Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSZOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Pierwotna gruźlica kości żuchwy - problem diagnostyczno-terapeutyczny - opis przypadku.
Tytuł angielski: Primary tuberculosis of the mandibular bone - a diagnostic and therapeutic problem - case report.
Autorzy: Waśkowska Jadwiga, Koszowski Rafał
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.53-56, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek pierwotnej gruźlicy kości zlokalizowanej w trzonie żuchwy. Podkreślono wciąż aktualny problem znaczenia włąściwego rozpoznania oraz odpowiedniego leczenia chirurgicznego i farmakologicznego tego schorzenia. U opisanej chorej, w wyniku zaniechania leczenia przeciwprątkowego przy pierwszym pojawieniu się ogniska gruźliczego w żuchwie, po 7 latach wystąpiły objawy nawrotu schorzenia i konieczność ponownego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented a case of primary bone tuberculosis located in the body of the mandible. The importance of early diagnosis of this condition and its appropriate surgical and pharmacological treatment is stressed. In the patient described, antituberculotic treatment had been neglacted at the time that the tuberculotic focus was first discovered in the mandible. As a result, after 7 years, symptoms of recurrence occurred, and another course of treatment was necessary.


  2/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie endoskopowe w zębopochodnych schorzeniach zatok szczękowych - metodyka własna. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 40 s.1-128, il., tab, bibliogr. 261 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/8

  Tytuł oryginału: Historia endoskopii - przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.3-7, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna


  4/8

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza obrazów błony śluzowej zatok szczękowych badanych endoskopowo z wynikami badań histopatologicznych.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of images of the maxillary sinus mucosa obtained by endoscopy and histological examination.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.813-820, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie porównania obrazów makroskopowych i histopatologicznych autor ocenił trafność rozpoznań endoskopowych stanu błony śluzowej zatok szczękowych. Grupę badaną stanowiło 80 pacjentów, u których w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śl. AM wykonano ambulatoryjnie sinuskopowe zabiegi chirurgiczne z powodu zębopochodnych schorzeń zatok szczękowych. Stwierdzono statystycznie istotną korelację pomiędzy rozpoznaniem makro- i mikroskopowym. Zaobserwowano, że błona śluzowa otaczająca ciała obce długo przebywające w zatokach szczękowych wykazywała zmiany w obrazie histopatologicznym, pomimo prawidłowego obrazu endoskopowego.

  Streszczenie angielskie: Basing on a comparison between macroscopic and histological images, an attempt was made to assess the accuracy of the maxillary sinus mucosa. The study group consisted of 80 patients who underwent ambulatory sinuscopic surgery for odontogenic disorders of the maxillary sinuses at the Department of Oral Surgery in Bytom, Silesian Medical Academy. The correlation between macroscopic and microscopic diagnoses was statistically significant. The mucosa surrounding foreign bodies residing for a long time in the maxillary sinus was found to show histolofical changes, despite a normal endoscopic picture.


  5/8

  Tytuł oryginału: Spiralna tomografia komputerowa z rekonstrukcją MPR i 3D w ocenie jednostronnego przerostu wyrostka dziobistego żuchwy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Spiral computer tomography with MPR and 3D reconstruction in the assessment of unilateral hypertrophy of the coronoid process of the mandible.
  Autorzy: Koszowski Rafał, Lelek Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.744-750, il., bibliogr. 12 poz., sum. - Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne pt. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i praktyka schorzeń układu stomatognatycznego Warszawa 21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali przypadek jednostronnego przerostu wyrostka dziobiastego żuchwy u 15 letniego pacjenta. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne oparte na wykorzystaniu TK z rekonstrukcją MPR i 3D. Zastosowany algorytm diagnostyki wizualizacyjnej pozwoli precyzyjnie określić złożony charakter nieprawidłowości w obrębie części twarzowej czaszki.

  Streszczenie angielskie: The authors describe a case of unilateral hypertrophy of the coronoid process or the mandible in a 15-year-old patient. The diagnosis was established based on the results of CT examination with MPR and 3D reconstruction. The visualization algorithm used in the study allowed for precise description of the complex character of the cranio-facial malformation.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie fiberoskopu w zabiegach endoskopowych wykonywanych w zębopochodnych schorzeniach zatok szczękowych.
  Tytuł angielski: The use of fiberscope in endoscopic procedures in maxillary sinuses having pathologies of dental origin.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.50-52, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie doświadczeń własnych autor opisał korzyści wynikające z zastosowania fiberoskopu w ambulatoryjnych zabiegach sinusoskopowych, wykonywanych w zębopochodnych schorzeniach zatok szczękowych. Stwierdził, że wykorzystanie fiberoskopu ułatwiło zabiegi endoskopowe z dostępu przez poekstrakcyjne przetoki ustno-zatokowe.

  Streszczenie angielskie: The author describes, on the basis of his own material, the advantages arising from the use of the fiberscope in sinusoscopic procedures in ambulatory patients with diseases of the maxillary sinuses of dental origin. He found that use of the fiberscope made easier the procedure of endoscopy with access via post extraction oro-antral fistulas.


  7/8

  Tytuł oryginału: Przydatność radiografii cyfrowej w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Application of digital radiography in oral surgery.
  Autorzy: Koszowski Rafał, Raczkowska-Siostrzonek Agnieszka, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.48-51, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radiografia cyfrowa jest metodą coraz częściej wykorzystywaną w diagnostyce schorzeń stomatologicznych. W prezentowanej pracy autorzy opisują zastosowanie tej metody w ocenie zmian patologicznych kości szczęk oraz żuchwy. Uzyskane wyniki badań świadczą o dużej przydtaności radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej ze względu na dużą precyzyjność szczegółów obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Digital radiography come in to use in the diagnosis of many diseases in dentistry. The authors describe usage of this novel technique in evaluationof pathologicalconditions of mandibula and maxilla. The results of this study show considerable helpfulness of digital radiography in estabilishing the diagnosis, due to high accuracy of radiological image.


  8/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie TK z rekonstrukcją MPR i 3D w diagnostyce schorzeń części twarzowej czaszki.
  Tytuł angielski: The use of CT with MPR and 3D reconstruction in facial skeleton disease diagnostics.
  Autorzy: Pogorzelska-Stronczak Bogna, Koszowski Rafał, Lelek Paweł
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.87-90, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wizualizację MPR i 3D w ocenie złamań wyrostków kłykciowych żuchwy, zaburzenia rozwojowego twarzy oraz obrazowania części zębodołowej żuchwy i wyrostków zębodołowych szczęk dla potrzeb leczenia implantoprotetycznego. Dzięki rekonstrukcji MPR odtworzono obraz w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Wizualizacja 3D natomiast precyzyjnie odzwierciedliła kształt anatomiczny badanych struktur. Możliwość obrotu bryły pozwoliły na przestrzenne obrazowanie położenia poszczególnych elementów kostnych.

  Streszczenie angielskie: In this study authors have presented the use of MPR and 3D visualisation in estimation of mandible condylar process fractures, facial developmental disturbances and alveolar process imaging in implantoprosthetic treatment. MPR reconstruction permit presentation of images in frontal and sagittal plane, however 3D visualisation reflected particularly anatomical shape of investigated structures. The possibility of block rotation permit three-dimensional imaging of particular osseus elements localisation.

  stosując format: