Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Influence of parathyreoidectomy on reduction of litogenezy, among patients with parathyroid adenoma.
  Autorzy: Kosiński Bogusław, Syrenicz Anhelli, Taraszkiewicz Norbert
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.26-28, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Kamica nerkowa jest częstą chorobą, a wskaźnik zachorowalnośći wynosi 0,2 proc. rocznie. Stanowi ona poważny problem społeczny, gdyż dotyczy 1 - 5 proc. populacji w przedziale wiekowym 30-50 lat. W 50 proc. przypadków jest to jeden kamień w ciągu całego życia, natomiast u dalszych 50 proc. chorych następuje nawrót kamicy w ciągu pięciu lat od pierwszego epizodu. Już w 1940 roku zauważono występowanie korelacji pomiędzy kamicą nerkową a pierwotną nadczynnością przytarczyc. Obecnie wśród chorych na kamicę nerkową u 3 - 5 proc. badanych stwierdza się występowanie pierwotnej nadczynności przytarczyc. W tych przypadkach interwencja chirurgiczna w postaci usunięcia przytarczyc prowadziła do stabilizacji parameterów biochemicznych i znacznego zmniejszenia nawrotów epizodów kamicy nerkowej. Cel pracy. Celem pracy jest wykazanie wpływu paratyreoidektomii na zmniejszenie powstawania kamieni nerkowych u chorych z gruczolakiem przytarczyc, obserwowane u wybranych chorych w okresie od 6 do 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego. Materiał i metoda. Ocenie poddano 8 chorych po paratyreoidektomii z powodu obecności gruczolaka przytarczyc, u których w badaniach obrazowych i histopatolgicznym potiwerdzono charakter zmiany. Obserwacji dokonano w okresie od 6 do 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego, określając stopień normalizacji wykładników biochemicznych pierwotnej nadczynności przytarczyc i zmniejszenia klinicznych objawów kamicy nerkowej potwierdoznych badaniami obrazowymi. Wnioski. Paratyreoidektomia, wykonana u chorych z potwierdzoną obecnością gruczolaka przytarczyc, prowadzi do trwałej normalizacji parametrów biochemicznych i zmniejszenia powstawania nowych kamieni nerkowych w przebiegu wcześniej stwierdzonej kamicy nerkowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Nephrolithiasis is the matter of a great concern as it affects 1,5 p.c. of populationin the age between 30 and 50. In 50 p.c. of cases it occurs only one stone during the whole life but the rest of patietns have the recurrence of nephrolitiasis during the first five years from the first episode. Nowadays among patients with nephrolithiasis it is possible to ascertain in 3-5 p.c. of cases occurence of primary hperparathyreoidismus. In this cases removal of parathyroid glands lead to stabilisation of biochemical parameters and considerable reduction of reoccurance of nephrolithiasis episods. Aim of the study. Aim of presented paper is demonstration of parathyroidectomy influence on reduction of lithogenezy among patients with parathyroid adenoma. The influence of parathyroidectomy was observed durign the period of 6 - 36 months since the operation time. Material and method. 8 patietns with conducted parathyreoidectomy - because of parathyroih adenoma where taken into consideration. Patietns were observed during period 6 - 36 months from operation. The normalisation of biochemical parameters and reduction of clincal symptoms of nephrolithiasis were appraised. Concluisons. The aim of presented study demonstrates of influence of parathyreoidectomy on redution of litogenesis, among patients with parthyroid addenoma. The influence of parathyreoidectomy was observed durign the 6 - 36 months period, from the operation time.


  3/5

  Tytuł oryginału: Miejsce fibrynolizy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  Tytuł angielski: Fibrinolytic therapy in cardio-pulmonary resuscitation.
  Autorzy: Kosiński Sylweriusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.137-141, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków fibrynolitycznych w trakcie lub wkrótce po rescytacji krążeniowo-oddechowej jest względnie przeciwswskazane z powodu obawy przed masywnym krwawieniem. Wytyczne te nie mają jednak wiarygodnego, opartego na badaniach uzasadnienia. Wiele prac potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność trombolizy u chorych wymagających reanimacji. Leczenie fibrynolityczne może umożliwić stabilizację hemodynamiczną pacjentów z masywnym zatorem tętnicy płucnej lub zawałem serca. Stwierdzono ponadto lepsze rokowanie neurologiczne po zatrzymaniu krążenia dzięki korzystnemu efektowi leków fibrynolitycznych na perfuzję mózgową.


  4/5

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na skuteczność defibrylacji elektrycznej.
  Tytuł angielski: Factors influencing on efficacy of defibrillation.
  Autorzy: Kosiński Sylweriusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.201-207, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Najczęstszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia jest migotanie komór (VF), a najskuteczniejszą metodą leczenia VF jest defibrylacja elektryczna. Sukces defibrylacji zależy od czynników wpływających na oporność klatki piersiowej, a więc rozmiaru i pozycji elektrod, nacisku, poprzednich wyładowań, fazy wentylacji, zastosowania substancji sprzęgających i wybranej energii. Prawdopobieństwo przeżycia chorych jest ściśle związane z wczesną, skuteczną defibrylacją. Zrozumienie opisanych zasad pozwoli na skrócenie czasu zatrzymania krążenia.


  5/5

  Tytuł oryginału: Metoda rozpoznawania i wyniki leczenia operacyjnego pierwotnej nadczynności przytarczyc, spowodowanej pojedynczym gruczolakiem, wśród chorych z nawrotową, obustronną lub odlewową kamicą nerkową. Rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Recognition and results of surgical treatment of primary hyperparathyroidism caused by isolated parathyroid adenoma amoung patients with recurrent, bilateral and staghorn calculi nephrolithiasis. Habilitation thesis.
  Autorzy: Kosiński Bogusław
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 82 s.1-63, il., tab., bibliogr. 184 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: