Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSZTYŁA-HOJNA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena ultrastruktury błony śluzowej fałdów głosowych u pacjentów z presbyphonią.
Tytuł angielski: Evaluation of the ultrastructure of the vocal folds mucosa in patients with presbyphonia.
Autorzy: Kosztyła-Hojna Bożena, Andrzejewska Anna, Rogowski Marek, Pepiński Witold
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.239-243, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Wigry 25-27.05. 2001
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano ultrastrukturę błony śluzowej fałdów głosowych u 50 pacjentów w wieku podeszłym. Materiał do badań stanowiły wycinki z krtani uzyskane metodą autopsji oraz materiał pooperacyjny po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka zachyłka gruszkowatego przy niezmienionych strukturach głosowych. Ultrastrukturę błony śluzowej badano w mikroskopie elektronowym transmisyjnym OPTON 900-PC. W grupie kontrolnej stwierdzono nabłonek wielowarstwowy płaski z pofałdowaniem błony podstawnej, nieliczne włókna kolagenu w podścielisku. Zaburzenia głosu występujące w presbyphonii są uwarunkowane zmianami morfologicznymi nabłonka, błony podstawnej i podścieliska błony śluzowej fałdów głosowych. Destrukcja komórek nabłonka z nasilonym zwyrodnieniem wodniczkowym i poszerzeniem przestrzeni międzykomórkowych świadczyły o obrzękowej postaci presbyphonii. Wzrost liczby włókienek kolagenu, zwyrodnienia wodniczkowe fibroblastów z poszerzeniem szorstkiej sieci śródplazmatycznej oraz zwiększenie ilości naczyń krwionośnych w podścielisku przemawiały za atroficzną postacią presbyphonii.

  Streszczenie angielskie: Ultrastructure of the vocal folds mucosa was evaluated in 50 elderly patients. Study material included larynx specimens obtained from autopsy and postoperative material after the total laryngectomy due to the cancer of recessus piriformis with unchanged vocal folds. The ultrastructure of tunica mucosa was evaluated by means of the transmission electron microscopy with the use of Opton 900-PC microscope. In the control group the multilayer flat epithelium was found with the folded basal membrane, a large number of pericytes, scarce collagenous fibres in the stoma. The voice disturbances which occur during presbyphonia are conditioned by morphological changes in the epithelium, the basal membrane and the stroma of the vocal folds mucosa. Destruction of the epithelium cells with the enhanced vacuolar degeneration and enlarged intercellular spaces indicated oedemic character of presbyphonia. An increased number of collagenous fibres, vacuolar degeneartion of fibroblasts with enlarged granural endoplasmic reticulum and an increased number of blood vessels in the stoma suggested an atrophic form of presbyphonia.


  2/3

  Tytuł oryginału: Czynność aerodynamiczna krtani w obrzęku i atrofii fałdów głosowych u chorych z prezbifonią.
  Tytuł angielski: Aerodynamic activity of larynx in edema and atrophy vocal cords in patients with presbyphonia.
  Autorzy: Kosztyła-Hojna Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.198-200, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie obejmowało czynność głosową i oddechową w schorzeniach krtani u chorych w wieku starczym. Każdego chorego badano laryngologicznie i foniatrycznie. Ze względu na patologię stwierdzoną w krtani, chorych podzielono na dwie grupy, w których zmiany w krtani były klasyfikowane jako obrzęk lub atrofia fałdów głosowych. Określano czas fonacji (MPT), średni przepływ powietrza w czasie fonacji (MFR), pojemność fonacyjną (PV), współczynnik fonacji (PQ), wskaźnik szybkości głosowej (VVI). Wykonano również badanie spirometryczne. Szczególnie przydatne diagnostycznie okazały się współczynniki: MPT, MFR, PV, PQ i VVI. Praca potwierdza przydatność metod obiektywnych i ilościowych w badaniu czynności krtani.

  Streszczenie angielskie: The senile patietns with laryngeal diseases were subjected to phonatory and respiratory function studies. Each patient was examined laryngologically and phoniatrically. The patietns were divided into two groups, according to the changes observed in the larynx: as edema and atrophy of the vocal folds. These studies included phonation time (MPT), mean flow ratę (MFR), phonation volume (PV), phonatio quotient (PQ), vocal velocity index (VVI) and spirometric investigations. Five physiologic criteria are recommended to estabilish on objective evaluation of laryngeal function under clinical condition (MPT, MFR, PV, VVI). The studies confirm the clinical importance of objective and quantitative measures of laryngeal function.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena czynności głosotwórczej w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: The evaluation of voice in elderly patients.
  Autorzy: Kosztyła-Hojna Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.201-203, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono 80 przypadków chorych w wieku podeszłym, których głos poddano analizie. Średni wiek wynosił 64 lata. Obserwowaną w krtani patologię klasyfikowano jako obrzęk lub atrofię fałdów głosowych. Głos badano metodą subiektywną i obiektywną - spektrograficzną. Stwierdzono zaburzenie jakości głosu, monotonię oraz utrudnioną zrozumiałość. Histologicznie wykazano zmiany morfologiczne błony śluzowej fałdów głosowych, leżące u podłoża patologii głosu.

  Streszczenie angielskie: The voice analysis of 80 patietns (near age 64) is presented in the study. Laryngeal pathology observed in the patietns was classified as edema or vocal fold atrophy. The voice was examined subjectivly and objectively (spectrographic examination). Voice quality pathology, voice monotony, and ill intelligibility were observed. The histological structure of vocal fold mucous membrane (squamous epithelium) was presented. Morphological changes of vocal folds are the underlying cause of voice pathology.

  stosując format: