Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Założenia organizacyjno-prawne prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej.
Tytuł angielski: Legal - organizing foundations of nursing specification.
Autorzy: Kosińska Maria, Kucharska Maria
Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.203-208, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
Sygnatura GBL: 313,709

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  2/13

  Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne i psychiczne wśród pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Social and psychic support among nurses.
  Autorzy: Piecha Maria, Kosińska Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.307-313, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Description of human growth using mathematical models
  Autorzy: Kosińska Magdalena, Sitek Mirosława
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.89-94, il., tab., bibliogr. 18 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  4/13

  Tytuł oryginału: Flora mikologiczna pomieszczeń mieszkalnych a problemy zdrowotne mieszkańców
  Autorzy: Kosińska Irena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.199-207, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  5/13

  Tytuł oryginału: Obiektywny pomiar ciężkości pracy a subiektywna ocena zmęczenia pracą zawodową pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Objective measurement of work difficulty and subjective evaluation of the fatigue caused by professional work.
  Autorzy: Kosińska Maria, Kułagowska Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.106-108, tab., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ocena ciężkości pracy oraz subiektywne odczuwanie zmęczenia ma znaczenie w określaniu rodzaju i długości trwania odpoczynku po wytężonej pracy. Zmęczenie jest różnie definiowane, różne są jego przyczyny. Ma postać fizjologiczną, ale też może być symptomem chorobowym. Szwed Gunnar Borg opracował metodę oceny zmęczenia w oparciu o ocenę subiektywnych odczuć związanych z wykonywaną pracą. Pomiar wg jego metody przprowadza się przy zastosowaniu 13-punktowej skali, na której liczba punktów określająca ciężkość pracy pomnożona przez 10 u zdrowych młodych ludzi odpowiada z dużą dokładnością częstości skurczów serca podczas tej pracy. Celem badań było porównanie subiektywnej oceny zmęczenia pielęgniarek pracą zawodową z obiektywnymi pomiarami ciężkości ich pracy metodą chronometrażowo-tabelaryczną. Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania metody subjektywnej oceny zmęczenia dla celów praktycznych jako łatwe i szybkie narzędzie oceny ciężkości pracy dla organizatorów i służb BHP.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of work difficulty and of subjectively sensed fatigue is significant a king and duration of rest after intensive work. Fatigue is defined in different ways and is caused by different factors. Normally physiological, it can sometimes be a symptom of an illness. Gunnar Borg, from Sweden, has worked out a method of evaluating fatigue on the basis of subjective feelings connected with the work performed. The measurement based on his method is carried out with the use of a thirteen-point scale where a number of points corresponding to work difficulty, when multiplied by 10, is closely related to teh frequency of cardiac contractions in healthy young people performing this work. The aim of the research was to compare nurses' subjective evaluation of the fatigue caused by their professional work with objective measurements of their work difficulty by a timing-tubular method. The results of the research indicate a possiblity of applying the method of subjective evaluation of fatigue for practical purposes, as a simple and fast tool of evaluating work difficulty for organizers and services of work sajety and hygiene.


  6/13

  Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne pielęgniarek - przyczyny i skutki.
  Tytuł angielski: Physical workload of nurses the whys and the wherefores.
  Autorzy: Kułagowska Ewa, Kosińska Maria
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.109-112, il., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Większość badań dotyczących stresu fizycznego u pielęgniarek przeważnie skupia się na problemie bólu, głównie bólu pleców. Autorzy wnioskują, że ból pleców u pielęgniarek jest spowodowany przez wymuszoną pozycję przy pracy, podnoszenie i transportowanie pacjentów oraz przemieszczanie sprzętu i mebli. W artykule tym zaprezentowaliśmy nasze opinie o innych czynnikach wpływających na wielkość obciążenia fizycznego pracą, są to: typ oddziału, praca zmianowa, niedobór personelu, pracowanie pod presją czasu, przestrzeń pracy, środki pracy i czynnik ludzki.

  Streszczenie angielskie: Most studies investigating physical stress of nurses predominantly is focused on the pain especially back pain problem. The authors concluded that back pain of nurses is caused by poor work postures, lifting and transporting patients or moving equipment and furniture. In this paper we presented our opinions about other factors influencing on nurses physical workload, there are: wart profil, shift work, shortage of staff, working under time pressure, work space, work equipment and human factor.


  7/13

  Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne pielęgniarek - teoria i praktyka.
  Tytuł angielski: Physical workload of nurses a theory and a practice.
  Autorzy: Kułagowska Ewa, Kosińska Maria
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.113-117, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca w jednostkach opieki zdrowtonej jest związana ze znacznym stresem fizycznym. Celem badania było oszacowanie w praktyce obciążenia fizycznego pielęgniarek i porównanie go z pracami wzbronionymi dla kobiet. Badaniem objęto grupę 194 pielęgniarek pracujących na 33 różnego rodzaju oddziałach. Przeanalizowaliśmy wielkość wydatkowanej energii, pozycje w czasie pracy, chodzenie, stanie, siedzenie, pochylanie się i czynności związane z transportowaniem. Obliczenia zostały przeprwoadzone oddzielnie w zależności od typu oddziału i systemu dyżurów.

  Streszczenie angielskie: Work in health care units is associated with considerable physical strain. The aim of the study was to estimate physical load among nurses in a practice and compare in with work prohibited to women. The study included a group of 194 nurses working on 33 various kinds of wards. We analysed energy expenditure, work postures, walking, standing, sitting, stooping and transporting activities. Calculations were made for ward profile and shift work system separately.


  8/13

  Tytuł oryginału: Metody pracy pielęgniarek oddziałowych i przełożonych.
  Autorzy: Kosińska Maria
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.10-11, 23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/13

  Tytuł oryginału: Pozycja pielęgniarki - lidera.
  Autorzy: Kosińska Maria
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.19-21, il., bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/13

  Tytuł oryginału: Rodzinne właściwości a picie alkoholu przez dorastajacych.
  Tytuł angielski: Family characteristics and adolescents' alcohol drinking.
  Autorzy: Jelonkiewicz Irena, Kosińska-Dec Katarzyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.421-431, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem przedstaiownych badań było ustalenie związków między określonym typem funkcjonowania rodziny a ilością jednorazowo wypijanego alkoholu przez dorastające dzieci. Picie alkoholu przez młodzież można traktować jako jedno z wielu zachowań towarzyszących rozwojowi psychospołecznemu, ale także bywa ujmowane jako źródło zachowań problemowych. Dlatego wydaje się ważne poznanie predyktorów, bądź chociaż korelatów picia przez młodzież. Zbadano 180 warszawskich rodzin metodami kwestionariuszowymi. Na podstawie analizy skupień, której podstawą były trzy zmienne charakteryzujące relacje w rodzinie: mocne strony rodziny, intymność w parze małżeńśkiej oraz dystrybucja władzy w rodzinie, wyodrębniono dwa typy rodzin: niezadowolone i zadowolone. Okazało się, że właściwości rodzin - stopień wsparcia emocjonalnego i stopień kontroli dziecka wiązały się z rodzajem picia nastolatków. Mało pijące dzieci pochodzą z rodzin, w których większa jest duma z przynależności rodzinne, większa jest bliskość emocjonalna małżonków a dzieci mają więcej władzy w sprawach rodzinnych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish relationships between particular types of family functioning and alcohol consumption level in adolescent children. Alcohol drinking in adolescents may be regarded as one of many behaviors assocated with psychosocial development, but it is considered sometimes as a source of problem behavior. Therefore, it seems important to establish predictors, or at least correlates of alcohol drinking in adolescents. Questionnaire techniques were used to examine 180 families in Warsaw. Two types of families (satisfied or dissatisfied) were distinguished by means of cluster analysis based on three variables pertaining to family relations: strong points of the family, intimacy in the marital couple, and power distribution in the family. Two characteristics of the family turned out to be related to the type of alcohol drinking in adolescents: the degree of emotional support received, and level of being controlled by the parents. Adolescents who drink small amounts of alcohol come from families that are more proud of belonging in the family, with higher emotional closeness betwen the parents, and where children have more power in family matters.


  11/13

  Tytuł oryginału: Funkcjonowanie rodziny a poczucie dobrostanu u młodzieży warszawskiej.
  Tytuł angielski: Family functioning and a sense of well-being in Warsaw adolescents.
  Autorzy: Kosińska-Dec Katarzyna, Jelonkiewicz Irena
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.83-90, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem prezentowanej pracy było poszukiwanie związków między dobrostanem dorastających i właściwościami ich rodzin. Dobrostan oznaczał złożony, dyspozycyjny wymiar zdrowia. Zmiennymi charakteryzującymi go były: optymizm i pesymizm życiowy, zadowolenie z różnych dziedzin życia, ocena własnych szans na sukces w różnych sferach życia, ocena własnego stanu zdrowia, doświadczanie napięć i stresów, kłopoty ze snem, wizyty u psychologa. Do zmiennych opisujących właściwości rodziny należały: mocne strony rodziny, ocena sytuacji ekonomicznej rodziny, zadowolenie z życia członków rodziny i ich udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rodziny. Wylosowano i zbadano metodą kwestionariuszową 207 pełnych rodzin warszawskich, w których było dziecko w wieku 16-17 lat. Empirycznie wyłoniono dwa niezależne poziomy dobrostanu: stosunek do życia i samopoczucie psychofizyczne. Uzyskano dla nich dwa odmienne wzorce związków z właściwościami rodziny, co zdaje się potwierdzać zasadność traktowania tych zmiennych jako niezależnych wymiarów zdrowia. Do najważniejszych właściwości rodziny wiążących się z dobrostanem dorastających należą mocne strony rodziny. Zaobserwowano także, że dobrostan dziewcząt jest w większym stopniu wyjaśniany przez włąściwości rodziny niż dobrostan chłopców.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to look for relationship between adolescents' sense of well-being and their family characteristics. The well-being was understood as a complex dispositional health dimension consisting of several variables: life optimism and pessimism, satisfaction from various life domains, success chage evaluation, subjective health, strain and stress experiences, sleep problems, frequency of psychological aid. Among the family characteristics the following were taken into consideration: family strengths, evaluation of family economic status, family member life satisfaction and family power distribution. Participants in the study were 207 families living in Warsaw, with children contrinuing education after the elementary school. Mothers, fathers and adolescent children were responding to a set of self-report questionnaires. Factor analyses on scores for all well-being variables revealed two separate levels of well-being: attitude towards life and subjective psychological and physical state. Multiple step-wise regression analysis on family characteristics resulted in different patterns supporting eligibility of the above distinction. Family strengths were the most important family characteristics related to adolescents' well-being. Family characteristics proved to be variables better explaining well-being in girls than in boys.


  12/13

  Tytuł oryginału: Zmiany zachowań żywieniowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.
  Tytuł angielski: Changes in nutritional behaviour in Poland in the nineties.
  Autorzy: Kirschner Henryk, Kosińska Irena, Narojek Lucyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.313-319, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Za pośrednictwem CBOS, wśród ogólnopolskiej losowej próby ludności (n = 1081) przeprowadzono badania ankietowe. Oceniano zmiany spożycia produktów uznanych za wskaźnikowe z punktu widzenia zachowań żywieniowych. Wyłoniono 4 klasy zachowań żywieniowych: A i B - przewaga (w różnym stopniu) korzystnych zmian, C - równowaga między zmianami korzystnymi i niekorzystnymi lub brak jakichkolwiek zmian, D - brak zmian korzystnych przy zaistnieniu zmian niekorzystnych. Ujawnione w badaniu ankietowym tendencje były na ogół zgodne z danymi na temat spożycia pochodzącymi z analiz makroekonomicznych, badań budżetów domowych czy badań epidemiologicznych. Analiza częstości deklarowanych w wywiadach zmian spożycia produktów uznanych za wskaźnikowe, pozwala stwierdzić, że korzystne zmiany żywieniowe zaszly w latach dziewięćdziesiątych u około połowy ludności Polski. Brak korzystnych zmian bądź zmiany niekorzystne najczęściej zgłaszali mieszkańcy wsi, ankietowani z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, bezrobotni i renciści, częściej mężczyźni niż kobiety.

  Streszczenie angielskie: Changes in the consumption of selected products, considered as indicative of nutritional habits, were evaluted by means of a survey conducted among a random sample of the Polish population (n = 1,081) by the Central Bureau for Public Opinion. Four types of nutritional behaviour were distinguished: A and B - prevalence of favourable changes of various degrees, C - a balance between favourable and unfavourable changes or lack of any changes, D - lack of favourable changes accompanied by unfavourable changes. The changes revealed in the survey were gnerally consistent with the data concerning the consumption of food, based on macroeconomic analyses, studies of home budgets or epidemiological examinations. Analysis of the frequency of changes in the consumption of indicative products, reported in the questionnaires, allows us to presume that in the 90's favourable changes covered about 50 p.c. of the Polish population. The lack of favourable changes in nutrition or the occurrence of unfavourable changes were most frequently observed in the rural population, people with elementary or vocational education, the unemployed and pensioners' in males more frequently than in females.


  13/13

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna w opinii pielęgniarek i pacjentów.
  Tytuł angielski: Health education as seen by nurses and patients.
  Autorzy: Kosińska Maria, Krzak Anna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.247-253, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja zdrowotna została wpisana w zakres obowiązków pielęgniarek. Poprzez wielorakie i częste kontakty społeczne - w okresie hospitalizacji, korzystanie z usług otwartej opieki zdrowotnej itp. pielęgniarki posiadają dobrą okazję do nawiązania z pacjentem lub jego opiekunem indywidualnej współpracy w wychowaniu zdrowotnym. W podjętych badaniach chodziło o sprawdzenie, w jakim stopniu pielęgniarki przygotowane są do realizacji zadań edukacyjnych, jakie mają możliwości ich realizacji oraz jakich informacji i form przekazu oczekują pacjenci. Badania przeprowadzono na przełomie 1999/2000 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. W sondażu diagnostycznym wzięło udział 100 pielęgniarek i 100 pacjentów. Uzyskane informacje poddano analizie statystyki opisowej i weryfikacji za pomocą testu niezależności Xý. Przychylne pielęgniarkom nastawienie pacjentów do ich wiedzy, zaufanie jest dobrą sytuacją do podejmowania zadań wychowawczo - edukacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Health education has become part of the nurses' duties. By various and frequent social contacts - during hospitalization or when patients make use of health care services, nurses have the opportunity to cooperate with either patients or their guardians as far as health education is concerned. The goal of our research has been to identify the extent to which nurses are prepared to realize educational aims and what information and forms of providing information the patients expect. In 1999-2001 the survey was conducted in the Public Outpatient Clinic (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) in Dębica. 100 nurses and 100 patients took part in a sounding, diagnostic survey. Then statistical analysis was conducted on the collected data and the results were verified by the Xý independence test. Favorable attitudes and trust which patients feel towards nurses and their knowledge enables nurses to take up educational tasks.

  stosując format: