru kończyny przeciwległej. Wysokość ramki pomiarowej wynosiła 50 mm, a szerokość była równa szerokości kości. Pole pomiaru lokalizowano każdorazowo w odległości 3 lub 4 cm (odpowiednio w kości piszczelowej lub udowej) od linii stawu kolanowego, celem eliminacji dodatkowych zagęszczeń spowodowanych chrząstką wzrostową i nakładaniem się rzepki. Powtarzalność badań zapewniono dzięki utrzymującej stałą rotację wewnętrzną kończyny wynoszącą ...

  Streszczenie angielskie: Background. Lowe limb discrepancy (anisonelia) can be caused many different factors leading to shortening (90 p.c. of cases) or lengthening of a limb (10 p.c. of cases). This article presents the results of densitometric tests performed on patients treated for lower limb discrepancy in the Department of Orthopedics of the Silesian Academy of Medicine in the years 1997-1998. Material and methods. Our research involved 57 patients, 31 girls and 26 boys. The Ilizarow technique was used to lengthen 33 femurs and 24 tibias. The average discrepancy was 45 mm (48 mm in the femurs and 42 mm in the tibias), and the patients' average age was 13.8 years (range 7-26). The test were performed with a DPX apparatus by the Lunar Corporation. The bone mineral density (BMD) was measured in the area of the shortened limb segment and compared to the results of the analogous measurement of the opposite limb. The height of the measurement frame was 50 mm, and the width was equal to the width of the bone. The measurement field was located in each case at a distance of 3-4 cm (on the respective bone) from the line of the knee joint, in order to eliminate additional density caused by growth cortilage and the imposition of the patella. The repeatability of the tests was assured by a support maintaining constant internal limb rotation of 40ř. Results. A difference in BMD between the shorter limb and the opposite limb was foumd in 47 children (82.5 p.c.). The average was 16.5 p.c., wheraes it ...


  88/105

  Tytuł oryginału: Zmiany zapalne kości - temat zawsze aktualny.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis: always a timely topic.
  Autorzy: Swiątkowski Jan, Półtorak Dorota, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.716-721, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy poddano analizie przydatność poszczególnych metod obrazowych w diagnostyce nieswoistych zmian zapalnych kości. Zaprezentowano przykłady zmian o rzadkim umiejscowieniu i szczególnym przebiegu na przykładzie pacjentów, którzy trafili do Kliniki Ortopedii w celu diagnostyki lub leczenia.

  Streszczenie angielskie: The present study analyzes the usefulness of particular imaging methods in the diagnosis of non-specific inflammatory lesions in bone tissue. Examples are given of osteomyelitic changes in unusual locations and unique courses of illness in patients referred to the Orthopedics Department for diagnosis or treatment.


  89/105

  Tytuł oryginału: Patomechanizm progresji skolioz idiopatycznych - znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of idiopathic scoliosis: the importance of physiological thoracic kyphosis.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Dobosiewicz Krystyna, Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.758-765, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępy w badaniach nad patogenezą skolioz idiopatycznych doprowadziły do zrozumienia przestrzennego charakteru tego zniekształcenia, w tym deformacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ciała. Obecnie uważa się, że zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, a w dalszym etapie lordozy piersiowej jest nieodłączną składową skoliozy piersiowej. W pracy przedstawiono koncepcję wewnątrzpiersiowego skoliotycznego garbu kręgosłupowego. Korygowanie skolioz sposobami nieoperacyjnymi i operacyjnymi powinno być trójpłaszczyznowe i uwzględniać odtworzenie fizjologicznej kifozy piersiowej.

  Streszczenie angielskie: Progress in research on the pathogenesis of idiopathic scoliosis has brought about a better understanding of the spatial character of this deformity, including spinal deformation on the sagittal plane. It is now generally thought that the reduction of physiological thoracic kyphosis, followed at a letter stage by thoracic lordosis, is a constant component of thoracic scoliosis. The authors present the concept of intrathoracic scoliotic vertebral hump. Both consevative and surgical treatment should consist in three-dimensional correction of scoliosis, with particular attention paid to the restoration of normal thoracic kyphosis.


  90/105

  Tytuł oryginału: Rozległe wycięcie jelit
  Autorzy: Głuszek Stanisław, Kot Marta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.475-478, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  91/105

  Tytuł oryginału: Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w ocenie objętości błony śluzowej macicy u kobiet z krwawieniami z jamy macicy.
  Tytuł angielski: Three-dimensional sonography in the endometrial volume measurements in women with perimenopausal irregular uterine bleeding.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.970-975, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena objętości endometrium u kobiet z krwawieniami z jamy macicy. Grupę badaną stanowiło 45 kobiet (23 po menopauzie), u których wykonano ocenę ultrasonograficzną objętości endometrium przy zastosowaniu oprogramowania do automatycznego pomiaru objętości brył (VOCAL, Kretztechnik, Austria). Dodatkowo u każdej z kobiet w badaniu sondą dopachwową zmierzono grubość obu warstw endometriumi wartości indeksów przepływu naczyniwego w tętnicy macicznej (PI, RI, PSV). Wyniki badania ultrasonograficznego zweryfikowano histopatologicznie. Średnia objętość błony śluzowej u kobiet z rakiem endometrium była istontie wyższa (P 0,005, test U Manna-Whitneya) niż u kobiet z rozrostami i z nie stwierdzonym rozrostem endometrium. Średnie grubości błony śluzowej macicy i wartości indeksów przepływu w tętnicy macicznej nie różniły się istotnie. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że trójwymiarowy pomiar objętości endometrium może być dodatkowym elementem prognostycznym poprawiającym dokładność diagnostyczną ultrasonograficznej oceny zmian rozrostowych w błonie śluzowej jamy macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Evaluation of the role of three-dimensional (3D) ultrasonographic measurement of the endometrium volume in perimenopausal women with irregular uterine bleeding. Material and methods: We have assessed 45 women (23 postmenopausal) with 3D transvaginal probe and automatic volume measurement (VOCAL) software using Voluson V730 scanner (Kretztechnik, Austria). Additionally, doppler blood flow indices PI, RI and PSV in uterine artery as well as endometrial thickness were measured. All ultrasound data were verified by histology of the endometrial specimens removed during D&C or hysterectomy. Results: The age of the study grou pranged between 43-70 years (median 53 years). The mean volume of endometrium in women with endometrial cancer was 19,9 ń 7,5 ml. The mean volumes measured in women with endometrial hyperplasia and normal endometrium were 12,2 ń 7,9 ml and 7,4 ń 4,8 ml, respectively. There was a significant difference in endometrial volume between each pair of study groups (P 0,05). Moreover, significant differences were found in mean endometrial thickness between endometrial cancer and benign but not in hyperplastic endoemtrium. In contrast, there were no significant differences in study group s in mean values of Doppler blood flow indices measured in uterine artery. Conclusion: We conclude that 3D sonography and automatic volume measurement might be used better to characterize endometrial changes in women with perimenopausal bleeding.


  92/105

  Tytuł oryginału: Współczesna ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika; porównanie wartości predykcyjnych oceny morfologicznej, badania przepływu dopplerowskiego i obrazowania trójwymiarowego 3D.
  Tytuł angielski: Three dimensional sonography and 3D power Doppler angiography in the differentiation of adnexal tumors.
  Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1061-1070, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wyników własnej przedopracyjnej oceny guzów przydatkowych przy pomocy dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej utrasonografii (3D USG) z wykorzystaniem kolorowego Dopplera. Analizie poddano wyniki badania 3D USG u 128 kobiet badanaych z powodu obecności guza przydatkowego. Czułość badania sonoangiograficznego z obrazowaniem trójwymiarowym wynosiła 92,6 proc. - poprawnie zidentyfikowano 25 z 27 kobiet z guzem złośliwym w przydatkach. Czułość testu dla szeregu parametrów morfologicznych i dopplerowskich wahała się w analizowanej grupie kobiet od 45 proc. do 87,5 proc. Również negatywna wartość predykcyjna testu była najwyższa (97,2 proc.) dla badania z 3D USG. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że zastosowanie w wybranych przypadkach badania 3D USG może pozwolić na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka istnienia guza złośliwego oraz weryfikację wskazań do wykonania ewentualnego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background: Three-dimensional sonography is a novel diagnostic method proposed to be an additional non-invasive tool in the assessment of ovarian tumors. Objective: To study diangostic potential of 3D sonography and power Doppler angiography in the preoperative differentiation of adnexal masses. Material and methods: One hundred twenty-eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Following morphological (papillae, septae, tumor size and volume) and color Doppler (PI, RI, Vmax and TAMX) assessment, 3D ultrasound of adnexal tumors according to Kurjak et al. (2000) was performed. Various scanners were used and included: ATL 5000 HDI (Phillips, USA) and Combison 530 and Voluson 730 (Kretztechnik, Austria) machines. Follwoing variables were studied: inner wall structure, presence of papillae, thickening 3 mm of septa as well as vascular branching pattern, number and localization of small blood vessels and the presence of vascular anastomoses. Results: Twenty-one tumors were malignant (3 FIGO stage I) and 101 masses were benign. Power Doppler combined with 3D sonography predicted malignancy with a sensitivity of 92,6 p.c. (25 of 27 patients). Commonly used morphological and Doppler criteria produced lower sensitivity, the values being in range of 45 p.c. to 87,5 p.c. Negative predictive value of 97,2 p.c. was the highest for 3D sonography ( 7 points in Kurjak's scale). Conclusions: Selective use of 3D ultrasound and power Doppler angiography could be used to better characterize adnexal tumors...


  93/105

  Tytuł oryginału: Rynek leków w Polsce - udział produktów leczniczych zawierających hormony do stosowania ogólnego.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical market in Poland - the class of systemic hormonal preparations (excl. sex hormones).
  Autorzy: Kotula Zbigniew
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.62-64, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Streszczenie angielskie: The paper presents the information on and analysis of the place of hormonal systemic drugs (group H of ATC classification, excluding sex hormones and hormones of hypophysis and hypothalamus) at Polish pharmaceutical market. The data are expressed in daily defined doses in order to objectivize the information. The presented data are analysed and compared with the remaining portion of Polish pharmaceutical market.


  94/105

  Tytuł oryginału: The prevalence of dementia in Poland: a population-based, door-to-door survey in an urban community.
  Autorzy: Gabryelewicz Tomasz, Parnowski Tadeusz, Szafrańska Anita, Matuszewska Elżbieta, Jarkiewicz Elżbieta, Kotapka-Minc Sławomira, Baro Franz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The community survey of the Warsaw district Mokotów estimated the prevalence of dementia in a random, population-based sample, stratified for age and sex. The sample of 1000 elderly (65-84 years) was screened at home with the MMSE test. All elderly under the cut-off 24-25/30 was assigned a diagnosis via the CAMDEX and the DSM-IIIR. The prevalence of dementia was estimated at 5.7 p.c. The following age-specific prevalence of dementia was found in the age groups 65-69, 70-74, 75-79, 80-84: 1.9, 5.8, 8.6 and 16.5 p.c. Rates for VD - 2.7 were higher then those for DAT - 2.3, mixed dementia- 0.5, and secondary dementia - 0.2 p.c. In the younger subgroups (65-74 years) VD was the most frequent and in the older subgroups (75-84 years) the most frequent was DAT. The rates of dementia were quite similar to those found in other European studies.


  95/105

  Tytuł oryginału: Antagonista receptora interleukiny-1 w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Interleukin-1 receptor antagonist in the treatment of rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Zoń-Giebel Aleksandra, Kotulska Anna, Giebel Sebastian, Cader Sham A., Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.916-918, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Interleukina-1 (IL01) jest jednym z głównych mediatorów procesu zapalnego odpowiedzialnych za rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Niewystarczająca produkcja naturalnego antagonisty dla IL-1 u chorych na RZS ma wpływ na progresję zmian zapalnych, co potwierdzono w licznych badaniach na modelach zwierzęcych. W dwóch randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych wykazano, że zastosowanie rekombinowanego ludzkiego antagonisty receptora dla IL-1 (rHuIL-1Ra), anakinry, w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem, pozwala na uzyskanie odpowiedzi (ACR20) u 38-71 proc. chorych z RZS. Odpowiedź zależna jest od dawki i czasu stosowania leku. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne stosowania rHuIL-1Ra u chorych z RZS, zestawiono także wyniki przeprowadzonych dotąd badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Interleukin-1 (IL-1) is one of the main inflammatory mediators associated with developmend of rheumatoid arthritis (RA). Deficiency in secretion of the natural IL-1 antagonist was found in RA patients, and anhanced joint inflammation. This finding was confirmed by numerous studies using the animal model of the disease. Two randomized, multicenter clinical trials with anakinra, a recombinant IL-1 receptor antagonist (rHHHuIL-1Ra), revealed that application of anakira with or without methotrexate induces remission (ACR 20) in 38-71 p.c. of patients with RA. Induction of remission was dose and treatment-time-dependent. The present paper reviews theoretical application of rHuIL-1Ra in patients with RA and summarizes results of published clinical trials of the drug.


  96/105

  Tytuł oryginału: Guzy jajników u kobiet leczonych operacyjnie po uprzednim wycięciu macicy : praca doktorska
  Autorzy: Jabłoński Sławomir, Kotzbach Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 64 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  97/105

  Tytuł oryginału: Leptyna a hormony tarczycy.
  Tytuł angielski: Leptin and thyroid hormones.
  Autorzy: Kotulska Anna, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1024-1027, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leptyna - hormon sytości jest białkiem wytwarzanym przez tkankę tłuszczową i regulującym łaknienie oraz bilans energetyczny ustroju. Wyniki badań stężenia leptyny w surowicy u chorych na nadczynność lub niedoczynność tarczycy są sprzeczne a wpływ hormonów tarczycy na wydzielanie leptyny ma charakter złożony i nie do końca poznany.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a satiety hormone ia s pretein produced by the adipose tissuethat regulated appetite and energetic balance of the body. Results of investigations of serum leptin inpatients with hyperthyroidism or hypothyroidism are controversial. Influence of thyroid hormones on leptin secretion is complex and partially unrecognized.


  98/105

  Tytuł oryginału: Aktywatory plazminogenu typu tkankowego (t-PA) i urokinazowego (u-PA), ich inhibitory (PAI-1 i PAI-2) oraz receptor u-PA (u-PAR) w osoczu i wyciągach tkanek chorych na raka jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Rydzkowski Mariusz, Kotschy Maria (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr. 194 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20745

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  99/105

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne polecane przed wyjazdami zagranicznymi w roku 2002.
  Autorzy: Kotłowski Andrzej S.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.32-34
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  100/105

  Tytuł oryginału: Stężenie frakcji zjonizowanej magnezu w populacji osób dorosłych z terenu miasta Szczecina.
  Tytuł angielski: Concentration of ionized magnesium in serum in adults from Szczecin.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Kotkowiak Lidia, Brodowski Jacek, Karakiewicz Beata, Hornowska Iwona
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.133-139, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnez zjonizowany stanowi frakcję aktywną biologicznie tego pierwiastka w ustroju i stanowi około 65-67 proc. stężenia magnezu wewnątrzkomórkowego. Celem pracy była ocena stężenia iMg w populacji ludzi dorosłych. Badaniem objęto 530 dorosłych osób, w wieku od 18 do 90 roku życia (średnia wieku 47,0). 58 proc. stanowili mężczyźni a 42 proc. kobiety. Badanie wykonano w surowicy krwi pobranej z żyły łokciowej. Pomiarów dokonano przy użyciu aparatu AVL 988-4. Wyniki poddano analizie statystycznej. Zakres stężeń magnezu zjonizowanego w badanej populacji wynosił od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3, a średnie stężenie 0,56 mmolúdm-3. Zakres stężeń magnezu u mężczyzn wynosił od 0,39 do 0,91 mmolúdm-3, a u kobiet od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3. Średnie stężenie u mężczyzn wynosiło 0,55 mmolúdm-3, a u kobiet 0,57 mmolúdm-3. Różnica stężeń magnezu zjonizowanego pomiędzy mężczyznami a kobietami nie była istotna statystycznie przy poziomie istotności p 0,05. Badaną populację podzielono na 3 podgrupy w zależności od wieku: a) I podgrupa 18-40 rok życia, 209 osób; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,55 mmolúdm-3; b) II podgrupa 41-60 rok życia, 173 osoby; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,57 mmolúdm-3; c) podgrupa 61-80 rok życia, 148 osób, średnie stężenie i Mg wynosiło 0,58 mmolúdm-3. Pomiędzy poszczególnymi podgrupami również nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie przy poziomie istotności p 0,05.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate concentration of iMg in serum in adult people from Szczecin. The study was conducted on 530 persons (307 men and 223 women) aged 18 to 90 years. The average age in the group examined was 47.0 years. Serum level i Mg was assessed by AVL analyzer with ionoselective electrode. All results were statistical analyzed. Concentration of iMg in the whole group was from 0,33 to 0,99 mmolúdm-3 (mean concentration 0,56 mmlúdm-3). In the subgroup of men the mean concentration was 0,55 mmolúdm-3 (range 0,36 - 0,91 mmolúdm-3). In women the mean level of i Mg was 0,57 mmolúdm-3 (range 0,33 - 0,99 mmolúdm-3). No statistical difference in the concentration of i Mg between men and women was found. We also assessed serum i Mg in 3 subgroup: I - 18-40 years old (209 persons); II - 41-60 years old (173 persons)' III - 61-90 years old (148 persons). Mean concentrations in these subgroups were: I - 0,55 mmolúdm-3; II - 0,57 mmolúdm-3; III - 0,58 mmolúdm-3. No statistical difference was found between any of the subgroups. Conclusion: Age and sex have no influence on concentration of ionized magnesium in serum.


  101/105

  Tytuł oryginału: Cholesterol frakcji LDL: metoda bezpośrednia czy pośrednia, wyliczeniowa?
  Tytuł angielski: LDL cholesterol: direct measurement or calculated method.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna, Jasińska Alicja, Kotlicka Justyna, Narożna Beata, Skrzypkova Eva
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.437-444, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena metody bezpośredniej oznaczania stężenia cholesterolu LDL w odniesieniu do wartości wyliczanych z równania Friedewalda. Badania wykonano w 583 surowicach, które podzielono według stężenia cholesterolu na 4 grupy od stężenia ó 120 mg/dl do powyżej 251 mg/dl oraz według stężenia triglicerydów na 7 grup od stężenia ó 100 mg/dl do 400 mg/dl. Oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL - metodą bezpośrednią (LDL-D), stężenie triglicerydów, apoB oraz wyliczano stężenie cholesterolu frakcji LDL ze wzoru Friedewalda (LDL-O). Średnie wartości LDL-D były nieco wyższe od LDL-O w grupach z poziomem cholesterolu poniżej 200 mg/dl. Natomiast ze wzrostem stężeń choelsterolu powyżej 200 mg/dl proporcje te stają się odwrotne tj. wyższe są średnie stężenia LDL-O niż LDL-D zwłaszcza w grupie z niskim stężeniem triglicerydów ( 200 mg/dl). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w następujących grupach: úcholesterol pomiędzy 120 a 200 mg/dl, TG 201 a 250 mg/dl úcholesterol pomiędzy 200 a 250 mg/dl, TG poniżej 100 mg/dl úcholesterol powyżej 250 mg/dl, TG pomiędzy 150-200 a 250-350 mg/dl. Obserwowano tendencje do istotnych różnic pomiędzy metodą bezpośrednią i wyliczeniową w grupach z niskim i umiarkowanym stężeniem cholesterolu całkowitego oraz podwyższonymi poziomami triglicerydów. Różnice w tych grupach stwierdzono również w apoB/DLD i współczynnikach korelacji, które były niskie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare a direct method of choelsterol LDL measurement with calculated values according to Friedewald Formula. 583 sera's were dividedinto 4 groups according to ranges of total cholesterol concentration (ó 120 mg/dl - 251 mg/dl) and into 7 groups according to ranges of triglycerides concentration (from TG 100 mg/dl up to 400 mg/dl). Serum level of total cholesterol, LDL-chol - direct method (LDL-D) of Roche Integra, TG, HDL-chol and apoB were measured. LDL-chol was calculated according to Friedewald (LDL-O). Ratios apoB/LDL-D and apoB/LDL-O were calcualted. Means of LDL-O were higher in groups with total chol below 200 mg/dl and lower in higher cholesterol groups especially accompanied by low TG. No significant differences were observed in the following groups: *total cholesterol between 120 and 200 mg/dl and TG between 201 and 250 mg/dl *total cholesterol between 200 and 250 mg/dl and TG below 100 mg/dl *total choelsterol 250 mg/dl and TG between 150-200 and 250-350 mg/dl. There is general tendency to significant discrepancy between methods in low and moderate cholesterol and high TG groups. The differences were obtained also in apoB/LDL ratios and coefficient of correlation which was low.


  102/105

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe i ich leczenie.
  Autorzy: Kotrys Katarzyna
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.40, 42, 44, 46, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  103/105

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia molekuł sICAM-1, sICAM-2 i sICAM-3 w surowicy krwi kobiet w I trymestrze ciąży prawidłowej i zagrożonej : praca doktorska
  Autorzy: Styk Mirosław, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 67, [2] k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21084

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  104/105

  Tytuł oryginału: Osteopoikilosis and Buschke-Ollendorff syndrome.
  Autorzy: Kotulska Anna, Kucharz Eugeniusz J.
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.290-293, bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The disorder (known as spotted bones, diffuse osteopathy, osteopoikilosis) is a congenital disease of the skeletal system characterized by numerous, round foci of bone sclerosis localized within spongy bone tissue. Coincident osteopoikilosis and cutaneous lesions (fibromas) is referred to as Buschke-Ollendorff syndrome. The disease is inherited as an autosomal dominant trait. Osteopoikilosis is usually asymptomatic and is diagnosed accidentally in radiography performed for other reasons. Osteopoikilosis may be accompanied by melorheostosis and/or osteopathia striata. This syndrome is known as mixed sclerosing bone dystrophy.


  105/105

  Tytuł oryginału: A rare case of Wegener's Granulomatosis localized in genitals.
  Autorzy: Witczak Władysław, Szubstarski Franciszek, Zwolski Dariusz, Kot Krzysztof, Łoza Magdalena, Oworuszko Danuta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.250-253, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Wegener's Grannulomatosis is a multiogran disease. It includes angiitis, focal necrosis and specific granuloma in tissues and organs involved. The clinical manifestation mainly comprises symptoms from respiratory tract and kidneys. Wegener's Granulomatosis is rarely localized in genitals. Case report: The case report a fifty one-year-old woman with multiorgan localization Wegener's Granulomatosis, including genitals. The patient was hospitalized because of bleeding from reproductive organs and other complaints lasting for a year. Histopathological examination of numerous sections of uterine cervix and mucous nasal membrane allowed diagnosis. Conclusions: In case of erosive and ulcerative lesions in genitals the diagnosis of Wegener's Granulomatosis should be taken into consideration and numerous deep section should be taken for histopathological examinations.

  stosując format: