Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSTKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wpływ diklofopu na wybrane enzymy metabolizujące substancje obce w wątrobie szczurów rasy Wistar.
Tytuł angielski: The effect of diclofop on some drug metabolizing enzymes in the liver of Wistar rats.
Autorzy: Palut Danuta, Kostka Grażyna, Wiadrowska Bożena, Bańkowski Robert
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.1-9, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Diklofop, herbicyd z grupy pochodnych kwasu fenoksypropionowego, nie wykazuje właściwości induktorów CYP1A i słabo stymuluje aktywność CYP2B w wątrobie szczura. Natomiast wyniki sugerują, że badany związek hamuje aktywność fenolowej formy UDP-glukuronylotransferazy.

  Streszczenie angielskie: The study was designed to determine whether diclofop, introduced to environment as herbicide, would exert properties of chemical inducers of rat liver monooxygenase system related to CYP1A and CYP2B isozymes. For this purpose, the effect ofdiclofop on 7-etoxyresorufin O-dealkylase and p-nitroanisole O-demethylase activities specific for CYP1A as well as on CYP2B mediated 7-pentoxyresorufin O-dealkylase activity was studied in male Wistar rats. This biochemical method permits to determine whether tested compound belongs to one of two main types of chemical inducers. Diclofop was dosed by gavage for 4 days at 0; 5.6, 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day. Treatment of rats with diclofop resulted in significant increase in relative liver weight (RLW), to 19 p.c. and 31 p.c. above the control, respectively. Diclofop administered at the dose of 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day induced a 3-fold (p 0.001) and a 5=fold (p 0.001) increase in the metabolism of 7-pentoxyresorufin (CYP2B-mediated reaction), respectively. No effect level for CYP2B induction was 5.6 mg/kg b.w. per day. However, diclofop induced only slight increase in 7-etoxyresorufin 0-dealkylase and did not show any effect on p-nitroanisole 0-demethylase activity (CYP1A-mediated reactions). The results revealed that diclofop not show the ability to induce CYP1A and moreover it was weak inducer of CYP2B isozymes in the liver of male Wistar rats. Diclofop was also examined for its ability to affect the activity of phenol UDP-glucuronosyltransferase in rat liver. The results suggest that diclofop suppressed phenol form of...


  2/12

  Tytuł oryginału: Realizacja zajęć wychowania fizycznego w klasach nauczania początkowego szkół podstawowych na przykładzie województwa włocławskiego.
  Tytuł angielski: Realisation of physical education in the youngest children of primary schools at the Włocławek province.
  Autorzy: Sosnowska Stefania, Kostka Tomasz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (2) s.69-74, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny realizacji zajęć ruchowych (lekcji wychowania fizycznego i ćwiczeń śródlekcyjnych) w klasach nauczania początkowego w szkołach podstawowych na terenie byłego województwa włocławskiego. Badaniami objęto 202 placówki (92,24 proc. działąjących szkół podstawowych). Wszystkie badane szkoły prowadziły zajęcia ruchowe w formie lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia wf w liczbie 3 godzin i więcej w tygodniu odbywały się w 176 placówkach. Ćwiczenia śródlekcyjne prowadziło 97,52 proc. placówek. Z dokonanej oceny warunków do prowadzenia zajęć wychwania fizycznego w szkołach wynika, że tylko 19,31 proc. szkół na teranie byłego województwa włocławskiego spełnia wymagania w zakresie wyposażenia w pełnowymiarowe sale gimnastyczne, boiska i place rekreacyjne. Wśród ankietowanych szkół, 72 placówki (35,64 proc. szkół) posiada pełnowymiarowe sale gimnastyczne. Boiska o liczbie i rozmiarach odpowiednich do liczby uczących się dzieci posiada 69,31 proc. szkół. 57,43 proc. szkół posiada plac rekreacyjny o powierzchni co najmniej 450 mý. W 99,50 proc. badanych szkół łączna liczba godzin zajęć ruchowych (wf i ćwiczenia śródlekcyjne) wynosiła co najmniej 3 godziny ćwiczeń tygodniowo, w 73,77 proc. szkół co najmniej 4 godziny tygodniowo, a w 18,32 proc. szkół co najmniej 5 godzin tygodniowo. Większość szkół realizowała program ň 4-5 godzin tygodniowo (55,45 proc. placówek). Łączna liczba liczba godzin zajęć ruchowych tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych różni się w zależności od wyposażenia placó ek w pomieszczenia i tereny do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Wyposażenie w salę gimnastyczną nie miało istotnie statystycznego wpływu na ilość realizowanych godzin zajęć ruchowych (chiý = 2,31; p = 0,52), podobnie jak posiadanie pełnowymiarowego boiska (chiý = 1,33; p = 0,51)...

  Streszczenie angielskie: We analysed the conditions and realisation of physical education in youngest children of primary schools at the Włocławek province (202 schools). Only 19,31 p.c. of schools had an appropriate gymnasium, sports area and recreation area. 72 schools /35,64 p.c./ had a full-size gymnasium, 69,31 p.c. of schools had a full-size sports area, and 57,43 p.c. of schools had a full-size recreation area of surface at least 450 mý. Overall weekly physical exercises organised by schools were ň 3 hours in 99.5 p.c. of schools, ň 4 hours in 73.77 p.c. of schools, and ň 5 hours in 18.32 p.c. of schools. The majority of schools realised programme of ň 4-5 hours per week (55,45 p.c.). Equipment with recreation area was a significant determinant of number of hurs of physical exercises provided by schools (chiý = 6,76; p = 0,03), while equipment with gymnasium (chý = 2,31; p = 0,52) or sports area (chý - 1,33; p = 0,51) were not.


  3/12

  Tytuł oryginału: Rola receptorów jądrowych w indukcji form molekularnych cytochromu P-450 pod wpływem substancji obcych.
  Tytuł angielski: The role of nuclear receptors in cytochrome P-450 induction by xenochemicals.
  Autorzy: Palut Danuta, Kostka Grażyna, Struciński Paweł
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.321-332, tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Streszczenie polskie: Omówiono mechanizmy leżące u podstaw indukcji podrodziny CYP2B, 3A i 4A oraz udział w tych procesach heterodimerycznych receptorów jądrowych.


  4/12

  Tytuł oryginału: Wypadki uczniów w placówkach oświatowych na terenie byłego województwa włocławskiego w latach 1995-1998.
  Tytuł angielski: Accidents among students in educational facilities in the area of the former Włocławek Region during 1995-1998.
  Autorzy: Sosnowska Stefania, Kostka Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.73-78, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Analizie poddano występowanie wypadków uczniów w placówkach oświatowych w latach szkolnych 1995/1996-1997/1998 na terenie b. woj. włocławskiego. Rozpatrywano wypadki z uwzględnieniem rodzaju prawdziwych zajęć szkolnych, miejsca i przyczyny. W okresie tym wystąpiło 2318 wypadków uczniów we wszystkich placówkach oświatowych. Najczęściej wypadkom ulegali uczniowie w szkołach podstawowych (77,09 proc. ogółu wypadków młodzieży szkolnej). Wypadki dzieci w szkołach podstawowych były także najcięższe w porównaniu z wypadkami uczniów w pozostałych obiektach oświatowych: 3 wypadki śmiertelne (tylko w szkołach podstawowych) oraz 15 wypadków ciężkich (0,65 proc. wypadków w placówkach oświatowych). Stwierdzono coroczny wzrost liczby wypadków. W roku szkolnym 1995/1996 miały miejsce 603 wypadki - 0,69 proc. młodzieży szkolnej. Częstość wypadków na 10 000 uczniów - 68,5. Wypadki uczniów w szkołach podstawowych stanowiły 79,10 proc. wypadków. Wypadkom uległo 0,80 proc. uczniów szkół podstawowych. W roku szkolnym 1996/1997 wypadków doznało 735 uczniów (0,78 proc. młodzieży szkolnej). Częstość wypadków na 10 000 uczniów 78,1. W szkołach podstawowych miało miejsce 71,84 proc. wszystkich wypadków. Wypadkom uległo 0,91 proc. dzieci. W roku szkolnym 1997/1998 wypadkom uległo 980 uczniów - 0,92 proc. uczącej się młodzieży. Czestość wypadków na 10 000 uczniów - 92,1. Najczęściej wypadkom ulegali uczniowie w szkołach podstawowych (1,43 proc. uczniów). Wypadki w szkołach podstawowych stanowiły 83,47 proc. wypadków uczniów. Do wypadków uczniów dochodziło na boisku szkolnym, sali gimnastycznej ...


  5/12

  Tytuł oryginału: Arginina - znany aminokwas o nowych możliwościach zastosowań klinicznych.
  Autorzy: Kostka-Trąbka Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (3) s.3-8, 10, il., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  6/12

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia miażdżycy tętnic kończyn dolnych.
  Autorzy: Bieroń Krzysztof, Kostka-Trąbka Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.24, 26, 28-31, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono leki stosowane obecnie w terapii miażdżycy tętnic kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów poprawiających mikrokrążenie w naczyniach krwionośnych, poprzez zmianę odkształcalności erytrocytrów, zmniejszenie lepkości krwi, zahamowanie agregacji płytek krwi i aktywacji leukocytów, oraz wywierających ochronne działanie na śródbłonek naczyniowy i jego mediatory.


  7/12

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wczesnego nawrotu choroby Graves Basedowa po leczeniu operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Kostka Andrzej, Barczyński Marian (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [4], 80 k. : il., tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20132

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  8/12

  Tytuł oryginału: Trening siłowy (oporowy) w promocji zdrowia i rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Resistance (strenght) training in health promotion and rehabilitation.
  Autorzy: Kostka Tomasz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.520-523, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki badań naukowych kilku ostatnich lat dostarczyły przekonujących dowodów na istotną rolę treningu siłowego w promocji zdrowia oraz pierwotnej i wtórnej profilaktyce wielu chorób. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy i najważniejsze rekomendacje kliniczne dotyczące programowania treningu siłowego u zdrowych dorosłych, osób starszych oraz chorych biorących udział w programach rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej. Odpowiednio dobrany trening oporowy okazuje się dobrą i bezpieczną metodą poprawy siły mięśniowej, wydolności aerobowej (VO2max), korzystnej modyfikacji czynników ryzyka chorób układu krążenia i metabolicznych oraz zwiększenia samodzielności i poprawy samopoczucia, zwłaszcza u osób starszych oraz chorych na choroby serca i płuc. Właściwe badanie wstępne, odpowiedni dobór ćwiczeń i prawidłowy nadzór zwiększają bezpieczeństwo i długotrwałą skuteczność treninu oporowego.

  Streszczenie angielskie: Recent research data bring about sound scientific evidence on the importance of resistance training in health promotion and primary and secondary prevention of many diseases. This paper reviews the current scientific evidence and the most imoprtant recommendations on resistive training programming in healthy adults, elderly subjects and cardiac and pulmonary patients. An adequate resitance training appears to be effective and safe method of improvement of muscle strengh, enhancement of aerobic endurance (VO2max), beneficial modification of risk factors of cardiovascular and metabolic diseases, and increase in autonomy and well-being, especially in the elderly and cardiac and pulmonary patients. An appropriate preliminary examination, exercise programme and medical control increase the safety and long-term effectiveness of strength training.


  9/12

  Tytuł oryginału: Sulodeksyd - lek skuteczny i bezpieczny w profilaktyce i terapii powikłań naczyniowych miażdżycy, cukrzycy i niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: Effectivity and safety of Sulodexide in prevention and therapy of vascular accidents in atherosclerosis, diabetes and venous insufficiency.
  Autorzy: Kostka-Trąbka Elżbieta, Trąbka-Janik Elżbieta, Woroń Jarosław
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.193-203, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sulodeksyd jest doustnym glikozoaminoglikanem, który ze względu na korzystną kinetykę (natychmiastowa resorbcja z przewodu pokarmowego, przejście do komórek śródbłonka naczyniowego), modyfikuje jego funkcje w kierunku zwiększonego wydzielania mediatorów o działaniu przeciwzakrzepowym, przeciwpłytkowym, fibrynolitycznym (PGI2, NO, t-PA). Dzięki temu uzyskał on znaczącą pozycję w profilaktyce i terapii powikłań naczyniowych w przebiegu miażdżycy, cukrzycy, przewlekłej niewydolności żylnej.

  Streszczenie angielskie: Recently thee is some evidence concerning effectivity of glycosaminoglycan in therapy and prevention of vascular accidents in atherothrombosis. Sulodexide - a highy purified preparation containing an endogenously released fast moving heparin fraction and dermatan fraction is an effective and safe drug to be applied in prevention and therapy of vascular accidents in the course of atherosclerosis, diabetes and women insufficiency.


  10/12

  Tytuł oryginału: Computer simulations of coronary By-pass procedures based on an electric analogue model of the left coronary artery.
  Autorzy: Kostka Paweł, Nawrat Zbigniew, Małota Zbigniew
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.23-28, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Estimating the flow curve in coronary arteries is of great importance both from point of view of diagnosis, modeling and simulation. The aim of this work is to create a model of the coronary artery tree, simulate the stenosis areas in a particular coronary vessel and study the influence of different stenosis levels and coronary by-pass connections on the flow pattern. The model of the left coronary artery was created, based on an arteriogram developed by Sapoznikow [3] and Wang [4], where the vessel was divided into 14 segments described by geometrical and mechanical parameters. Each unit in the model is represented by an electrical analogue circuit, with R, L, C values obtained from coronary artery parameters based on the relationships resulting from Newtonian and continuity equations. The model-network of adequately connected blocks of transfer functions - corresponding to each left coronary artery segment was implemented in the Matlab-Simulink environment. A local stenosis was simulated by the change in geometrical and mechanical features of a particular segment causing a change in its transfer function. As a result of computer simulations performed on the model, the flow and pressure signals in a chosen aortic segment can be computed.


  11/12

  Tytuł oryginału: Zmiany naprężenia w tkance osierdzia podczas jej modyfikacji kwasem taninowym.
  Tytuł angielski: Stress changes in pericardium tissue during its modification with tannic acid.
  Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Jastrzębska Maria, Fluder Aneta, Kostka Paweł
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.67-70, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Badano zmiany naprężenia powstające w tkance osierdzia włóknistego świni podczas jej sieciowania za pomocą kwasu taninowego (TA). Równocześnie analizowano wpływ czasu modyfikacji na właściwości wytrzymałościowe biomateriału tkankowego. Stwierdzono, że proces modyfikacji tkanki osierdzia za pomocą TA przebiegał w trzech etapach, odzwierciedlonych przez zmiany wielkości naprężeń powstających w tkance. Wyniki sugerują, że naprężenia te mogą decydować o stabilności mechanicznej biomateriałów w warunkach mechanicznej biomateriałów w warunkach in vivo. Czas modyfikacji tkanek warunkuje otrzymanie biomateriału o określonych właściwościach wytrzymałościowych. Procedura badań wytrzymałościowych zastosowana w tej pracy może być przydatna w doborze substancji sieciującej, a także w optymalizacji warunków utrwalania tkanek osierdzia (czas, temperatura, stężenia odczynników).

  Streszczenie angielskie: Stress changes arising in fibrous pericardium tissue during its crosslinking by means of tannic acid (TA) have been investigated. The influence of modification time on mechanical properties of tissular biomaterial has been analyzed simultaneously. It has been found that the process of the pericardium tissue modification with TA took place in three stages, reflected by changes in quantity of stresses originated in tissue. The results suggest that these stresses may determine mechanical stability of biomaterials under in vivo conditions. Obtaining the biomaterial possessing specific mechanical properties is conditioned by the modification time. Procedure of mechanical investigations used in this work may be helpful for the crosslinking subtsance selection and also for optimization of the pericardial tissues-fixation circumstances (time, temperature, concentration of reagents).


  12/12

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty interakcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
  Tytuł angielski: Clinical aspects of nonsteroidal anti-inflammatory drug interactions.
  Autorzy: Woroń Jarosław, Kostka-Trąbka Elżbieta
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 s.27-32, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem interakcji leków nabiera coraz większego znaczenia we współczesnej farmakoterapii. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w liczne interakcje z innymi równocześnie stosowanymi lekami, a ich wynikiem jest obniżenie skuteczności i wzrost toksyczności prowadzonego leczenia. W pracy omówiono najczęściej spotykane w praktyce klinicznej interakcje leków z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

  Streszczenie angielskie: The drug interactions can change efficacy and safety of pharmacotherapy. Nonsteroidal antiinflammatory drugs can interact with other drugs concomitantly used, they can induced adverse reactions and increase the risk of toxicity. This paper discuses important in clinical practice drug interactions.

  stosując format: